Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tekliflerin Değerlendirilmesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tekliflerin Değerlendirilmesi"— Sunum transkripti:

1 Tekliflerin Değerlendirilmesi
KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİ Tekliflerin Değerlendirilmesi Aşaması Alattin ÜŞENMEZ Mali Hizmetler Uzmanı Alattin ÜŞENMEZ

2 Teklif Zarfının Hazırlanması
Zarfın yapıştırılan yeri ihaleye katılan aday veya istekli tarafından imzalanmalı, kaşe veya mühür basılmalı. Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde; *** zarfın yapıştırılan yerinin ortaklardan herhangi biri tarafından ---imzalanarak kaşelenmeli, ---veya mühürlenmeli. Alattin ÜŞENMEZ

3 İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler.
İhalenin Başlaması İhale komisyonu, ihale saatinde ihaleye başlar ve bu saate kadar kaç teklif verilmiş olduğunu bir tutanakla tespit ederek hazır bulunanlara duyurur. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Alattin ÜŞENMEZ

4 İhaleye Katılan İstekli Sayısı
Soru: Açık ihalelerde teklif verilen ihale kalemine 3 istekliden az teklif veren olursa bu kalem alımı yapılabilir mi? Cevap: İhalelerde en az kaç firma tarafından teklif verilirse "o ihale sonuçlandırılmalı" şeklinde asgari limitler bulunmamaktadır. Bu nedenle ihaleye bir isteklinin teklif vermesi; --Verdiği teklifin yaklaşık maliyetin altında veya eşit olması durumunda, ***İhalenin sonuçlandırılmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Alattin ÜŞENMEZ

5 Bir İhalenin Sonuçlandırılmasında İstekli Sayısı
Bir ihalenin SONUÇLANDIRILABİLMESİ İÇİN ihale komisyonu ihaleye katılan istekli sayısına bağlı kalmaksızın: Sunulan EN DÜŞÜK FİYATIN yaklaşık maliyete eşit veya altında olması, Sadece bir isteklinin teklif vermesi halinde; --Fiyatın uygun olması, --İhaleye/o kısma itiraz olmadı ise, --Zeyilname taleplerinde bulunulmadı ise, **İhale komisyonunun “rekabet oluşmadı veya yetersiz teklif verilmesi” gerekçelerini ileri sürmesine ve ihaleyi “iptal” etmesine gerek bulunmamaktadır. Tabii ki ihale komisyonu bu yorumu yapabilmeli. Komisyon burada “iptal” yetkisini de kullanabilecektir. Alattin ÜŞENMEZ

6 Görevli Olmayan Kişinin Komisyonda Yer Alması
Komisyonda olmayan bir kişinin, üyelerden birisinin yerine tutanaklara imza atması, Kanunun “Komisyon” ile ilgili düzenlemenin yapıldığı maddeye aykırı bir durumdur. ***İhalenin iptal sebeplerini oluşturmaktadır. KİK Karar No:2006/UM.Z-2534 Alattin ÜŞENMEZ

7 Teklif Zarflarının İncelenmesi (Teklif Zarfının Uygun Olmaması)
 Başvuru ya da teklif zarfının uygun olmadığının anlaşılması halinde, söz konusu zarfın ön ve arka yüzünün fotokopisi çekildikten sonra başvuru veya teklif zarfı açılmaksızın iade edilecektir. Başvuru veya teklif zarfının fotokopisi ise idare tarafından ihale işlem dosyasında muhafaza edilecektir. Alattin ÜŞENMEZ

8 Tekliflerin Alınması ve Açılması (Yaklaşık Maliyet Açıklaması)
Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İhale komisyonu tarafından yaklaşık maliyetin, teklif fiyatları ile birlikte, pazarlık usulü ile yapılan ihalede ise son yazılı fiyat teklifleri ile birlikte açıklanması gerekmektedir. Alattin ÜŞENMEZ

9 Tekliflerin Alınması ve Açılması (Yaklaşık Maliyetin Açıklanması-Açıklanmaması)
Bu çerçevede, ihale komisyonu tarafından teklif zarflarının incelenmesinin ardından, teklif zarfları açılmadan önce yaklaşık maliyet açıklanacaktır. Ancak, isteklilerce sunulan teklif zarflarının hiçbirinin uygun olmadığının anlaşılması halinde, yaklaşık maliyet açıklanmayacaktır. Alattin ÜŞENMEZ

10 Tekliflerin Alınması ve Açılması (Pazarlık Usulüyle Yapılan İhalelerde Yaklaşık Maliyetin Açıklanması ) Pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde, yaklaşık maliyet son yazılı fiyat teklifleri ile birlikte açıklanacaktır. Ancak, son yazılı fiyat teklifini sunmayan isteklilerin ilk teklifleri son teklifi olarak kabul edileceğinden, ***son yazılı tekliflerin verilip verilmediğine, **teklif zarfları ve tekliflerin usulüne uygun olup olmadığına bakılmaksızın, son yazılı fiyat tekliflerinin verileceği tarih ve saatte yaklaşık maliyet açıklanacaktır. Alattin ÜŞENMEZ

11 Belge Kontrol Tutanağı
Aday veya isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığına ilişkin kontrolün her bir belge için ayrı ayrı yapılması gerekmektedir. Yapılan uygulamalarda ve itirazen şikayet başvurularından, bazı idarelerin bu tutanağı her bir belgenin durumunu belirtecek şekilde düzenlemedikleri, ***gruplandırılmış şekilde düzenlenmiş tutanak üzerinden yapılan değerlendirmelerde idareler ile adaylar veya istekliler arasında ihtilaflar ortaya çıktığı görülmüştür. Alattin ÜŞENMEZ

12 Belge Kontrol Tutanağı
Alattin ÜŞENMEZ

13 Belge Kontrol Tutanağının Düzenlenmesi
Alattin ÜŞENMEZ

14 Birinci Oturuma İlişkin Tutanakların İsteklilere Verilmesi
İhale komisyonu tarafından düzenlenen **Belge Kontrol Tutanağı, ** Teklif Edilen Fiyatlara İlişkin Tutanakların Komisyon başkanı tarafından onaylı birer örnekleri, oturum kapatılmadan isteklilere verilmelidir. Buna ilişkin tutanak da imza altına alınmalıdır. Alattin ÜŞENMEZ

15 Kısmi teklif verilmesine izin verilen mal alımı ihalelerinde,
Birinci Oturuma İlişkin Tutanaklar ile İsteklilerin Tekliflerinin Verilme Usulü Kısmi teklif verilmesine izin verilen mal alımı ihalelerinde, ---İsteklilerin her bir kısma vermiş olduğu teklif fiyatları okunarak açıklanabileceği gibi, ---İsteklilerin “Birim Fiyat Teklif Cetvellerinin” fotokopilerinin dağıtılması yoluyla da teklif fiyatları açıklanabilir. İhale komisyonu her bir kısma ilişkin yaklaşık maliyet tutarını veya isteklilerin her bir kısma ilişkin teklif fiyatlarını, **bunlardan birini okumak diğerini ise ilgili belgenin fotokopisini dağıtmak suretiyle de açıklayabilir. (KİK Genel Tebliği: Madde:16.2.7) Alattin ÜŞENMEZ

16 Birinci Oturuma İlişkin Tutanaklar ile İsteklilerin Tekliflerinin Verilme Usulü
Her bir kısmın yaklaşık maliyet tutarının gösterildiği çizelge ile isteklilerin birim fiyat teklif cetvelinin fotokopilerinin, ***İhale komisyonu başkan ve üyelerinden en az biri tarafından imzalanması gerekmektedir. (KİK Genel Tebliği: Madde:16.2.7) Alattin ÜŞENMEZ

17 Birinci Oturuma İlişkin Tutanakların İsteklilere Verilmesinin Avantajı
Bu Tutanakların 1. OTURUM kapatılmadan isteklilere verilmesi: İsteklilerin daha sonra bu oturuma ilişkin yapacağı çeşitli itirazları engellemiş olacaktır. İhale komisyonunun tutanakları, istekliler tarafından kontrol edilerek yapılan hatalar düzeltilebilir. Zarfından eksik belge çıkanlar ise anında dosyalarını inceleyebilir ve böylece, ---Eksiklik konusunda KOMİSYONDAN şüphe edilmemiş olur. Alattin ÜŞENMEZ

18 Tekliflerin Açılması (2. Oturum) (Yasaklılık Teyidi)
İsteklilerin tekliflerinin detaylı bir şekilde incelenmesine geçilmeden önce tüm isteklilerin yasaklılık incelemesinin 4734/11’e göre yapılması, ihale komisyon çalışmalarını kolaylaştıracaktır. ***Yasaklı olanların dosya incelemesine geçilmemelidir. Alattin ÜŞENMEZ

19 Yasaklılık Teyit İşlemleri
4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin sekizinci fıkrasında, ihale kararlarının ihale yetkilisince onaylanmadan önce idarelerin, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı 2. teklif sahibi isteklinin **ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kurumdan teyit ederek **buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorunda oldukları belirtilmiştir. Buna göre teyit belgesi alınmaması halinde ihale sürecinin tamamlanması mümkün olmayacaktır. (KİG Tebliği Md:30.5.1) Alattin ÜŞENMEZ

20 Yasaklılık Teyidi İşlemleri Nasıl Yapılmalı? (Genel Durum)
  4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde, sadece ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin, 42 nci maddesinde de sadece ihale üzerinde kalan isteklinin yasaklı olup olmadığının Kurumdan teyit ettirilmesinden söz edilmiş ise de, 11 inci maddede ihalelere katılmaktan yasaklanmış olanların hiçbir şekilde ihalelere katılmamalarının sağlanmasının amaçlandığı dikkate alındığında, ihale tarihi itibariyle ihaleye katılan tüm isteklilerin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının sorgulanması ve teyit edilmesinin zorunlu olduğu anlaşılmaktadır. (KİG Tebliği Md:30.5.2) Alattin ÜŞENMEZ

21 Yasaklılık Teyidi İşlemleri (Ne Zaman ve Kimler İçin)
 Bu sebeple: I- Başvuru veya ihale tarihi itibariyle tüm aday ve istekliler için, ihale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce ihale üzerinde kalan istekli ve varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi için, sözleşmenin imzalanacağı tarihte ise sadece ihale üzerinde kalan istekli için ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı sorgulanacak ve Kurumdan teyit ettirilecektir. (KİG Tebliği Md:30.5.2/1) Alattin ÜŞENMEZ

22 Yasaklılık Teyidi İşlemleri
 Bu sebeple: II- Yasaklılık teyidi yapılırken aday ve istekliler ile bunların, şahıs şirketi olmaları halinde tüm ortakları, sermaye şirketi olmaları halinde **sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortakları ile başvuru veya teklifi ya da sözleşmeyi imzalayan, başka bir ifade ile ihaleye katılan vekil ve temsilcilerinin de ****ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı sorgulanacak ve Kurumdan teyit ettirilecektir. (KİG Tebliği Md:30.5.2/II) Alattin ÜŞENMEZ

23 Yasaklı Olduğu Tespit Edilenler
 Başvuru veya ihale tarihi itibariyle haklarında ihalelere katılmaktan yasaklı kararı bulunan aday ve istekliler 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi gereğince ihale dışı bırakılacak, geçici teminatı gelir kaydedilecek ve anılan Kanunun 17 nci maddesinin atıfta bulunduğu 58 inci madde uyarınca ihalelere katılmaktan yasaklama kararı tesis edilecektir. Yasaklama kararının başvuru veya ihale tarihinden sonra tesis edildiğinin tespiti halinde ise maddesi gereğince işlemde bulunulacaktır. (KİG Tebliği Md:30.5.2/III-a) Alattin ÜŞENMEZ

24 İhale Tarihinden Sonra Haklarında Yasaklama Kararı Verilenler
 Belirtilenlerin ihale tarihinden sonra haklarında yasaklama kararı tesis edildiğinin tespit edilmesi halinde ise, (İhale süreci içerisinde herhangi bir idare tarafından yasaklama kararı verilmesi, --yasaklama kararının Resmi Gazete’de yayım tarihinden önce teklif vermesi, **aday veya isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları iade edilecektir. Ancak, İhale üzerinde kalan istekli ve varsa -- ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ikisinin de ihalelere katılmaktan yasaklı olduğunun tespit edilmesi halinde ise ihalenin iptal edilmesine karar verilecektir. (KİG Tebliği Md: ) Alattin ÜŞENMEZ

25 Yasaklı Olduğu Tespit Edilenler (İhale Kararının İhale Yetkilisince Onaylanmadan Önce)
 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca yapılacak yasaklılık teyidi sonucunda ihale üzerinde bırakılan istekli ve varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci isteklinin ikisinin de yasaklı olduğunun tespiti durumunda ihalenin iptaline, ----- (KİG Tebliği Md:30.5.2/III-b) Alattin ÜŞENMEZ

26 Yasaklı Olduğu Tespit Edilenler (sözleşme imzalanmadan önce)
 ----- anılan Kanunun 42 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca (sözleşme imzalanmadan önce) yapılacak yasaklılık teyidi sonucunda, ihale üzerinde bırakılan isteklinin yasaklı olması durumunda ihale kararının iptal edilmesine de karar verilecektir. (KİG Tebliği Md:30.5.2/III-b) Alattin ÜŞENMEZ

27 Ortakların Yasaklanma Durumu
Aday ve isteklilerin şahıs şirketi olmaları halinde ortaklardan her hangi birinin, sermaye şirketi olmaları halinde *** sermayelerinin yarısından fazlasına sahip ortakları veya ***hisseleri toplamı şirketin yarıdan fazlasını teşkil eden ortaklarının veya ihaleye katılan vekil ve temsilcilerinin başvuru veya ihale tarihi itibariyle yasaklı olduğunun tespit edilmesi halinde, yukarıda belirtilen müeyyideler dışında ayrıca bu kişiler hakkında 58 inci madde gereğince ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilecektir. (KİG Tebliği Md:30.5.2/III-c) Alattin ÜŞENMEZ

28 Hakkında Kamu Davası Açılanların Tespiti
 Hakkında kamu davası açılanlar 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi kapsamından çıkarıldığından, Yapılan teyit sonucunda hakkında kamu davası açılan aday veya istekli durumunda olanların, Kanunun 59 uncu maddesinde belirtilen yasağa rağmen ihaleye katılmış olduklarının tespiti halinde: --- değerlendirme dışı bırakılması, ***ancak geçici teminatlarının gelir kaydedilmemesi ----idarece haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmemesi gerekmektedir. (KİG Tebliği Md:30.5.2/III-ç) Alattin ÜŞENMEZ

29 Tekliflerin Açılması (2
Tekliflerin Açılması (2. Oturum) (İhale Dokümanını Satın Aldıklarına İlişkin Belge) İhale Dokümanı Almayan Kişiler İhaleye Katılırsa Nasıl Bir İşlem Yapılmalıdır?  Başvuru veya teklif zarfı içinde sunulacak belgeler arasında aday veya isteklilerin ön yeterlik veya ihale dokümanını satın aldıklarına ilişkin belge bulunmamaktadır. Bu nedenle, idarelerce söz konusu belgenin başvuru veya teklif kapsamında sunulması istenmeyecektir. Alattin ÜŞENMEZ

30 Tekliflerin Açılması (2
Tekliflerin Açılması (2. Oturum) (İhale Dokümanını Satın Aldıklarına İlişkin Belge) İhale Dokümanı Almayan Kişiler İhaleye Katılırsa Nasıl Bir İşlem Yapılmalıdır? Ancak, ihale komisyonu tarafından başvuru veya teklif zarfları incelenecek ve yapılan bu inceleme sonucunda başvuru veya teklif zarfı açılan aday veya isteklilerin doküman satın alıp almadıkları, idare tarafından düzenlenen ve bir nüshası idarede bulunan dokümanın satın alındığına ilişkin formlardan kontrol edilecek, Alattin ÜŞENMEZ

31 İhale Dokümanını Satın Aldıklarına İlişkin Belge (Elenme Nedeni)
Doküman satın almadığı halde teklif verdiği anlaşılanların başvuru veya teklifleri; 4734 sayılı Kanunun 28 inci maddesindeki “… İhale ve ön yeterlik dokümanı idarede bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı satın almaları zorunludur.” hükmü çerçevesinde anılan Kanunun 37 nci maddesi uyarınca değerlendirme dışı bırakılacaktır. Alattin ÜŞENMEZ

32 Kısmi Teklifte Teminat
İstekliler, teklif ettiği kalemlerin/kısımların toplam bedeli üzerinden geçici teminat sunmaları gerekmektedir. Fakat, teminat miktarının teklif verilen kısımların tamamını karşılamaması durumunda, ***Teminatın yetersiz kaldığı kısımlarda İsteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yerine, ---İsteklinin teklifinin tamamının değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir. Alattin ÜŞENMEZ

33 Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Ondalık Durum
Kısmi teklife izin verilip verilmediğine bakılmaksızın, Birim fiyat üzerinden teklif alınan tüm ihalelerde istekliler, **birim fiyatları, **birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarları, virgülden sonra 2 ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde verebilirler. Alattin ÜŞENMEZ

34 Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Ondalık Durum (Toplam Teklif)
Toplam teklif tutarı, virgülden sonra en yakın 2 ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılmalıdır. Yuvarlama işleminde, --yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanmalı, ---yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmamalıdır. Alattin ÜŞENMEZ

35 Yuvarlama İşlemine İlişkin Örnek:
Hesaplanan Toplam & Kısım Toplamı Teklif Tutarı Yuvarlama Sonucu ,414 ,41 ,4149 ,41582 ,42 ,4169 Alattin ÜŞENMEZ

36 Aritmetik Hata ve Yuvarlama
****Birim fiyat teklif cetvelindeki çarpım ve toplamlarda hata olması durumunda; aritmetik hata olduğu kabul edilecek ve teklif doğrudan değerlendirme dışı bırakılacaktır. ***Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde, isteklinin aritmetik hata yapılan kısma ilişkin teklifi değerlendirme dışı bırakılarak, teklif verdiği diğer kısımlar üzerinden ihale sonuçlandırılacaktır. Alattin ÜŞENMEZ

37 Kısmı Tekliflerin Toplamında Hata
Kısmi teklife açık olan ihalelerde istekli tarafından her kısım için verilen teklif, o kısma ait bir ihale konusu alımına yöneliktir. Her kısım için verilen tekliflerin ayrı ayrı değerlendirilerek, aritmetik hata tespit edilen tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması söz konusudur. Fakat ihaleye verilen kısmi tekliflerin toplam tutarlarının ***ihalenin sonucuna yönelik bir anlam ifade etmemektedir. ……. (KİK Karar No:2010/UM.I-1504 ) Alattin ÜŞENMEZ

38 Kısmı Tekliflerin Toplamında Hata
Bu nedenle, birim fiyat teklif cetvelindeki kalemlerin toplamı ve çarpımı açısından herhangi bir hata olmaması halinde, bu rakamların genel toplamında yapılan hatanın aritmetik hata olarak kabul edilmemesi ve teklifin değerlendirme dışı bırakılmaması gerekmektedir. (KİK Karar No:2010/UM.I-1504 ) Alattin ÜŞENMEZ

39 Kısmı Tekliflerin Toplamında Hata (Geçici Teminat Açısında)
Kısmı teklife açık olan ihalede kısımların tutarlarının genel toplamında yapılan hata sonucunda ***GEÇİCİ TEMİNATIN genel toplamı karşılamadığının tespit edilmesi halinde isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekir. (Mal Al. İh. Uyg. Yön. Mad:27-28 KİG Tebliği Md:16.4.2) Alattin ÜŞENMEZ

40 Personel Hizmet Alımlarının Teklif Cetvelinde Ondalık Durum
  İşçilik ücreti, yol ve yemek bedeli ile bunlar üzerinden alınan prim tutarları gibi işçilik kalemlerini oluşturan maliyet unsurlarına ilişkin hesaplama yöntemi, sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında kanunla ve idari düzenlemelerle belirlenmiş olup, Bu çerçevede 1 TL’nin altındaki tutarlar 2 ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılmaktadır. Kamu İhale Genel Tebliği Md: ) Alattin ÜŞENMEZ

41 Personel Hizmet Alımlarının Teklif Cetvelinde Ondalık Durum
Hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif cetvelinde yer alan ve işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçilik kalemlerinin ***birim fiyatları ile birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarları, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılacaktır. Yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerler 1 kuruşa tamamlanacak; yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmayacaktır. Kamu İhale Genel Tebliği Md: ) Alattin ÜŞENMEZ

42 Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler (Tüm Tekliflerin)
İhale komisyonu (İdare değil); a) Yaklaşık maliyet hesaplanırken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını, b) Yaklaşık maliyet güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını, c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını, Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese etmeli ve yapılan bu işlemleri bir tutanak altına almalıdır. KİG Tebliği Md: Alattin ÜŞENMEZ

43 Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler (Komisyonun Takdir Yetkisi)
İhale komisyonu yapılan değerlendirme sonucunda: Bütçe ödeneklerini de göz önünde bulundurarak, **teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi ve varsa ikinci teklifi belirlemek, ---veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda, takdir yetkisine sahiptir. KİG Tebliği Md: Alattin ÜŞENMEZ

44 Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler (Yaklaşık Maliyet Çalışmasında Düşük Teklif Verenin İhaleye Katılmaması)  Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde: *** idarenin ek ödeneğinin bulunması, *** ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması, durumlarında teklifler, kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak kabul edilebilir. Bu durumda sorumluluk idareye aittir. KİG Tebliği Md: Alattin ÜŞENMEZ

45 Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifin Kabulünde Oran (Soru)
Kamu İhale Genel Tebliğinin 16.3 maddesindeki kriterler değerlendirilip ***en düşük teklif veren istekliye ihalenin kalmasında bir sakıncanın olmaması durumunda yaklaşık maliyetin ne kadar üzerinde (%?) bir teklif olmalıdır? Bununla ilgili bir sınırlandırma var mıdır? Alattin ÜŞENMEZ

46 Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifin Kabulünde Oran (Cevap)
Yaklaşık maliyetin üzerinde olan teklifin kabulü ile ilgili Mevzuatla düzenlenmiş bir (%) oran yoktur. Sadece idare yeni bir ihale yapılması durumunda **iş gecikmesi ve yeni ihale maliyetlerini gerekçe göstererek işin özelliğine göre takdir hakkını kullanabilir. Bunun gerekçesinin ihale komisyon kararında detaylı yazılmalıdır. Alattin ÜŞENMEZ

47 Bilgi Tamamlattırma İşlemi
İş deneyim belgesi düzenlenirken; Belge, idare adına sözleşme yapmaya yetkili makam tarafından imzalanarak mühürlenmesi gerekir. İhale komisyonu, isteklilerin belgelerini detaylı incelerken ---mühürlü olmayan bir iş deneyim belgesi ile karşılaşması durumunda; Mührün olmamasını bilgi eksikliği olarak değerlendirmeli ve bunu tamamlattırmalıdır. (KİK Karar No:2007/UH.Z-2281) Alattin ÜŞENMEZ

48 Bankalardan Temin Edilecek Belgeler (Banka Referans Mektubu)
Banka referans mektubu, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olmalıdır. İsteklinin bankalar nezdindeki: --Kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi, --Üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı, Teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamalıdır. Alattin ÜŞENMEZ

49 Banka Referans Mektuplarının Değerlendirilmesi
Banka referans mektubu için gerekli kriterler; -Mevduat ve kredi tutarları toplanmak, -Birden fazla banka referans mektubu sunulmak, suretiyle de sağlanabilir. Alattin ÜŞENMEZ

50 Banka Referans Mektuplarının Değerlendirilmesi (İş Ortaklığı)
İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. Konsorsiyumda ise bu belgelerin her bir ortak tarafından, --kendi kısmı için belirlenen yeterlik kriterini sağlayacak şekilde sunulması gerekir. Alattin ÜŞENMEZ

51 Bilanço veya Eşdeğer Belgeler
İstekliler, --Dönen varlıklar/Kısa vadeli borçlar= en az 0,75 olması --Öz kaynaklar/Toplam aktif= en az 0,15 olması --Kısa vadeli banka borçları/Öz kaynaklar= 0,50’den küçük olması Yukarıda belirtilen oranlamalar için üç kriter birlikte sağlanmalı ve gereli kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son 2 veya 3 yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılmalıdır.  Yıllara ilişkin oranların ortalaması alınmamalıdır. Alattin ÜŞENMEZ

52 Bilanço veya Eşdeğer Belgeler (Ortak Girişimler)
Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde Ortakların her birinin, --İstenen belgeleri ayrı ayrı sunması, -- Yeterlilik kriterlerini sağlaması zorunludur. Alattin ÜŞENMEZ

53 İş Hacmini Gösteren Belgeler
Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, --satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır. İş hacmine ilişkin kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son 2 veya 6 yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu durumda, sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Alattin ÜŞENMEZ

54 İş Hacmini Gösteren Belgeler (İş Ortaklığı)
İş ortaklığı olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde; --iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur. Konsorsiyum olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde; --iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından kendi kısmı için sağlanması zorunludur. Aday veya isteklinin, ortak girişimin ortağı olarak taahhüdü altında devam eden işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirdiği işlerinin parasal tutarı; iş ortaklığındaki hissesi oranında, --Konsorsiyumda ise taahhüt ettikleri iş kısımları üzerinden hesaplanır. Alattin ÜŞENMEZ

55 Bütün Tek. Reddi ve İhalenin İptal Edilmesi
İhale komisyonu kararı üzerine; İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare, bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. (Kamu İhale Kanunu Md:39) Alattin ÜŞENMEZ

56 Bütün Tek. Reddi ve İhalenin İptal Edilmesi (İdari İşlemlerin Yargıya Açıklığı)
İhalenin iptal edilmesi halinde, bu durum bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilmelidir. İptal gerekçesinin istekliler tarafından idari yargı yoluna başvurularak iptali istenebilir. Bu nedenle, ihale iptal edilirken gerekçelerinin tamamının dayanaklarıyla birlikte ortaya konulması gerekmektedir. Alattin ÜŞENMEZ

57 İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması (Yasaklılık Teyidi)
Yapılan değerlendirmeler sonucu ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır ve ihale komisyonunca alınan gerekçeli karar ihale yetkilisinin onayına sunulur. İhale yetkilisinin onayından önce idare, ***ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kamu İhale Kurumundan teyit ederek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır. (Kamu İhale Kanunu Md:40) Alattin ÜŞENMEZ

58 İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması (Yasaklı Olunması)
Her iki isteklinin de yasaklı olduğunun anlaşılması durumunda; ***ihale yetkilisince ihale kararı onaylanamaz ve ihale iptal edilir. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç 5 iş günü içinde ihale kararını onaylar veya *****gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. (Kamu İhale Kanunu Md:40) Alattin ÜŞENMEZ

59 İhale Kararının Tebliği
Kesinleşen ihale kararı, --- ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç 3 gün içinde, ***ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere, ++alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir. (Kamu İhale Kanunu Md:41) Alattin ÜŞENMEZ

60 (Bu süre zarfında itiraz olabileceğinden dolayı)
İhale Kararına İtiraz İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde 5 gün, diğer hallerde ise 10 gün geçmedikçe, (Bu süre zarfında itiraz olabileceğinden dolayı) Ön mali kontrol işlemleri yapılamaz, ****Sözleşme imzalanamaz. (Kamu İhale Kanunu Md:41) Alattin ÜŞENMEZ

61 TEŞEKKÜRLER! Alattin ÜŞENMEZ Alattin ÜŞENMEZ


"Tekliflerin Değerlendirilmesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları