Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KORUMA VE DEPOLAMA YAPILARININ PLANLANMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KORUMA VE DEPOLAMA YAPILARININ PLANLANMASI"— Sunum transkripti:

1 KORUMA VE DEPOLAMA YAPILARININ PLANLANMASI
Doç. Dr. Berna KENDİRLİ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

2 Koruma ve Depolama Yapıları
Üretilen ürünün tüketimine veya pazara sevkine kadar depolanıp saklandığı, alet ve makinelerin dış etkilerden korunduğu her türlü yapıya koruma ve depolama yapıları denir. Alet ve makine koruma yapıları (Hangarlar) 2. Ürün depolama yapıları

3 Alet ve Makine Koruma Yapıları
Alet ve makinelerin yıpranmasını önlemek ve kullanma ömürlerini artırmak amacıyla planlanıp inşa edilirler. Tarımın makinalaşması ile gereksinimleri artmıştır.

4 Alet ve makine koruma yapılarında aranılan genel istekler:
İklim koşullarının olumsuz etkilerinden korunma, Çeşitli tip alet ve makine için yeterli park yeri sağlama, Makinelerin kolayca hareketine olanak verecek iyi bir düzenleme

5 Alet ve makine koruma yapıları planlanırken dikkat edilmesi gereken noktalar:
Traktör ve kamyon gibi araçlar fazla itina ve bakıma gereksinme gösterir. Treyler, pulluk gibi alet ve edevat iklim koşullarından kısmen korunmalı ve iyi bir düzenleme yapılmalı Onarım ve bakım işleri için bir alan bırakılmalı, Yağlama ve yakıt ikmali için (servis hizmetleri) gerekli alan sağlanmalıdır.

6 Alet ve Makine Koruma Yapıları
Alan gereksinimi: İşletmede bulunan çeşitli tip ve sayıdaki alet ve makine için yeterli alanı sağlamalı, Giriş-çıkışa engel olmamalı, Birbiri üzerine yığılmadan ve fazla işgücüne gereksinme duyulmadan hangarlara yerleştirilmelidir.

7 Alet ve Makine Koruma Yapıları
Gerekli alan büyüklüğü İşletmenin tarım arazisi genişliğine, Alet ve makinelerin boyutlarına göre saptanır. Küçük işletmelerde pahalı makineler iki veya daha fazla işletmenin ortak malı olarak kullanılabilir. Bu nedenle işletme büyüklüğüne göre yapılan hesaplar yaklaşık değerler verir.

8 Alet ve Makine Koruma Yapıları
İşletmede bulunan veya bulundurulması düşünülen alet ve makinelerin boyutlarına göre yapılacak hesaplamalar daha doğru bir şekilde saptanabilir. Park yeri alanına % 20-30’u kadar hareket alanı eklenmelidir.

9 Alet ve Makine Koruma Yapıları
Yapı tipleri: Bölgenin iklim koşullarına, İşletmedeki alet ve makinelerin çeşit ve sayısına göre inşa edilir. 1. Bir veya birden fazla cephesi açık (sundurma tipi) 2. Dört tarafı kapalı bina tipi

10 Alet ve Makine Koruma Yapıları
İklim koşullarının ekstrem olduğu yerlerde kapalı bina, bina maliyetlerinin düşük olmasının istendiği hallerde sundurma tipi uygundur. Pahalı ve kombine makinelerin tamamen kapalı binalarda, diğerlerinin sundurmalarda korunması önerilir.

11 Kapalı bina tipi hangarlar
Genişliği 11-12m arasında olmalıdır. Dar cephelerinde bırakılan kapılar arası ana trafik yolunu oluşturur. Alet ve makineler binanın uzun ekseni boyunca yerleştirilir. Bina içindeki ana trafik yolu traktör, kamyon gibi hareketli araçların park yeri olarak kullanılabilir.

12 Kapalı bina tipi hangarlar

13 Sundurma tipi hangarlar
Hangarların en yaygın şeklidir. Alet ve makineler binanın uzun eksenine dik olarak yerleştirilir. En uygun genişlik 8-9m’dir. Bu genişlik uzun boylu makinelerin parkı için uygundur. Küçük alet ve makineler iki sıra halinde park edilebilir. Park yeri çoğunlukla bölmeler halinde düzenlenir. En uygun bölme genişliği 3.60m’dir. Daha geniş makineler için 5.00m bırakılır.

14 Sundurma tipi hangarlar
Hangarın uzunluğu makinelerin sayısına ve büyüklüğüne bağlıdır. Sundurma tipi hangarlar bölme eklenmesiyle kolaylıkla uzatılabilir. İklim koşullarının uygun olduğu yerlerde dört tarafı açık sundurmalardan da yararlanılabilir.

15 Sundurma tipi hangarlar

16 Hangarların Planlanması ve İnşası:
Hangar yapılacak yerin drenajı iyi olmalıdır. Hangarlar avlunun tarlalara yakın kısmına yerleştirilir. Açık hangarların cephesi güneye dönük olmalı ve doğal rüzgar siperlerinden yararlanılmalıdır. Gelecekteki gelişmelere olanak verecek şekilde planlanmalıdır. Planlamada en önemli nokta, asgari genişlikteki alanda fazla sayıda alet ve makine park etmek, kolay giriş-çıkış sağlamaktır.

17 Hangar İnşaatı Zemin, kendi ağırlığını ve üzerine gelen yükleri taşıyacak şekilde projelenmeli, Temel ayakları bölgenin don derinliğinin altına kadar inmeli ve zemin seviyesinden en az 30cm yüksekte olmalı, 15 cm derinliğinde sıkıştırılmış çakıl tabakası ucuz ve drenajı iyi bir zemin oluşturur. Beton pahalı olmakla beraber en iyi zemin malzemesidir. Hangar tabanı doğal zemin düzeyinden yüksek olmalıdır. Bunun için girişte bir rampa yapılması zorunludur.

18 Hangar İnşaatı Duvarların dayanıklı olması ve dış koşullara karşı yeterli koruma sağlaması beklenir. Duvarların yapılmasında taş, tuğla, beton blok gibi kargir malzemeden yararlanılabilir. Sundurma tipi hangarlarda hem beşik, hem de tek eğimli çatılar kullanılabilir. Çatı örtüsü yeter derecede dayanıklı olmalıdır. Hangar kapılarının çift raylı sistem olması tercih edilir.

19 Bakım ve Onarım Kısmı Günlük ve mevsimlik bakım ve onarım işlerinin yapılabilmesi için bir bakım-onarım kısmının düzenlenmesi gerekir. Küçük işletmelerde hangarın uygun bir yerine yerleştirilirken, büyük işletmelerde ayrı bir binadan oluşur.

20 Bakım ve Onarım Kısmı Gerekli alanlar
Küçük işletmelerde m genişlik m uzunluk Orta işletmelerde (5.00 x 5.00)m (25-30 m2) Büyük işletmelerde – 6.00m genişlik 10.00m uzunluk Yağlama ve yakıt ikmali gibi servis işleri için gerekli alanlar planlanmalıdır.

21 ÜRÜN KORUMA VE DEPOLAMA YAPILARI
Tahıl, yeşil yem, meyve ve sebze ile kuru ot, saman gibi tarımsal ürünlerin depolandığı yapılardır.

22 Ürün koruma ve depolama yapılarının başlıca işlevleri
İklim koşullarının ve zararlıların (böcek ve mikroorganizmalar) depolanan ürüne nitelik ve nicelik yönünden vereceği zararları azaltmak, Pazar fiyatlarını izleyerek ürünlerin en yüksek fiyatla satış olanağını sağlamak, İşletmenin gereksinimini sağlayacak yem depo ederek işletme hayvancılığını güvence altına almak, Ürünleri çeşitli aşamalarda işleyerek kıymetlenmesini sağlamaktır.

23 Ürün koruma ve depolama yapıları
1. Tahıl depoları 2. Mısır serenleri 3.Yeşil yem siloları 4. Meyve ve sebze depolama yapıları 5. Kaba yem depoları

24 1. Tahıl Depoları Buğday, arpa, çavdar, mısır, nohut gibi daneli ürünlerin depolandığı yapılardır. Tahıl depolarının planlanmasında dikkat edilmesi gereken noktalar: Yapıların depolanan ürünün yatay ve düşey basıncına karşı dayanıklı olması, Depolanan ürünün kurutulmasının zorunlu olduğu koşullarda gerekli önlemlerin alınması, Ürünü zararlılardan koruyabilmek için fümügasyona uygun olması, Doldurma ve boşaltma işleminin kolayca yapılmasıdır.

25 1. Tahıl Depoları Depolanacak tahılın rutubet oranı belirli bir sınırın üzerinde olmamalıdır. Bu sınır tahılın çeşidine, depolandığı yerin iklim koşullarına ve depolama süresine bağlıdır. Buğday, arpa, yulaf, sorgun, dane mısır gibi ürünler için optimum rutubet oranı % 13 olmalıdır. Soya fasulyesinde bu değer % 11’i aşmamalıdır. Depo içerisinde bağıl nem düzeyinin % 65-70’i aşmaması için, tahıl rutubet oranının % 13 düzeyinde olması gerekir.

26 1. Tahıl Depoları Tahıllarda rutubet ve ısı artışı havalandırma ile önlenebilir. Havalandırma doğal ve mekaniksel yolla yapılabilir. Doğal havalandırma iki yolla yapılır: Deponun duvar veya tabanındaki açıklıklar yardımıyla oluşan doğal hava akımı ile, Havanın taneler arasındaki hareketi ile gerçekleşir. Kurutmanın yapılabilmesi için gereken etken, rüzgar basıncıdır. Hakim rüzgar hızı doğal havalandırmanın etkinliğini etkileyen önemli bir faktördür.

27 1. Tahıl Depoları

28 1. Tahıl Depoları Rutubet oranı % olan tahıl doğal havalandırma ile kurutulamaz. Mekaniksel havalandırmada fanlar yardımıyla soğuk ya da sıcak hava üflenerek rutubet kurutulabilir. Tahılın rutubet oranı % ve depo derinliği 1.80m ise, hububatın kurutulabilmesi için 1m3 tahıl için 2-4 m3/ dak soğuk hava akımına gereksinme duyulur. Tahılın rutubet oranı % 20-25’in üzerinde ise sıcak hava akımı gerekir. (1m3 tahıl için 4-8 m3/ dak hava akımı)

29 1. Tahıl Depoları

30 Depolama yükünün hesaplanması:
Tahıl içine konduğu deponun duvarlarını yatay bir basınçla yanlara ve düşey bir basınçla aşağıya doğru iter. Depoya gelen yükün hesaplanmasında hububatın yarı akışkan (sıvı) özelliğe sahip olduğu varsayılır. L = k ( d x h )1/2 L: Yatay basınç (kg/m2) k: Hacim ağırlığına göre değişen katsayı (koçanlı mısır ve patates için 128, buğday için 289) d: Depo iç çapı veya genişliği (m) h: Tahıl yüksekliği

31 Depo tipleri ve konstrüksiyonu
Yağışı az, bağıl nemi düşük yörelerde açıkta yığınlar halinde, Yağışlı bölgelerde üzeri tahıl sapı, saman ile örtülerek (birkaç ay için), Kurak ve soğuk bölgelerde içi kuru ve basit kuyularda, Yığın yüksekliği 1.50 m’yi geçmemek koşuluyla geçici olarak garaj ve benzeri binalarda, Uzun süre olmamak koşulu ile hayvan barınaklarında tahıllar depolanabilir.

32 Depo tipleri ve konstrüksiyonu
En yaygın tahıl deposu tipi, çatısı konik silindirik yapıda olan depolardır. Tahıl depoları ahşap, beton, kargir ve metal malzeme ile inşa edilebilir. Tahıl depolarını tabanı genellikle doğal zemin seviyesinden yüksektir. Temel bütün yükü taşıdığı için beton bloklardan oluşmalıdır. Tahıl depolanmadan önce kurutuluyorsa, çelik, beton ve ahşap malzemeden yapılan yekpare döşeme sistemi kullanılır. Kurutma yapılmıyorsa, prefabrike delikli levhalardan oluşan döşeme sistemi kullanılmalıdır. Çatı örtüsü su geçirmez ve dayanıklı olmalıdır.

33 2. Mısır Serenleri Mısırın hasat edildikten sonraki rutubet oranı çok yüksektir. Bu nedenle koçanlı mısır, havalandırmanın doğal ya da mekaniksel olarak sağlandığı serenlerde depolanır. En yaygın seren tipleri duvarları ahşap çıtalı dikdörtgen serenler ile ikiz serenlerdir.

34 Mısır Serenlerinde aranan başlıca özellikler:
Doldurma sırasında ve doldurmadan sonra mısırın oluşturduğu yatay ve düşey basınca dayanıklılık, Rüzgar ve kar yüküne karşı emniyet, Yeterli havalandırmaya sahip olması, Yapım ve bakım masraflarının düşük olması, Doldurma ve boşaltmada kolaylık, Ürünün yağmur ve rutubetten korunması, Kemiricilere, böceklere ve yangına karşı emniyet

35 2. Mısır Serenleri Havalandırma doğal olarak sağlanıyorsa, seren genişlikleri m arasında değişir. İkiz serenler aynı çatı altında düzenlenmiş aralarında servis yolu bulunan iki adet serenden oluşur. Duvarların kaplanmasında 10, 15 ve 20 cm genişlikteki tahtalar 2-4 cm aralıkla çakıldığı zaman meydana gelen açıklık alanı duvar yüzey alanının % 15-20’si arasında olur. Kemirici ve kuşların zararlarının en aza indirilebilmesi için ahşap tabanlı serenlerde seren tabanı doğal zeminden en az 50-60cm yüksek yapılmalıdır.

36 2. Mısır Serenleri

37 Duvarlara gelen basıncın hesaplanması:
Serenlerde duvarlara gelen yatay ve düşey basınç, L = 128 ( d x h )1/2 V = 79 ( d x h )1/2 L: Yatay basınç (kg/m2) V: Düşey basınç (kg/m2) d: Seren genişliği (m) h: Seren yüksekliği (m)

38 Serenlerde havalandırma sistemleri
Koçanlı mısırın rutubet oranı % 20’den az olduğunda doğal havalandırma sistemi uygulanır. Doğal havalandırma sistemi dar serenlerde daha iyi uygulanır. Seren genişlikleri yağışlı bölgelerde ort m, yağışı az olan yerlerde m arasında değişir. Geniş serenlerde havalandırma hızını arttırmak için, seren içine havalandırıcılar yerleştirilebilir.

39 Serenlerde havalandırma sistemleri

40 Serenlerde havalandırma sistemleri
Koçanlı mısırın rutubet oranı % 20’den fazla olduğunda mekaniksel havalandırma sistemi uygulanır. (soğuk ve sıcak hava ile) Mısırın rutubet oranı % 30’dan az ise, soğuk hava ile kurutma kolay ve ucuzdur. Mısırın rutubet oranı % 30’un üzerinde ve çevre sıcaklığı da 10 °C’nin altında ise, sıcak hava ile kurutma yapılması daha emniyetlidir. Her 1m3 koçanlı mısır için 4-8 m3/dak hava akımı yeterlidir.

41 3. Yeşil Yem Siloları Yeşil yemi hayvanlar tarafından yenilebilecek koşullar altında koruyabilen yapılardır. Bütün yem bitkileri (yeşil mısır, sorgun, yonca, üçgül, soya) yeşil yem olarak silolanabilir. Yeşil mısır ve sorgunda silaj için en uygun nem % kuru madde içerdiği durumdur. Silajı yapılacak bitkilerin bünyesinde karbonhidrat bulunmalıdır. Silolarda yem besin değerini yavaş yavaş kaybeder. Bunun nedenleri yemin hava ile temas etmesi ve karbonhidratların fermentasyona uğraması ile asitlere dönüşmesidir.

42 Silolar aşağıdaki özellikleri taşımalıdır:
Yeşil yemin ortaya koyduğu yatay ve düşey basınçlara karşı dayanıklılık, İnşaat malzemesi yeşil yemin suyundan etkilenmemeli, İnşaat malzemesi yeşil yemin suyunu emmemeli, Duvarların şekil ve yüzeyi pürüzsüz olmalı, Silo duvarları hava geçirmemeli, Yapı yemin bozulmasına olanak vermemelidir.

43 Silo tipinin seçimine etkili faktörler:
İşletmenin gereksinimi İşletmenin mali olanakları İlk yapım maliyeti Bakım maliyeti Silolama randımanı

44 Silo tipleri 1. Daimi düşey silolar 2. Daimi yatay silolar
3. Geçici hendek silolar

45 Silo tipleri Daimi düşey silolar:
Tuğla, beton veya metal malzemeden yapılır. İlk yatırım masrafları yüksektir. Servis ömürleri uzun ve emniyetlidir. Silaj en iyi bu tip depolarda elde edilir. 7-10 m çapında büyük silolar inşa edilebilir.

46 Silo tipleri Daimi yatay silolar: İlk yatırım maliyeti düşüktür.
Otomatik yemlemeye uygundur. Geçici hendek silolar: Kurak bölgelerde, mali olanakların yeterli olmadığı koşullarda uygulanır. Yem kayıpları oldukça yüksektir. Silo yeminde meydana gelen kayıplar Daimi düşey silolarda % 5-12 Daimi yatay silolarda % 10-30 Geçici hendek silolarda % 15-50

47 1. Düşey silolar Düşey silonun kapasitesi ve büyüklüğü işletmenin hayvan varlığı ve günlük silaj yemi tüketimine bağlıdır. Silo yeminin ort. hacim ağırlığı 750 kg/m3 kabul edilir. Silodan alınacak günlük yem kalınlığı, serin iklimlerde en az 5-10cm sıcak iklimlerde ise cm

48 1. Düşey silolar Silo çapı: İşletmede tüketilecek günlük yem miktarı ve bir günde alınacak yem yüksekliğine bağlıdır. Genellikle 2-6m arasında değişir. Silo yüksekliği: Silo yüksekliği inşaat ekonomisi, doldurma ve boşaltma kolaylığı ve rüzgara karşı emniyet açısından silo çapının en az 2-3 katı olmalıdır. Yemin bozulma olasılığı da dikkate alınarak silolar gerekli yükseklikten yaklaşık % 15 daha yüksek yapılmalıdır.

49 1. Düşey silolar İşletmede yapımı düşünülen silindirik silonun kapasitesinin hesabında, İşletmedeki hayvan sayısının, İşletmedeki hayvanların yaşının, Kış periyodundaki beslenme süresinin dikkate alınması gerekir. Günlük yeşil yem gereksinimi 5-30kg arasında değişebilir.

50 Düşey silolarda yapı unsurlarının belirlenmesi
1. Duvarlara gelen basınç: Projelemede duvarın 1m derinliğine yapılan ort. yatay basınç 220kg/m2 olarak alınır. (yeşil yemin rutubet oranı %60-80) Yatay basınca karşı projelenen duvarlar, düşey basınca da dayanıklı olacağından dikkate alınmaz. Düşey silolarda yatay basınçtan dolayı duvarların yarılmasını önlemek için duvarlara yatay doğrultuda çekme çubukları yerleştirilir.

51 Düşey silolarda yapı unsurlarının belirlenmesi
2. Silo temeli: Toplam malzeme ağırlığının % 30-60’ı duvarlar tarafından taşınır. Bu nedenle silo duvarları sağlam bir temel ve sömel ile taşınmalıdır. Sömellerin projelenmesinde bazı durumlarda rüzgar ve deprem kuvvetleri de dikkate alınır.

52 Düşey silolarda yapı unsurlarının belirlenmesi
3. Silo tabanı: Yeşil yem ağırlığının tamamı zemin tarafından taşınır. Silo tabanı toprak olabilir. Beton zeminler hem daha sağlam, hem de temizlenmesi kolaydır. 4. Çatı: Çatının işlevi silo yemini, kar, yağmur gibi etkenlerden korumaktır. 5. Silo kapıları: Düşey bir hat boyunca belli aralıklarla silo duvarlarına kapılar yerleştirilir.

53 Düşey silolarda yapı unsurlarının belirlenmesi

54 2. Yatay silolar Yatay olarak toprak yüzeyinin üstünde (bank silo)veya altında (hendek silo) inşa edilirler. Hendek siloların inşası basit ve ucuzdur. Doldurup, boşaltılması kolaydır. Onarım gerekmez. Küçük sürüler için çok uygundur. Yeşil yem kaybı % 30’a kadar yükselir. Yemleme yerine yakın yamaç ve hafif eğimli eteklere yapılmalıdır. Hendek siloların yan duvarları 1/3 oranında eğimle inşa edilir.Yüzeyleri çimento, beton, ahşap veya kargir malzeme ile kaplanabilir.

55 2. Yatay silolar Yeşil yemin üzeri su geçirmeyen bir örtü, üzerine bir kat saman ve en üste de killi toprak yığılmak suretiyle kapatılır. Hendek silolarda taban genişliği 2-3m, tabanın boyuna eğimi ise yaklaşık %2-3 olmalıdır. Yemin siloya taşınması traktör ile yapılacaksa, taban grobeton ile kaplanmalıdır.

56 2. Yatay silolar

57 4.Meyve ve Sebze Depolama Yapıları
Yetiştirme mevsimi dışında meyve ve sebzelerden yararlanmayı, çiftçinin pazar koşullarını takip etmesini sağlar. Meyve ve sebzeler düşük sıcaklık derecelerinde ve yüksek bağıl nemde depolanır. Ortalama sıcaklığın yeterince düşük olmadığı bölgelerde mekaniksel soğutmaya ihtiyaç duyulur.

58 Meyve ve Sebzelerin Depolanmasında Genel ilkeler:
Depolanacak meyve ve sebzelerin üzerleri ıslak olmamalı, Depolamadan önce meyve ve sebzelerin çürük olanları ayıklanmalı, Depolama sıcaklığı meyve ve sebzelerin çeşidine göre ayarlanmalı, Ürünlerin depolandığı yer karanlık olmalı, Deponun duvar ve tavanları iyi bir şekilde tecrid edilmelidir.

59 Meyve ve sebze depolarında aranılan temel istekler:
Meyve ve sebzeler düşük sıcaklık derecelerine ve yüksek bağıl neme sahip ortamlarda depolanmalıdır. Meyve ve sebzeler depolandıkları zaman solunum nedeniyle ısı yayarlar. Optimum sıcaklık koşullarında depolandıkları taktirde solunum ısıları düşer. Meyve ve sebze depolarında sıcaklığın istenilen düzeyde tutulması mekaniksel soğutucularla sağlanır. Mekanik soğutucularda soğutma yükünün, iyi hesaplanması gerekir.

60 Soğutma yükü 1. Isı iletimi 2. Doğal ısı (depolanmış ısı)
3. Solunum ısısı 4. Servis yükü

61 Soğutma yükü Isı iletimi:
Bir yapıyı oluşturan elemanlardan ortaya çıkan ısı iletimidir.(proje dış sıcaklığı olarak depolama ayındaki ortalama yüksek sıcaklık alınmalıdır.) Doğal ısı (depolanmış ısı): Depolanan ürünün bünyesinde bulunan ve bünyesinden çekilmesi gereken ısıyı belirler. Soğutma yükünün hesaplanmasında en büyük ısı kaynağını oluşturur.

62 Soğutma yükü 24 saatlik soğutma sonucunda depolanan ürünün bünyesinden çekilen toplam ısı miktarı(Kcal/gün): q = M x C x (ti – td) M: Ürünün ağırlığı (kg) C: Ürünün özgül ısısı ( Kcal/kg °C) td: Ürünün depolandığı andaki sıcaklığı (°C) ti: Ürünün soğutulmuş haldeki sıcaklığı (depolama sıcaklığı) (°C) Ürün özgül ısısı:Her bir kilogramının sıcaklığının 1°C düşürülmesi için bünyesinden alınması gereken ısı

63 Soğutma yükü Solunum ısısı: Ortam sıcaklığına bağlı olarak değişir.
Solunum ısısı hesaplanırken bir günde depolanan ürünün günlük ortalama solunum hızı esas alınır. Depolanan ürünün sıcaklığı bilindiğinden ve depolama sıcaklığına kadar soğutulacağı kabul edildiğinden solunum hızı, bu iki sıcaklık derecesinde yaydığı solunum ısılarının ortalaması olarak alınır. Deponun doldurulması hasat süresince devam eder.

64 Soğutma yükü Deponun maksimum soğutma yükünü azaltmak amacıyla günlük depolama miktarı depo kapasitesinin 1/10’undan fazla olmamalıdır. Servis yükü: Lamba ve ekipmanların, depoda çalışan işçilerin yaydıkları, depolama sırasında depo kapısının açılması sonucu içeriye giren ısıdır. Diğer ısı yüklerinin (ısı iletimi+doğal ısı+ solunum ısısı) toplamının % 10’u olarak kabul edilir. Meyve ve sebze depolarında her cins ürünün ayrı ünitelerde depolanması önerilir.

65 Depo tipleri 1. Basit yapılarda depolama
2. Modern soğuk hava depolarında depolama Depo tipinin seçiminde en önemli etken depolamanın ekonomik yüküdür. Depolama ile yükselen giderlerin pazar fiyatları ile karşılaştırılması gerekir. Mevsimlere göre fiyatlarında büyük dalgalanma göstermeyen meyve ve sebzeler basit depolarda, diğerleri modern depolarda saklanmalıdır.

66 Depo tipleri En basit depo tipi, patatesin depolanmasında yararlanılan ve toprak içine açılmış çukurlardan oluşturulmuş depolardır. Patateslerin üzeri iki kat saman (30cm) ve toprak (15cm) ile örtülür. Depolar kısmen veya tamamen doğal zemin üzerinde veya tamamen toprak içinde inşa edilir. Taban suyunun derin olduğu yerlerde depoların kısmen toprak seviyesinin altında olması ısı yalıtımında kolaylık sağlar.

67 Depo tipleri Duvarların toprağa gömülü kısımlarının dış yüzeyleri su geçirmeyen malzeme ile, iç tarafları yalıtım malzemesi ile kaplanmalıdır. Tamamen toprak altına gömülü depolarda, betonarme bir iskelet veya tavan oluşturulur ve üstüne cm kalınlığında toprak örtülür. Toprak altı meyve ve sebze depolarında duvar ve tavan iyi bir şekilde yalıtılmalı, buhar perdeleri kullanılmalıdır.

68 Depo tipleri

69 Depo tipleri Depo tabanı toprak, taş ve tuğla döşeme veya beton olabilir. Duvarlar, kagir, ahşap veya beton malzemeden yapılabilir. Depoların soğutulmasında doğal havalandırma ve mekanik havalandırma uygulanabilir.

70 Depo tipleri

71 5. Kaba Yem Depoları Ot, saman ve yataklık sapın depolandığı yapılardır. Kaba yemler, yağışın az olduğu yerlerde açıkta yığınlar halinde, yağışlı bölgelerde üstü kapalı yapılarda depolanır. Kaba yem depolarının en yaygın şekli, üstü beşik çatı ile örtülü, etrafı açık yapılardır. Yağışı fazla olan yerlerde yan duvarların ahşap perdelerle kapatılması yem kaybını azaltır.

72 5. Kaba Yem Depoları Kaba yem depolarının büyüklüğü,
İşletmedeki hayvan sayısına, Günlük yem tüketimine, Beslenme süresinin uzunluğuna, Yemin depolanış şekline göre değişmektedir.


"KORUMA VE DEPOLAMA YAPILARININ PLANLANMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları