Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mitat Zorlu 1 Adı ve Soyadı : …………………………………………. 12 Şubat 2009 Perşembe Matematik 1. Zerrin, yukarıdaki reyondan bir şapka ile bir kazak aldı. Kaç TL ödemesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mitat Zorlu 1 Adı ve Soyadı : …………………………………………. 12 Şubat 2009 Perşembe Matematik 1. Zerrin, yukarıdaki reyondan bir şapka ile bir kazak aldı. Kaç TL ödemesi."— Sunum transkripti:

1

2 Mitat Zorlu 1 Adı ve Soyadı : …………………………………………. 12 Şubat 2009 Perşembe Matematik 1. Zerrin, yukarıdaki reyondan bir şapka ile bir kazak aldı. Kaç TL ödemesi gerekir? 5 TL 12 TL 7 TL 4 TL 8 TL2 TL 2. Pakize, annesine bir şapka, babasına da bir mont aldı. Kendisine ise bir çift çorap aldı. Kasadaki görevliye kaç TL ödemesi gerekir? 3. Babam, kendisine bir kravat, bana bir atkı, anneme ise bir şapka aldı. Babamın harcadığı para kaç Tl’dir? 4. Aşağıdaki toplama işlemlerini zihinden yapalım. 7+3+5= 4+8+6= 5+4+9= 3+3+12= 6+5+5= 5 + 7= 5 + =17 8+ 4 +5 = 15 18 19 18 16

3 Mitat Zorlu 2 Hayat Bilgisi Türkçe Aşağıdaki kelimeleri hecelerine ayırmanız gerekiyor. acemicebağışlamak cumhuriyetçiçeksever dillendirmekekmekçi fotoğrafgökkuşağı hakkınd a ıspanaklar imzalatmakjandarma kalemtıraşlezzetli masmav i nazlanmak a ce mi ceba ğış la mak cum hu ri yet çi çek se ver dil len dir mekek mek çi fo toğ rafgök ku şa ğı hak kın daıs pa nak lar im za lat mak jan dar ma ka lem tı raş lez zet li mas ma vi naz lan mak


"Mitat Zorlu 1 Adı ve Soyadı : …………………………………………. 12 Şubat 2009 Perşembe Matematik 1. Zerrin, yukarıdaki reyondan bir şapka ile bir kazak aldı. Kaç TL ödemesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları