Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAMU İHALE KURUMU 4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN İHALELERE İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER 4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN İHALELERE İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAMU İHALE KURUMU 4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN İHALELERE İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER 4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN İHALELERE İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER."— Sunum transkripti:

1 KAMU İHALE KURUMU 4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN İHALELERE İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER 4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN İHALELERE İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER 1

2 4734 Sayılı Kanun Kapsamı A) Kanun kapsamında olan idareler/ihaleler A) Kanun kapsamında olan idareler/ihaleler B) Kanun kapsamından istisna edilen ihaleler B) Kanun kapsamından istisna edilen ihaleler C) Kanun kapsamında olmayan ihaleler C) Kanun kapsamında olmayan ihaleler 4734 sayılı Kanun’un 2 ve 3. maddelerinde belirtilmiştir. 2

3 A)Kanunun kapsamında olan idareler Kanun kapsamındaki bir idare tarafından yine Kanun kapsamındaki başka bir idareye aktarılacak kaynaklar 4734 sayılı Kanun hükümlerine göre kullanılacaktır. İ dare bünyesinde kurulmuş ve ayrı bir tüzelkişili ğ e sahip olmayan döner sermaye işletmeleri ürettikleri mal ve hizmetleri ihale usullerine tabi olmadan temin edebilir. (*) (Bu işletmelerin faaliyet konuları ile sınırlı olmak kaydıyla) Kendilerine bağlı olan ve ayrı bir tüzel kişiliği bulunan döner sermaye işletmelerinin ürettikleri mal ve hizmetleri ihale usullerine tabi olmadan temin edemezler. 3

4 B)Kanun kapsamından istisna edilen ihaleler 4734 sayılı Kanunun 3. maddesinde istisna edilen Mal alımları Hizmet alımları Yapım işleri Kanuna tabi değildir. Ancak;  istisna edilen ihaleler  kapsam dışı olan ihaleler  ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç  4734 sayılı Kanuna tabi değildir. 4

5 C) Kanun kapsamında olmayan ihaleler (KİGT:3.1) 1)Yap İşlet devret modeli ile yapılan yapım işleri 2)Kanun kapsamı dışındaki kişilerce idarelere yapılan bağış miktarı ile sınırlı olarak yapılacak alımlar 3)Kamu kaynağı kullanılmayan alımlar Örnek: Bedeli okul idaresince karşılanmayan sadece talep edenlerin faydalandığı * öğrenci taşıma hizmeti * yemek hizmeti alımları İdarelerin kamu kaynağı kullanılmasını gerektirmeyen bu nedenle Kanun kapsamında yer almayan işler: 5

6 6 EŞİK DEĞERLER (4734 – 8)

7 UYGULANACAK İHALE USULLERİ Açık ihale usulü Belli istekliler arasında ihale usulü Pazarlık usulü ile ihale 7

8 8 4734 - 13 / b İhale İlanı (4734 - 13) İlan Koşulları (İlan/Ön yeterlik ilan tarihi) İlan Yeri ve sayısı Mal ve Hizmet alımları (13/b-1,2,3) ( Yak.Mal.Eşik değerin altı ) YM < 100.777 TL. Madde: 19 20 21 : 7 Gün En az 2 yerel gazete (YG)+KİB 100.777 < YM < 201.563 Madde: 19-21 :14 Gün Madde: 20 : 7 Gün Kamu ihale Bülteni (KİB) + 1YG 201.563 < YM. Madde: 19-21 :21 Gün Madde: 20 : 7 Gün KİB+1 YG Yapım İşleri (13/b-1,2,3) ( Yak.Mal.Eşik değerin altı ) YM < 201.563 TL. Madde: 19 20 21 : 7 Gün En az 2 YG+KİB 201.563 < YM < 1.679.772 Madde: 19-21 :14 Gün Madde: 20 : 7 Gün KİB+ 1 YG 1.679.772 TL < YM Madde: 19-21 :21 Gün Madde: 20 : 7 Gün KİB+1 YG 4734-13/a Yaklaşık Maliyet ≥ ED Mal ve Hizmet Alımları Genel Bütçe: 923.721 TL Diğer Bütçe:1.539.538 TL Yapım işleri : 33.870.025 TL İlana Elektr. Erişim (40-7=33 Gün) Dokümana Elektr. Erişim (33-5=28 Gün) 40 günlük Davet Süresi 5 gün kısalır. Madde: 19 : 40 Gün Madde: 20 : 14 Gün Madde : 21 : 25 Gün KİB EŞİK DEĞERLER ve İlan Koşulları (4734 – 13)

9  Ön ilan yapılırsa;  40 günlük ilan ve davet süresi 24 güne kadar indirilebilir.  Süre indiriminden yararlanılabilmesi için; a) İhale ilanının ön ilan tarihinden itibaren en az 40 gün sonra yapılması, b) İhalenin açık ihale veya BİAİU’den biriyle yapılması zorunludur.  İlan elektronik araçlar ile hazırlanıp gönderilir ise (EKAP)  Açık ihale usulündeki 40 günlük ilan süresi 7 gün kısaltılabilir.  İlan ile ihale ve ön yeterlik dokümanına EKAP üzerinden doğrudan erişimin temin edilmesi halinde, a) Açık ihale usulündeki 40 günlük ilan süresi, b)BİAİU 40 günlük davet süre 5 gün kısaltılabilir. ÖN İLAN ÖN İLAN İLAN ve DAVET SÜRESİ İLAN ve DAVET SÜRESİ İlan/Ön İlana ve Süre indirimi 9

10 Sözleşme/Teklif Türleri 1)Anahtar teslimi götürü bedel sözleşme (Yapım) 2)Götürü bedel sözleşme (Mal Hizmet) 3)Birim fiyatlı sözleşme (Yapım Mal Hizmet) 4)Karma sözleşme (Yapım) 5) Münferit sözleşme (Çerçeve anlaşma kapsamında yapılan Yapım Mal Hizmet ihaleleri için düzenlenir) 10

11 İhalelerde Temel İlkeler SaydamlıkRekabetEşitlikGüvenirlikGizlilik Kamuoyu denetimi İhtiyaçlar uygun şartlar ve zamanda karşılanmalı Kaynaklar verimli kullanılmalı 11 Uygulama İlkeleri Kanun 5. md Yapım 4.md; Hizmet 4.md; Mal 4.md

12 Uygulama İlkeleri ( K: Md:5. H: md:4) Mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri Bir arada ihale edilebilmesi için Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantının olması şarttır.  Eşik değerlerin veya parasal limitlerin altında kalmak,  Uygulama Yönetmeliklerinde yer alan hükümlerin uygulanmasından kaçınmak amacıyla,  Mal ve Hizmet alımları ile Yapım işleri;  kısımlara bölünerek ihale edilemezler 12

13 Temel İ hale Usulleri; * Açık ihale usulü * Belli İ stekliler Arasında İ hale Usulü *Pazarlık usulü ihale veya *Dogrudan temine Kanunda belirtilen özel hallerde gidilebilir. İ hale dokümanı hazırlanmadan ihale ilanı ya da davet yapılamaz. (EKAP) Ödene ğ i bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz. (x) Yıllara sari işlerin ihaleleri yılın ilk 9 ayında sonuçlandırılması esastır. Ancak ertesi mali yılda gerçekleştirilecek süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları için bir önceki mali yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilir. (T: md:20) (x) Uygulama İlkeleri (Yapım 4 ve 5.md; Hizmet 4.md; Mal 4.md) Uygulama İlkeleri (Yapım 4 ve 5.md; Hizmet 4.md; Mal 4.md) 13

14  Yerli istekli a)Türk vatandaşları gerçek kişiler; Yerli istekli oldukları TC Kimlik No ile anlaşılacaktır b)TC kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler;  Yerli istekli oldukları başvuru veya teklif kapsamında sunulan belgeler Ticaret odası Sanayi odası Esnaf ve sanatkâr odası Ticaret sicil gazetesi üzerinden değerlendirilir. Gerçek ve tüzel kişilerden yerli istekli olduklarına ilişkin ayrıca bir belge istenilmeyecektir. Yerli istekli Belgesi (Yapım 6 Hizmet 5.md; Mal 5.md) Yerli istekli Belgesi (Yapım 6 Hizmet 5.md; Mal 5.md) 14

15  Aday, istekli veya istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak;  A) EKAP üzerinden (*)  B) İmza karşılığı elden yapılır. (*)  EKAP üzerinden Elektronik İh. Uyg. Yön. Usulüne göre yapılır  Zorunlu nedenlerle belirtilen yöntemlerle yapılmaması halinde  C) 4734 S.Kanun 65/(a) bendine yer alan diğer yöntemlere göre,  elektronik posta  faks yoluyla tebligat  İadeli taahhütlü mektupla  İmza karşılığı elden yapılabilir. Tebligat İadeli taahhütlü mektupla yapılırsa;  * Mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi sayılır. Bildirim ve Tebligatlar (K :65 md; Y:7. md; H 6.md; Mal 6.md;) Not: 1 * 4734/65 Kanun hükmü; Anayasa M.'nin 26.07.2013 tarih ve 28719 sayılı RG’de yayımlanan 2012/179 sayılı kararı ile iptal Not: 2 (*) Yönetmelik değişikliği : RG: 07.06.2014 tarih ve RG: sayısı :29023 Yürürlük tarihi: 01.01.2015 15

16 Yaklaşık Maliyetin Tespiti (Yön. m. 7-9) Yaklaşık maliyete ilişkin fiyatların tespitinde; a) Kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenmiş fiyatlar, rayiçler b) Daha önce idarelerce gerçekleştirilmiş benzer iş fiyatları, rayiçleri c) İlgili odalar veya üniversitelerce, belirlenmiş fiyatlar, rayiçler d) Piyasadan yapılacak araştırmadan alınan fiyatların ortalaması e)Uzman bilirkişi ve ekspertizlerden alınan fiyatlar, f)Daha önceki dönemlerde yapılan mal alımı sözleşme bedellerinin güncellenmesi g) İhale konusu işe ilişkin olarak; Bütçe Uygulama Talimatı Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan fiyatlardan KDV veya farklı nitelikteki diğer giderler indirilmek suretiyle bulunan fiyatlar, esas alınır. Fiyat farkı ödenmeyecek durumlarda ; Muhtemel fiyat değişiklikleri de hesaplamada dikkate alınır. 16

17 YAKLAŞIK MALİYETİN TESPİTİ (Yön. m. 7-9) a) Hizmet konusu iş kalemleri tutarı b) Sözleşme ve genel giderler c) Kar oranı ( maksimum %20) – Olmak üzere hesaplanır ve Yaklaşık maliyet cetvelinde gösterilir. Birim fiyat üzerinden teklif alınan ihalelerde: – Her bir iş kaleminin miktarı – İşin gerçekleştirilmesine ilişkin şartları gösteren birim fiyatlar birim fiyata dahil olan maliyetlerin tamamı – dikkate alınarak birim fiyat cetveli hazırlanır Götürü bedel üzerinden teklif alınan ihalelerde: – İşin gerçekleştirilmesine ilişkin şartları gösteren bir cetvel hazırlanır. – Bu cetvelde işçilik ile varsa malzeme, ekipman ve diğer unsurlar için belirlenen fiyatlar ve bu fiyata dahil olan maliyetler gösterilir. 17

18 YAKLAŞIK MALİYETİN GÜNCELLENEMESİ (H:9:Y:11) Yaklaşık Maliyet: Güncelliğini kaybetmesi halinde ilk ilan veya davet tarihine kadar idarece güncellenir. (Y:11) Asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerinin ihale tarihinde güncelliğini kaybetmesi halinde YM ihale komisyonu tarafından güncellenir. 18  İstekliler tekliflerini ihale tarihinde geçerli olan asgari işçilik fiyatlarını dikkate alarak hazırlamaları gerekir.

19 İhale komisyonu yaklaşık maliyeti teklif fiyatları ile birlikte açıklar. Zamanlaması Zamanlaması Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde, son yazılı fiyat teklifler alındıktan sonra, Diğer usul ihalelerde ise Teklifler alınarak zarflar kontrol edildikten sonra Teklif zarfları açılmadan ve teklif fiyatları açıklanmadan önce yaklaşık maliyet açıklanır. 19 Yaklaşık Maliyetin Açıklanması

20  İhale dokümanında 1. İdari şartname 2. Sözleşme tasarısı, 3. Teknik şartname (yapım işlerinde proje dahil) 4. Gerekli diğer belge ve bilgiler *standart formlar, *birim fiyat tarifleri, *yapım işlerinde analiz formatları, vs. bulunur. Hizmet İ şleri Genel Şartnamesi ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi doküman satın alanlara doküman kapsamında verilmeyecektir. İhale dokümanında yapılan düzenlemeler birbirine aykırı olamaz İhale Dokümanının İçeriği Yapım 13.md; Hizmet 12.md; Mal 10.md 20

21 İhale Dokümanının Hazırlanması Yapım 14.md; Hizmet 13.md; Mal 11.md İhale dokümanı ilk ilan tarihine/davet tarihine kadar hazırlanır. BİAİU ile yapılacak ihalelerde, *Ön yeterlik dokümanı ile *İhale dokümanı, ön yeterlik ilan tarihine kadar hazırlanır. İhale dokümanının Türkçe hazırlanması zorunludur. Ancak, ihale yabancı isteklilere açık ise dokümanın tamamı veya bir kısmı Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanabilir. Anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır 21

22  İlan yapıldıktan sonra  dokümanda değişiklik yapılmaması esastır.  Teklif ve başvuruların hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksiklikler  idarece tespit edilir yada  istekli veya adaylarca yazılı olarak bildirilir ise,  zeyilname ile dokümanda değişiklik yapılabilir. Dokümanda değişiklik yapılması Y: 27.md; H: 26.md; M:24.md Dokümanda değişiklik yapılması Y: 27.md; H: 26.md; M:24.md  Zeyilname, ihale veya son başvuru tarihinden en az 10 gün öncesinde doküman alanların tamamına gönderilmesi şarttır.  Süre yeterli değil ise ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir.  Aksi takdirde dokümanda değişiklik yapılamaz. (ilan geçersiz sayılarak yeniden ilan yapılır) 22

23 Posta Yoluyla Dok. Satışı Yapım 26.md; Hizmet 25.md; Mal 23.md  Doküman posta veya kargo yolu ile de satılabilir.  İhale veya son başvuru tarihinden en az beş gün önce doküman bedelinin idarenin hesabına yatırıldığına ilişkin dekont ile birlikte idareye faksla veya posta yoluyla talep iletilir.  İdare, talebin alındığı tarihi izleyen iki iş günü içinde dokümanı gönderir.  (dokümanın satın alındığına ilişkin idare yetkilisince imzalı form eklenecek)  İD satın alınma tarihi, dokümanın postaya veya kargoya verildiği tarihtir.  İdare, dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı sorumlu tutulamaz. 23

24  İhalelerde teknik şartname hazırlanması zorunludur.  Teknik şartnamede ihale konusu işin;  teknik kriterleri ve özellikleri gösterilir.  Teknik kriterler ve özellikler;  Verimliliği fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olmalı,  Rekabeti engelleyici hususlar içermemeli  Fırsat eşitliğini sağlaması zorunludur.  TŞ’de marka, model, patent, vb tanımlara yer verilemez  Ancak, ulusal veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir. Teknik Şartname Yapım 17.md;Mal 14.md;Hizmet 16.md Teknik Şartname Yapım 17.md;Mal 14.md;Hizmet 16.md 24

25  Yedek parça alınması durumunda;  TŞ’de yedek parça alınacak ana malın;  markası veya modelinin belirtilmesi mümkündür. ( Teb: 55) Marka veya Model Belirtme (Mal 14.md Teb Md:55) İdarelerce işletilen; eğitim ve dinlenme tesisleri, orduevi, askeri gazino, misafirhaneler, çocuk bakımevi, kreş, spor tesisi, kantin ve benzeri sosyal tesisler Bu tesislerden yararlananların tercihine göre satılmak üzere, 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendi kapsamında yapılacak mamul mal alımlarında; marka belirtilmeden yararlananların tercihinin karşılanamayacağı hallerde marka belirtilmek suretiyle alım yapılabilir. (T: md:22) RG: 13.04.2013/28617 25

26  İlan süresi 40 gün, ve 25 gün olan ihalelerde 15 gün içerisinde düzeltme ilanı yapılabilir.  Diğer ilanlarda 10 gün içinde düzeltme ilanı yapılabilir  Düzeltme ilanı, düzeltme ilan formu kullanılarak hatalı ilanın yayımlandığı yayın organında aynı şekilde yayımlanır. Düzeltme İlanı Yapım 25.md; Hizmet 24.md; Mal 22.md Düzeltme İlanı Yapım 25.md; Hizmet 24.md; Mal 22.md İhale Sonuç İlanı : (M:86 H: 69 Y :70) Sözleşmenin imzalanmasından sonra KİB’ de yayımlanır. 26

27  İhale yetkilisi ihale ilanı veya ön yeterlik ilanı yada davet tarihini izleyen en geç üç gün içinde yedek üyelerde dahil olmak üzere ihale komisyonunu oluşturur.  İhale komisyonu en az beş kişiden oluşur.  Üyelerden en az ikisi ihale konusu işin uzmanı olacaktır. (Danışmanlıkta mali üye hariç hepsi uzman olacak)  Bir üyenin muhasebe veya mali işlerden sorumlu personel olması zorunludur.  İhale sürecindeki değerlendirmeleri yapmak üzere oluşturulan ihale komisyonu dışında başka adlar altında komisyonlar kurulamaz. İhale Komisyonu Yapım 20.md; Hizmet 19.md; Mal 17.md 27

28  Komisyon idarenin personelinden oluşturulur.  İhale yetkilisi, ihale komisyonunda görev alamaz.  Yeterli sayıda veya nitelikte personel yoksa  Kanun kapsamındaki diğer idarelerden üye alınabilir.  Komisyon üyeleri,  Eksiksiz toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır.  Kararlarda çekimser kalamaz.  İhale komisyonu üyeleri  Muayene ve kabul komisyonunda veya kontrol teşkilatında görev alabilir.  Ancak kontrol teşkilatında yer alan görevliler,  Muayene ve kabul komisyonunda görev alamazlar.  İİD bir örneği, ilan/davet tarihini izleyen 3 gün içinde İ. kom. asıl üyelerine verilir. İhale Komisyonu Yapım 20.md; Hizmet 19.md; Mal 17.md 28

29  Ekonomik ve mali yeterlik  Mesleki ve teknik yeterlik kriterleri  ve istenecek diğer belgeler,  rekabeti engelleyecek şekilde belirlenemez.  Yeterlik değerlendirmesi için  istenecek belgelerin yeterlik kriterleri,  ilan ve idari şartnamede belirtilmesi zorunludur. Yeterliğe İlişkin İlkeler (BİAİU) (Y: 29.md; Hiz. 28.md; Mal 26.md ) 29

30  Kanunun 20. maddesi (BİAİU)  21. maddesi a,d,e bentlerine göre yapılan ihalelerde;  Bankalardan temin edilecek belgeler,  iş hacmini gösteren belgeler,  iş deneyimini gösteren belgeler; Açısından aranılacak yeterlik kriterleri  YM esas alınarak parasal tutar olarak belirlenir. Yeterliğe İlişkin İlkeler (BİAİU) (Y: 29.md; Hiz. 28.md; Mal 26.md ) 30

31  Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde;  1- Her kısmın yaklaşık maliyeti ayrı ayrı hesaplanır.  Ancak istenecek belgeler işin toplam YM dikkate alınarak belirlenir.  2- Her bir iş kısmı ayrı ayrı teklif vermek suretiyle işin tamamına teklif verilebileceği gibi,  ihale dokümanında belirtilen kısımlardan bazılarına da teklif verilebilir  3- İstekli, teklif edilen kalemlerin/kısımların toplam bedeli üzerinden geçici teminat verecektir.  4- Aday veya isteklinin yeterlik değerlendirmesi,  Başvuruda bulunulan veya teklif verilen her bir kısım için ayrı ayrı yapılır. Kısmi Teklif (Yapım 29.md; Hizmet 28.md; Mal 27.md;Tebliğ 16.4.md) 31

32  5-Birden fazla kısmın aynı istekli üzerinde kalması durumunda, yapım işleri ihaleleri hariç, bu istekli ile tek bir sözleşme imzalanacaktır.  (Merkezi alımlar ve Toplu alımlar hariç)  6- Kısmi teklife açık ihalelerde;  şikayet veya itirazen şikayetlerin bulunması halinde  başvuru sonuçlandırılmadan sözleşme imzalanamaz.  Ancak başvuruya konu edilmeyen diğer kısımlara ilişkin sözleşmeler imzalanabilir. Kısmi Teklif (Yapım 29.md; Hizmet 28.md; Mal 27.md;Tebliğ 16.4.md) 32

33  Belgelerin aslı veya aslına uygun noterce onaylanmış örnekleri sunulacaktır.  İstenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretler sunulabilir.  Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunludur.  Sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek ifade taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Belgelerin Sunuluş Şekli (Yapım 31.md; Hizmet 31.md; Mal 29.md) 33

34 o İş ortaklıkları her türlü ihaleye katılabilir. o İş ortaklığında; pilot/özel ortağın ve hisselerinin de belirlendiği, “İş Ortaklığı Beyannamesi” teklifle birlikte verilir. o İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilir. o Hisse oranları diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ortaklar var ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenecektir. o Örneğin; a) %40, b) %40, c)%20 hisseye sahip bir iş ortaklığında (a) veya (b) den birisi pilot ortak olacaktır.  İhalenin iş ortaklığında kalması halinde; sözleşme imzalanmandan önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin idareye verilmesi zorunludur. Ortak Girişim ( İş Ortaklığı) (Yapım 32.md; Hizmet 32.md; Mal 30.md) 34

35  İş farklı uzmanlıklar gerektiriyor ise  konsorsiyumların ihaleye katılması öngörülebilir.  İşin uzmanlık gerektiren kısımları ilan ve dokümanda belirtilmelidir.  Konsorsiyumlarda “Konsorsiyum Beyannamesi” teklifle birlikte verilir.  İhalenin konsorsiyum üzerinde kalması halinde, sözleşme imzalanmadan önce noter onaylı konsorsiyum sözleşmesinin idareye verilmesi zorunludur.  Sözleşmede, konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin; işin hangi kısmını taahhüt ettikleri ve işin yerine getirilmesinde,  koordinatör ortak aracılığıyla aralarında koordinasyonu sağlayacakları belirtilir. Ortak Girişim ( Konsorsiyum) (Yapım 33.md; Hizmet 33.md; Mal 31.md) 35

36  İhale Dışı Bırakılma Nedenleri İhale Dışı Bırakılma Nedenleri  İhaleye Katılamayacak Olanlar İhaleye Katılamayacak Olanlar  Yasak Fiil ve Davranışlar Yasak Fiil ve Davranışlar İhaleye Katılım Engelleri ( K: 10,11,17) 36

37  İhale dışı bırakılacak olanlar a)İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alanlar b)İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunanlar c) Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olanlar (*) ç) Kesinleşmiş vergi borcu olanlar (KİGT Md: 17; Vergi borcu> 5.000 TL) d)İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyenler e)İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idarece ispat edilenler (tutanak vs.) İhale Dışı Bırakılma Nedenleri (Yapım 52.md; Hizmet 51.md; Mal 50.md K:10 md) İhale Dışı Bırakılma Nedenleri (Yapım 52.md; Hizmet 51.md; Mal 50.md K:10 md) 37

38 f) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olanlar g) İdareler tarafından istenilen bilgi ve belgeleri idareye vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilenler ğ) Kanunun 11 inci md.’ne göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılanlar h) Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler,.... İhalelere katılamazlar/değerlendirme dışı bırakılırlar.... İhale Dışı Bırakılma Nedenleri (Yapım 52.md; Hizmet 51.md; Mal 50.md K:10 md) İhale Dışı Bırakılma Nedenleri (Yapım 52.md; Hizmet 51.md; Mal 50.md K:10 md) 38

39 a) Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan, Örgütlü suçlardan İdare veya mahkeme kararı ile kamu ihalelerine katılmaktan yasaklananlar (10.11.2012 RG:28463) Kendi ülkesi/yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler. c)İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler. ç) İdarenin ihale ile ilgili işlemlerini yürütmekle görevli olanlar. İhaleye Katılamayacak Olanlar (Yapım 53.md; Hizmet 52.md; Mal 51.md K:11 md) İhaleye Katılamayacak Olanlar (Yapım 53.md; Hizmet 52.md; Mal 51.md K:11 md) d ) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri e) (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10’undan fazlasına sahip olmadıkları A.Ş.ler hariç) f) Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen yabancı ülkelerin isteklileri. 39

40  İhale konusu işin danışmanlık hizmetini yapan yükleniciler (bu işin ihalesine katılamazlar ve alt yüklenicisi olamazlar.)  İhale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar.  İhaleyi yapan idare bünyesinde her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler bu idarelerin ihalelerine katılamazlar. İhaleye Katılamayacak Olanlar (Yapım 53.md; Hizmet 52.md; Mal 51.md K:11 md) İhaleye Katılamayacak Olanlar (Yapım 53.md; Hizmet 52.md; Mal 51.md K:11 md) 40

41  İhaleye katılamayacak olduğu halde ihaleye katılanlar  Teklifleri ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. (*)  Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.  İhaleye katılamayacak olanların ihaleye katılması yasak fiil ve davranışlar arasında yer aldığından bu kişilerin yasaklanması da gerekmektedir. İhaleye Katılamayacak Olanlar (Yapım 53.md; Hizmet 52.md; Mal 51.md K:11 md) İhaleye Katılamayacak Olanlar (Yapım 53.md; Hizmet 52.md; Mal 51.md K:11 md) 41

42 a)Her ne sebeple olursa olsun ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek. (Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet) b) ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak. (İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti engellemek) c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek. e) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak. ** Yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında Kanunun Yasaklar ve Ceza Sorumluluğu başlıklı kısmındaki hükümler uygulanır. Yasak Fiil ve Davranışlar (K:17 md) 42

43 Başvuru ve Teklif Mektupları Yapım 54.md; Hizmet 53.md; Mal 52.md;Kanun 30 md.  Teklif mektubunun taşıması gereken şartlar a) Yazılı olmalı ; b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiği belirtilmeli c) Teklif edilen bedel rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılmalı ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmamalı. d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin TC Kimlik No, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarası belirtilmeli e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalı *(birim fiyat teklif cetveli de imzalı olacak) 43

44 Başvuru ve Teklif Mektupları Yapım 54.md; Hizmet 53.md; Mal 52.md  Ortak girişimde; Teklif mektubu ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir.  Konsorsiyumlarda; Ortaklar teklif mektubunu işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif edilen bedeller ayrı ayrı yazılarak imzalanır. İşin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif edilen bedellerin toplamı konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturur.  Teklif mektubu standart formuna uygun olmalı aksi durum teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksikliktir.  Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektupları değiştirilemez düzeltilemez veya eksiklikleri giderilemez  Teklif mektubu usulüne uygun değil ise teklif değerlendirme dışı bırakılır. 44

45  Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. (ilan ve idari şartname)  Bu süre, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.  Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır.  Kesinleşen ihale kararı bildirildikten sonra şikayet başvurusu veya dava açılması nedeniyle ihale sürecinin uzaması sonucunda;  Teklif geçerlilik süresinin ihale dokümanında öngörülen süre kadar uzatıldığı ve bu sürenin de dolmasına rağmen sözleşmenin imzalanamadığı durumlarda;  EAEAT sahibi veya ikinci teklif sahiplerinin kabul etmeleri şartıyla, sözleşme imzalanabilir. Tekliflerin Geçerlik Süresi Y: 55.md; H: 54.md; M: 53.md; Kanun 32 ve 35.md 45

46  İhale komisyonu, verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder.  Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden, teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.  Değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. Aşırı Düşük Teklifler Y: 60.md; H: 59.md; M:58.md 46

47 Geçici teminatlar Teklif Bedelinin (TB):%3 Kesin Teminat (SB≥SD) Sözleşme Bedelinin:%6 İhale; tekli bedeli sınır değerin altında kalan isteklinin üzerinde bırakılması halinde Kesin Teminat Yaklaşık Maliyetin :%9 üzerinden alınır  Teminatlar: a) Türk parası b) Teminat mektupları c) Devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) d) DİBS ler yerine düzenlenen belgeler TEMİNATLAR Y:56.md; H:55.md; M:54 md (RG: 29023: tarih :07.06.2014) TEMİNATLAR 47

48  Teminat mektupları standart forma uygun olmalıdır  Geçici teminat mektuplarının geçerlilik tarihi,  teklif geçerlik süresinden 30 gün fazla süreli olmalıdır. (EKAP)  Süresiz geçici teminat mektupları da kabul edilecektir.  Kesin teminat mektuplarının süresi,  Teminat süresi / Garanti süresini karşılayacak şekilde idare tarafından belirlenir.  Ortak girişimde toplam teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. TEMİNATLAR Y:56.md; H:55.md; M:54.md TEMİNATLAR Y:56.md; H:55.md; M:54.md 48

49 Tekliflerin ve Başvuruların Sunulması ( K 30. md)  Teklif mektubu ve geçici teminat ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur.  Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır.  Zarfın yapıştırılan yeri imzalanarak, mühürlenir/ kaşelenir.  Teklifler, ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir.  Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan iade edilir. 49

50 Tekliflerin ve Başvuruların Sunulması ( K 30. md)  Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir.  Posta ile gönderilecek teklifler ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır.  Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.  Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez. 50

51 Tekliflerin Alınması ve Açılması Yapım 57.md; Hizmet 56.md; Mal 55.md;Kanun 36.md  İhale saatinde ihaleye başlanır ve bu saate kadar kaç teklif verilmiş olduğunu bir tutanakla tespit ederek hazır bulunanlara duyurur.  İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler ve teklif zarflarının usule uygunluğuna bakar  Uygun olmayan zarflar tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.  Önce YM, sonra sırasıyla teklifler açıklanır.  İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir.  Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. 51

52 Tekliflerin Alınması ve Açılması Yapım 57.md; Hizmet 56.md; Mal 55.md  İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır.  Düzenlenen bu tutanakların onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir.  Tekliflerin açılması aşamasında, hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz.  Teklifler ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır. 52

53 Tekliflerin Değerlendirilmesi (Kanun 37.md)  Öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.  Belge eksikliği tamamlatılmayacaktır.  Ancak teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde bilgi eksikliklerinin giderilmesi için iki iş gününden az olmamak üzere süre verilecektir.  Verilen sürede bilgi eksikliğini tamamlamayanların başvuru veya teklifi değerlendirme dışı bırakılıp geçici teminatı gelir kaydedilecektir 53

54 Tekliflerin Değerlendirilmesi (Kanun 37.md)  İlk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilecektir.  İsteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile  Birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenecektir  Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. 54

55  Birim fiyat teklif cetvellerinde: aritmetik hata bulunan isteklilere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılır.  Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde, isteklinin aritmetik hata yapılan kısma ilişkin teklifi değerlendirme dışı bırakılarak, teklif verdiği diğer kısımlar üzerinden ihale sonuçlandırılacaktır. Aritmetik hata ve yuvarlama (Y: 57.md; H:56.md; M:55.md Teb: 16 md) Aritmetik hata ve yuvarlama (Y: 57.md; H:56.md; M:55.md Teb: 16 md) 55

56 Yuvarlama: Birim fiyat üzerinden teklif alınan tüm ihalelerde : (Hizmet alımı ihalelerinde işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçilik kalemleri hariç) Birim Fiyat (4,125) ile Miktarın (3) çarpımı sonucu bulunan tutarlar (3*4,125=12,375) virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde verebilirler. Ancak, toplam teklif tutarı virgülden sonra iki basamaklı sayıya yuvarlanır. Yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanacak; Yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmayacaktır. Kısmi tekliflerin değerlendirilmesi KİGT Mad:16.4 Kısmi tekliflerin değerlendirilmesi KİGT Mad:16.4 56

57 57 Yüklenici iş deneyim belgeleri İş bitirme belgesi İş durum belgesi Alt yüklenici iş bitirme belgesi İş denetleme belgesi İş yönetme belgesi Mezuniyet belgesi Benzer İş Deneyim Belgeleri

58  Ekonomik açıdan en avantajlı teklif,  Fiyat esasına göre belirlenir.  Fiyat ile birlikte fiyat dışındaki unsurlara göre belirlenir.  Yerli istekliler/yerli malı lehine fiyat avantajı (%15) uygulanabilir.  İhale konusu işin özelliğine göre fiyat dışı unsur;  işletme ve bakım maliyeti,  maliyet etkinliği,  verimlilik, kalite ve teknik değer,  Fiyat dışı unsurlar idari şartnamede açıkça belirtilir. (gerekçeli rapor)  * Parasal değerler * Nispi ağırlıklar * Hesaplama yöntemi Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif Yapım 61.md; Hizmet 60.md; Mal 59.md 58

59  Yapım ve hizmet alımlarında yerli istekliler lehine,  mal alımlarında ise yerli malı teklif eden istekliler lehine  %15 oranına kadar fiyat avantajı öngörülerek EAEA Teklif belirlenebilir. Yerli İstekliler Lehine Fiyat Avantajı Yapım 63.md; Hizmet 62.md; Mal 61.md  Yerli istekliler lehine uygulanacak fiyat avantajı,  Yabancı isteklilerin teklif ettikleri bedellere/ yerli olmayan mal fiyatına, bu bedeller üzerinden ihale dokümanında belirlenen fiyat avantajı oranı uygulanarak bulunacak tutar eklenmek suretiyle hesaplanır. 59

60  Ortakları arasında yabancı gerçek ve/veya tüzel kişi bulunan ortak girişimler bu fiyat avantajından yararlanamaz.  Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde,  önce fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak  değerlendirilmiş teklif bedeli bulunur.  Sonra yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanarak  ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir. Yerli İstekliler Lehine Fiyat Avantajı Yapım 63.md; Hizmet 62.md; Mal 61.md 60

61  İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir.  İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.  İhalenin iptal edilmesi halinde, bu durum bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilecektir. Bütün Tekliflerin Reddi ve İhalenin İptal Edilmesi Yapım 65.md; Hizmet 64.md; Mal 63.md;Kanun 39.md 61

62  Yapılan değerlendirmeler sonucunda  ihale EAEA teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır ve Alınan gerekçeli karar ihale yetkilisinin onayına sunulur.  İhale yetkilisinin onayından önce idare, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kurumdan teyit ederek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır. İhalenin Karara Bağlanması Yasaklılık Teyidi Yapım 66.md; Hizmet 65.md; Mal 64.md;Kanun 40.md 62

63  İhale yetkilisi tarafından kararın onaylandığı günü izleyen 3 gün içinde, Karar, teklif veren bütün isteklilere bildirilir.  İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama/uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde 5 gün, diğer hallerde ise 10 gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz.  İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç 5 iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini belirterek iptal eder. İhale Kararının Onaylanması Bildirilmesi Y: 67.md; H: 66.md; M: 65.md İhale Kararının Onaylanması Bildirilmesi Y: 67.md; H: 66.md; M: 65.md 63

64  İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün geçtikten sonra,  Ön mali kontrolün yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren; (*)  3 gün içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen 10 gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. (*)Ön Mali Kontrol: Yapım: 3 milyon TL (**), Mal, Hizmet: 1 Milyon TL (**)Çev ve Şeh. Bak., DSİ, Karayolları Gen Müd. ve YİKOB tarafından yapılan yapım ihalelerde 2 kat olarak uygulanır. 26.07.2014 RG: 29072 Sözleşmeye Davet Yapım 68.md; Hizmet 67.md; Mal 66.md Sözleşmeye Davet Yapım 68.md; Hizmet 67.md; Mal 66.md 64

65  Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, sözleşme imzalanmadan önce ihale sonuç bilgileri Kuruma gönderilmek suretiyle ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.  Her iki istekli de yasaklı ise ihale yetkilisince ihale kararı onaylanamaz ve ihale iptal edilir. Sözleşmeye Davet Yapım 68.md; Hizmet 67.md; Mal 66.md Sözleşmeye Davet Yapım 68.md; Hizmet 67.md; Mal 66.md 65

66  İhale ü zerinde kalan istekli, s ö zleşme imzalamaz ise (mücbir sebep halleri dışında) 1- Geçici teminatı gelir kaydedilir. 2- İhalelere katılmaktan yasaklanır.  Diğer yasal yükümlülükler yerine getirilir ancak Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında sunulan belgeler taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içeriyor; 1-Geçici teminatı gelir kaydedilir. 2- Ancak hakkında ihalelere katılmaktan yasaklanmazlar. Sözleşmenin İmzalanması Yapım 69.md; Hizmet 68.md; Mal 67.md Sözleşmenin İmzalanması Yapım 69.md; Hizmet 68.md; Mal 67.md 66

67  İhale üzerinde kalan istekli ihale tarihinde Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri veya kesin teminatı vermez ya da sözleşme imzalamaz ise;  EAEA ikinci teklif fiyatının, ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.  İkinci istekli de sözleşmenin imzalanması koşullarını yerine getirmediği taktirde ilgili yaptırımlar uygulanır ve ihale iptal edilir. EAEA İkinci Teklif Sahibinin Sözleşmeye Davet Edilmesi Yapım 69.md; Hizmet 68.md; Mal 67.md EAEA İkinci Teklif Sahibinin Sözleşmeye Davet Edilmesi Yapım 69.md; Hizmet 68.md; Mal 67.md 67

68  Başvuru veya ihale tarihi itibariyle tüm aday ve istekliler için, K: md: 11 T:31)  İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce ihale üzerinde kalan istekli ve varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi için, (K: md:40)  sözleşmenin imzalanacağı tarihte ise ihale üzerinde kalan istekli için (K:Md:42) ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kurumdan teyit ettirilmesi zorunludur. Yasaklılık teyidi yapılırken  aday ve isteklilerin kendileri dışında,  şahıs şirketi ortakları  ve yarıdan fazla hisseye sahip olduğu sermaye şirketi ortakları  ile başvuru veya teklifi ya da sözleşmeyi imzalayanların, ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kurumdan teyit ettirilecektir, Yasaklılık teyidi sonucunda ihalelere katılmaktan yasaklı olduğu tespit edilenler İhale dışı bırakılacak, geçici teminatı gelir kaydedilecek Kanunun 58 inci maddesi uyarınca ihalelere katılmaktan yasaklanacak. Hakkında kamu davası açılanların ise teklifi değerlendirme dışı bırakılacak, ancak teminat iradı ve yasaklama hükümleri uygulanmayacaktır Teyit işlemleri (RG:13.042013/28617) 68

69 Ortakları hakkında yasaklama kararı bulunan şahıs şirketlerinin ihalelere katılması halinde, yasaklı ortağın hisse oranına bakılmaksızın 4734 sayılı Kanunun 11 ve 17. maddelerine göre işlem tesis edilir Sermaye şirketlerinde ise, hakkında yasaklama kararı bulunan ortağın; sermaye şirketinin yarıdan fazla hissesine sahip olması veya haklarında yasaklama kararı bulunan sermaye şirketi ortaklarının hisseleri toplamının şirketin sermayesinin yarısından fazlasını teşkil etmesi halinde, ihaleye katılan sermaye şirketi hakkında 4734 sayılı Kanunun 11 ve 17. maddelerine göre işlem tesis edilir Yasaklama(RG:13.042013/28617)Yasaklama(RG:13.042013/28617) 69

70  İdare sözleşme yapılmasında yükümlülüğünü yerine getirmez ise istekli, Kanunun sözleşmeye davet maddesinde (42.md) yer alan sürenin bitmesini izleyen günden itibaren; en geç beş (5) gün içinde, on (10) gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu idareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.  Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır. Sözleşme Yapılmasında İdarenin Sorumluluğu Kanun 45.md. Sözleşme Yapılmasında İdarenin Sorumluluğu Kanun 45.md. 70

71  İhale sonucu, sözleşmenin imzalanmasından sonra en geç 15 gün içerisinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanır.  İdare, ihale sonucunu;  yurt içinde ve yurt dışında çıkan gazetelerde  yayın araçları, bilgi işlem ağı veya  elektronik haberleşme yolu ile de ilan edebilir. İhale Sonucunun İlanı Y:70.md; H: 69.md; M: 68.md K: 47 İhale Sonucunun İlanı Y:70.md; H: 69.md; M: 68.md K: 47 71

72 TEŞEKKÜRLER 72


"KAMU İHALE KURUMU 4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN İHALELERE İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER 4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN İHALELERE İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları