Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KARAYAZI İ LÇE M İ LL İ E Ğİ T İ M MÜDÜRLÜ Ğ Ü Fatih KARAKOÇ Fatih KARAKOÇ (İlçe MEM Şube Müdürü) (GÜNCELLENME TARİHİ 17 KASIM 2014)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KARAYAZI İ LÇE M İ LL İ E Ğİ T İ M MÜDÜRLÜ Ğ Ü Fatih KARAKOÇ Fatih KARAKOÇ (İlçe MEM Şube Müdürü) (GÜNCELLENME TARİHİ 17 KASIM 2014)"— Sunum transkripti:

1 KARAYAZI İ LÇE M İ LL İ E Ğİ T İ M MÜDÜRLÜ Ğ Ü Fatih KARAKOÇ Fatih KARAKOÇ (İlçe MEM Şube Müdürü) (GÜNCELLENME TARİHİ 17 KASIM 2014)

2

3 2014-2015 Öğretim Yılında 8. sınıfta okuyan öğrenciler, Ortaöğretime (Liseye) yeni sınav sistemi olan TEOG ile yerleştirileceklerdir.

4 2014 - 2015 e ğ itim - ö ğ retim yılından ba ş layarak 6 temel ders için 8. sınıfta ö ğ retmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesi ortak olarak gerçekle ş tirilecek. Ortak De ğ erlendirme Kapsamındaki Dersler Türkçe Matematik Fen ve Teknoloji Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi T.C. İ nkılap Tarihi ve Atatürkçülük Yabancı Dil

5 Ortak yapılan sınavlar, her dönem 2 yazılısı olan derslerden birincisi, 3 yazılısı olan derslerden ise ikincisi olmak üzere, akademik takvime göre i ş lenen müfredatı kapsayacak ş ekilde yapılacak. Ortak sınavlar iki okul gününe yayılarak yapılacak, o günlerde okullar tatil edilecek, ders yapılmayacak. Sorular çoktan seçmeli (4 seçenekli) olacak. Yanlı ş cevaplar do ğ ru cevapları etkilemeyecek. Sınavlarda A, B, C ve D diye dört kitapçık türü bulunacak. Ortak sınavlarda ö ğ rencilerden ücret alınmayacak.

6 1.DÖNEM: 26-27 Kasım 2014 2.DÖNEM: 29-30 Nisan 2015 Tarihlerinde günde 3 sınav olmak üzere 2 günde ortak sınavlar yapılacaktır.

7 SINAV GÜNÜSAATİDERSSINAV SÜRESİ 26 KASIM ÇARŞAMBA 09.00TÜRKÇE40 DAKİKA 10.10MATEMATİK40 DAKİKA 11.20DİN KÜLTÜRÜ40 DAKİKA 27 KASIM PERŞEMBE 09.00FEN VE TEKNOLOJİ40 DAKİKA 10.10İNKILAP TARİHİ40 DAKİKA 11.20YABANCI DİL40 DAKİKA 1.DÖNEM

8 SINAV GÜNÜSAATİDERSSINAV SÜRESİ 29 NİSAN ÇARŞAMBA 09.00TÜRKÇE40 DAKİKA 10.10MATEMATİK40 DAKİKA 11.20DİN KÜLTÜRÜ40 DAKİKA 30 NİSAN PERŞEMBE 09.00FEN VE TEKNOLOJİ40 DAKİKA 10.10İNKILAP TARİHİ40 DAKİKA 11.20YABANCI DİL40 DAKİKA 2.DÖNEM

9 Yedek Salonda hangi öğrenciler sınava alınabilir.? Sınav yapılacak yerleşim yerinde meydana gelen doğal afet(deprem, sel,yangın…) ve okulun resmi makamlar tarafından onaylı inşaat, tadilat gibi durumlarda okulun başka bir okula taşınması gibi durumlarda, bahsi geçen okulun öğrencileri taşındığı okulda yedek salonda sınava girer. Yedek salonda bunun haricinde hiçbir öğrenci sınava alınmayacak. Yedek salon sınav poşeti gereksiz açılması durumunda bakanlık soruşturma açacaktır. Yedek salonda öğrenci bilgileri cevap kağıdına elle doldurtulacaktır. Bu işlemlerden öncelikle bina sınav komisyon başkanı sorumludur. Karayazı ilçesinde yedek salona öğrenci alınmasını gerektiren bir durum yoktur. Ancak sınav gününe kadar gelişen durumlarda yukarıdaki hususlara göre işlem yapılacaktır.

10 MAZARET SINAVI UYARISI!  Geçerli bir mazereti sebebiyle ortak sınava giremeyen öğrenciler için önceden belirlenen bir hafta sonunda mazeret sınavı yapılacak.  Mazeret sınavı 1.dönem 13-14 Aralık 2014 tarihlerinde yapılacaktır.  Mazeret sınavı 2.dönem 16-17 Mayıs 2015 tarihlerinde yapılacaktır.

11 Okul Müdürü (Bina Komisyon Başkanı) son otorumdan sonra; Mazeretli olsun ya da olmasın sınava girmeyen öğrencileri ve yedek salonda sınava giren öğrencileri, okul müdürlüğü aynı günün son oturumundan sonra, e-okul’ un ilgili bölümüne işleyecektir. Bu işlem hem çarşamba öğleden sonra, hem de perşembe öğleden sonra yerine getirilecektir. Bu işlem çok önemlidir. İhmal durumunda bakanlık soruşturma başlatacaktır. Sorumluluk okul müdürlüğündedir.

12 Mazereti okul müdürlüğünce geçerli sayılan öğrenciler için yapılacak işlem. Sınava girmeyen ö ğ rencinin velisi, çocu ğ unun neden sınava girmedi ğ ini 5 gün içinde okul idaresine ıspatlayıcı belgesiyle sunar. Okul müdürlü ğ ü mazereti okul öncesi ve ilkö ğ retim kurumları yönetmeli ğ inin 23.maddesi kapsamında de ğ erlendirir. Mazereti kabul edilirse e-okulda o ö ğ rencinin mazeret sınavına girmesi için ilgili bölümüne aynı süre içinde işlenir. Bu işlemler çok önemlidir. İhmal durumunda bakanlık soruşturma başlatacaktır. Sorumluluk okul müdürlüğündedir.

13 okul öncesi ve ilkö ğ retim kurumları yönetmeli ğ inin 23.maddesi  Ölçme ve değerlendirmeye katılmayanlar  MADDE 23 – (1) Öğretmenler tarafından yapılan sınavlara herhangi bir nedenle katılamayan veya projesini zamanında teslim edemeyen öğrencinin durumu velisine bildirilir. Veli, öğrencisinin sınava katılamama veya projesini zamanında teslim edememe gerekçesini, en geç beş iş günü içinde okul yönetimine yazılı olarak bildirir. Merkezî sistem ortak sınavına girmeyen öğrencilerin bilgileri, aynı gün okul müdürlüğünce e-Okul sistemine işlenir.  (2) Öğretmenler tarafından yapılan sınavlara katılmayan ve okul yönetimince özrü uygun görülen öğrenciler, ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda önceden öğrenciye duyurularak dersin niteliğine göre yapılacak değerlendirme etkinliğine alınır. Bu ölçme değerlendirme etkinliği, sınıfta diğer öğrencilerle ders işlenirken yapılabileceği gibi ders dışında da yapılabilir. Öğrenciler, projelerini öğretmenin belirleyeceği süre içinde teslim eder.  (3) Merkezî sistem ortak sınavlarına katılamayanların durumu okul yönetimince mazeret sınavından önce karara bağlanır. Özrü uygun görülen öğrenciler için Bakanlıkça belirlenen tarih ve merkezlerde mazeret sınavı yapılır.  (4) Geçerli özrü olmadan öğretmenler tarafından yapılan sınavlar ile merkezî sistemle yapılan ortak sınava katılmayan veya projesini zamanında teslim etmeyen öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmez. Ancak dönem puanı ve ortaöğretime yerleştirmeye esas puan hesaplamalarında sınav ve proje adedi tam olarak alınır.

14 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 1.Dönem sınav sonuçları Ocak ayında açıklanacak. 2.Dönem sınav sonuçları Haziran ayında açıklanacak.

15 SıNAVDAN ÖNCE YAPıLACAKLAR Bina sınav komisyonu, sınavdan 2 gün önce sınav aday yoklama listelerini okulun panosunda yazılı olarak duyuracaktır. Bina sınav komisyonu Sınavdan 1 gün önce, okulun uygun olan dersliklerini, sınav salonu için hazır hale getireceklerdir. Bina sınav komisyonu Sınavdan 1 gün önce, okulun uygun olan dersliklerini, sınav salonu için hazır hale getireceklerdir. Sınav salonunda öğretmen masası pencere tarafında olacak, Öğretmen masasının önündeki ilk sıraya 1 sayısı verilecek ve devamı S kuralına göre devam edecektir. Okul Bina Komisyonu ilk oturumdan en az 1-2 saat önce “Bölge Sınav Komisyonunun” dağıtıcı kuryesinden imzalı tutanakla sınav kutusunu teslim alacaktır. Okul Bina Komisyonu ilk oturumdan en az 1-2 saat önce “Bölge Sınav Komisyonunun” dağıtıcı kuryesinden imzalı tutanakla sınav kutusunu teslim alacaktır. Sınav kutusunu okul bina sınav komisyonu, görevliler ve kolluk güçleri huzurunda açacaktır.Her sınav oturumu için 1 poşet çıkacak. Bina sınav komisyonu ancak sırası gelen dersin poşeti salon başkanlarına teslim edecektir. Gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra kura ile salon başkanı ve gözetmen seçimi yapılır. Sınavdan yaklaşık 30 dakika önce salon başkanlarına sınav poşeti imza karşılığında teslim edilir. Gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra kura ile salon başkanı ve gözetmen seçimi yapılır. Sınavdan yaklaşık 30 dakika önce salon başkanlarına sınav poşeti imza karşılığında teslim edilir.

16 Okul Bina Sınav Komisyonu sınav uygulamasının, poşetlerin, kutuların güvenliğine il temsilcisi ile koordineli biçimde özen göstereceklerdir. Sınavın güvenliğini tehlikeye düşürecek, sabotajlara karşı önlemler alınacaktır. Öğrenci velileri ve görevliler haricinde siviller okul bahçesine dahi alınmayacaktır. Dersi olan ancak sınav görevi verilmeyen öğretmenlerde okulda olacaktır. Geçerli mazereti olup sınav günü okula gelemeyen görev alan öğretmenlerin yerine görev alabileceklerdir. Okul bina komisyon başkanlığı ders sınav oturumunda mümkün olduğunca o dersin branş öğretmenini görevlendirmeyecektir. Aynı bahçeyi kullanan ilkokullar sınav günleri tatil edilecektir.

17 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SINAV UYGULAMASI 17 Her bir ders için yapılacak sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içerisinde gelen öğrenciler sınava alınacaktır. Geç gelen öğrencilere ek süre verilmeyecektir.  Sınav başlama saatinden sonra ilk yirmi dakika salondan çıkamayacak.  İlk yirmi dakikadan sonra son beş dakikaya kadar sınav salonundan çıkabilecekler ancak son beş dakika sınav salonundan çıkılmayacak.  Salon görevlileri 4 adet olan soru kitapçıklarını ard arda ve yan yana gelmemesine özen göstereceklerdir.  Salon görevlileri, Sınav başlamadan sınav poşetinden çıkan sınıf oturma düzenini dolduracaklardır. Sınav oturumundan çıkarken öğrencinin salon aday yoklama listesini imzalamaları sağlanacaktır.  Salon görevlileri, Sınav cevap anahtarlarını sıralı biçimde, sınıf oturma planı, yoklama imza listesi ve açıklamalarda başkaca evrak isteniyorsa onları da sınav geri dönüşüm poşetine koyacaklardır.Bina sınav komisyonuna imza karşılığı teslim edeceklerdir.  Bina sınav komisyonu gün içinde bütün sınav oturumları bittikten sonra geri dönüşüm poşetlerini kutuya koyduktan sonra emniyet şeridiyle kilitleyecek, bölge sınav yürütme komisyonu kuryesine tutanakla teslim edeceklerdir.

18 TEOG’DA HANGİ DERSLERDEN KAÇ SORU SORULACAK VE SÜRELER NE KADAR OLACAK? 8. SINIF KONULARINDAN; Türkçe (20 soru: 40 Dakika) Matematik (20 soru: 40 Dakika) Fen ve Teknoloji (20 soru: 40 Dakika) T.C. İnkılap Tarihi (20 soru: 40 Dakika) Yabancı Dil (20 soru: 40 Dakika) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (20 Soru: 40 Dakika)

19 ORTAK SINAV HANGİ KONULARI KAPSAYACAK? Merkezi sınavlarda kapsam birlikteliğinin sağlanması amacıyla, öğretmenlerin yıllık ders planı uygulamalarında, hazırlanan ders çizelgelerini dikkate almaları istendi. Öğrenciler, birinci dönem girecekleri ortak sınavda sınav tarihine kadar işlemiş oldukları konulardan, ikinci dönem girecekleri ortak sınavda ise eğitim öğretim yılı başından itibaren işlemiş oldukları konulardan sorumlu olacaklardır.

20 ORTAK SINAVLAR NEREDE YAPILACAK? Ortak sınavlara olağanüstü şartlar dışında öğrenciler kendi okullarında gireceklerdir. Hastanede ve evde eğitim gören öğrencilerin sınavı hastanede ve evde yapılacaktır.

21 ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİ Orta ve ağır düzeyde zihinsel engelli öğrenciler, sınav uygulaması hakkında düzenlenmiş sınav kılavuzunda belirtildiği üzere ortak sınavlara dahil edilmeyecek.

22 MİSAFİR ÖĞRENCİLER Başta Suriye’den gelen öğrenciler olmak üzere misafir durumdaki öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilmiş ise sınava girecekler, ancak geçici vatandaşlık verilmiş olan misafir öğrenciler sınava alınmayacak.

23 Fatih KARAKOÇ (İlçe MEM Şube Müdürü)


"KARAYAZI İ LÇE M İ LL İ E Ğİ T İ M MÜDÜRLÜ Ğ Ü Fatih KARAKOÇ Fatih KARAKOÇ (İlçe MEM Şube Müdürü) (GÜNCELLENME TARİHİ 17 KASIM 2014)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları