Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

D İ VAN EDEB İ YATI SINAVLARDA ÇIKMIŞ SORULAR SUNUSU www.edebiyatfatihi.blogspot.com.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "D İ VAN EDEB İ YATI SINAVLARDA ÇIKMIŞ SORULAR SUNUSU www.edebiyatfatihi.blogspot.com."— Sunum transkripti:

1 D İ VAN EDEB İ YATI SINAVLARDA ÇIKMIŞ SORULAR SUNUSU www.edebiyatfatihi.blogspot.com

2 (1977/ÖSYS) www.edebiyatfatihi.blogspot.com 1. Aşa ğ ıdaki özelliklerden hangisi Divan nesrinde yoktur? (1974/ÖSYS) A)Dilin, yabancı kelime ve tamlamalarla yüklü olması B)Söz ve ses sanatlarına önem verilmesi C)Söyleyiş güzelli ğ inden çok düşünceye önem verilmesi D)Kullanılan cümlelerin çok uzun olması E)Noktalama işaretlerine yer verilmemesi DO Ğ RU CEVAP: C

3 (1974/ÖSYS) www.edebiyatfatihi.blogspot.com (1974/ÖSYS) www.edebiyatfatihi.blogspot.com Bir merhaleden güneşle derya görünür Bir merhaleden iki dünya görünür Son merhale bir fasl-ı hazandır ki sürer Geçmiş gelecek cümlesi rüya görünür Bu parçanın nazım şekli aşa ğ ıdakilerden hangisidir? A) Rubai B) Murabba C) Tuyu ğ D) Şarkı E) Musammat DO Ğ RU CEVAP : A

4 (1976/ÖSYS) www.edebiyatfatihi.blogspot.com “ Divan şiiri, özellikle kasidelerde, bir bakıma en az yarar güden şiirdir. Divan 1 şairi, gazellerde salt söz ustalı ğ ına önem verir, bu ustalı ğ ı ile duygulandırır 2 okuyucusunu. Mesnevilede Di­van şairi halk hikayecisi ile birleşir. Gazellerde ise 3 4 şiire yararın karıştı ğ ı daha belirgindir. Bu paragrafta bilgi yanlışlı ğ ı vardır. Parag­raftaki numaralandırılmış sözcüklerden hangilerinin yerleri de ğ iştirilirse, bu yanlışlık giderilmiş olur? A) 2 ve 3B) 4 ve 1 C) 1 ve 2D) 3 ve 1 E) 4 ve 3 DO Ğ RU CEVAP: B

5 (1977/ÖSYS) www.edebiyatfatihi.blogspot.com Aşa ğ ıdakilerden hangisi Divan şiirinin belirleyici özelliklerinden biri de ğ ildir? A)Mecaz manzumlarla yüklü olması B)Dış dünyaya yönelik somut konuların işlenmesi C)Şekil güzelli ğ i sa ğ lamak için eşanlamlı sözlere yer verilmesi D)Kişisel sevinçlere ve acılara çok az yer verilmesi E)Tasavvufla ilgili terimlere geniş ölçüde yer verilmesi DO Ğ RU CEVAP: B

6 (1978/ÖSYS) Aşa ğ ıdaki dizelerin hangisinde konularına göre adlandırılan şiirler birlikte verilmiştir? A)kaside – gazel – rubai – mersiye B)terkibibent – kaside – naat – güzelleme C)müstezat – a ğ ıt – mesnevi – hicviye D)şarkı – nefes – taşlama – terciibent E)mersiye – koçaklama – tevhit – ilahi DOĞRU CEVAP: E

7 (1981/ÖSYS) “Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabib Kılma derman kim helâkim zehri dermanımdadır.” Bu beyitte, Divan edebiyatının ortak konu­larından hangisi işlenmiştir? A)Aşk acısından duyulan mutluluk B)Sevgiliye duyulan özlem C)Aşk ıstırabının insanı olgunlaştıraca ğ ı inancı D)Sevginin cefasının sürüp gitmesi için Tanrı’ya yakarış E)Aşk derdine derman bulunamayış DO Ğ RU CEVAP: A

8 (1981/ÖSYS) Beni a ğ layan beni kim, üstüme gelmez ölicek Bir avuç toprak atar bad-ı sabadan gayrı.” Yukarıdaki dizeler, Divan şiiriyle ilgili olarak aşa ğ ıda verilen yaygın yargılardan hangisiyle ba ğ daşmaz? A)Bütün şiirlerde aruz ölçüsü kullanılmıştır. B)Yapıt, de ğ işmez kurallara göre, güçlü bir düzen içinde ve çoklukla beyit beyit işlenir. C)Söz ve anlam sanatlarına sık sık başvurulur. D)Biçim ve söyleyiş kaygısı oldukça a ğ ır basar. E) İ nsandan kopuk, insanı anlatmayan soyut bir dünyası vardır. DO Ğ RU CEVAP: E

9 (1984/ÖSYS) Nedim’le Fuzuli’yi karşılaştıran aşa ğ ıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A)Nedim, şiirine günlük hayatı yansıtmış; Fuzuli ise bundan kaçınmıştır. B) İ kisi de kasideden çok gazelde başarılı olmuştur. C)Fuzuli tasavvuftan esinlenmiş, Nedim tasavvufla hiç ilgilenmemiştir. D) İ kisinin de dili, ça ğ daşlarına göre daha sadedir. E) İ kisinin de, “Divan”larından başka, “Mes­nevi”leri de vardır. DO Ğ RU CEVAP: E

10 (1985/ÖSYS) “Fuzuli, Leyla ve Mecnun’u ile bütün edebiya­tımız boyunca tek başına kalmış bir eserin sa­hibidir. Baki’nin Mersiye’si gibi, onun Mesne­vi’si de uzun zamanı kapatan eserlerdendir. Ça ğ daşı Yahya Bey gibi, Atai gibi bu yola heves edenler az çok bölgesel konuları ele almışlar ya da çevriye özenmişlerdir. Parçaya göre, Fuzuli’nin Mesnevi’si ile Baki’nin Mersiye’sinin ortak özelli ğ i aşa ğ ıdakilerden hangisidir? A)Uzun zaman, eşde ğ erde benzerlerinin yazılmamış olması B)Şairlerinin bu türlerde başka eser vermemiş olmaları C)Bu eserlerle “mesnevi” ve “mersiye” devrinin kapanmış olması D)Türlerinin ilk örnekleri sayılmaları E) İ ki büyük ça ğ daş şair tarafından yazılmış olmaları DO Ğ RU CEVAP: A

11 (1986/ÖSYS) Aşa ğ ıdaki dizelerden hangisi, tümüyle Divan edebiyatı ürünlerinin adlarıdır? A)gazel – şarkı – murabba – mani – mesnevi B)rubai – muhammes – destan – tuyu ğ – masal C)tuyu ğ – kaside – murabba – türkü – gazel D)müstezat – mersiye – gazel – naat – münacat E)şarkı – a ğ ıt – rubai – müstezat – mani DO Ğ RU CEVAP: D

12 (1987/ÖSYS) Aşa ğ ıdaki edebiyat dönemlerinin hangisin­de, şairlerin büyük bir ço ğ unlu ğ u, şiiri, top­lumsal amaçlarından, bilimsel içeriklerden uzak, salt şiirsel de ğ erleri ön plana alarak yazmışlar ve ortak biçimler içinde kalıplaş­mış ortak kavramlar kullanmışlardır? A)Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı B)Milli Edebiyat C)Servet-i Fünûn Edebiyatı (Edebiyat-ı Cedide) D)Tanzimat Edebiyatı E)Divan Edebiyatı DO Ğ RU CEVAP: E

13 (1988/ÖSYS) Baki, gelmiş geçmiş Divan şairlerimizin ço ğ un­dan daha az eser vermiş, bir küçük Divan bırakmıştır. Buna karşın Divan edebiyatımızın en büyük şairlerinden biri olarak bilinir. Bu ba­şarının belli başlı nedenini, onun... aramalıyız. Baki’nin tek dizesi bile, yazarını hemen belirler. Bu parçada boş kalan yere aşa ğ ıdakilerden hangisi getirilebilir? A)yergilerindeki hünerinde B)dilindeki sadelikte C)seçti ğ i konuların güzelli ğ inde D)kendine özgü üslubunda E)aruzdaki ustalı ğ ında DO Ğ RU CEVAP: D

14 (1991/ÖSYS) Biyografi türüyle benzerlik gösteren eserlere Divan edebiyatında ne ad verilir? A) TezkireB) Münşeat C) HamseD) Velayetname E) Siyer DO Ğ RU CEVAP: A

15 (1992/ÖSYS) Kasidelerinde kullanıldı ğ ı a ğ ır dil, gazellerinde, özellikle şarkılarında oldukça sadeleşir. Farsça ve Arapça şiirleri de olmakla birlikte şiirlerinin ço ğ u Türkçedir. Kasidelerinden çok, yeni bu­luşlarla süsledi ğ i şarkı ve gazelleriyle ünlüdür. Gazellerine, “Malumdur bemin sühanım mah­las istemez.” diye haklı olarak övünecek derecede kişili ğ inin damgasını vurmuştur. Bu parçada tanıtılan Divan şairi aşa ğ ıdakilerden hangisidir? A) Fuzuli B) Baki C) Nedim D) Nefi E) Nabi DO Ğ RU CEVAP: C

16 (1992/ÖSYS) Çepçevre bahar içinde bir yer gördük Ferhat ile Şirin’i beraber gördük Baktık geceden fecre kadar ellerde Yıldızlara yükselen kadehler gördük Bu dörtlü ğ ün nazım şekli aşa ğ ıdakilerden hangisidir? A) Rubai B) Mani C) Şarkı D) Murabba E) Nefes DO Ğ RU CEVAP: C

17 (1994/ÖSYS) Aşa ğ ıdaki eserlerden hangisi 15. yüzyılda “mesnevi” biçiminde yazılmış bir yergidir? A) Tazarruname B) Kabusname C) İ skendername D) Harname E) Garipname DO Ğ RU CEVAP : D

18 (1994/ÖSYS) Aşa ğ ıdaki beyitlerin hangisi bir kasidenin matla (ilk) beytidir? A) Bahar erdi yine düştü letafes gülistan üzre Yine oldu zemin lütfu galip asman üzre B)Gül devri ayş eyyamdır zevk usafa hengamıdır Aşıkların bayramıdır bu mevsim-i ferhunde dem C)Cefa taşın ne gam atsa Hayali sana alçaklar Belagat meyvesin hasıl eden nahl-i hünersin sen D)Bu derv içinde benim padişeh-i mülk-i sühan Bana sunuldu kaside bana verildi gazel E)Azırın yadıyle memnak olsa müjganım n’ola Zayi olmaz gül temannasıyla vermek hare su DO Ğ RU CEVAP: A

19 (1995/ÖSYS) Gazelin ilk beytine matla, genellikle şairin adı bulunan sen beytine tegazzül I II en güzel beytine beytü’l gazel denir. Her beyti aynı konudan bahseden gazele III yek-ahenk, her beyti aynı derecede güzel gazele yek-avaz adı verilir. IV V Bu parçadaki numaralı terimlerden hangisi­nin açıklaması yanlıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V DO Ğ RU CEVAP : B

20 (1996/ÖSYS) Mesneviyle ilgili olarak aşa ğ ıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A)Uyak düzeni aa, ba, ca... biçimindedir. B)Beyit sayısı, konunun işlenişine göre belirlenir. C)Daha çok, aruz vezninin kısa kalıplarıyla yazılır. D)Arap ve Türk edebiyatına İ ranlılardan geçmiştir. E)Öyküleme gerektiren konular, bu türde işlenmiştir. DO Ğ RU CEVAP : A

21 (1997/ÖSYS) Bir şairin, başka bir şairin şiirini konu ve biçim yönünden örnek alarak aynı ölçü, aynı uyak ve aynı redifle yazdı ğ ı benzer şiire ne ad verilir? A) Muhammes B) Nazire C) Murabba D) Taştir E) Müseddes DO Ğ RU CEVAP: B

22 (1997/ÖSYS) Divan şiiriyle ilgili aşa ğ ıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A)Yabancı sözcüklerle ve kurallarla yüklü bir dil kullanılmıştır. B)Ölçü olarak aruz kullanılmıştır. C)Kavramlar, ortaklaşa kullanılan kalıplaşmış sözlerle anlatılmıştır. D)Konular genellikle gerçek yaşamdan alınmıştır. E)Şiirler “divan” adı verilen kitaplarda toplanmıştır. DO Ğ RU CEVAP: D

23 (1998/ÖSYS) www.edebiyatfatihi.blogspot.com Bize İ ran edebiyatından geçmiştir. Dört dizeden oluşur. Aruz ölçüsünün kendine özgü kalıplarıyla yazılır. Az sözle önemli bir şey söylenerek sa ğ lanan anlam yo ğ unlu ğ u, başta gelen özelli ğ idir. Genelde felsefeyle ilgili düşünsel temalar işlenir. Bu parçada sözü edilen Divan şiiri biçimi aşa ğ ıdakilerden hangisidir? A) Gazel B) Müstezat C) Murabba D) Rubai E) Kaside DO Ğ RU CEVAP: D

24 (1998/ÖSYS) Aşa ğ ıdakilerin hangisinde bir yazar, kendisi­ne ait olmayan bir yapıtla birlikte verilmiştir? A)Yusuf Has Hacip – Kutadgu Bilig B)Kaşgarlı Mahmut – Divanü Lügati’t-Türk C)Ahmet Yesevi – Divan-ı Hikmet D)Ali Şir Nevai – Muhakemetü’l-Lügateyn E)Kâtip Çelebi – Hüsn ü Aşk DO Ğ RU CEVAP: E

25 (1998/ÖSYS) 15. yüzyılda Mercimek Ahmet’in Farsçadan çe­virdi ğ i Kabusname, 15. yüzyılda I II derlenip yazıya geçirildi ğ i tahmin edilen Dede Korkut Hikayeleri, 17. yüzyılda III Evliya Çelebi’nin Keşf’üz Zünun’u düzyazı türümüzün öyküye kaynaklık eden ilk IV ürünleri olarak alınabilir. Klasik Osmanlı düzyazı­sının ürünlerinden olan gazavatnameler ile menakıbnameler de yine bu türün kaynakları arasında V sayılabilir. Bu parçada numaralandırılmış sözlerden hangisi bilgi yanlışlı ğ ına yol açmaktadır? A) I B) II C) III D) IV E) V DO Ğ RU CEVAP: D

26 (2006/ÖSYS) Divan edebiyatı diye adlandırdı ğ ımız düşünüş ve yazış biçiminin tam anlamıyla başlaması, Türklerin Anadolu’ya egemen oldukları 13. yüzyıl sonlarına rastlar. Bu edebiyat,... etkisi altında yeni edebiyatın do ğ du ğ u 19. yüzyılın ortalarına kadar sürer. İ lk Divan şairi diyebile­ce ğ imiz şair ise 13. yüzyılda yaşamış olan... Bu parçadaki boş yerlere sırasıyla aşa ğ ıda­ kilerden hangisi getirilmelidir? A)Fransa – Sultan Veled’dir. B)Batı – Hoca Dehhani’dir. C)Avrupa – Yusuf Has Hacip’tir. D)Tanzimat – Ahmet Yesevi’dir. E)Halkçılık – Âşık Paşa’dır. DO Ğ RU CEVAP: B

27 2007-ÖSS Divan Edebiyatı’nda modern öykü ve romanın yerini I tutan en önemli tür mesnevidir. Fuzûlî’nin II Hüsn ü Aşk, Süleyman Çelebi’nin Mevlid adlı yapıtları III IV V bu türün tanınmış örnekleridir. Yukarıdaki numaralanmış sözlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. DO Ğ RU CEVAP: C

28 2007-ÖSS Aşa ğ ıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde belirtilen kişiyle ilgili de ğ ildir? A) Risaletü’n-Nushiye adlı mesneviyi aruz ölçüsüyle yazmıştır. (Yunus Emre) B) Makalât adlı yapıtında tasavvuf konularını bölümler hâlinde ele almıştır. (Hacı Bektaş Veli) C) Yapıtlarında aşk ve kahramanlık temalarının yanında tasavvufa da yer vermiştir. (Kadı Burhaneddin) D) Sade bir dille, ölçülü ve uyaklı, halk şiiri gelene ğ ine uygun nefesler yazmıştır. (Pir Sultan Abdal) E) Türkçenin başarılı örneklerinden olan Mantıku’t-Tayr ile Feleknâme onun tarafından oluşturul-muştur. (Ali Şir Nevaî) DO Ğ RU CEVAP: E

29 2007-ÖSS Tam bir kaside çeşitli bölümlerden oluşur. Bunlardan biri, ----. Yukarıda verilen bilgiye göre boş bırakılan yere aşa ğ ıdakilerden hangisi getirilemez? A) do ğ a güzelliklerinden söz eden nesib ya da teşbib bölümüdür B) asıl konuya girişi sa ğ lamak için yazılan girizgâh bölümüdür C) kasidenin sunuldu ğ u kişinin özelliklerinin abartılı bir övgüyle anlatıldı ğ ı methiye bölümüdür D) şairin kendisini övdü ğ ü dizelerden oluşan fahriye bölümüdür E) şairin adının da geçti ğ i tegazzül bölümüdür DO Ğ RU CEVAP : E

30 2007-ÖSS Kalbim yine üzgün seni andım da derinden, Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden! Üzgün ve kırılmış gibi en ince yerinden, Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden! Bu dizeler biçim ve içerik özelliklerine göre aşa ğ ıdaki nazım biçimlerinin hangisinden alınmış olabilir? A) Şarkı B) Kaside C) Terkib-i Bent D) Kıt’a E) Rübai DO Ğ RU CEVAP : A

31 2008-ÖSS (I) Yunus Emre, şiirlerinde hiçbir insanı, hiçbir dini ve mezhebi hor görmemiş; duygularını engin ve evren­sel bir sevgiyle dile getirmiştir. (II) İ nsanın, kendisi için ne düşünüyorsa başkaları için de aynı şeyi düşünmesi gerekti ğ ini vurgulamıştır. (III) Buna karşın yaşadı ğ ı dönemi dar bir dünya görüşüyle ele alarak yansıtmıştır. (IV) Bu arada erdemli olmayı, gururdan ve kibirden uzak durmayı, dünya malına aşırı ölçüde önem vermemeyi ö ğ ütlemiştir. (V) Ona göre iyilik et­mek, bir gönle girmek, kimseyi kırmamak, dinlemeyi bilmek, yerinde konuşmak erdemlerin başında gel­mektedir. Yunus Emre’nin şiirlerinin içeri ğ iyle ilgili olarak, yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde verilen bilgi do ğ ru de ğ ildir? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. DO Ğ RU CEVAP: C

32 2008-ÖSS I. Hicivleriyle ünlüdür. (Nefî) II. Hayriyye ve Hayrâbâd adlı ünlü mesnevilerin şairidir. (Nâbî) III. Ünlenmesini Hüsn ü Aşk adlı mesnevisi sa ğ la­mıştır. (Şeyh Gâlip) IV. Süslü nesrin en güzel örneklerinden biri olan Tazarrunâme’nin yazarıdır. (Kâtip Çelebi) V. Keşfü’z-Zünûn adında bir ansiklopedi kaleme al­mış, bu yapıtta yaklaşık 10 bin yazar ve 15 bin eser tanıtmıştır. (Sinan Paşa) Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle birlikte veri­len sanatçı adlarından hangi ikisi yer de ğ iştirirse bilgi yanlışlı ğ ı giderilmiş olur? A) I. ve II. D) III. ve IV. B) I. ve V. C) II. ve III. E) IV. ve V. DO Ğ RU CEVAP: E

33 2008-ÖSS Dil özellikleri dikkate alınırsa aşa ğ ıdaki dizelerden hangisinin Cumhuriyet Dönemine ait oldu ğ u söy­lenebilir? A) Şeb-i yeldâyı müneccimle muvakkid ne bilir Mübtelâ-yı gama sor kim geceler kaç sâ'at B) Leblerin mecruh olur dendân-ı sîn-i buseden Lâlin öptürmek bu haletle muhal olmuş sana C) Tahammül mülkünü yıktın Hülâgû Han mısın kâfir Aman dünyayı yaktın âteş-i sûzan mısın kâfir D) Sülfür inceldi ve en yorgun yerinden kırıldı ayna Ayna pusluydu bunca yıl nice sır taşımaktan E) Senin hüsnün benim aşkım senin çevrin benim sabrım Demâdem artar eksilmez tükenmez bî-nihayettir DO Ğ RU CEVAP: D

34 www.edebiyatfatihi.blogspot.com Divan şiirinin İ ran edebiyatından aktarılmış, şaire -------- bir esteti ğ i vardır. Sevgilinin boyundan posundan başlayarak saçları, kaşları, gözleri, kirpikleri, a ğ zı, dişleri, dudakları, yanakları -------- adı verilen, hazır benzetmelerle anlatılır, övülür. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşa ğ ıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir? A) örnekler sunan - istiare B) özgürlük tanımayan - mazmun C) yön gösteren - mecaz-ı mürsel D) konu seçme olana ğ ı vermeyen - tenasüp E) kolaylık sa ğ layan - teşhis ve intakistiaremazmunmecaz-ı mürseltenasüpteşhisintak DO Ğ RU CEVAP: B

35 2009-ÖSS www.edebiyatfatihi.blogspot.com I. Grup I. Anonim halk şiiri II. Sanatkârane nesir III. Nazım türü IV. Terkibibent V. KasideAnonim halk şiiriSanatkârane nesirNazım türüTerkibibentKaside II. Grup Nesib Hece ölçüsü Seci Hicviye Nesib Hece ölçüsü Seci Hicviye Yukarıda I. grupta verilen terimlerden hangisi, II. grupta verilenlerden biriyle ilişkilendirilemez? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. DO Ğ RU CEVAP : D

36 2010-LYS www.edebiyatfatihi.blogspot.com Paylaşırsa dost paylaşırmış İ nsanın derdini, sevincini Dost ümidiyle ortalı ğ a düşmeye gör Hangi kapıyı çalsam kimseler yok Hangi omza dokunsam yabancı çıkar Aşa ğ ıdakilerden hangisi içerdi ğ i duygu yönünden yukarıdaki şiire anlamca en yakındır? A) Ne yanar kimse bana âteş-i dilden özge Ne açar kimse kapım bâd-ı sabâdan gayrı B) Hep seninçündür benim dünyâ cefâsın çekti ğ im Yoksa ömrüm varı sensiz neyleyim dünyâyı ben C) Gülmek ol gonceye münâsibdir A ğ lamak bu dil-i hazîne gerek D) Bülbüller öter güller açar şâd gönül yok Hiç böyleli ğ in görmemişiz fasl-ı bahârın E) Bâ ğ -ı dehrin hem hazânın hem bahârın görmüşüz. Biz neşâtın da gamın da rûzgârın görmüşüz DO Ğ RU CEVAP: A

37 2010-LYS www.edebiyatfatihi.blogspot.com Ahlakla ilgili ö ğ ütler veren, türlü hayat görüşlerini yansıtan, özdeyiş niteli ğ indeki sözlerin a ğ ır bastı ğ ı gazel­ lere hikemî gazel denir. Bu tarzdaki gazelleriyle ----ün salmıştır. Yukarıda boş bırakılan yere aşa ğ ıda verilenlerden hangisi getirilmelidir? A) BâkîB) FuzûlîC) Nedîm D) Nef’îE) Nâbî DO Ğ RU CEVAP: E

38 2010-LYS www.edebiyatfatihi.blogspot.com Türk edebiyatının gelişimi içinde divan edebiyatı var­lı ğ ını 13-19. yüzyıllar arasında sürdürdü. Bu edebiya­tın başlıca özellikleri şöyle sıralanabilir: Sanatta kurallara ba ğ lı olmak, öncelikle konuşma dilinden yarar- I II lanmak, yüksek tabakaya seslenmek, belirli türlerin ve kalıpların dışına çıkmamak, III IV Arapça ve Farsçanın dil kurallarını benimsemek. V Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisi divan edebiyatının bir özelli ğ i de ğ ildir? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. DO Ğ RU CEVAP: B

39 2010-LYS Bende Mecnûn’dan füzun âşıklık isti’dadı var Âşık-ı sâdık benim Mecnûn’un ancak adı var Kıl tefâhur kim senin hem var benim tek âşıkın Leyli’nin Mecnûn’u Şîrîn’in eger Ferhâd’ı var Bu dizeler aşa ğ ıdaki nazım şekillerinden hangi­siyle yazılmış olabilir? A) Muhammes B) B) Şarkı C) C) Rubai D) D) Gazel E) E) Mesnevî DO Ğ RU CEVAP : D


"D İ VAN EDEB İ YATI SINAVLARDA ÇIKMIŞ SORULAR SUNUSU www.edebiyatfatihi.blogspot.com." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları