Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Visual Basic 6.0 Ders Notları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Visual Basic 6.0 Ders Notları"— Sunum transkripti:

1 Visual Basic 6.0 Ders Notları
Anadolu Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Program Kontrol ve Döngü Deyimleri, Operatörler Visual Basic 6.0 Ders Notları Kaynak: İhsan Karagülle, Zeydin Pala, Visual Basic 6.0, Türkmen Kitabevi, 1999, Beyazıt İstanbul,

2 Program Kontrol Deyimleri
VB’de kullanılan kontrol deyimleri : If … Then … Select Case … IFF Choose Switch Kontrol deyimleri ile belirli şartlar aranarak programın bir kısmının çalıştırılması sağlanır.

3 If Yapısı Bazı şartların gerçekleşmesi durumunda kodların çalıştırılmasına imkan veren bir yapıdır. Şartın gerçekleşmesi halinde Then deyiminden sonraki, aksi halde Else deyiminden sonraki satırlar işletilir. Else bloğu istenirse verilmeyebilir. Ayrıca tek satırda şart yazılıyorsa End if deyimi kullanılmaz. If Şart Then Komutlar Else End If

4 Örnek

5 Örnek

6 Örnek

7 Select Case Yapısı Bir değişkenin aldığı bir çok değere göre ayrı komutların çalıştırılması gereken durumlar için Case yapısı kullanılır. Select Case Değişken Case Durum1 :Komutlar Case Durum2, Durum3 :Komutlar Case Durum4 to Durum7 :Komutlar Case is < Durum8 :Komutlar Case is > Durum9 :Komutlar Case Durum N :Komutlar Case Else: Komutlar End Select

8 Örnek

9 IIF Bir değişkenin değeri iki durumdan birine göre değer alıyorsa if yapısı yerine IIF kullanılabilir. IFF(şart;doğru ise; yanlış ise)

10 Choose Yapısı Bir değişkenin aldığı değer bir sayıya bağlı ise Choose yapısı kullanılır Sonuç= Choose(Sayı, deger1, deger2, … , deger N) gun= Choose(GunNo,”Pa”, “Pt”,”Sa”,”Çar”, “Per”, “Cum”, “Ctesi”) 1 5

11 Switch Switch fonksiyonunda birden fazla şartı aynı satırda kontrol etmek mümkündür. Sonuç= Switch(şart1,deger1, şart2, deger2, … ,şartN, deger N) Dim n n=Val(InputBox(“Notunuz”)) Print Switch(n>0 and n<40,”kotu”, n>=40 and n<60, “orta”, n>=60 “iyi”)

12 Döngü Deyimleri Belirli bir komut parçasını belirli şartlar gerçekleşinceye kadar defalarca çalışmasını sağlayan yapılardır. Çalışma Sayısı Belirli ise For … Next, Diğer Durumda While… Wend, Do… Loop, Döngüleri kullanılır.

13 For … Next For sayaç= BaşangıçDeğeri to BitişDeğeri [Step Artım] Komutlar Next For döngüsü sayacın “BaşlangıçDeğeri”nden başlayarak “BitişDeğeri”ne kadar birer artarak Next’e kadar olan komutları çalıştırır. Eğer sayacın birer birer değil de belirleyeceğimiz aralıklarla artıp azalmasını istiyorsanız step parametresinden sonra “Artım” miktarını yazmanız gerekir. Başlangıç değeri bitiş değerinden küçük ise döngüye hiç girilmeyecektir. Sayacın azalarak çalışması isteniyorsa, BaşlangıçDeğeri BitişDeğerinden büyük ve step’ten sonraki Artım değeri negatif sayı olmalıdır.

14 For …. Next Örneği

15 For …. Next Örneği

16 For …. Next Örneği

17 For Döngüsü Örneği

18 While-Wend ve Do-Loop Döngüleri
Bir döngünün kaç defa çalışacağı önceden bilinmiyor ancak belirli şartlar sağlandığı sürece işlemleri tekrar etmesi isteniyor ise while döngüleri kullanılır. While şart Komutlar Wend Do While şart Komutlar loop Do Komutlar loop While şart Do Until şart Komutlar loop Do Komutlar loop Until şart Şart sağlanırsa komutlar çalışır Komutlar en az bir kez çalışır

19 While-Wend ve Do-Loop Döngüleri- Örnekler

20 Exit Do & Exit For İfadeleri
Exit Do komutu Do-Loop, While Wend döngülerinde bazı şartlar sağlandığında döngüden çıkmak için kullanılır. Exit For For next döngüsünden çıkmak için kullanılır

21 Exit Sub, Exit Function, End
Exit Sub ve Exit Function Alt programları sonlandırmak için kullanılır. End, Programı sonlandırmak için kullanılır.

22 With… End with Bir kontrole ait bir özellik değiştirilmek istendiğinde veya bir metod çağrıldığı durumlarda kontrol adının verilmesi gerekir, Örneğin: Text1.left =0 Herhangi bir kontrol elemanının birden fazla özelliğini değiştirmek ya da metodlarına ulaşmak için with … End with bloğu kolaylık sağlar With text1 .clear .text = “eskisehir” .height= 300 .width = 1500 End With With kontrol_adı .özellik1= deger1 .özellik2= deger2 End With

23 Operatörler = Atama x=5 + Toplama Print 20+5 25 - Çıkarma Print 10-5 5
* Çarpma Print 3*5 15 / Bölme Print 9/2 4.5 \ Tam Bölme Print 9\2 4 & String toplama Print "Bayram" & "paşa" Bayrampaşa ^ Üst Print 4^2 16 Mod Bölmeden Kalan Print 5 Mod 2 1 And Ve Print 5 And 17 1 : And 10001= 00001 Or Veya Print 7 Or 17 23 (00111 Or = 10111) Xor Print 7 Xor 17 22 (00111 Xor = 10110) Not Değil Print Not &H1 &HFFFE Not =

24 Üst ve Mod İşlemleri Üst işlemlerinin özelliğinden dolayı ^operatörü yüksek dereceden kökleri bulmak için de kullanılır. Mod işlemi bir sayının bir başka sayıya bölümünden kalanı verir. Bir sayı başka bir sayının tam katı ise o sayıya bölümünden kalan sıfır olacaktır. Print 81^(1/3) Dim i, top As integer For i=1 to 100 top=top+i If (i Mod 10) = 0 Then Print top Next Print “sonuç :” & top

25 Lojik İşlemler And, Or, Xor ve Not operatörleri Lojik operatörlerdir ve bit seviyesinde işlem yaparlar. Bu operatörlerin bit seviyesinde yaptıkları işlem tabloları şöyledir. And 1 Or 1 XOr 1 Not 1

26 Karşılaştırma İşlemleri
= Eşit If x=5 Then Print “5” Else “5 degil” <> Eşit Değil If x<>5 Then Print “ 5 degil” Else “5” < Küçük If x<5 Then Print “5 den küçük” Else “5 veya büyük” > Büyük If x>5 Then Print “5 den büyük ” Else “5 veya küçük” <= Küçük veya Eşit If x<=5 Then Print “5 veya küçük” Else “5 den büyük” >= Büyük veya Eşit If x>=5 Then Print “5 veya büyük” Else “5 ten küçük”

27 Karşılaştırma İşlemleri
Like operatörü ile stringler üzerinde daha detaylı karşılaştırma işlemleri yapılabilmektedir. ? Herhangi bir karakter If x Like “?abc” Then vabc, xabc, Zabc # Herhangi bir rakam If x Like “#abc” Then 1abc, 5abc, 9abc * Bir veya daha fazla karakter If x Like “*abc” Then araabc, deneabc, a13abc [aralık] Verilen aralıkta bir karakter If x Like “[a-f]abc” Then aabc, eabc, Fabc [!aralık] Verilen aralık dışında bir karakter If x Like “[!a-f]abc” Then gabc Habc

28 İşlem Önceliği Aritmetik Karşılaştırma Lojik ^ = Not Negatiflik (-) <> And * , / < Or \ > Xor Mod <= Eqv +, - >= Imp & Like is VB’de İşlem önceliği, her zaman parantez içi önce olmak üzere aşağıdaki gibidir. Aritmetik >> Karşılaştırma>>Lojik Tabloda verilen Aritmetik, Karşılaştırma ve Lojik operatörlerin öncelikleri yukarıdan aşağıya doğru azalan şekildedir. Aynı önceliğe sahip operatörlerden öncelik soldan sağa doğru azalı Print 4+7*2-2/2^3*20 or (8+2)*4 4+7*2-2/8 *20 or 10*4 *20 or 40 or 40 or 40


"Visual Basic 6.0 Ders Notları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları