Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MİTOKONDRİ.  Mitokondri ökaryotik hücrelerin, enerji üretimi görevini üstlenen ve kendi DNA’sına sahip sitoplazmik bir organeldir.DNA  Şekilleri (küremsi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MİTOKONDRİ.  Mitokondri ökaryotik hücrelerin, enerji üretimi görevini üstlenen ve kendi DNA’sına sahip sitoplazmik bir organeldir.DNA  Şekilleri (küremsi."— Sunum transkripti:

1 MİTOKONDRİ

2  Mitokondri ökaryotik hücrelerin, enerji üretimi görevini üstlenen ve kendi DNA’sına sahip sitoplazmik bir organeldir.DNA  Şekilleri (küremsi veya uzun silindirik) ve büyüklükleri (çap: 0,2-1 μm, uzunlukları: 2-6 μm) farklılıklar gösterir.  Sayıları enerji ihtiyacına göre, hücreden hücreye değişkendir (1-2000).

3  Hemen hemen bütün ökaryotik hücrelerde ve ökaryotik mikroorganizmalarda bulunur.  Eritrositlerde, bakterilerde ve yeşil alglerde mitokondri yoktur.

4  Hücre içindeki yerleşimleri farklılık gösterir.  Kalp kasında kasılıp gevşemeyi sağlamak için miyofibriller arasında bulunur.  Spermin kuyruk hareketini sağlamak için boyun bölgesine yerleşmiştir.

5  Mitokondri çift membranla çevrili bir organeldir.  Çift membran iki mitokondriyal kompartman oluşturur; Membranlar arası alan Matriks

6 Membranlar arası alan  40-80 A o genişliğindedir.  Bazı enzimler bulunur.  Sitozole eşdeğer içeriktedir.

7 Matriks  İç membranın çevrelediği alandır.  Bol miktarda protein molekülü, çeşitli reaksiyon enzimleri, mtDNA, ribozomlar ve tRNA bulunur.  Matrikste granül sayısı azdır. Hücre içindeki kalsiyum ve magnezyum gibi katyonların fazlası mitokondriye geçerek granüllere bağlanır. Depolanan bu katyonlar gerektiğinde tekrar sitozole geri verilir.

8 Dış membran  İç membrana (50-60 A o ) göre daha kalın (70 A o ) olup plazma membranının yapısına benzer.  Porin adı verilen kanal proteinleri büyüklüğü 5000 dalton ve daha küçük molekülleri (su, iyonlar) içeri alır.  Ayrıca dış membranda mitokondriyal lipid sentezi ile ilişkili enzimler ve lipid substratları matrikste metabolize olabilecek formlara dönüştüren enzimler bulunur.

9 İç membran  İç membran yarı geçirgen özelliktedir. Bazı moleküller matrikse aktif transport ile geçer.  İç membran küçük moleküllerin sitozolden matrikse geçişine işlevsel bir engel oluşturur ve oksidatif fosforilasyonu yürüten proton gradientinin devamlılığını sağlar.  İç membran dış membrana paralel seyreder, ancak matrikse doğru Krista denen kıvrımlar yapar.

10  Kristalar iç membran yüzeyini arttırmaya yönelik yapılardır. Örneğin; Karaciğer hücresinin mitokondriyal iç membran alanı hücrenin total membran alanının 1/3’ünü oluşturur.  Enerji üretimi fazla olan hücrelerde krista sayısı fazladır.

11  Yoğun fonksiyonel özelliğin den dolayı iç membranın protein oranı diğer membranlara göre daha yüksektir.  % 70 protein, % 30 lipid ve çok az kolesterol.  İç membranın lipid içeriğinde bol miktarda bulunan Kardiolipin membranın geçirgenliğini kısıtlar.

12 İç membranda üç tip protein bulunur: a)Elektron transport zincirinin oksidasyon reaksiyonlarını gerçekleştiren proteinler (enzimler, sitokromlar) b) Matrikste ATP yapımını gerçekleştiren ATP sentetaz c) Metabolitlerin matrikse giriş çıkışını düzenleyen Permeaz adı verilen transport proteinleri.

13 Mitokondriyal Genom  Mitokondri hücre genomundan ayrı bir genetik sisteme sahiptir.  Yaygın olarak kabul edilen görüş, mitokondri ve kloroplastın atasal bir ökaryotik hücre tarafından hücre içine alınan bir bakteriden orjin aldığıdır.

14  Evolüsyonel süreçte bakteri genomu organel genomu haline dönüşürken orjinal bakteriyal genlerin çoğu nükleer genoma geçmiş sadece birkaç gen organel genomunda kalmıştır.  Bundan dolayı mitokondri ve kloroplastın büyüme ve proliferasyonu hem nükleer hem de organel genomu tarafından gerçekleştirilir

15  İnsan mitokondrial DNA (mt.DNA)'si 16.569 baz çifti içeren küçük, çift zincirli, sirküler bir moleküldür. Bu sirküler kromozom herbiri kendi başına replike olabilen hafif (L) ve ağır (H) zincirden oluşur.kromozom  Displacement loop (D.loop) denen kontrol bölge; ağır zincirin replikasyonunu kontrol eder ve iki zincir içinde promotor bölge rolünü oynar.

16

17  Mt.DNA'nın çekirdek DNA'sından bağımsız replikasyon ve transkripsiyon sistemi vardır. Ancak mt.DNA'nın replikasyon ve transkprisyonu için gerekli enzimler, çekirdek DNA'sı tarafından sentezlendiğinden, mt DNA tam bir otonomiye sahip değildir. replikasyontranskripsiyon

18  Mitokondrial DNA replikasyonu D.loop adı verilen mekanizmaya göre oluşur. Önce ağır zincirin replikasyon orijininden 5'-3' yönüne doğru sentez baslar.  Yeni sentezlenen ağır zincir, hafif zincirin replikasyon orijinine geldiğinde, ters yönde ilerler ve hafif zincir sentezlenir.  Mt DNA transkripsiyonu ise D. loop bölgesindeki promotordan birbirine ters yönde başlar ve iki zincir de, aynı anda tamamen transkripsiyona uğrar. Sonuçta, rRNA, tRNA ve mRNA'lar oluşur.

19  Mitokondrial genom 37 gen içerir. Bunlardan 13'ü solunum zincirindeki yapısal proteinleri (Nikotinamid adenin Dinükleotit Dehidrogenaz, Sitokrom C oksidoredüktaz, sitokrom C oksidaz ATP sentetaz) kodlarken, 2'si RNA ve 22'si de tRNA genlerini kodlar.adenin

20 Mitokondrial DNA çekirdek DNA’sına benzemekle birlikte belirgin farklılıklar da göstermektedir:  3.5 milyon kb'lik çekirdek DNA’sı yanında, 16.5 kb'lik mt-DNA çok küçük bir genoma sahiptir.  mt.DNA kompakt bir yapıya sahip olup intron içermez. Mt.DNA'da kodlanmayan tek bölge yaklaşık 100 baz çift uzunluğundaki D.loop bölgesidir.

21  İnsan mt-DNA’sı maternal kalıtımla geçer. Spermin sitoplazma içermemesi ve mitokondrilerinin fertilizasyona katılmayan kuyruk kısmında toplanması nedeniyle, zigotdaki mitokondriler sadece ovuma aittir.

22 Universal kod ile farklılıkları; UGA kodonu mitokondride triptofan kodlarken, nükleer genomda “stop” kodonudur AUA/AUU kodonları mitokondride metionin kodlarken, nükleer genomda izolösin kodonudur AGA/AGG kodonları mitokondride “stop” kodonu (diğer ikisi nükleer kodondada stop kodonu olan UAA ve UAG) iken, nükleer genomda arginin kodunudur.

23  mt-DNA’nın evrim hızı nükleer DNA'ya göre 10-20 kat daha fazladır. Bunun nedeni, oksijen radikallerine daha fazla maruz kalması, koruyucu ve tamir sistemlerinin yokluğu dolayısıyladır. Bu yüzden mt-DNA mutasyonlara daha açıktır.

24  mtDNA maternal olarak kalıtılır, çünkü zigottaki mtDNA’nın sadece 1/10.000’i sperm kaynaklıdır.  mtDNA defektleri Mendel kalıtımına uymaz, maternal kalıtımla aktarılırlar.


"MİTOKONDRİ.  Mitokondri ökaryotik hücrelerin, enerji üretimi görevini üstlenen ve kendi DNA’sına sahip sitoplazmik bir organeldir.DNA  Şekilleri (küremsi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları