Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRK TİCARET KANUNU VE MESLEK MENSUBU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRK TİCARET KANUNU VE MESLEK MENSUBU"— Sunum transkripti:

1 TÜRK TİCARET KANUNU VE MESLEK MENSUBU
SAMSUN SMMM ODASI TÜRK TİCARET KANUNU VE MESLEK MENSUBU REPORT BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

2 SAMSUN SMMM ODASI Yeni Türk Ticaret Kanunu, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecektir. Yazılı ve görsel basında yapılan bazı açıklamalarda, uzun süredir kamuoyunda oluşan bir beklentinin yerine getirilmesi için TTK'nın iktidar ve muhalefet partilerinin uzlaşısı sonucunda rekor bir sürede yasalaştırıldığı; ancak tasarının ilk kaleme alındığı günden bugüne kadar 11 yıldan fazla süre geçtiği, bu süreçte Türkiye ve dünya ekonomisinde ve ticaret hayatında birçok değişiklikler olduğu ve ayrıca yürürlük tarihine kadar çeşitli taraflardan gelecek tavsiye ve eleştiriler de dikkate alınarak Kanunun birçok maddesinde değişiklik yapılabileceği belirtilmektedir

3 SAMSUN SMMM ODASI Türkiye'de muhasebe ilkeleri baştan yazılmakta! Artık muhasebe kayıtlarında ve raporlamalarda Türkiye Muhasebe Standartlarına Uyulması Zorunlu olacak: Her işletme sahibi, ticari defter tutmak zorunda olacak. Defterler ile yılsonu finansal tabloları, Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olacak. Bundan böyle muhasebe; sadece vergi matrahını tespit etme yönüyle değil, uluslararası muhasebe standartları ile uyumlu Türkiye muhasebe standartlarına göre bilgi sağlama ve raporlama amacıyla ön plana çıkacaktır.

4 SAMSUN SMMM ODASI Muhasebe meslek mensuplarının en kısa sürede Türkiye muhasebe standartları alanındaki bilgilerini tazelemeleri, bu konuda hiç bilgileri yoksa en kısa zamanda konu hakkında araştırma ve eğitimlere başlamaları gerekmektedir.

5 SAMSUN SMMM ODASI Yeni TTK’nun ana felsefesi, Hazırlayan komisyonun görüşü ile: ‘ Uluslararası piyasalarla uyumlu çalışabilmek; onlara mal satabilmek, mal alabilmek, kredi alabilmek demektir. Bunu için ilk baktıkları şey mali tablolardır.finansal tablo bir muhasebe meselesi değildir. Finansal tablo dediğimiz şey, doğrudan doğruya yatırımcı dediğimiz kavram ile ilişkilidir. Yatırımcı dediğimiz kimsenin yeni adı da finansal tablo okuyucusudur.’

6 SAMSUN SMMM ODASI KURUMSAL YÖNETİM
Yeni Türk Ticaret Kanunu’na (“Yeni Kanun”) hâkim olan düşünce; kurumsal yönetişim, halen borsa şirketleri için öngörülen kurallar bütünü olmasına rağmen, esasında tüm işletmelere uygulanması gereken bir kodeks olduğudur. Bu kodeks yatırımcıya güven vermeyi, sürdürülebilir gelişmeyi hedefler. Bu sebeple Yeni Kanun, tüm sermaye şirketlerine uygulanan iyi yönetime, iç ve bağımsız denetime ilişkin somut hükümler getirmiştir.

7 SAMSUN SMMM ODASI Yeni Kanun’un amacı son yıllarda dünyada yaygınlık kazanan ancak ülkelerin ekonomik finansal, siyasal ve kültürel yapılarının farklılığı dolayısıyla çeşitlilik gösteren bu açılımı, Türk hukukuna sade ve karmaşa yaratmayacak şekilde yansıtmaktır. Yeni Kanun’a temel oluşturan kurumsal yönetim kodeksi şöyle özetlenebilir.

8 SAMSUN SMMM ODASI KURUMSAL YÖNETİM
Yeni TTK’da hakim düşünce kurumsal yönetim ilkeleridir. Kurumsal yönetim yaklaşımı 4 ana temele dayanmaktadır: 1- Şeffaflık 2- Yönetimde adillik 3- Sorumluluk 4- Hesap verebilirlik

9 SAMSUN SMMM ODASI ŞEFFAFLIK Şirketin ve şirketler topluluğunun;
Finansal tabloları Yönetim Kurulu faaliyet raporları Bağımsız denetim raporları İşlem denetçi raporları Açık, anlaşılır ve ilgililer tarafından ulaşılacak düzeyde şeffaf olmalıdır.

10 SAMSUN SMMM ODASI YÖNETİMDE ADİLLİK
Şirketin ve şirketler topluluğunun; Menfaat sahipleri arasında eşitlik sağlanarak, nesnel bir adalet sağlanmıştır. Azınlık hakları listesi zenginleştirilmiştir. İmtiyazlı paylar sınırlandırılmıştır. Yönetim Kurulunda pay sahipleri grupları ile azlığın temsil edilme olanağı artırılmıştır

11 SAMSUN SMMM ODASI SORUMLULUK
Yeni TTK, AŞ’lerde çeşitli işlem, karar, beyan veya hazırlanan belgelerden doğan hukuki ve cezai sorumluluğu düzenlemektedir. Yeni TTK kapsamında hukuki sorumluluk; (i) belgelerin ve beyanların kanuna aykırı olmasından doğan sorumluluk, (ii) sermaye hakkında yanlış beyanlar ve ödeme yetersizliğinin bilinmesi, (iii) Değer biçilmesinden sorumluluk, (iv) halktan para toplanmasından doğan sorumluluk, (v) kurucuların, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve tasfiye memurlarının sorumluluğu ve (vi) denetçinin sorumluluğu olmak üzere altı ayrı kategoriye ayrılmıştır.

12 SAMSUN SMMM ODASI HESAP VEREBİLİRLİK
Şirketin ve şirketler topluluğunun yönetim kurulu üyeleri, yönetici ve tasfiye memurlarının : Şirkete Pay sahiplerine Alacaklılara Sorumluluğundan doğan işlemlerden hesap verebilmesidir.

13 SAMSUN SMMM ODASI • Sermaye şirketlerine internet sitesi oluşturma zorunluluğu getirilmiştir: Şirketlerle ilgili belgelere internet sitesi adresi ile numarası da yazılacak. Her sermaye şirketinin bir internet sitesi olacak. Bu sitede, şirket ilanları, pay sahipleri ve ortakları açısından önem taşıyan açıklamalar, finansal tablolar, raporlar, yönetim kurulu ve genel kurul toplantılarına ilişkin bilgiler yayınlanacak. İnternet sitesine konulması gereken bir içerik konulmamışsa, hukuka aykırılığın ve yönetim kurulunun görevini yerine getirmemesinin bütün sonuçları doğacak

14 SAMSUN SMMM ODASI Finansal tablolar ile her türlü rapor 5 yıl diğer nevi içerik ise en az 6 ay süreyle şirketin internet sitesinde yer alacak, yoksa konulmamış sayılacak. Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay içinde internet sitesini oluşturmayan veya ''bilgi toplumu'' hizmetlerine özgülemeyen şirket yöneticileri, 6 aya kadar hapis ve 300 güne kadar adli para cezasına çarptırılacak. Küçük ölçekli işletmelere ise internet sitesi kurmaları için kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 1 yıl süre verilecek.

15 SAMSUN SMMM ODASI Kapanış tasdikinin süresi uzatılmaktadır:
Ticari defterlerin kapanış onayları, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar yapılabilecektir.

16 Anonim Şirketin Kuruluşu
Yeni TTK kapsamında, artık işlemeyen bir mekanizma haline gelen tedrici kuruluş kaldırılmıştır. Halka açık kuruluşu gerçekleştiren basit, sade, uygulanabilir ve özgün bir sistem getirilmiştir. Halen mevcut dar istisnalı normatif sistem pekiştirilmiş, özerk kuruluşların AŞ’nin gerek kuruluşunda gerek sermaye artırımlarında, modern hukukun reddettiği müdahaleci yetkilerine son veren bir hüküm getirilmiştir. Ayrıca, kuruluşun esası olan kurucular beyannamesi ile, öz denetim hukukumuza getirilmiş, kuruluştan doğan sorumluluk da etkili ve likit yükümlerle düzenlenmiştir. Kuruluş, bundan böyle işlem denetçisi tarafından denetlenecektir. AŞ’nin kuruluşunu, sermayenin artırılmasını, azaltılmasını, birleşme, bölünme, tür değiştirme, menkul kıymet çıkarılması gibi işlemleri denetleyen kişiye işlem denetçisi denecektir.

17 Tek kişilik A. Ş. , tek kişilik Ltd. Şti
Tek kişilik A.Ş., tek kişilik Ltd.Şti. kurulabilmesi imkânı getirilmiştir: AB hukuk normları doğrultusunda yapılan düzenlemeyle yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu'ndaki en az 5 kişiyle anonim şirket, en az 2 kişiyle limited şirket kurulabileceği yönündeki zorunluluklar kaldırılıyor. Buna göre, tek pay sahibi anonim şirket veya limited şirket kurabilecek. Tek pay sahipli şirkette, bu pay sahibi 1 gerçek kişi olabileceği gibi, 1 tüzel kişi, pay senetleri borsada işlem gören şirket ya da başka bir sermaye şirketi olabilecek.

18 Sermaye Artırımı Yeni TTK, AŞ’de sermaye artırımını, bir taraftan bilinen yöntemleri, yeni açılımlarla geliştirmiş, diğer taraftan da bu kurumu yeni türlerle zenginleştirmiştir. Bilinen sermaye artırımı türlerine esas sermayenin artırılması yanında, kayıtlı sermaye sisteminde sermaye artırımının eklenmesi ve iç kaynaklardan sermaye artırımının kanuni düzenlemeye kavuşturulması yeni açılımlardır. Şarta bağlı sermaye artırımı ise yeni bir konsepttir. Şarta bağlı sermaye artırımında, sermaye ne YK ne GK kararı ile artırılacak ne de artırılan sermaye belirli kişiler tarafından taahhüt edilecektir. Sermaye artırımının dayanağı, bir esas hükmüdür ve bu hüküm aynı zamanda sermayenin nasıl, hangi tutarda, hangi süreler içinde gerçekleşeceğini gösterir.

19 Elektronik ortamda genel kurul yapılması, on-line oy kullanılması hakkında düzenlemeler:
Şirketler, elektronik ortamda yönetim kurulu ve genel kurul toplantılarını yapabilecek. Sermaye şirketlerinde müdürler kurulu ve yönetim kurulu; kolektif, komandit, limited ve anonim şirketlerde de ortaklar kurulu ve genel kurul toplantıları on-line gerçekleştirilebilecek. On-line toplantı sistemiyle anonim şirketlerde genel kurula katılım, öneride bulunma ve oy verme; hukuksal açıdan, fiziki katılımla aynı sonuçları doğuracak.

20 Şirketlerin elektronik ortamda toplantı yapabilmelerinin usul ve esasları, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenecek.  Elektronik ortamı kullanmak isteyen ortaklar, pay sahipleri ve yönetim kurulu üyeleri e-posta adreslerini şirkete bildirmekle yükümlü olacak.  Halka açık anonim şirketlerde kurumsal yönetim ilkeleri, Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek.

21 SAMSUN SMMM ODASI LİMİTED ŞİRKET
Yeni TTK kapsamında, Limited Şirket (“Yeni LŞ”) birçok noktada mevcut TK’daki limited şirketten farklıdır. Yeni LŞ, TK’nın aksine kolektif şirketten uzaklaşmış, adeta küçük ölçekli bir AŞ’ye benzemiştir. Sermaye en az 10,000 TL olarak belirlenmiş ve bir ortağın sadece bir sermaye payına sahip olabilmesi ilkesi kaldırılmış, bir ortağın birden fazla sermaye payına sahip olabileceği kabul edilmiştir. Sermaye payının devrinde ve ispatında esneklik getirilmiş, ortakların sermaye payının devrini istedikleri gibi düzenleyebilecekleri ve şirket sözleşmesiyle devri kolaylaştırabilecekleri hükme bağlanmıştır.

22 SAMSUN SMMM ODASI • A.Ş.'lerde yönetim kuruluna ilişkin düzenlemeler:
 Anonim şirketlerde, yönetim kurulunun en az 3 üyeden oluşacağına ilişkin mevcut hüküm kaldırılıp, AB hukukuyla uyum sağlanarak, en az 1 üyeli yönetim kuruluna olanak tanınıyor.  Anonim şirketin, esas sözleşmeyle atanmış veya genel kurul tarafından seçilmiş 1 veya daha fazla kişiden oluşan bir yönetim kurulu olacak.  Tüzel kişiler, yönetim kurulu üyesi olabilecek. Tüzel kişi adına, yönetim kurulu toplantılarına gerçek kişiler katılarak oy kullanacak.

23 SAMSUN SMMM ODASI Yönetim kurulu üyelerinin 4'te 1'inin yüksek öğrenim görmüş olması, içlerinden en az birinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve Türkiye'de yerleşik bulunması şartı aranacak. Yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmalarına ilişkin zorunluluk kaldırılarak, kurulların uzman ve profesyonel kişilerden oluşmasına olanak sağlanacak.

24 SAMSUN SMMM ODASI Esas sözleşmede öngörülmek şartıyla, belirli pay gruplarına, özellik ve nitelikleriyle belirli bir grup oluşturan pay sahiplerine ve azınlığa, yönetim kurulunda temsil edilme hakkı tanınabilecek.  Yönetim kurulu üyelerinin, görevlerini yerine getirirken şirkete verecekleri zararların güvence altına alınması için isteğe bağlı zarar sigortası getirilecek.  Yönetim kurulunun aldığı kararlara katılmayan üyeler, muhalefet şerhi yazabilecek.  Anonim şirketin temel yapısına uymayan ve sermayenin korunması ilkesini gözetmeyen yönetim kurulu kararları, mutlak geçersiz (batıl) sayılacak. Yönetim kurulu üyesi, kendisi veya yakınları ile şirket arasında menfaat çatışması olan durumlarda toplantılara katılamayacak.

25 SAMSUN SMMM ODASI • Şirket Ana Faaliyet Konusu Dışında Faaliyet Yasağı ilkesinin kaldırılması:  TTK tasarısında 6762 sayılı eski Kanun'dan farklı düzenlenen hususlardan biri de şirketin ehliyetidir sayılı kanunda şirketlerin, işletme konusu dışında yer alan faaliyetleri yok hükmünde sayılmaktayken, artık bu sınırlama kaldırılmıştır. Sonuç olarak şirket, kendi konusu dışında kalan hususlarda da faaliyet gösterebilecek ve buna bağlı olarak da işlemlerinden sorumlu olacak.

26 SAMSUN SMMM ODASI Pay bedellerinin ödenmesi:
 Nakden taahhüt edilen payların en az %25'i tescilden önce, geri kalan kısmı ise şirketin tescilini takiben 24 ay içerisinde ödenecek.

27 SAMSUN SMMM ODASI Şirketin kendi hisselerini iktisap etmesi:
 6762 sayılı TTK' da kural olarak şirketin kendi hisse senetlerini devralmasının yanı sıra söz konusu hisseleri rehin olarak da kabul edemiyordu. Yeni TTK'da bu konuda da bir düzenleme yapılmıştır. Buna göre bir şirket kendi paylarını, çıkarılmış sermayesinin onda birini aşmadığı sürece rehin olarak kabul edebilecek. Söz konusu payların iktisap edilebilmesi için genel kurul tarafından yönetim kuruluna bu hususta yetki verilmiş olması gerekecek

28 SAMSUN SMMM ODASI Hakimiyet İlkesi
 Yeni TTK'da 6762 sayılı TTK'dan farklı olarak '‘Hakimiyet İlkesi '' kavramına yer verilmiştir. Buna göre; bir şirket doğrudan veya dolaylı olarak diğer bir şirketin paylarının ve oy haklarının önemli ölçüde çoğunluğuna sahipse, geri kalan pay sahipleri karşı oyları ve açtığı davalarla bir kararın alınmasını veya yürütülmesini önlüyor veya davranışlarıyla şirkete zarar veriyorlarsa, hakim ortak bu payları varsa borsa, yoksa gerçek bilanço değeri ile satın almak için mahkemeye başvurabilecek.

29 SAMSUN SMMM ODASI Ticaret sicili hakkında düzenlemeler:
Ticaret sicili, ticaret ve sanayi odaları veya ticaret odaları tarafından tutulacak. Oda bulunmayan ya da yeterli örgütlenmesi olmayan odaların bulunduğu yerlerde ise ticaret sicili Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca belirlenecek bir oda tarafından tutulacak. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde, Türkiye çapında sicil kayıtlarına elektronik ortamda ulaşabilmenin sağlanması amacıyla kayıtların elektronik ortamda sunulabileceği bir bilgi bankası kurulacak. Bilgi bankasına giriş serbest olacak, herkes kayıtları inceleyebilecek.

30 SAMSUN SMMM ODASI Ticaret sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan, devlet ve ilgili oda müteselsilen sorumlu olacak.  Tescil ve kayıt için gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar, 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezasına çarptırılacak.

31 SAMSUN SMMM ODASI Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Meslek Mensupları Açısından Kayıt, muhasebe ve raporlama düzenlerine ilişkin ne tür gereklilikler ortaya çıkmıştır?

32 SAMSUN SMMM ODASI Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun getirdiği en radikal yeniliklerden biri tüm sermaye şirketleri için 1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle Uluslar arası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu Türkiye Muhasebe Standartları’na göre defter tutma ve bu standartlarda hazırlanmış mali tabloların bağımsız denetimden geçirilme mecburiyetini getirmiş olmasıdır.

33 SAMSUN SMMM ODASI Söz konusu düzenlemeye göre, bugüne kadar vergi kanunları ve düzenlemeleri çerçevesinde tutulan resmi defterlerin Türkiye Muhasebe Standartları’na göre tutulması, mevcut muhasebe sistem ve programlarının değerlendirilmesi ve yeniden yapılandırılması gerekmektedir. Meslektaş mevcut muhasebe personelinin niteliklerini değerlendirilmeli, yeni personel alımı ve/veya UFRS/TFRS eğitimlerine iştirak edilmesine ilişkin planlamalar yapılmalıdır.

34 SAMSUN SMMM ODASI Bunun sonucunda muhasebe bürosunda yada müşterinin işyerinde yapılan muhasebe ve müşavirlik hizmetlerinin kalitesi ve sonuçta sağlanacak başarı meslektaşa maddi ve manevi açıdan olumlu bir durum olarak yansıyacaktır. İş kapasiteleri gerektirdiği halde işyeri yerine bürolarda ayrıca şirketlerde takip edilen firmaların birçoğunda mevcut olmayan finansal raporlama sistemleri kurulmalı, gerekli personel istihdamı ve buna bağlı altyapı çalışmaları gerçekleştirilmelidir.

35 SAMSUN SMMM ODASI TFRS’nin uygulamaya başlanmasıyla, tek düzen hesap planının da revize edilmesi ve TFRS’nin getirdiği yeni hesapların ilave edilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu konudaki çalışmalar halihazırda devam etmektedir. Şirketlerin tek düzen hesap planında yapılacak değişikliklere uyum sağlamak üzere gerekli altyapı değişiklikleri için hazır olmaları gerekmektedir. Bahsi geçen tüm yükümlülüklerin 1 Ocak 2013 tarihine kadar yerine getirilmesi gerekmektedir.

36 SAMSUN SMMM ODASI Bağımsız denetime tabi tutulacak mali tabloların ve bunları destekleyici mali tablo dipnotlarının denetim için hazır hale getirilmesi gerekmektedir. Yönetim Kurulu, ( Genel olarak daha doğrusu kurulduğu andan kapatıldığı ana kadar tasfiyesine kadar her hukuki işlemini bir şekilde üstlenen meslek mensupları) kanuna uygun ve özenli bir denetim yapılabilmesi için gerekli olan bütün bilgileri ve bunlara dayanak oluşturabilecek belgeleri denetçiye vermek durumundadır

37 SAMSUN SMMM ODASI Bu nedenle, bağımsız denetim sürecinde talep edilecek bilgi ve belgelerin standardizasyonu sağlanmalı, gerekli detayların denetçiye sunulacak destekleyici çalışmalarda yer almasını sağlamak üzere gerekli önlemler alınmalıdır. Yukarıda açıklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için Yeni TTK’da belirtilen son tarih yine 1 Ocak 2013’tür.

38 SAMSUN SMMM ODASI Bundan böyle birleşme, sermaye artırımı, azatlımı ve bölünme işlemlerinde mahkeme yoluyla öz varlık tespiti yapılmayacak, bu işlemler işlem denetçileri tarafından gerçekleştirilecektir. Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun getirdiği yükümlülüklere uyum sürecinde Meslektaşların özellikle aşağıdaki hususlarda profesyonel destek alma ihtiyaçları gün- deme gelecektir;

39 SAMSUN SMMM ODASI • Bağımsız Denetim • UFRS Mali Tablolarının Hazırlanması Sürecine Destek • Finansal Bilgi Sistemlerinin Kurulması ve İşlerliğinin Denetlenmesi • Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum • Yeni TTK Eğitimleri

40 SAMSUN SMMM ODASI Türkiye’deki muhasebe mesleğinin dünya çapında muhasebe mesleği standartlarına ulaşması amacıyla SMMMO meslek mensuplarının hizmet sunumlarında kurumsallaşması büyük önem taşımaktadır. Meslek Mensuplarının kurumsal hizmet sunumu ile her türlü maddi çıkarlarının korunması, mesleki bilgilerinin artırılması ve belli konularda uzmanlaşması, mesleğini gerçek anlamda uygulama alanı bulması sağlanmış olacak, bu şekilde meslek mensuplarının saygınlığı da artacaktır.

41 SAMSUN SMMM ODASI Kurumsal hizmet sunumu için meslek mensuplarından talep edilen değişken hizmetlerin yüksek kalite ve teknolojik alt yapı ile karşılanması, büro standartlarının uygulanması ve kurumsal kimlik oluşturulması gerekmektedir. Uzmanlık alanları dahilinde, yetki ve sorumlulukların dağıtılması, profesyonel bir yönetime geçilmesi, vizyon, misyon ve kalite politikası gibi unsurlar belirlenerek kurum kültürü oluşturulması ve bu kültürün tüm ortak ve çalışanlarca benimsenmesi beklenmektedir.

42 SAMSUN SMMM ODASI Kurumsal hizmet sunumu ancak bir kurum çatısı altında gerçekleştirilebilir. Bu sayede Muhasebe, Danışmanlık ve Denetim hizmetleri bir sistematik içinde belirlenen kurallar, standartlar ve prose- dürler ile birden fazla meslek mensubu tarafından bir kurum bünyesinde kişiler- den bağımsız olarak yürütülebilecektir

43 SAMSUN SMMM ODASI Denetiçi ve denetim şirketleri farklı şirketlere olsa da denetim ve muhasebe hizmetlerini aynı anda yapmaması gerekir. Gerekçesine şunlar;  Mesleğin etik değerlerini zorlar,  2- Denetimin kalitesini düşürür,  3- Muhasebe tutan meslek mensubu ezilir, (danışıklı değilse)  4- Muvazaaya açık bir durum, (Suiistimal edilir)  5- Denetimde dünyanın gidiş yönüne ters. 

44 SAMSUN SMMM ODASI Alacaklar: İlk Ölçüm
MUHASEBE STANDARLARINA BAKIŞ Alacaklar: İlk Ölçüm İşlem fiyatı ile ölçülür (kayda alınır) Alacaklar: Muhasebeleştirme Sonrası Ölçüm • İtfa edilmiş maliyet

45 SAMSUN SMMM ODASI Stoklar Stokların Ölçülmesi
• Stoklar, maliyet değeri ile tahmini satış fiyatından,tamamlanma maliyetleri ve satışa ilişkin maliyetler düşüldükten sonraki değerin düşük olanı ile değerlenir

46 SAMSUN SMMM ODASI • Stokların maliyeti, tüm satın alma maliyetlerini, dönüştürme (direkt işçilik ve genel üretim) maliyetlerini ve stokların mevcut konumuna getirilmesi için katlanılan diğer maliyetleri içerir.

47 SAMSUN SMMM ODASI • Stoklar vadeli olarak alınmış ise, vade farkı faiz gideri olarak giderleştirilir, stokun maliyetine eklenmez.

48 SAMSUN SMMM ODASI Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
• Gerçeğe uygun değeri belirlenebilir olmalı • Kiralama veya değer artışından kâr elde etmek amacıyla alınmış olmalı • İşletme mal ve hizmet üretiminde veya idari amaçlar ile kullanmıyor olmalı

49 SAMSUN SMMM ODASI Maddi Duran Varlıklar
Maddi Duran Varlığın Maliyet Unsurları • Maliyet unsurları • Bir maddi duran varlık kaleminin maliyeti aşağıdaki unsurların tümünü içerir:

50 SAMSUN SMMM ODASI a) Ticari iskontolar ve indirimler düşüldükten sonra, avukatlık ve aracılık ücretleri, ithalat vergileri ve iade edilmeyen alış vergileri dâhil, satın alma fiyatı.

51 SAMSUN SMMM ODASI b) Varlığın yönetim tarafından amaçlanan koşullarda çalışabilmesini sağlayacak yere ve duruma getirilmesiyle doğrudan ilişkili her türlü maliyet. Söz konusu maliyetler, saha hazırlık maliyetleri, ilk teslimat ve yükleme-boşaltma maliyetleri ile kurulum, montaj ve işlerliğin testine ilişkin maliyetleri kapsayabilir

52 SAMSUN SMMM ODASI (c) Maddi duran varlığın sökülmesi ve taşınması ile yerleştirildiği alanın restorasyonuna ilişkin tahmini maliyeti, işletmenin ilgili kalemin elde edilmesi sırasında ya da stok üretimi dışında bir amaçla belirli bir süre kullanımı sonucunda üstlendiği yükümlülük.

53 SAMSUN SMMM ODASI Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar
• Karşılık, yalnızca: – Raporlama tarihinde geçmiş bir olaydan kaynaklanan bir yükümlülüğün bulunması;

54 SAMSUN SMMM ODASI – Yükümlülüğün yerine getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkışının muhtemel olması (yani kaynak çıkışının gerçekleşme olasılığının, gerçekleşmeme olasılığına kıyasla daha yüksek olması) ve

55 SAMSUN SMMM ODASI – Yükümlülük tutarının güvenilir bir biçimde tahmin edilebilir olması durumunda muhasebeleştirilir.

56 SAMSUN SMMM ODASI Koşullu borçlar
• Koşullu borç, kesin olmayan olası bir yükümlülük veya karşılık olarak muhasebeleştirilemeyen mevcut bir yükümlülüktür

57 SAMSUN SMMM ODASI • Bir işletme birleşmesinde, edinilen işletmenin koşullu borçlarına ilişkin karşılıklar haricinde, koşullu bir borç, borç olarak muhasebeleştirilmez.

58 SAMSUN SMMM ODASI • İşletmeden kaynak çıkışı olasılığı düşük olmadığı sürece, koşullu borcun, dipnotlarda açıklanması gerekir.

59 SAMSUN SMMM ODASI Hasılat • Mal satışları • Hizmet sunumları
• İnşaat sözleşmeleri • Faiz, isim hakkı ve temettüler

60 SAMSUN SMMM ODASI Hasılatın ölçülmesi
• Hasılat gerçeğe uygun değer ile ölçülür. • İşletmenin kendi adına aldığı veya alacağı brüt ekonomik fayda • Vadeli satışta, vade farkının nominal tutardan etkin faiz oranı yöntemi ile ayıklanması ve hasılatın nakit akışlarının bugünkü değeri ile ölçülmesi gerekir. • Vade farkının “faiz geliri” olarak tanınması gerekir.

61 SAMSUN SMMM ODASI Mal Satışı
• Satılan mal ile ilgili bütün risklerin ve getirilerin alıcıya devredilmiş olması • Tutarın belirlenebiliyor olması • Satılan mal üzerindeki kontrol ve etkinliğin sona ermesi • Ekonomik yararın elde edilecek olması

62 SAMSUN SMMM ODASI Hizmet Sunumu
• Sunulan hizmetin tamamlanma derecesinin ölçülebilir olması • Tutarın belirlenebiliyor olması • Ekonomik yararın elde edilecek olması

63 SAMSUN SMMM ODASI İnşaat Sözleşmeleri
• Müşterilerden alınan hak ediş ödemeleri ve avanslar, genellikle, yapılmış olan işi yansıtmaz. • Tamamlanma oranı yöntemi

64 SAMSUN SMMM ODASI Borçlanma Maliyetleri
• Tüm borçlanma maliyetleri, oluştukları dönemde kâr veya zararda gider olarak muhasebeleştirilir.


"TÜRK TİCARET KANUNU VE MESLEK MENSUBU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları