Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Fiziksel ve Psikomotor (devinimsel) Gelişim. 2 Fiziksel gelişim sürecinde  Bireyin bedeni büyür  Olgunlaşır  Bedenin yapısı ve fonksiyonları karmaşıklaşır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Fiziksel ve Psikomotor (devinimsel) Gelişim. 2 Fiziksel gelişim sürecinde  Bireyin bedeni büyür  Olgunlaşır  Bedenin yapısı ve fonksiyonları karmaşıklaşır."— Sunum transkripti:

1 1 Fiziksel ve Psikomotor (devinimsel) Gelişim

2 2 Fiziksel gelişim sürecinde  Bireyin bedeni büyür  Olgunlaşır  Bedenin yapısı ve fonksiyonları karmaşıklaşır.  Motor becerileri gelişir.  Çevresiyle etkileşimi zenginleşir.

3 3 Fiziksel gelişim;  Bireyin kendisi ile içinde bulundu ğ u çevrenin etkileşimine ba ğ lıdır.  Bu yüzden bireyin fiziksel gelişim sürecinde bireysel farklılıklar görülebilir.

4 4 Bugün üzerinde durulacak konular  Do ğ um öncesinde fiziksel gelişim  Bebeklikte fiziksel gelişim  İ lk çocuklukta fiziksel gelişim  İ kinci çocuklukta fiziksel gelişim  Ergenlikte fiziksel gelişim

5 5 Bedensel gelişim nedir?  Do ğ um öncesinden itibaren iskelet, kas, sinir, solunum,sindirim ve dolaşım sistemlerindeki de ğ işimi içerir.  Ergenlik dönemi do ğ um sonrasında fiziksel gelişimin en hızlı oldu ğ u 2. dönemdir.

6 6 Psikomotor (Devinimsel) gelişim nedir?  Çocu ğ un kol ve bacaklarıyla tüm organlarını kullanmada güç, hız ve uygunluk sa ğ lamasına; bedenini denetim altına almada becerikli duruma gelmesine psikomotor(devinimsel) gelişim denilmektedir.  Araba kullanma  Kalemle yazı yazma vb.

7 7  Psikomotor etkinlikler, duyu organları vasıtasıyla uyarıcıların alınması, beyinde ilgili merkeze iletilmesi, algılamanın meydana gelmesi ve algılamaya ba ğ lı olarak ilgili organların (kas gruplarının) harekete geçmeleri şeklinde bir dizi sıra izler.  Daha genel bir açıklama ile psikomotor (devinimsel) davranışlar sinirsel yapı ile kas yapıları arasındaki düzenli bir iletişim ve organizasyonu içerir.

8 8 Psikomotor Etkinliklerde Rol Oynayan Etmenler  Eşgüdüm (koordinasyon)  Güç (iki el üzerinde yürümek için eller gerekli güce sahip olmalı)  Tepki – tepki hızı (reaksiyon zamanı)-frene basma zamanı  Dikkat  Denge  Esneklik

9 9 Bireyin yaşamında psikomotor etkinlikler kritik öneme sahiptir.  Çevresini tanır.  Cisimlere dokunur, keşfeder,merakını giderir, doyum sa ğ lar.  Öz – bakım becerilerin hemen hemen tamamı psikomotor davranışlardan oluşur.

10 10 Do ğ um öncesi Fiziksel gelişim  3 evrede incelenir.  Dölüt (5/7-15 gün)  Emriyo (3.-8. hafta)  Fetüs (9.hafta-do ğ um)

11 11 Do ğ um öncesi dönemde fiziksel gelişim  Babanın sperminin annenin yumurtasını döllemesiyle yaşam başlar.  Döllenmiş yumurtaya zigot denir.

12 12 zigot  24 saat içinde mitos katlı bölünerek ço ğ alır.  Döllenmeden sonraki 1-2 haftalık döneme dölüt denir.

13 13 Dölüt (7-15 gün)  Rahmin duvarına yapışır. Yaklaşık toplu i ğ ne başı kadardır.  Cinsiyetin belirlendi ğ i evredir.

14 14 Embriyo (3.-8.hafta)  Bu dönemde hücreler farklılaşarak vücudun de ğ işik organlarını meydana getirecek şekilde tabakalar oluşturmaya başlar. İ kinci ayda embriyo daha çok insan görünümü alır.  3. haftada kalp atışı başlar.  Anne sa ğ lı ğ ı açısından bebek kritik dönemdedir. 2. ayın sonunda dönem biter.

15 Embriyo (3.-8.hafta)  Plasenta, göbek kordonu ve amniyotik sıvı olgunlaşır. Plasenta zigotun dölyata ğ ına yerleşmesini, kan dolaşımını ve beslenmeyi sa ğ lar.Göbek kordonu plasenta ile bebek arasındaki besin, atık, oksijen geçişini sa ğ lar. Amniyotik sıvı bebe ğ in dölyata ğ ına yapışmasını önler. 15

16 Embriyo (3.-8.hafta)  Emriyo evresinde 3 ayrı hücre tabakası oluşur.  En dıştaki tabaka Ektoderm (sinir sistemi ve deri), ortadaki tabaka Mozoderm (iskelet ve kaslar), içteki tabaka Endoderm (sindirim sistemi ve iç organlar oluşur). 16

17 17 Fetüs dönemi (9.haftadan – do ğ uma kadar)  Kalp atışı düzenlidir.  Pek çok refleks gelişir.  Dördüncü ayda daha çok bebek şeklini alır.  Dördüncü ve beşinci aylarda temel vücut yapısı tamamlanır.  Yüz belirginleşir. Cinsiyet belirgin hala gelir.

18 18 Fetüs dönemi (9.haftadan – do ğ uma kadar)  Beşinci ayın sonunda fetüs birçok davranış biçimi kazanır.  Göz kırma, a ğ ız ve parmak hareketleri gözlenir.  Altı aylı ğ a kadar solunum sistemi ve akci ğ er güçlenir ve koordineli hale gelir.  İ ç salgı bezleri aktif hale gelir.

19 19 Fetüs dönemi (9.haftadan – do ğ uma kadar)  4. ayda kemikleşme başlar ve anne karnındaki hareketler hissedilebilir.  7. ayda organizma dış hayata hazır duruma gelir.

20 20 Fetüs do ğ du ğ unda;  Boyu 48-53 cm dir.  A ğ ırlı ğ ı 2500 – 4300 gr.  Do ğ um öncesi gelişim yaşam sürecindeki en hızlı gelişim dönemidir.  Olumsuz çevre faktörlerinin etkisi gelişimin hızlı oldu ğ u dönemde daha fazladır.

21 21 Bebeklik döneminde fiziksel gelişim (0-2)  Do ğ um öncesinden sonra gelişimin en hızlı oldu ğ u ikinci dönemdir.  12 aylık bir bebek do ğ umdaki boyunun %50 sine a ğ ırlı ğ ının üç katına ulaşır.  Do ğ umda baş di ğ er organlara göre daha büyüktür. Bebeklikte vücudun uzunlu ğ unun ¼ ‘ ü kafa, yetişkinlikte uzunlu ğ un sadece 1/8 ‘i olacaktır.

22 22

23 23 Bebeklik döneminde fiziksel gelişim (0-2)  Baş ve boyun kasları ayak kaslarından önce gelişir.  Karın ve omuz kasları da kol ve el kaslarından önce gelişir.  Tuvalet e ğ itimi için gerekli olan idrar torbası kontrolü 12-30. aylarda olmaktadır.

24 24 Bebeklik döneminde fiziksel gelişim (0-2)  Süt dişi 5.-8. aylarda çıkmaya başlar ve 2-2,5 yaşlarına do ğ ru tamamlanır.

25 25 Bebeklik dönemi devinimsel gelişim  Bebekler balangıçta iki tür hareket yapar  Reflektif  Genel vücut hareketleri

26 26 Bebeklik dönemi devinimsel gelişim  Refleks,do ğ uştan gelen ve bireyin hayata tutunmalarını, varlıklarını sürdürmelerini sa ğ layıcı, hayatın daha sonraki evrelerinde gösterilecek daha karmaşık davranışların temelini oluşturan ilk psikomotor davranışlardır.

27 27 Hayatta kalma refleksleri  Nefes alma(ilk davranış)  Kökünü arama (bebek yüzünü yana ğ ına dokunulan yöne çevirir.)  Emme (çocu ğ un duda ğ ına de ğ en meme başını bo ğ az, a ğ ız ve dil ile güçlü bir şekilde emmesi.)  Yutma, göz bebe ğ i, esneme, hapşırma, kusma reflekslerine sahiptir.

28 28 İ lkel Refleksler  Yakalama resleksi  Moro refleksi (arkaya gerilip sonra sarılma)  Yüzme refleksi (yüzü koyun yatırılınca ortaya çıkıyor.  Adım atma refleksi  Tonik boyun refleksi(asimetriklik)  Sürünme (yürüme)

29 29 İ lk çocukluk döneminde fiziksel gelişim(2-6 yaş)  2 yaşından sonra büyüme yavaşlar.  Okul ça ğ ında boy uzaması yavaşlar.  Sinir sistemi gelişimi büyük ölçüde tamamlanır.  Kalp atım hızı yavaşlar.

30 30 İ lk çocuklukta psikomotor gelişim  Çocuk bu dönemde etkinlik hızı yüksektir. Uzun süre bir yerde duramaz, atlamak koşmak zorundadır.  Büyük kaslarını küçük kaslarına göre daha iyi kullanır.

31 31 Okul dönemi fiziksel gelişim (6-12 yaş)  Dokuz yaşına kadar erkekler kızlara göre daha uzun ve daha a ğ ırdır. Ancak 10 yaşından 15 yaşına kadar bu durum tersine döner.  Küçük kas becerileri gelişir.  Kas kemik ve iskelet sisteminde gelişmeler daha ileri seviyededir.

32 32 Ergenlik dönemi fiziksel gelişimi (12-18 yaş)  Hızlı bir de ğ işim başlar (fizyolojik, psikolojik, bilişsel). Birey bu de ğ işime ayak uydurmakta zorlanır.  Cinsiyet hormonu üretilmeye başlar (testesteron ve östrojen)  Hızlı büyümeden dolayı koordinasyon problemleri görülür.

33 Ergenlik dönemi fiziksel gelişimi (12-18 yaş)  Ergenliğin başında (erinlik) İkincil cinsiyet özellikleri görülür. (göğüslerin büyümesi, sesin kalınlaşması, bıyık ve sakalların çıkması, kıllanma gibi).  Birincil cinsiyet özellikleri (erkek ve kadın üreme organlarının gelişmesi)  Kızlarda ergenliğe girişin ilk belirtilerinden biri adet kanamasıdır. 33

34 Ergenlik dönemi fiziksel gelişimi (12-18 yaş)  Kızların 18 yaşına kadar  Erkeklerin ise 20-22 yaşına kadar boyu uzar  Erken ve geç olgunlaşmanın kızlara ve erkeklere etkisi farklıdır (erken olgunlaşma kızlarda içe kapanma ve daha çekingen davranırlar sergilerken, erkeklerde daha dışa dönük ve daha popüler olma etkileri gösterir. Geç olgunlaşma kızların daha güvenli olmalarına sebep olurken, erkeklerde ise daha az kabul görme ve popüler olma durumu yaratır. Ancak geç olgunlaşan erkeklerin bazıları daha hareketli va aktif olma özellikleriyle bu durumu tersine çevirebilirler. 34

35 35 Ergenlik dönemi fiziksel gelişimi (12-18 yaş)  Kızlarda ya ğ dokusu erkeklerde kas dokusu fazlalaşır. Ergenlikte ne gibi fiziksel sorunlar yaşan bilir?

36 36


"1 Fiziksel ve Psikomotor (devinimsel) Gelişim. 2 Fiziksel gelişim sürecinde  Bireyin bedeni büyür  Olgunlaşır  Bedenin yapısı ve fonksiyonları karmaşıklaşır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları