Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PSD Tekniği Kullanımının OFDMA Tabanlı Bilişsel Telsiz Ağlarda Boşluk Algılamadaki Uygunluğu Aslı Birol 1, Sultan Aldırmaz 1, İbrahim Demirdöğen 2, Hüseyin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PSD Tekniği Kullanımının OFDMA Tabanlı Bilişsel Telsiz Ağlarda Boşluk Algılamadaki Uygunluğu Aslı Birol 1, Sultan Aldırmaz 1, İbrahim Demirdöğen 2, Hüseyin."— Sunum transkripti:

1 PSD Tekniği Kullanımının OFDMA Tabanlı Bilişsel Telsiz Ağlarda Boşluk Algılamadaki Uygunluğu Aslı Birol 1, Sultan Aldırmaz 1, İbrahim Demirdöğen 2, Hüseyin Arslan 2, Lütfiye Durak 1 1 Yıldız Teknik Üniversitesi 2 University of South Florida

2 HABTEKUS’09 İçerik  Bilişsel Telsiz A ğ lar  Cognitive Radio (CR)  OFDM(A)  Sistem Modeli  Benzetim Sonuçları  Sonuçlar

3 HABTEKUS’09 Bilişsel Telsiz Ağlar  Joseph Mitola,1999  Alma ya da gönderme parametrelerini ortam faktörlerine ba ğ lı düzenleyerek iletişimi daha uygun hale getirebilen kablosuz sistem  spektrumun verimli kullanılması  lisanslı (birincil) kullanıcıya ait olan bantlardan lisanssız (ikincil) kullanıcıların da yararlanmasını sa ğ lamak

4 HABTEKUS’09 Bilişsel Telsiz Ağlar  Spektrum Algılama  fırsatçı erişim  lisanssız kullanıcı boş bandı lisanslı kullanıcı tekrar sisteme girene kadar kullanabilir.  lisanslı kullanıcılara girişim oluşturulmamalı  Spektrum Yönetme  en iyi spektrumu belirleme,QoS  Spektrum Taşınabilirlik  Kullanıcı tarafından fark edilmemeli, iletişim protokolleri uyumlu olmalı  Spektrum Paylaşım  Kullanılabilir spektrumun kullanıcılara paylaştırılması

5 HABTEKUS’09 OFDM / OFDMA  OFDM  frekans seçici kanallara karşı dayanıklı, bilginin frekans bölgesinde dar-bantlı alt taşıyıcılar ile iletildi ğ i çok taşıyıcılı bir modülasyon tekni ğ idir.  OFDMA  Çok kullanıcılı OFDM  802.11 a/g, 802.16 a-d, LTE downlink  frekans seçici sönümlemeye ve dar-bant girişime (interferans) karşı dayanıklıdır.  Alt taşıyıcılar arasındaki dikli ğ i tehdit eden frekans ofsetine karşı hassastır.  İ lk CR standardı olan IEEE 802.22 Kablosuz Bölgesel Alan A ğ ı, OFDMA teknolojisini kullanmaktadır.

6 HABTEKUS’09 OFDMA  alt taşıyıcıların kullanımı Alt Taşıyıcılar Alt taşıyıclar Blok-tabanlı kullanım Da ğ ınık kullanım

7 HABTEKUS’09 Sistem Modeli  Lisanslı kullanıcıya ait bir OFDMA çerçevesindeki alt taşıyıcıların blok tabanlı ya da da ğ ınık olarak kullanımı ikincil kullanıcıyı nasıl etkiler?

8 HABTEKUS’09 Spektrum Gözleme Tekniği  ikincil kullanıcı spektrumdaki boşlukları bulmak amacıyla PSD tekni ğ ini kullanmaktadır.  Enerji algılama  her bir alt taşıyıcının enerjisi eşik de ğ er ile karşılaştırılır. İ şaret PSD Eşik De ğ eri Taşıyıcı fırsat olarak kullanılabilir mi?

9 HABTEKUS’09 Benzetim Parametreleri  Alt taşıyıcı kullanım modeli  Toplam N tane alt taşıyıcı  Alt taşıyıcıların kullanım oranı %50  Parametreler

10 HABTEKUS’09 L=4 ve L=32 için PSD  SNR=20 dB

11 HABTEKUS’09 Doğru ve Hatalı Algılama  Hatalı algılama (false alarm, FA)  spektrumda boşluk olmadı ğ ı halde ikincil kullanıcının boşluk algılaması  Do ğ ru algılama (true detection, TD)  algılanan boşlukların gerçekten var oldu ğ u zaman yapılan algılama  TD ve FA oranı enerji detektörünün eşik seçimine ba ğ lıdır.  FA oranını minimize edecek şekilde eşik de ğ eri seçilmelidir.  Yapılan benzetimlerde üç farklı eşik de ğ eri için kullanılmıştır.  Ortalama güç M olmak üzere, eşik de ğ erleri sırasıyla  Th1=M-10 dB  Th2=M-5 dB  Th3=M dB

12 HABTEKUS’09 Benzetim Sonuçları

13 HABTEKUS’09 Sonuçlar  CR sisteminde spektrumdaki boşlukların do ğ ru olarak algılanması oldukça önemlidir.  PSD tekni ğ inin spektrumdaki boşlukları algılamak için kolay bir yöntem olmakla beraber tüm boşlukların algılanmasında yeterli olmadı ğ ı gösterilmiştir.  Birincil kullanıcı alt taşıyıcılarını blok yapıda kullandı ğ ında ikincil kullanıcının algıladı ğ ı boşluk sayısı arttı ğ ı buna karşılık alt taşıyıcıların da ğ ınık yapıda kullanımında algılanan boşluk sayısının azaldı ğ ı gözlenmiştir.  Algılama başarımının arttırılması için sadece işaretin gücüne bakmak yeterli de ğ ildir.  CR sisteminde OFDMA tabanlı yapılarda, spektrumdaki boşlukların algılanması için yeni teknikler gerekmektedir.

14 Teşekkürler…


"PSD Tekniği Kullanımının OFDMA Tabanlı Bilişsel Telsiz Ağlarda Boşluk Algılamadaki Uygunluğu Aslı Birol 1, Sultan Aldırmaz 1, İbrahim Demirdöğen 2, Hüseyin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları