Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

C++ Yapısı Giriş-Çıkış Komutları Döngü Komutları Yard.Doç.Dr. Cihad DEMİRLİ Sunu İçeriği Kaynağı: Vatansever, F. (2010). Algoritma Geliştirme ve Programlamaya.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "C++ Yapısı Giriş-Çıkış Komutları Döngü Komutları Yard.Doç.Dr. Cihad DEMİRLİ Sunu İçeriği Kaynağı: Vatansever, F. (2010). Algoritma Geliştirme ve Programlamaya."— Sunum transkripti:

1 C++ Yapısı Giriş-Çıkış Komutları Döngü Komutları Yard.Doç.Dr. Cihad DEMİRLİ Sunu İçeriği Kaynağı: Vatansever, F. (2010). Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş, (7. Baskı), Seçkin Yayıncılık, Ankara. Prentice Hall,Inc. (2000). C++. www.cagataycebi.com

2 C++ Dilinin Gelişimi  Bell Lab.  1979, Bjarne Stroustrup  1980, “C with classes”  1985, “C++”  Nesne yönelimli

3 C++ Program Geliştirme Çevresi C++ programlarının aşamaları: 1.Edit 2.Preprocess 3.Compile 4.Link 5.Load 6.Execute Loader Birincil Hafıza Program editörde oluşturulur ve disk içerisinde depolanır. Önişlemci program kodlarını işler. Yükleyici programı hafızadan ortaya çıkarır. CPU her bir talimatı alır, yürütür ve muhtemel yeni veri değerlerini programı yürüterek depolar. Compiler Derleyici nesne kodlarını oluşturur ve disk içerisinde depolar. Linker nesne kodlarını kütüphaneler ile bağlantılar ve disk üzerinde depolar. Editor Preprocessor Linker CPU Birincil Hafıza........................ Disk Kaynak: Prentice Hall,Inc. 2000

4 C++ Temel Özellikleri  Nesne yönelimli  C programlama dilinin özellikleri  Program yazımı bloklar halinde  Bloklarda { } parantezlerinin kullanımı  Komutların aynı ya da alt satırlara yazılması  Komut satırlarının ; ile bitirilmesi (blok başlatan komutlar dışında)  Tüm de ğ işkenlerin ve veri tiplerinin bildirilmesi  Kullanılacak komutların bulundu ğ u kütüphanelerin ça ğ rılması

5 Program Başlığı Program ile ilgili başlı ğ ı ya da açıklamaları içeren ifadelerdir. /* açıklama ya da başlık */ [birden fazla satır] // açıklama ya da başlık [tek satır]

6 Tanımlama ve Bildirimler  Önişlemci komutları, de ğ işken ve veri yapıları bildirimleri ÖnişlemciGörevi # veya ##Alfasayısal verileri yönetmek #defineDe ğ işken/sabit tanımlama #errorHata mesajı gösterme #if, #else,#endif…Koşul operatörleri #inculdeBaşka dosyanın içeri ğ ini ekleme #undefDe ğ işken/sabit tanımını kaldırma

7 include Kütüphane dosyalarının bildirilmesi  Kullanım şekli; #include Kütüphane İ çerikKullanım iostreamTemel işlemler ve ekran komutları#include cmathMatematiksel işlemler vectorsDizi işlemleri#include windowsWin uygulamaları newDinamik bellek kullanımı#include using namespace std; complexKarmaşık sayı işlemleri algorithmsEleman dizileri fonksiyonları limitsSayısal sınırlar

8 define ve undef define; ifadelerin ve sabitlerin, sembolik bir isme aktarılmasını sa ğ layan önişlemci komutudur. #define sembolik_isim eşde ğ er_ifade undef; define ile tanımlanmış ifade ve sabitleri iptal eden önişlemci komutudur. #undef sembolik_isim

9 typedef Temel veri tipleri cinsinden özel veri tiplerini tanımlamak için kullanılır. typedef temel_veri_tipindeki_eşde ğ er özel_veri_tipi_adi;

10 struct Veri/kayıt alanı oluşturmak için kullanılır. struct veri_alani_adi { veri_tipi_1 veri_alt_alani_1; veri_tipi_2 veri_alt_alani_2; ……………………………. veri_tipi_n veri_alt_alani_n; } veri_alani_degiskenleri;

11 enum Belli aralıktaki veya belirli de ğ erleri alabilen sıralama tiplerini tanımlamak için kullanılır. enum siralama_tipi_adi { degerler} degiskenler;

12 const Sabitleri tanımlamak için kullanılır. Başlangıç de ğ er ataması yapılabilir. const veri_tipi sabit_adi; const veri_tipi sabit_adi= degeri;

13 Değişken tipi Tüm de ğ işkenler kullanılacakları yere göre genel veya yerel olarak bildirilmelidirler. veri_tipi degisken_adi;

14 Alt Program Bölümü Bazı fonksiyonların bulundu ğ u alt program kısmıdır. fonksiyon_veri_tipi fonksiyon_adi (parametreler) { yerel_tanimlamalar_ve_bildirimler ; ……………………………………………………. ; }

15 Ana Program Bölümü Temel işlem ve kontrollerinin bulundu ğ u ana program kısmıdır. veri_tipi main() { ……………………………………….. ; }

16 Operatörler OperatörAnlamıOperatörAnlamı MatematikselKarşılaştırma *Çarpma==Eşittir /Bölme!=Eşit de ğ ildir +ToplamaBüyüktür.Ondalık ayracı<=Küçük eşittir %Mod alma>=Büyük eşittir ++ArtırmaMantıksal --Azaltma!De ğ il +=Toplam ve aktar&&Ve -=Çıkar ve aktar||Veya *=Çarp ve aktarGenel /Böl ve aktar=Aktarma Alfasayısal( )Parantez +Birleştirme Genel olarak kullanılan operatörler verilmiştir.

17 Giriş Komutları cin  Temel giriş komutudur.  cin >> degisken ;  cin >> degisken1 >> degisken2 >> degiskenN;  cin.bicim_ayari; Biçim ifadesiAnlamı boolalphaAlfasayısal mantıksal de ğ er kullan noboolalphaSayısal mantıksal de ğ er kullan skipwsÖzel karakterleri (boşluk, tab..)atla noskipwsÖzel karakterleri atlama ws İ lgili konumdaki özel karakteri iptal et dec10 tabanını kullan hex16 tabanını kullan oct8 tabanını kullan

18 Giriş Komutları get ve getline  get; klavyeden tek karakter okuyarak ilgili de ğ işkene aktarır.  cin.get (degisken);  getline; klavyeden belirtilen uzunlu ğ a kadar karakter dizisi okur.  cin.getline (degisken, uzunluk);

19 Çıkış Komutları cout  Temel çıkış komutudur.  cout < { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.biz.tr/10/2807091/slides/slide_19.jpg", "name": "Çıkış Komutları cout  Temel çıkış komutudur.", "description": " cout <

20 Çıkış Komutları cout Hizalama biçimleyicileri Çıkış alanı biçimleyicileri BiçimleyiciGörevi internal İ lgili konuma karakter ekleyerek alanı hizalama leftSola hizalama rightSa ğ a hizalama BiçimleyiciGörevi width(n)Min çıkış alanını ayarla setw(n)Min çıkış alanını ayarla setfill(‘x’)Çıkış alanındaki boş kalan yerlere doldurulacak karakteri ayarla

21 Çıkış Komutları cout Gösterim biçimleyicileri BiçimleyiciGörevi boolalphaMantıksal alfasayısal de ğ er göster noboolalphaMantıksal sayısal de ğ er göster showbaseSayısal taban önekini göster noshowbaseSayısal taban önekini gösterme showpointOndalık noktasını göster noshowpointOndalık noktasını gösterme showposPozitif işaretini göster noshowposPozitif işaretini gösterme skipwsÖzel karakteri atla noskipwsÖzle karakteri atlama uppercaseBüyük harfe dönüştür nouppercaseBüyük harfe dönüştürme

22 Çıkış Komutları cout Sayısal taban biçimleyicileri Kayan nokta biçimleyicileri BiçimleyiciGörevi dec10 tabanı hex16 tabanı oct8 tabanı setbase(taban)Taban ayarla BiçimleyiciGörevi fixedSabit noktalı gösterim kullan scientificBilimsel gösterim kullan setprecision(n)Ondalık basamak sayısını ayarla

23 Çıkış Komutları cout C’de yer alıp C++’da da kullanılabilen çıkış biçimleyicileri BiçimleyiciGörevi \n İ mleci bir alt satıra geçir \r İ mlecin bulundu ğ un satırın başına gel \b İ mleci bir sütun geri getir \aZil (beep) sesi ver \tYatay tab yap \vDüşey tab yap \fYazıcı için yeni sayfa başı yap \\\ \”“ \’‘ \?? \ddd8 tabanındaki sayının ASCII karşılı ğ ı \xddd16 tabanındaki sayının ASCII karşılı ğ ı \0NULL

24 Çıkış Komutları (Örnek 1) cout

25 Giriş – Çıkış Komutu (Örnek 2) cin ve cout

26 Giriş – Çıkış Komutu (Örnek 3) cin ve cout

27 Kapsam Çözümleyici Operatör ::

28

29 Döngü Komutları  Tekrarlı ya da ardışıl işlemlerin yapılmasını sa ğ larlar.  Üç grupta de ğ erlendirilebilirler;  Sayıcılı döngü: Döngü işlemi bir sayaca ba ğ lı  Ön koşullu döngü: Döngü işlemi koşullara ba ğ lı (öncesinde kontrol)  Son koşullu döngü: Döngü işlemi koşullara ba ğ lı (sonunda kontrol)

30 Döngü Komutları for for ( tip baslangic_degeri ; kosul; artim) { ………………… } Tek komut satırı için {…} açmaya gerek yoktur Koşul sa ğ landı ğ ı sürece döngü

31 Döngü Komutları (Örnek 4) for

32 Döngü Komutları while while ( kosul) { ………………… } Tek komut satırı için {…} açmaya gerek yoktur Koşul sa ğ landı ğ ı sürece döngü

33 Döngü Komutları (Örnek 5) while

34 Döngü Komutları do - while do { ………………… } while ( kosul); Tek komut satırı için {…} açmaya gerek yoktur Koşul sa ğ landı ğ ı sürece döngü işlemler en az bir kere gerçekleşir…

35 Döngü Komutları (Örnek 6) do - while

36  devam edecek…


"C++ Yapısı Giriş-Çıkış Komutları Döngü Komutları Yard.Doç.Dr. Cihad DEMİRLİ Sunu İçeriği Kaynağı: Vatansever, F. (2010). Algoritma Geliştirme ve Programlamaya." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları