Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OKUL YÖNETİCİLERİ PAYLAŞIM KONULARI Ömer KARABAY Maarif Müfettişleri Başkanı T.C. Çanakkale Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OKUL YÖNETİCİLERİ PAYLAŞIM KONULARI Ömer KARABAY Maarif Müfettişleri Başkanı T.C. Çanakkale Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü."— Sunum transkripti:

1

2 OKUL YÖNETİCİLERİ PAYLAŞIM KONULARI Ömer KARABAY Maarif Müfettişleri Başkanı T.C. Çanakkale Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü

3  İç içe iki Çember olalım;  Okulumuzu ve kendimizi tanıtalım.  1.Okulda gerçekleştirmek istediğimiz bir projemizi anlatalım.  2.Öğrencilerle ilgili düşüncelerimiz anlatalım. Tanışma

4  3’er örnek verebilir misiniz?  Açıklık  Hesap Verebilirlik- Şeffaflık  Sorumluluk  Adil Olmak «Bir okulda aşağıdaki dört başlığa göre hangi davranışları gözlemleyebilirsiniz»

5 Ya liderlik et, ya izle, ya da yoldan çekil... (Ted Turner)...AMA ORADA OTURUP DURMA Prof. Dr. Ömer PEKER

6 İnceleme ve Soruşturma Resmi Yazışma Kuralları Okul Yönetici Kılavuzu

7 İNCELEME: Yetkili makamların onay ve emirleri üzerine ihbara veya şikayete konu olan hususların açıklığa kavuşturulmasıdır. “KONUNUN İNCELENMESİ” Şeklinde bir onay geldiğinde inceleme raporu düzenlenir. Raporda iddiaların her biri kendi başlıkları altında incelenir. Bilgi,Belge, İfade Ve Hukuki Düzenlemeler Çerçevesinde Sübuta Erip Ermedikleri Belirtilir. Bu Raporda Soruşturma Açılması Yönünde Teklif Dışında Disiplin, idari Ve Mali Teklif Getirilmez. ŞAYET EMİR”KONUNUN İNCELENMESİ VE GEREKTİĞİNDE SORUŞTURULMASI “ ŞEKLİNDE VERİLMİŞSE İDDİALAR SÜBUTA ERMİYORSA İNCELEME RAPORU DÜZENLENİR. İNCELEME

8 Kamu Görevini Yürüten Her Kademedeki Görevlilerden Hukuki Kurallara Uymayarak Suç İşlemek Suretiyle, Kurumun Çalışma Düzenini Bozucu Davranışlarda Bulunanlara Yönelik Yürütülen İşlemler Bütünüdür. DİSİPLİN SORUŞTURMASI

9  Sadece Kamu Görevlilerine Uygulanır.  Kişiseldir.  Memurun Özlük Hak Ve Mesleki Statüsüne Yönelik Etkileri Vardır.  Savunma Hakkı Tanınmadan Verilmez.  Takdiri cezalar olup, takdir yetkisi makam ve kurullara aittir.  Uygulamada eşitlik ilkesi esasatır.(Aynı eyleme aynı ceza)  Yargı kararı aranmaz, verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder.  Ertelenmeleri mümkün değildir. DİSİPLİN SUÇLARI;  Görev sırasında  Görev dışında olabilir.  Disiplin suçlarına ilişkin cezalar sadece 657 dmk 125. Maddedeki başlıklara göre verilir. DİSİPLİN CEZASININ ÖZELLİKLERİ

10 DMK 56- Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişkileri kesilir. İlişkileri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. DMK57- Adaylık süresi sonunda başarısızlık: Madde 57 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/22 md.), (Değişik birinci fıkra: 10/9/2014 - 6552/67 md.) Adaylık süresi içinde aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir. İlişikleri kesilenler ilgili kurumlarca derhâl Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Adaylık devresi içinde veya sonunda, 56 ncı ve bu madde hükümlerine göre ilişikleri kesilenler (sağlık nedenleri hariç) 3 yıl süre ile Devlet memurluğuna alınmazlar. ADAY MEMURA DİSİPLİN CEZASI

11 Danıştay kararlarına göre memurken suç işlemiş ancak soruşturma bitmeden görevden ayrılmış kişi hakkında kovuşturmanın sonuçlandırılması gerekir. Raporda Kişinin Memuriyetten Ayrıldığı Ve Cezanın Uygulama Kabiliyetinin Olmadığı Belirtilir. Bu Kişiler Görev Dönmeleri Halinde Ceza Uygulanır. MEMURİYETTEN AYRILANLARA DİSİPLİN CEZASI

12  CEZA TEBLİĞİNDEN ÖNCE MEMURUN ÖLMESİ  LEHTE BİR KURALIN KONMASI  CEZANIN DEĞİŞMESİ VE FİİLİN DİSİPLİNKUSURU OLMAKTAN ÇIKMASI  ZAMANAŞIMI  AF KANUNLARI DİSİPLİN CEZASINI DÜŞÜREN HALLER

13 SORUŞTURMAYA BAŞLAMA ZAMANAŞIMI:  DMK127-) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına,  b) Memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına, Başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar. CEZA VERME ZAMANAŞIMI: Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar. ZAMAN AŞIMI

14  DİSİPLİN AMİRLERİ Üst Disiplin amirleri (Bakan.müsteşar,vali,kaymakam Diğer disiplin amirleri Milli eğitim müdürleri,okul müdürleri). DMK 125. maddedeki cezaların verilmesini gerektiren durumlarda başka bir makamın görüş ve onayına başvurmaksızın soruşturma açmak, dosya düzenlemek ve usulünce savunmasını almak şartıyla ceza verebilirler. Ancak disiplin amirleri “ kademe il.durd., Devlet memurluğundan çıkarma cezalarını gerektiren durumlar var ise soruşturma açıp dosya düzenlemişlerse kişinin savunmasını almadan Dosyayı Yetkili Disiplin Kuruluna Sunarlar. Soruşturma Açılıp Rapor Düzenlenmemişse Kişi Aleyhindeki Bilgi Ve Belgeleri Bir Dosyada toplayarak zamanaşımı süresine de dikkat ederek konuyu üst amirlere bildirirler. DİSİPLİN SORUŞTURMASINA GEÇİLMESİNİ GEREKTİREN DURUMLAR

15 Soruşturmada Benzer Yeni İddialar Veya Yeni Kişi Ya Da Fiillerin Ortaya Çıkması Halinde Bizi Görevlendiren Makamdan Bu Hususlarla İlgili Ek Onay Alınmalıdır. Onaya Konu Olmayan Fiillerin Dışındaki Fiiller Ek Onay Alınmadan Değerlendirilemez. SORUŞTURMADA BENZER İDDİALAR VE YENİ DURUMLAR

16 ONAYLAR; “İncelenmesi, Soruşturulması Ya Da İncelenmesi Gerektiğinde Soruşturulması” Şeklinde Emirler Halinde Gelir. İnceleme Şeklindeyse İnceleme Raporu, Soruşturma Şeklindeyse Soruşturma Raporu, İncelenmesi Gerekiyorsa Soruşturulması Şeklinde İse İddialar Sübut Bulmamışsa İnceleme Raporu, Sübut Bulmuşsa Soruşturma Raporu Düzenlenir. ONAY; “Ekli Dilekçede Yer Alan İddiaların İncelenmesi” Şeklinde İse Muhakkik Tarafından Kişilere Yönelik Olarak Maddeleştirilir. ONAYIN DEĞERLENDİRİLMESİ

17 Soruşturmalarda ifadeler olayın aydınlığa kavuşması açısından çok önemlidir. Varsa önce şikayetçinin, sonra tanıkların ve en son ise itham edilenin ifadesi alınır. Şikayetçi çağırıldığında dilekçe kendisine gösterilerek dilekçedeki imzanın kendisine ait olup olmadığının tespiti yapılmalıdır. Şikayetçe tarafından dilekçesinde ve ifadesinde gösterilen tanıkların ifadesine öncelikle başvurulmalıdır. Şikayetçi dilekçenin kendisine ait olmadığını beyan ederse iddialar arasında kamu yararını ilgilendiren somut deliller varsa soruşturma sürdürülmeli yoksa görev emri veren makama durum iletilmeli ve gelecek emre göre hareket edilmelidir. İFADELER

18  DMK-Madde 124 – (Değişik birinci fıkra: 29/11/1984 - KHK 243/25 md.) Disiplin amirleri; kurumların kuruluş ve görev özellikleri dikkate alınarak Devlet Personel Başkanlığı'nın görüşüne dayanılarak özel yönetmeliklerinde tayin ve tespit edilecek amirlerdir.  (Değişik: 12/5/1982 - 2670/30 md.) Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin Devlet memuru olarak emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre 125 inci maddede sıralanan disiplin cezalarından birisi verilir. Disiplin amiri ve disiplin cezaları:

19 RAPORUN BÖLÜMLERİNİ ELE ALALIM DİSİPLİN SORUŞTURMASI RAPORU

20  Soruşturma Raporunun Bölümleri:  İdari soruşturma raporlarının yazılmasında bir şekil şartı zorunluluğu bulun­mamakla beraber, bu raporlar genellikle aşağıda belirtilen bölümlerden oluşur.  I. GİRİŞ  II. İNCELEME VE SORUŞTURMANIN KONUSU  III. YAPILAN İNCELEME VE SORUŞTURMA ÇALIŞMALARI  IV. BİLGİ, BELGE VE İFADELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ  V. SONUÇ - KANAAT VE TEKLİF  Soruşturmacı; raporunda, yukarıdaki sıralamayı gözeterek, benzer şekilde ana ve alt bölümler açabilir, bölüm başlıklarını benzeri ifadelerle tanımlayabilir. BÖLÜMLER

21  Giriş bölümünde; inceleme ve soruşturma onay(lar)ı ve görevlendirme emir(ler)i belirtilir, hangi görevliler hakkında ve nerede, hangi tarihler arasında inceleme-soruşturma çalışmalarının yürütüldüğü kısaca açıklanır. Bu bölüm, yapılan kısa açıklamalar sonrasında “İnceleme-soruşturma çalışmalarında tespit edilen hususlar aşağıda açıklanmış­tır.” şeklinde bir ifade ile bağlanabilir.  İnceleme ve soruşturmanın konusu bölümünde; Makam onay(lar)ında yer alan ve/veya onayda açıkça ilgi tutulan inceleme ve soruşturma konuları aynen “ … ” yazılır.

22 Disiplin teklifi getirilirken “ölçülülük ilkesi”nin dikkate alınması gerekmektedir. Ölçülülük, İdarenin yetkilerini gerçekleştirirken takınacağı tavrın, sadece varılmak istenen sonuca ulaşmaya yetecek kadar olmasını öngörmekte, fazlasının geçersiz olması sonucunu doğurmaktadır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/C maddesinde yer alan “aylıktan kesme”, 125/D maddesinde ifade olunan “kademe ilerlemesinin durdurulması” ve özel kanunlarda alt ve üst sınırları belirlenmiş cezaların karara bağlanmasında, Kanunda ön görülen alt sınır cezanın takdiri asıl olup, ancak üst sınıra doğru artırılması gerekiyorsa mutlaka gerekçesinin belirtilmesi şarttır.

23 UYARMA:Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:  a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak,  b) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terk etmek,(teneffüs izin sayılmaz)  c) Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek,(kurumca…)  d) Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak,  e) Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak,  f) Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak,(veli ile görüşmeyen öğretmen)  g) Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak,  h) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak. DMK’DA CEZALAR

24 Kınama : Memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.  a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımından kusurlu davranmak,  b) Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek,  c) Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak,(çağırılınca gitmeme,kapıyı sert kapama,çağırılma nedenini kabaca sorma,sözlü tartışmaya girme) *md.yrd. Da amirdir.  d) Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,(kumar,içki…)  e) Devlete ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak,  f) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek,(zimmetli olmalı)

25  g) İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak,  h) İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak,  ı) Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak,  j) Verilen emirlere itiraz etmek,  k) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak.(yasal tahkikat başlatılmışsa),  l) Kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak(sürekli geç gelme,amire itiraz …)  m) (Ek alt bend: 17/09/2004 - 5234 S.K./1.mad) Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek.

26 Aylıktan kesme : Memurun, brüt aylığından 1/30 - 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır.  a) Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak,(zararın oluşması şart değil)  b) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek,(mesaiye 5 dk kala bile gelse geç gelmedir. 2 günün oluşması için ard arda olması gerekir. Değilse 1 er günlük 2 ayrı ceza gerektirir.)  c) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak,  d) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak(görevle ilgili değilse suç oluşmaz. Zanlının yalan ifadesi bu suçu oluşturmaz. Ancak tanıklar yalan ifade verirse bu suç oluşur.)  e) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek,  f) Görev yeri sınırları içerisinde her hangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak,  ı) Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,(öğrenci velilerini yürüyüşe teşvik,öğretmenliğe yakışmayan tutum,geç gelme nedenini soran amire sözle saygısızlık, öğretmen ve müdürün birlikte yaşaması, md.ün açılan kursları yönergeye uygun yapmaması öğretmenin kitapları indirimli alıp fazlaya satması, md.ün masasının altında içki şişeleri, ağzının kokması, kantinde okul tüpünün kullanımı,md.yrd.nın göreve gelmemelerine göz yumma,kravatsız ceketsiz gelme, nedeni soran amire ters cevap…

27 Kademe ilerlemesinin durdurulması : Fiilin ağırlık derecesine göre memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin 1 - 3 yıl durdurulmasıdır.  a) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek,(önce alkol raporu alınmalı, tanıklar olmalı, ağzının ve çalıştığı odanın kokması,sarhoş olmak şart değil içme yeterli)  b) Özürsüz ve kesintisiz 3 - 9 gün göreve gelmemek,  c) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak,(resmi oto, fazla ücret tahakkuk ettirme,makbuzsuz para toplama,kurs paralarını üzerinde tutma, hediye alma, para karşılığında özel ders…)  d) Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak,(hırsızlık isnadı,aile bireylerine suç isnadı… amir memur ilişkisi olmayanlar dahil değil. İş arkadaşlarına da yapılsa da aynı.Mesai saati içi veya dışı önemli değil.)  e) Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak,  f) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek,  h) Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak,(kendi öğrencilerine ücret karşılığı ders,öğrenciden hediye alma, özel dershanede öğretmenlik…)

28  ı) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak,  j) Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak,  k) Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak,  l) Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek,(Birinin malını çaldığı için adli mercilere bildirmek hakaret, adliyeye müracaat edeceğini söylemek tehdit DEĞİLDİR. Gıyabında hakaret suçunun oluşması için TCK 125/1 e göre 3 kişinin olması gerekir.)  m) Diplomatik statüsünden yararlanmak suretiyle yurt dışında, haklı bir sebep göstermeksizin ödeme kabiliyetinin üstünde borçlanmak ve borçlarını ödemedeki tutum ve davranışlarıyla Devlet itibarını zedelemek veya zorunlu bir sebebe dayanmaksızın borcunu ödemeden yurda dönmek,  n) Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak,(sübut bulmuşsa TCK 257 görevi kötüye kullanma suçu da oluşur)  o) Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak.

29 Devlet memurluğundan çıkarma : Bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır.  a) İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, "kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme", işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak,  b) Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek,  c) Siyasi partiye girmek,  d) Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek,(kesintisiz olma şartı yok)(saat hesabı olmaz)  e) Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak,  f) Amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak,(fiilin ağır yada hafif olması önemli değil, ast üst ilişkisi olmayanlar için uygulanmaz, hakaret, tahrik varsı ceza hafifletilmeli)

30  g) Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak,  h) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak,  ı) Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek,  j) Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak,  k) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek.

31 Cezanın Uygulanması  Savunma alınması  Savunmanın değerlendirilerek cezanın uygulanması.  Uygulanan cezanın kişiye tebliğ edilmesi.  Uygulanan ceza ve tebliğ örneğinin Maarif Müfettişleri Başkanlığına gönderilmesi(e-Soruşturma modülüne işlenmek üzere) Tamamlanan Soruşturmadan Sonra…

32  Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların özlük dosyasından silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir. (1)  Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve ödül veya başarı belgesi alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir. (1)  Öğrenim durumları nedeniyle yükselebilecekleri kadroların son kademelerinde bulunan Devlet memurlarının, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının verilmesini gerektiren hallerde, brüt aylıklarının ¼’ü – ½’si kesilir ve tekerrüründe görevlerine son verilir. 125. Maddenin Devamı

33  Madde 126 – (Değişik birinci fıkra: 29/11/1984 - KHK 243/27 md.) Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından; kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili amirler il disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde Valiler tarafından verilir.  (Değişik fıkralar: 12/5/1982 - 2670/32 md):  Devlet memurluğundan çıkarma cezası amirlerin bu yoldaki isteği üzerine, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kurulu kararı ile verilir.  Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı kabul veya reddeder. Ret halinde atamaya yetkili amirler 15 gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttirler. Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullar

34  Madde 132 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/36 md.)  Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır.  Aylıktan kesme cezası, cezanın veriliş tarihini takip eden aybaşında uygulanır.  Verilen disiplin cezaları üst disiplin amirine, Devlet memurluğundan çıkarma cezası ayrıca Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. (2)  (Değişik dördüncü fıkra: 13/2/2011-6111/112 md.) Aylıktan kesme cezası ile tecziye edilenler 5 yıl, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilenler 10 yıl boyunca daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara, bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine, vali ve büyükelçi kadrolarına atanamazlar. Uygulama:

35  Madde 137 – Görevden uzaklaştırma, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülecek Devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir.  Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturmanın herhangi bir safhasında da alınabilir Görevden uzaklaştırma:

36  Madde 138 – Görevden uzaklaştırmaya yetkililer şunlardır.  a) Atamaya yetkili amirler;  b) Bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri;  c) İllerde valiler;  ç) İlçelerde kaymakamlar (İlçe idare şube başkanları hakkında valinin muvafakati şarttır.)  Valiler ve kaymakamlar tarafından alınan görevden uzaklaştırma tedbiri, memurun kurumuna derhal bildirilir.  Görevden uzaklaştıran amirin sorumluluğu:  Madde 139 – (Değişik: 23/12/1972 - KHK 2/1 md.)  Görevinden uzaklaştırılan Devlet memurları hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen 10 iş günü içinde soruşturmaya başlanması şarttır.  Memuru görevden uzaklaştırdıktan sonra memur hakkında derhal soruşturmaya başlamıyan, keyfi olarak veya garaz veya kini dolayısiyle bu tasarrufu yaptığı, yaptırılan soruşturma sonunda anlaşılan amirler, hukuki, mali ve cezai sorumluluğa tabidirler. Yetkililer

37  TUTANAK  TEBLİĞ TEBELLÜĞ BELGESİ  SAVUNMA İSTEME YAZISI  CEZA UYGULAMA YAZISI  İTİRAZ YAZISI  UYARI YAZISI (Personele Yönelik Kusurlarda)  GÖREV DAĞILIMI Yazı Örnekleri

38  Kurumda çalışacak kişilerle ilgili Adli sicil Kaydının istenmesi.(Kantin, İş-Kur, Hizmet Alımı vb.)  Muayene ve Teslim alma Komisyonun çalıştırılması.  İhale işlemlerinde doğrudan temin şartlarına uyulması.  Kurumda çalıştırılacak kişinin Kaymakam/Vali onayına bağlanması.  Cezaevlerinde gelen hükümlü çalışanların öğrencilerden uzak ortamlarda çalıştırılması.  Kantin çalışanlarından hijyen eğitim belgesi, sağlık raporu istenmesi.  Kantinlerin elektrik-su saatlerinin ayrılması. Dikkat Edilmesi Gereken Konular

39  I-GİRİŞ I-GİRİŞ  II. EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ II. EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ  1.EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜREÇLERİ 1.EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜREÇLERİ  1.1. Öğretim Etkinlikleri Süreci 1.1. Öğretim Etkinlikleri Süreci  1.1.1. Hazırlık Süreci 1.1.1. Hazırlık Süreci  1.1.2.Uygulama Süreci 1.1.2.Uygulama Süreci  1.1.3. Ölçme Değerlendirme Süreci 1.1.3. Ölçme Değerlendirme Süreci  1.1.4. Geliştirme Süreci 1.1.4. Geliştirme Süreci  1.2. Eğitim Etkinlikleri Süreci 1.2. Eğitim Etkinlikleri Süreci  1.2.1. Rehberlik Süreci 1.2.1. Rehberlik Süreci  1.2.2. Sosyal Etkinlikler Süreci 1.2.2. Sosyal Etkinlikler Süreci  1.2.3. Okul-Çevre İlişkileri Süreci 1.2.3. Okul-Çevre İlişkileri Süreci Rehberlik ve Denetim

40  2. EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİNİN SONUÇLARI 2. EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİNİN SONUÇLARI  2.1. Eğitim-Öğretim Ortamları 2.1. Eğitim-Öğretim Ortamları  2.1.1.Okulun Fiziki Koşullarının Yeterlik Durumu 2.1.1.Okulun Fiziki Koşullarının Yeterlik Durumu  2.1.2. Öğretim Materyallerinin Yeterliliği 2.1.2. Öğretim Materyallerinin Yeterliliği  2.2. Öğrenci 2.2. Öğrenci  2.3. Öğretmen 2.3. Öğretmen  2.4. Başarı ve Eğitim-Öğretim Çıktıları 2.4. Başarı ve Eğitim-Öğretim Çıktıları  3. SORUNLAR 3. SORUNLAR  4. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 4. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Rehberlik ve Denetim

41  III.YÖNETİM FAALİYETLERİ III.YÖNETİM FAALİYETLERİ  1. YÖNETİM SÜREÇLERİ 1. YÖNETİM SÜREÇLERİ  1.1. Araştırma ve Planlama Süreci 1.1. Araştırma ve Planlama Süreci  1.2.Örgütleme Süreci 1.2.Örgütleme Süreci  1.3. Öğrenci işleri 1.3. Öğrenci işleri  1.4. Pansiyon işleri 1.4. Pansiyon işleri  1.5. İnsan kaynakları iş ve işlemleri 1.5. İnsan kaynakları iş ve işlemleri  1.6. Rehberlik, Denetim, İzleme ve Değerlendirme Süreci 1.6. Rehberlik, Denetim, İzleme ve Değerlendirme Süreci  1.7. İletişim ve Yönetişim Süreci 1.7. İletişim ve Yönetişim Süreci  1.8. Bilişim Sistemleri Süreci 1.8. Bilişim Sistemleri Süreci  2. YÖNETİM FAALİYETLERİ VE SONUÇLARI 2. YÖNETİM FAALİYETLERİ VE SONUÇLARI  3. SORUNLAR 3. SORUNLAR  4. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 4. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ  IV. MALÎ SÜREÇLER IV. MALÎ SÜREÇLER Rehberlik ve Denetim

42  1. RESMİ OKULLARDAKİ MALİ İŞ VE İŞLEMLER SÜREÇ VE SONUÇLARI 1. RESMİ OKULLARDAKİ MALİ İŞ VE İŞLEMLER SÜREÇ VE SONUÇLARI  1.1.Resmi okullardaki mali iş ve işlemlere ilişkin süreçler 1.1.Resmi okullardaki mali iş ve işlemlere ilişkin süreçler  1.2. Ücretli Okutulan Dersler ve Maaş İşlemleri 1.2. Ücretli Okutulan Dersler ve Maaş İşlemleri  1.3. Okul Kooperatifleri 1.3. Okul Kooperatifleri  1.4. Anasınıfı İşlemleri 1.4. Anasınıfı İşlemleri  1.4.1. Gelir-Gider İşlemleri 1.4.1. Gelir-Gider İşlemleri  1.5. Mal ve Hizmet alımı ile bakım ve küçük onarım işleri 1.5. Mal ve Hizmet alımı ile bakım ve küçük onarım işleri  1.5.1. Öğrencileri Yetiştirme Kursları 1.5.1. Öğrencileri Yetiştirme Kursları  1.5.2. Kurs Giderleri: 1.5.2. Kurs Giderleri:  1.5.2.1.Personel Giderleri: 1.5.2.1.Personel Giderleri:  1.5.2.2. Kursa Ait Giderler: 1.5.2.2. Kursa Ait Giderler:  1.5.2.3.Ödemeler: 1.5.2.3.Ödemeler:  1.5.2.4. Vergilendirme: 1.5.2.4. Vergilendirme:  1.5.3. Tutulacak Defter ve Dosyalar. 1.5.3. Tutulacak Defter ve Dosyalar.  1.5.4. Okul-Aile Birliği 1.5.4. Okul-Aile Birliği  1.5.4.1. Gelir-Gider İşlemleri 1.5.4.1. Gelir-Gider İşlemleri  1.5.6. Sigortalı Çalıştırılan Personel ile ilgili İşlemler 1.5.6. Sigortalı Çalıştırılan Personel ile ilgili İşlemler  1.5.7. Okul Servis Araçları 1.5.7. Okul Servis Araçları  1.5.8. Taşınır Mal İşlemleri 1.5.8. Taşınır Mal İşlemleri  1.5.9. Pansiyon İş ve İşlemleri 1.5.9. Pansiyon İş ve İşlemleri Rehberlik ve Denetim

43  2. ÖZEL OKULLARDAKİ MALİ İŞ VE İŞLEMLER 2. ÖZEL OKULLARDAKİ MALİ İŞ VE İŞLEMLER  3. MALİ KAYNAKLAR VE KULLANIMI 3. MALİ KAYNAKLAR VE KULLANIMI  4. SORUNLAR 4. SORUNLAR  5. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 5. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ  V. İZLEME VE DEĞERLENDİRME V. İZLEME VE DEĞERLENDİRME  VI. YÖNETİCİ DEĞERLENDİRME VI. YÖNETİCİ DEĞERLENDİRME  VII. ÖRNEK UYGULAMALAR VII. ÖRNEK UYGULAMALAR  VIII. GENEL DEĞERLENDİRME VIII. GENEL DEĞERLENDİRME  IX. DİĞER HUSUSLAR IX. DİĞER HUSUSLAR Rehberlik ve Denetim

44  Gelişim Planı: Denetim sonuç ve önerilerine göre, okul/kurum/personeli geliştirmeye yönelik ayrıntılı çalışmaları içeren ve zaman çizelgesine bağlanan plandır.  İzleme ve Değerlendirme  Rehberlik ve denetim yapılan kurumun bir önceki denetim raporunda yer alan tespit ve önerilerin uygulanmasına ilişkin olarak, denetlenen birimce hazırlanan “Gelişim Planı” çerçevesinde yürütülen çalışmalar ve düzeyi değerlendirilir. Varsa sorunlar ve çözüm önerilerine yer verilir. Gelişim Planı Hazırlama

45  Rehberlik ve denetim raporları ilgili birim ve kuruma gönderildiği tarihten itibaren bir ay içerisinde, raporda tespit edilen hususlar ve getirilen öneriler doğrultusunda, denetlenen kurumca hazırlanan gelişim planı kurumu denetleyen müfettişin bağlı olduğu Maarif Müfettişleri Başkanlığına gönderilir.  Uygulama durumunun izlenmesi için incelenip değerlendirilen gelişim planları ilgili il / ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderilir. İzleme ve Değerlendirme

46 Bir m ezar taşı yazısı “BURADA! KENDİNDEN DAHA İYİ, DAHA ZEKİ OLANLARI ÇALIŞTIRAN ADAM YATIYOR.” Andrew Carnegie ömer peker

47  Eşimizle, işimizle hala  İlk gün ki gibi  gibi yaşamayı sürdürüyor muyuz? Prof. Dr. Ömer PEKER Yaşlanmak mı? İhtiyarlamak mı?

48 İŞ VE ÖZELYAŞAMDA ASGARİ TEMEL BECERİLERİMİZ… Kişisel Rotalama (uzun ince bir yol) bunun içinde İ-LE-Tİ-ŞİM B.B. LİDERLİK B.B. MOTİVASYON B.B............

49 insanlarla karşılaşılan her yerde her kapıyı açan anahtardır. Etkili iletişim

50 Hiç kimse duymak istemeyenler kadar sağır olamaz. M.Henri Dinlemiyorsanız, öğrenmiyorsunuz demektir. B.Johnson

51 İyi bir lider, olumsuz eleştiri değil, bir gelişim ruhu içinde daha iyi işler yapabilecek kişidir.  İyi bir lider, sıradan insanları sıra dışı şeyler yapabilir hale getirir.  Peter DRUCKER

52 *Lider “yürüyün” demez “yürüyelim”der, “değişin” demez “değişelim” der. “ Sürünün önündeki atın hızı, geridekilerin temposunu belirler.” ATASÖZÜ “ Liderin kalitesini anlamanın en kısa yolu etrafındaki kişilere bakmaktır.” Niccolo Machiavelli “At adımına göre değil adamına göre yürür” ATASÖZÜ

53 Yeni atanmış lider yönetici, “bu kuruluşu daha hızlı, daha akıllı ve yaratıcı hale getireceğim” -Nasıl yapacaksın? “Adamlarımın zekalarını serbest bırakarak.” ömer peker

54  DİNLEDİĞİNİZ İÇİN  TEŞEKKÜRLER Sözün Közü


"OKUL YÖNETİCİLERİ PAYLAŞIM KONULARI Ömer KARABAY Maarif Müfettişleri Başkanı T.C. Çanakkale Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları