Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Arazi Düzenleme Amaçlı Bilgi Altyapısı Nasıl Olmalıdır?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Arazi Düzenleme Amaçlı Bilgi Altyapısı Nasıl Olmalıdır?"— Sunum transkripti:

1 Arazi Düzenleme Amaçlı Bilgi Altyapısı Nasıl Olmalıdır?
Hazırlayan; Esra Yıldırım

2 Arazi Toplulaştırması; tarımsal üretimin arttırılması amacıyla, küçük parseller halinde birden fazla parçaya bölünmüş, değişik yerlere dağılmış veya elverişsiz biçimde şekillenmiş arazilerin; modern tarım işletmeciliği esaslarına göre ve sulama hizmetlerinin getirilmesine en uygun bir şekilde birleştirilmesi, şekillendirilmesi ve düzenlenmesi işlemine denir.

3 Arsa ve Arazi Düzenlemesi (AAD), şehir planlaması açısından kullanışsız yapıya sahip kadastro parsellerinin daha ekonomik kullanılabilir bir yapıya dönüşümünü sağlayan bir planlama aracıdır [Doebele, 1982]. AAD'de temel ilke, bir düzenleme bölgesindeki mevcut kadastro parsellerinin tek bir kütle haline getirildikten sonra -imar planı verilerine uygun olarak- yeni imar parselleri şeklinde düzenlenip yeniden mal sahiplerine geri verilmesi,aynı zamanda'da kamuya ait alanların kamu hizmetine sunulmasını sağlamaktır [Chou ve Shen, 1982; Doebele, 1986]. Arazi düzenlemesi kentsel alanlardaki hızlı gelişme sonucunda ortaya çıkan konut amaçlı parsel ihtiyaçlarının giderilmesi için yerel yönetimlerce sıkça kullanılan bir metodtur. Özellikle bu amaca uygun olarak, mevcut imar uygulama planları kısa sürede araziye yansıtılmakta ve inşaata uygun yeni imar parselleri üretilmektedir.Arazi düzenlemelerine konu alanlar genellikle tarım arazileri olduğundan, yapılan düzenleme ile tarım parsellerinin imar parsellerine zorunlu bir dönüşümü söz konusudur.

4 Böyle bir dönüşüm nedeni ile bölgedeki mevcut mülkiyet dokusuda doğrudanetkilenmektedir. Bu nedenle, uygulama bölgelerinde sadece kadastro parsel sınırları değil, mülkiyete ait ekonomik değerler de değişmektedir. Uygulamalar esnasında parsel değerlerinin objektif kriterlere göre değerlendirilememesi yapılan düzenleme çalışmalarını olumsuz yönde etkilemektedir (Bıyık ve Uzun, 1990). Objektif bir arsa ve arazi değerlendirmesinin eksikliğinden dolayı, düzenleme öncesi parseller ile düzenleme sonrası parseller arasındaki değer dağılımları büyük farklılıklar göstermektedir. Parseller arası mevcut değer dağılım dengesinin bozulması, parsel sahiplerini ekonomik açıdan farklı şekilde etkileyeceğinden, mal sahipleri için bir haksızlık söz konusu olmaktadır. Nitekim,uygulamalara yapılan itirazlar, parsellerin mutlak süretle bir değerlendirme işlemine tabi tutulması gereğini ortaya koymaktadır.

5

6

7 Arazi toplulaştırma çalışmaları şu hususları kapsamaktadır:
ARAZİ TOPLULAŞTIRILMASI HANGİ HUSUSLARI KAPSAMAKTADIR? Arazi toplulaştırma çalışmaları şu hususları kapsamaktadır: 1. Fazla parçalanmış, dağılmış arazilerin modern işletmecilik esaslarına göre birleştirilmesi. 2. Tarla içi yol şebekesinin, sulama tesislerinin ve yüzey tahliye sisteminin inşası. 3. Gerekli arazi tesviyesi ve toprak ıslahının yapılması. 4. Köylerin yerlerinin yeniden düzenlenmesi, çevre planlanması. 5. Kırsal alanın, doğal hayatın korunması ve yeşil alanların düzenlenmesi. 6. Kırsal alandaki yerleşim yerleri ve toprakların, rüzgâr ve su erozyonu, sel taşkınları gibi doğal afetlerden korunması için gerekli önlemlerin alınması. 7. Spor sahaları, parklar, yüzme havuzu, bayram-pazaryeri, çocuk bahçesi, okul, sağlık ocağı ve kooperatif binası gibi sosyal hizmet tesisleri için gerekli arazilerin, toplulaştırma planları içinde kamulaştırma yapılmadan temin edilmesi. 8. İşletmelerin ıslahı, yeniden düzenlenmesi, verimli bir şekilde çalışmalarının temini için gerekli tedbirlerin alınması. 9. Köy içi yollarının tanzimi içme suyu, kanalizasyon, elektrik, telefon gibi hizmetlerinin planlanması, iskân, arsa isteklerinin karşılanması.

8 1. Tüm tarlaların ve çiftçilerin mülkiyet bilgilerinin temin edilmesi.
Arazi Toplulaştırma çalışması aşağıdaki aşamalardan geçmektedir.  1. Tüm tarlaların ve çiftçilerin mülkiyet bilgilerinin temin edilmesi. 2. Tapu kütüğü, kadastro paftası ve arazideki miktar ve ölçülerdeki tüm uyumsuzluklar giderilmesi. 3. Hâlihazırdaki arazi kullanım durumunun, uygun tarım arazileri sınırlarının, sabit tesislerin belirlenmesi, 4. Toprak karakterlerini belirten toprak haritalarının temin edilmesi veya yoksa oluşturulması.

9 5. Teknik bir ekip ile arazi sahipleri ve mülki idarecilerin de katılımı ile kurulan derecelendirme komisyonu ile tüm arazilerin derecelendirme haritaları çıkarılır. Bu aşamada komisyon tüm arazilerin toprak haritaları ve diğer kıymetlerini de dikkate alarak her parsel için ayrı, ayrı titiz bir puanlama yapmaktadır. Derecelendirme çalışmasında amaç parsellerin birbirlerine göre kıymet faklılıklarını puanlamak suretiyle ortaya koymaktır. 6. Yeni, yol, sulama ve drenaj ağına uyumlu, blok (ada) planlamasının hazırlanması. 7. Arazi sahiplerinin toplulaştırma sonrasında tarlalarını nerede istediklerine ilişkin tercihlerinin alınması, Bu işlem esnasında maliklere, eski parsellerinin ve yeni blokların olduğu bir pafta gösterilerek tercihleri alınır. 8. Yeni parselasyon planlaması yapılır. Yeni parselasyon planlamasında; çiftçi tercihleri de dikkate alınarak; • Tarla içi hizmet yolu, sulama, drenaj gibi kamu ortak alanları için gerekli yerler ayrılır. • Her parselin yol ve sulama suyuna cephe alması sağlanır. • Sabit tesis içeren parseller eski sahiplerine verilir. • Tüm maliklerce önem içeren veya kötü konumdaki yerler aynı sahiplerine verilir.

10 • Büyük olan parçanın yanına diğer küçük parçalar getirilir.
• Hasım ve hısım ilişkileri gözetilir. • Aynı yeri almak isteyenler arasında yukarıda sayılan hususlar doğrultusunda haksızlığa uğratılmayacak bir planlama yapılır 9. Yeni parselasyon planlaması ve yeni mülkiyet listeleri mahallinde asılmak suretiyle ilan edilir. 10. Yeni planlamaya ilişkin parsel sahiplerinin itirazları varsa incelenir. Yeni yapılan planlama tekrar her kesin görebileceği şekilde ilan edilir. 11. Kesinleşen yeni planlama kadastroca tescil edilerek yeni tapular oluşturulur. 12. Yeni tapular ve yeni parseller, yeni parsel sahiplerine teslim edilir.

11 ARAZİ TOPLULAŞTIRILMASININ öNEMİ VE FAYDALARI
 Artan nüfus ve beslenme ihtiyacı, daha fazla tarımsal ürün elde etme gereği doğurmuştur. Toprak kaynakları sınırlı olması nedeniyle, aynı alandan daha fazla ürün elde etme imkânlarını aramamız gerekmektedir. Birim alandan sağlanan verimin artırılması; birtakım yeni buluşlar, kullanılan tohum, gübre, ilaç, sulama vb. girdilerin miktarı ve kalitesinin artırılması ve tarımsal bünye ile yakından ilgilidir. Tarımsal bünyedeki yapısal bozukluklar, verimi azaltıcı tesirlerde bulunduğu gibi, verimi artırıcı tedbirlerin alınmasını da engellemektedir. Bu nedenle tarımsal bünyenin ıslah edilmesi hususu ön plana çıkmaktadır. Tarımsal bünyenin ıslahı ile alınabilecek tedbirlerin başlıcaları: Mülkiyet ve tasarruf rejiminin ıslahı, arazi ıslahı, toprak muhafaza tedbirlerinin alınması, drenaj ve sulama çalışmaları gibi tedbirlerdir. Bu tedbirler demetinin tamamı geniş anlamda Arazi Toplulaştırması veya Arazi Düzenlemesi adını verdiğimiz hizmetler kapsamı dâhilinde bulunmaktadır. Arazi Toplulaştırmasının faydaları başlıklar halinde şu şekilde sıralanabilir: 1. Nüfus artışı, miras, alım-satım, kiracılık, ortakçılık gibi nedenlerle ortaya çıkan arazi parçalılığı ve dağınıklılığını ortadan kaldırarak işletmelerin uygun büyüklüğe getirmektedir. 2. Çok parçalı oluşun ortaya çıkardığı tarla sınırı, yol ve su arklarından doğan arazi kayıplarını azaltmaktadır.

12 3. Küçük parsellerde, ekim esnasında tarla sınırına fazla yaklaşılmama nedeniyle doğacak ürün kayıplarını azaltmaktadır. 4. Toplulaştırmadan sonra, parseller daha büyük ve şekilleri daha düzgün olduğundan, makineli tarım daha kolay yapılmakta ve giderlerde önemli oranda azalmalar olmaktadır. 5. Küçük parseller bir araya getirileceği için, işletme merkezi ile parseller arasındaki uzaklık kısalmakta ve buna bağlı olarak ulaşım giderleri azaldığından; zaman, işçilik ve yakıttan tasarruf sağlanmaktadır. 6. Parsel sayısı azaldığı, şekilleri düzeldiği ve büyüklükleri arttığı için; tohum, gübre, ilaç gibi tarımsal girdiler, daha uygun bir düzeyde kullanılmaktadır. 7. Sulama projelerinin uygulanmasında; eski, dağınık ve şekilsiz parsellerin sınırlarına bağlı kalma zorunluluğu olmayacağından, yatırım giderlerinden tasarruf sağlanmaktadır. 8. Her parselin yola ve kanala sınırı olacağından sulama ve ulaşım randımanı artmaktadır. 9. Parsellerde müştereklikten doğan huzursuzluklar giderilmektedir. 10. Köy sınırları sabit noktalara dayandırılarak, köyler arasındaki sınır ihtilafları ortadan kalkmaktadır.

13 11. Varsa, dağınık ve müşterek haldeki hazine arazisi birleştirilerek dağıtıma hazır hale getirilmektedir. 12. Kırsal alana yönelik olarak: Çevre koruma, erozyonu önleme, ağaçlandırma, köy yenilemesi, her türlü yolların planlaması, köy imar planlarının yapılması, arazi kullanım planlarının hazırlanması gibi tüm hizmetler; toplulaştırma projeleri ile birlikte planlanıp uygulanabilmektedir. 13. Proje alanlarındaki sulama projeleri gibi kamu yatırımları için gerekli araziler, proje alanına giren parsellerden uygun şekilde kesinti yapılmak suretiyle kamulaştırma yapılmaksızın karşılanabilmektedir.

14 Arazi Bilgi Sistemleri
Arazi bilgi sistemleri, bazı yönetsel istekler için bilgi üretmek amacıyla düzenlenmis prosedürlerin bütünlügü içinde, insan ve teknik kaynakların yönetimsel anlamda bir kombinasyonu olarak tanımlanabilir. Arazi ile ilgili veri, numaralanmıs sekilde (örnegin arazide tutulan kayıtlar ve notlardan) yada grafik bir sekilde (örnegin haritalar ve hava fotografları) yada dijital olarak (örnegin kullanılan elektronik metotlar) düzenlenir ve elde edilebilir. Bilgiyi olusturmak için, ham veri karar vericiler tarafından anlasılabilsin diye islenmelidir. Bir arazi bilgi sistemi, arazi hakkında bilgi saglama, onun üzerindeki kaynakları ve onun düzenlemeleri tarafından arazi yönetimine destek verir. Arazi bilgi sisteminin isletilmesi; veri toplama ve kazancı, onların islenmesi,depolanması ve saklanması, onların tekrar gözden geçirilmesi, analizi ve dagıtımını içerir. Böyle bir sistemin kullanıslılıgı; güncellenmesine, dogruluguna, tamamlanmasına,ulasılabilirligine ve bilgi üretmesinden ziyade kullanıcının yararına göre tasarlanmıs sistemin büyüklügüne baglıdır.

15 Arazi bilgi sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesi önemlidir.
Karar vermede, politika geliştirmede ve uygulamaların başarılı bir şekilde yürütülmesinde temel kaynak bilgidir Nitelikli Arazi Bilgisi Arazi bilgi sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesi önemlidir. Kaliteli bilgiler, kötü yönetimi ve yanlış kararlar almayı engeller, arazilerin en uygun kullanımları için sağlıklı politikalar ve etkili yönetim tesisine yardımcı olur. Arazinin Uygun Kullanımı Nitelikli Arazi Bilgisi Sağlıklı Arazi Politikası Etkin Arazi Yönetimi Ve İdaresi Şekil 7. Arazi bilgisi politikası; yönetimi ; idaresi; ve kullanımı arasındaki ilişki(UN ve FIG;1999

16 Arazi ile ilgili Bilgiler
Çevresel Bilgiler Altyapı Bilgileri Kadastral Bilgiler Sosyo-ekonomik Bilgiler Toprak Jeoloji Hidroloji Bitki örtüsü Yaban hayatı Kamu hizmetleri Binalar Ulaşım ve iletişim sistemleri Mülkiyet Vergilendirme Arazi kullanım Kontrolü Sağlık, Refah ve Halk düzeni Nüfus Dağılımı Araziye ait bilgiler

17 Araziye ait konumsal ve nümerik bilgiler, bir plan ve program dahilinde ham olarak toplanır, işlenir ve kullanıma hale getirilir

18

19 Bilgi sistemlerinde yer alan bilgiler;
1. Çevresel bilgiler ; bazı fiziksel, kimyasal yada biyolojik fenomenler ile birleştirilen çevresel bölgelerin sınırlandırılması öncelikli hedefidir. Örn. taşkınlara maruz kalan bölgeler. 2. Altyapı bilgileri ; yer altı hizmetleri ve boru hatları gibi öncelikli mühendislik ve kamu hizmeti yapılarını içerir. 3. Kadastral bilgiler ; özel arazi hakları, sorumlulukları yada belirli planlama sınırlandırmalarına konu olan bölgeler gibi tanımlanan kısıtlamaların olduğu bölgelerle ilgilidir. 4. Sosyo-ekonomik bilgiler ; örn. istatistiksel ve nüfus veriler

20

21 Konumsal olmayan Bilgi sist.(Yönetim) Konumsal Bilgi Sistemleri
Diğer Konumsal Bilgi Sist. (CATCAM Kaynak Bilgi sistemleri Coğrafi Bilgi Sistemleri(GIS) Küçük ölçek Arazi Bilgi Sistemleri (LIS) Büyük ölçek Parsel Tabanlı Bilgi Sistemi Diğer Arazi Bilgi Sist. (orman, toprak jeoloji Envanteri) Kadastrolar (hukuk, vergiler, çok amaçlı

22 Arazi bilgi sistemlerinin baslıca görevi,
Konumsal özellikler 3 sekilde birlestirilebilir: 1. geometrik ; koordinatlar yada grid hücreleri gibi kesin konumsal yapıya dayandırılan veri. 2. kartografik ; sembolize edilen ve genellestirilen veri 3. topolojik ; tanımlanan degisik veri elemanları arasındaki konumsal olmayan (non- metric) ve konum iliskileri. Arazi bilgi sistemlerinin baslıca görevi, hizmet amaçlı tasarlanmasıdır ve çok fonksiyonludur (multifunctional). Bazıları ise, stratejik planlamayı destekleyecek sekilde tasarlanmıstır. Organizasyonel amaçları belirleme ve onları gerçeklestirmeyi saglayan kaynaklar üzerine odaklanır. Bazıları da yönetim kontrolünü saglar ve kurumun amaçlarınıgerçeklestirmek için kaynakların etkili kullanımı ile ilgilidir.

23 Digerleri ise, özel görevleri etkili ve eksiksiz bir sekilde gerçeklestirebilsin diye operasyonel kontrol için tasarlanmıslardır.(Bknz sekil.1.1 ) Sekil 1.2.) Şekil 1.2 :Araziye ait Bilgi

24 nedeniyle yetersizdir.
Her gereksinim, bilgi kriterlerinin özel bir grubu ve bundan dolayı bilgi sistemlerinin özel bir türünü gerektirir. Bu sistemlerin en önemli yanı, arazi parselleriyle ilgili olmasıdır. Daha genis tabanlı sistemlerin çogu, temel konumsal birim olarak arazi parselleri üzerine gelistirilmektedirler. Simdiki kadastral sistemlerin çogu uygulamalarındaki gecikmeler nedeniyle yetersizdir. Sekil.1.2 :Kurumsal ve Çevresel Sistemler

25 ARAZİ TOPLULAŞTIRMA BİLGİ SİSTEMİ (ATBİS)
Kırsal toprak düzenlemeleri sırasında proje bölgesine ilişkin pek çok veri derlenmekte ve işlenmektedir.Düzenleme süresi boyunca bu veriler değişime uğrarlarr ve yeni oluşumla birlikte yeni bigiler de üretilmiş olur.Kırsal toprak düzenlemeleri sırasında oluşturulan bir bilgi sistemi; Var olan yapıya ilişkin gerekli verilerin elde edilmesi Bu verilerin bilgi sistemine uygun adreslerde arşivlenmesi,depolanması Planlama ve uygulama sırasında ve sonunda üretilen yararlı bilgiler için belgelik hazırlanması işlemlerini kapasar,dolayısıyla hem belirli bir alanın ve ya çevresinin arsa ve arazisine,onların ayrılmaz parçalarına ve işlevlerine ilişkin bilgiler toplamını ve hem de verileri sistemli olarak elde etme,işleme, genişletme ve güncelleştirme yöntemlerini içerir.Bu bilgi sistemini ,başlangıç ve sonuç bilgileri oluşturur.

26 Arazi Toplulaştırması Bilgi Sistemi Veri Kaynakları
Çizgisel vektör Sözel veriler Vektör Raster İyelik bilgileri Parsel endeks bilgileri Toprağın verimlilik değeri bilgileri Sayılama bilgileri Kadastral haritalar Durum haritası Toprak endeks haritaları Toprak kullanım haritaları Toplulaştırma planları Köy yapıdüzeni planları Yol ve sulama ağı planları Kırsal görünüm planları Vb.tematik haritalar Uydu görüntüleri Hava fotoğrafları Ortofotolar

27

28 Başlangıç bilgileri,bölgenin var olan yapısına ilişkin önceden hazır bulunan kadastro ve tapu sicil verileri ile işlemler için gereksinim sormaca,inceleme,derecelendirme ve hava resimleri yardımıyla elde edilen bilgilerdir.Bunların bir bölümü doğrudan elde edilirken bir bölümü de kimi işlemler sonucunda dolaylı olarak sağlanır.Bu bilgilere dayalı olarak hazırlanan proje var olan yapıyı değiştirir.Bu değişim sonuçta yeni bilgiler oluşturur. Başlangıç Var Olan Durum Dolaysız Bilgiler Dolaylı Bilgiler ATBS Yeni Bilgilerin oluşumu Sonuç AT’nin tasarımı ve Gerçekleştirilmesi Toprak düzenlemede oluşturulan bilgi sistemi yapısı

29 Bilgi sisteminin içeriğini oluşturan başlangıç ve bitiş bilgileri söyle ayrıntılandırılabir
Planlama haritası üzerinde gösterilen var olan durumla ilgili olarak,ağaçlar,ağaçlıklar,çalılıklar,eski eserler ve onların niteliği ,durumu ,korunmasına ilişkin değerlendirmeler ve çevresel denge ögeleri gibi kırsal görünüme etki eden bilgiler,su kaynaklarına,akan ve duran sulara ,çevresel öğelerin işlevlerine,durumlarına,kullanımına,haklarına,korunmasına iyeliğine ve bütçesine ilişkin bilgiler ,var olan yol ağına önemine,öteki bağlantılarına,yüküne durumuna,yapısına ilişkin yol ağına önemine,öteki bağlantılarına,yüküne durumuna,yapısına ilişkin bilgilerle,topografik yapıya,alt yapıya ve başka ortak yapılarına ilişkin bilgiler Köye ilişkin var olan durum ve köy düzenini planı ile ilgili olarak,kırsal kesimin yaşam alanı,köyün işlevi,trafik bağlantısı,konumu,yapıların yaşı ve durumu ile ilgili bilgiler Taşınmaza ilişkin bilgiler olarak arsa ve arazinin geometrik bilgilerinin yanı sıra ,iyelere hak ve yükümlülüklerine ,ortak kullanım alalarına ve haklarına ,topraığn kullanım türüne ve başka kullanım olanaklarına,nemliliğine,eğimine ve verimlilik endeksine ilişkin sayısal bilgiler Sonuç bilgileri olarak ,planlamanın uygulanmasından sonra kırsal alanda, kırsal görünümde,köyün yapısında ortaya çıkan yeni duruma ilişkin çizgisel,sayısal ve sözel bilgiler

30 Başlangıç veri ve bilgilerin işlenmesinden ,sonuç veri ve bilgilerin üretilmesinden sonra ATBİS ,merkez bölümü tüm jeodezik ölçü ve hesap sonuçları ile harita ve hava resimlerini içeren bir veri kaynağına veri sistemine dönüşür. ATBİS ile; Büyük veri gruplarının saklanması ve güncelleştirilmesi kolaylaşmakta, Çok uzun zaman ala hesaplamalar ve gösterimsel işlemler çok daha kısa bir sürede tamamlanmakta, En uygun yol ve sulama ağının ,çeşitli çözümlemeler ve sorgulamalar ile daha kısa sürede ve uygun biçimde planlanması sağlanmakta, Dağıtım planlarının oluşturulması sırasında birden çok seçenek ortaya konabilmekte ve çiftçi istekleri daha kolay yorumlanabilmekte, Teknik sosyal altyapı gereksinimlerinin çözümlenmesi ve gerekli yatırım kararlarının alınması kolaylaşmakta, Yapılması planlanan yol,köprü,baraj gibi bayındırma projelerinin kırsal alana olan zararlı etkilerinin önceden saptanması ve gerekli önlemlerinin alınabilmesi olanaklı olmakta, Kırsal alanla ilgili çeşitli sayılama bilgilerinin kısa sürede hazırlanması,gereksinim duyan kurumların bu verilere hemen ulaşması sağlanmakta, Ülke y da bölge düzeyinde bilgi sistemlerine bilgi akışı sağlanmış olmaktadır.

31 Proje tamamlandıktan sonra oluşan bu güncel bilgi sistemi başka kullanıcılara vermeye hazır durumda şu verilere bulundurur. Düzenleme alanının kendine ilişkin bilgiler örneğin bölge kodu genel ve yerel amaçlı ortak yapıların gerçekleştirilmesinde alınan önlem kodları gibi.Bu bilgiler aynı zamanda başka bilgi sistemleri ile bağlantıyı sağlar. Yeniden düzenleme ilkelerine ,yerel ve genel amaçlı kamusal yapılara,köy yapı düzenine ilişkin bilgiler, Ön planlama,kültür bitkileri için yapılan inceleme sonunda elde edilen bilgiler,toprak derecelendirme haritası ,arsa düzenleme haritası ,hava resimleri tematik haritalar,arazi satın alma,kiralama yol yapı ve ederi bilgileri gibi. Başka faaliyetler bu bilgilerden; Bölgede yaşayanların ekonomik yapısına ,iş durumuna,iş gücüne ve niteliğine,yaşam ve iş alanına ilişkisine,iyelik parçalanmasına ,taşınmaz yapısına,yol-sulama ağı sıklığına,yapı niteliğine, Çevre sağlığına,biyotop ve kırsal alanın kullanılmasına, Altyapı donanımına,sağlama ve boşaltma tesislerine ,su kullanımı planlarına ,yapı ve yerleşme düzenine,korunacak anıtlara, Kadastro ve tapu sicillerine ilişkin verileri elde etmek için yararlanabilecektir.

32 SONUÇ; Türkiye’de toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi ve bu kaynakların ekonomik şekilde tekniğine uygun olarak kullanılmasını, Türk çiftçisinin kalkınmasında en önemli etkenlerden birisi olarak görülmektedir. Çağdaş tarımın uygulanmasında sulama projeleri ile birlikte drenaj kanalları, tesviye ve tarla içi yolların yapımı gibi hizmetlerin tarım reformu ve arazi toplulaştırması ile birlikte değerlendirilmesi, çevre ve doğanın korunması, köylerin yenilenmesi, kamu yatırımlarında fiziki tesisler için arsa temini, kırsal kalkınma hedefine ulaşmadaki yeğane yoldur

33 Yeniden üretilemeyen ve üretimde insanoğlunun katkısı bulunmayan doğal kaynaklarımızdan olan topraklarımızın daha iyi korunması, geliştirilmesi ve daha verimli kullanılmasının temini için ARAZİ TOPLULAŞTIRMA çalışmalarının hızla tüm ülke geneline yayılması şarttır. Sonuç olarak Arazi toplulaştırmasının faydalarını bir kez daha yazarsak ; Her parsel sulama şebekesine bağlandığından dolayı sulama oranı artmaktadır. Sulama ve açık drenaj kanalı, karayolu ve demiryolu gibi fiziki tesislerin sebep olduğu parçalanmalar önlenmektedir. Fiziki tesislerin inşasında kolaylık ve maliyetinde tasarruf sağlanmaktadır. İşletme merkezi ile parseller arasındaki mesafelerin kısalması nedeniyle işletme yönünden ve akaryakıttan tasarruf sağlanmaktadır.

34 Arazi toplulaştırması ile beraber tarla içi drenaj, tarla içi yol ve tahliye ile toprak ıslahı çalışmaları gibi tarla içi geliştirme hizmetleri de yapıldığından üretimin artırılması ile çiftçinin geliri artmaktadır. Proje ile her parsel sulama kanalı ve yola kavuştuğundan, çiftçiler arasındaki anlaşmazlıklar ortadan kalkmakta, böylece sosyal huzur sağlanmaktadır. Proje uygulaması ile Tapu Kadastro kayıtlarının yenilenmesi sağlanmış olmaktadır. Maliye hazinesine ait araziler ile meralar toplanarak kanal ve yolla sınırlandırıldığından çiftçilerin tecavüzleri önlenmektedir. Parsel boyutları ve şekillerinin makineli tarıma uygun hale getirilmesi sebebiyle modern işletmelerin kurulması mümkün olabilmektedir.

35 Parsel şekilleri düzeltilmekte ve birim parsel büyüklükleri artmaktadır. Parsel sayısının azaldığından parsel sınır uzunlukları kısalmakta, böylece parsellerin korunmasında kullanılan tel, çit ve duvar gibi malzemelerden tasarruf sağlanmaktadır Ülkemizde yapılan toplulaştırma çalışmaları sonucunda toplulaştırmanın önemi ve etkinliği anlaşılmış olup, bundan sonraki toplulaştırma çalışmalarında doğa ve çevre koşullarının korunmasına da önem verilmesi şartıyla, gelecek kuşaklara daha güzel ve daha sağlıklı bir çevre bırakmamız mümkün olabilecektir

36 Türkiye.de kırsal mekana ve ondaki hayatı çepeçevre saran siyasi ve hukuki bir
yapılanmadan söz etmek mümkün değildir. Mevcut düzenleme ve uygulamalarda sistemin bir bütün olarak ele alınmaması nedeniyle çalışmalarda mükerrerlikler,boşluklar, eksiklikler, olumsuzluklar, kaybedilen umutlar ve değerler, vb. hep olmaktadır. Türkiye.nin kırsal mekanı ve ondaki sosyal, kültürel, ekonomik, tarımsal ve hayatı bir bütün olarak çevreleyen, siyasi ve hukuki bir yeniden yapılanmaya ihtiyaç vardır. Kırsal mekanda yapılacak uygulamaları bir bütün olarak kavrayacak, sebep-sonuç ilişkisinin kurulduğu, çağa uygun hedefleri olan düzenlemeler için hukuksal ve siyasi altyapının yeniden oluşturulmasına ihtiyaç vardır.Bilgi çağında insanımıza, sosyal, kültürel, ekonomik, ve şartların sağlanması kaçınılmaz bir ödevdir. İnsanımıza, birilerinin himmetiyle yaşıyor olma mantığından kurtarıp, kendi ayağı üzerinde ve en az çağdaş ülkelerin insanı kadar müreffeh ve onurlu yaşamasını sağlayacak altyapıların oluşturulması kaçınılmazdır. İnsanımız bu günkü görüntüyü hak etmemektedir. Bunların sağlanması, konu ile ilgili her birim ve mesleki disiplinlerin, hem görevi ve hem de varlık nedenidir.Sekizinci Beş Yıllık kalkınma planında öngörülen geniş kapsamlı Arazi Toplulaştırma kanunu, kurumlar arası uygulama farklılıklarını ortadan kaldıracak şekilde çıkartılmalıdır.

37 KHGM tarafından 1990. lı yıllarda TBMM
KHGM tarafından lı yıllarda TBMM. ye sunulan Arazi Toplulaştırma Kanunu daha kanunlaşmadan iki defa revizyona uğramıştır. Arazi Toplulaştırma Kanunu çıkartılmadan önce pilot uygulamaların yapılmasına ihtiyaç vardır.

38 Kaynak; Kırsal toprak düzenlemesi(Prof.Dr.Zerrin DEMİREL) Prof.Dr Tahsin YOMRALIOĞLU(lan information systems) Vb. internet sayfalarından yararlanıldı.


"Arazi Düzenleme Amaçlı Bilgi Altyapısı Nasıl Olmalıdır?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları