Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yığın ve Kuyruk. Yığın ve Kuyruk / Sunum 2 Yığın İçerik * Yığın SVT * Yığının temel işlemleri n Pushing, popping etc. * Yığının gerçekleştirilmesi n dizilerle.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yığın ve Kuyruk. Yığın ve Kuyruk / Sunum 2 Yığın İçerik * Yığın SVT * Yığının temel işlemleri n Pushing, popping etc. * Yığının gerçekleştirilmesi n dizilerle."— Sunum transkripti:

1 Yığın ve Kuyruk

2 Yığın ve Kuyruk / Sunum 2 Yığın İçerik * Yığın SVT * Yığının temel işlemleri n Pushing, popping etc. * Yığının gerçekleştirilmesi n dizilerle n bağlantılı listelerle

3 Yığın ve Kuyruk / Sunum 3 Yığın SVT * Yığın kısıtlanmış bir liste olarak tanımlanabilir. n ekleme ve silme sadece listenin tepesinden (top) yapılabilir. n Diğer uç alt (bottom) olarak isimlendirilir. * Temel İşlemler: n Push: ekle işleminin eşdeğeridir n Pop: en son eklenen elemanı siler n Top: en son eklenen elemanı pozisyonunu tutar.

4 Yığın ve Kuyruk / Sunum 4 Yığın SVT * Yığınların esnekliği sınırlıdır. fakat uygulanması daha etkili ve kolaydır. * Yığınlar LIFO (Last In, First Out) listeler olarak bilinirler. n Eklenen en son eleman, her zaman çağrılan ilk eleman olacaktır.

5 Yığın ve Kuyruk / Sunum 5 Push ve Pop * Birincil işlemler : Push and Pop * Push n Yığının tepesine bir eleman ekle * Pop n Yığının tepesindeki elemanı sil A tepe(top) boş yığın top push:eleman eklepush:yeni eleman ekle A B pop A

6 Yığın ve Kuyruk / Sunum 6 Yığınların Gerçekleştirilmesi * Bir yığını gerçekleştirmek için herhangi bir liste gerçekleştirilmesi kullanılabilir. n Diziler (statik: en başta yığının boyutu belirtilmeli) n Bağlantılı listeler (dinamik: asla dolmaz) * Dizi ve bağlantılı liste gerçekleştirmeleri görülecek. * Öncelikle dizi gerçekleştirmesini görelim.

7 Yığın ve Kuyruk / Sunum 7 Dizi Gerçekleştirmesi * En başta dizi boyutunun belirtilmesi gerekir. * Her yıpında TopOfStack bilgisi tutulur. n boş bir yığın için, TopOfStack -1 olarak ayarlanır. * Push n (1) TopOfStack değerini 1 arttır. n (2) Yığın[TopOfStack] = X atamasını yap. * Pop n (1) Return deperine Stack[TopOfStack] olarak ayarla. n (2) TopOfStack değerini 1 azalt. * Bu işlemler çok hızlı yapılır. Karmaşıklığı sabit zamandır.

8 Yığın ve Kuyruk / Sunum 8 Stack sınıfı class Stack { public: Stack(int size = 10);// constructor ~Stack() { delete [] values; }// destructor bool IsEmpty() { return top == -1; } bool IsFull() { return top == maxTop; } double Top(); void Push(const double x); double Pop(); void DisplayStack(); private: int maxTop;// max stack size = size - 1 int top;// current top of stack double* values;// element array };

9 Yığın ve Kuyruk / Sunum 9 Stack sınıfı  Stack in özellikleri maxTop : yığının maksimum boyutu top : yığının tepesini gösteren indeks values : yığın elemanlarını depolayan diziyi işaret eder.  Stack in işlemleri IsEmpty : eğer yığın boş ise true, diğer durumda ise false dönderir. IsFull : yığın dolu ise true, diğer durumda ise false dönderir. Top : yığının tepe indeksinin dönderir. Push : yığının tepesine eleman ekler. Pop : yığının tepesinden eleman siler. DisplayStack : yığındaki bütün elemanları ekrana yazar.

10 Yığın ve Kuyruk / Sunum 10 Yığın Oluşturma  Stack ın kurucusu (constructor) size kadar bir yığın dizisi yeri ayır. Varsayılan (default) size = 10. Yığın dolduğunda, top maksimum değeri alacak, yani size – 1. En başta top değeri -1 dir. Bu yığının boş olduğunu gösterir. Stack::Stack(int size /*= 10*/) { maxTop=size - 1; values=new double[size]; top=-1; } Kurucu yığın dizisi için dinamik olarak yer ayırmasına rağmen, yığın hala statiktir. Dizi boyutu başlatıldıktan (initialization) sonra sabitlenir.

11 Yığın ve Kuyruk / Sunum 11 Yığına Ekleme (Push) * void Push(const double x); n Yığının tepesine eleman ekle n Eğer yığın dolu ise, hata mesajı ver. top her zaman en üstteki elemanı temsil eder. Bir eleman ekledikten sonra, top değerini 1 arttır. void Stack::Push(const double x) { if (IsFull()) cout << "Error: the stack is full." << endl; else values[++top]=x; }

12 Yığın ve Kuyruk / Sunum 12 Yığından Silme (Pop) * double Pop() n Yığının tepesindeki elemanı dönder. n Eğer yığın boş ise, hata mesajı ver. (Bu durumda geri dönen değer faydasızdır.) top değeri 1 azaltılır. double Stack::Pop() { if (IsEmpty()) { cout << "Error: the stack is empty." << endl; return -1; } else { return values[top--]; }

13 Yığın ve Kuyruk / Sunum 13 Yığının Tepesi (Top) * double Top() n Yığının tepesindeki elemanı dönder. Pop olduğu gibi, bu fonksiyon yığının tepedeki elemanı silmez. double Stack::Top() { if (IsEmpty()) { cout << "Error: the stack is empty." << endl; return -1; } else return values[top]; }

14 Yığın ve Kuyruk / Sunum 14 Bütün elemenları yazma * void DisplayStack() n Bütün elemanları yazar. void Stack::DisplayStack() { cout "; for (int i = top; i >= 0; i--) cout << "\t|\t" << values[i] << "\t|" << endl; cout << "\t|---------------|" << endl; }

15 Yığın ve Kuyruk / Sunum 15 Stack kullanımı int main(void) { Stack stack(5); stack.Push(5.0); stack.Push(6.5); stack.Push(-3.0); stack.Push(-8.0); stack.DisplayStack(); cout << "Top: " << stack.Top() << endl; stack.Pop(); cout << "Top: " << stack.Top() << endl; while (!stack.IsEmpty()) stack.Pop(); stack.DisplayStack(); return 0; } result

16 Yığın ve Kuyruk / Sunum 16  List kodunu en iyi şekilde kullanabilmek için, Stack’ i List‘ i inherit ederek gerçekleştirebiliriz. Stack ’in private üye olan head ’e erişimi sağlamak için, Stack ’ı List ’in arkadaşı (friend) yaparız. Bağlantılı Liste tabanlı Gerçekleştirmesi class List { public: List(void) { head = NULL; }// constructor ~List(void);// destructor bool IsEmpty() { return head == NULL; } Node* InsertNode(int index, double x); int FindNode(double x); int DeleteNode(double x); void DisplayList(void); private: Node* head; friend class Stack; };

17 Yığın ve Kuyruk / Sunum 17 Bağlantılı Liste tabanlı Gerçekleştirmesi class Stack : public List { public: Stack() {}// constructor ~Stack() {}// destructor double Top() { if (head == NULL) { cout << "Error: the stack is empty." << endl; return -1; } else return head->data; } void Push(const double x) { InsertNode(0, x); } double Pop() { if (head == NULL) { cout << "Error: the stack is empty." << endl; return -1; } else { double val = head->data; DeleteNode(val); return val; } void DisplayStack() { DisplayList(); } }; Note: the stack implementation based on a linked list will never be full.

18 Yığın ve Kuyruk / Sunum 18 Sembollerin Takip Edilmesi * Parantez veya köşeli parantez açma yine parantez veya köşeli parantez kapama ile bitmeli n örnek [( )] doğru, fakat [( ] ) yanlış * Algoritma (1) Boş bir yığın yap. (2) Dosya sonuna kadar karakterleri oku i. Eğer karakter açma sembolü ise, yığına ekle ii. Eğer parantez kapama sembolü ise yığını boşalt ve hata rapor et. iii. Diğer durumda yığından sil. Eğer silinen sembol açma sembolünün karşılığı değilse hata rapor et. (3) Dosya sonunda, eğer yığın boş değilse hata mesajı ver.

19 Yığın ve Kuyruk / Sunum 19 Sonek (Postfix) İfadeleri * 4.99 * 1.06 + 5.99 + 6.99 * 1.06 hesapla n Öncelik kurallarını bilmek gerekiyor n Sonek ifadeleri n 4.99 1.06 * 5.99 + 6.99 1.06 * + * Sonek ifadelerini hesaplamak için yığın kullan n Bir sayı geldiğinde, yığına ekle n Bir işlem geldiğinde, işlem yığından pop edilen iki sayı üzerine uygulanır. Sonuç yığına eklenir. * Örnek n hesapla 6 5 2 3 + 8 * + 3 + * * Sonek ifadelerini hesaplamanın zaman karmaşıklığı O(N) n girişteki her bir elemanın işlenmesi yığın işlemlerini içerir ve böylece sabit zaman karmaşıklığına sahiptir.

20 Yığın ve Kuyruk / Sunum 20

21 Yığın ve Kuyruk / Sunum 21 Kuyruk İçerik * Kuyruk SVT * Temek kuyruk işlemleri n Enqueuing, dequeuing etc. * Kuyruk gerçekleştirmesi n Dizi n Bağlantılı Liste

22 Yığın ve Kuyruk / Sunum 22 Kuyruk SVT * Yığın gibi, kuyruk (queue ) da bir listedir. Fakat, kuyrukta, ekleme bir uçtan yapılırken, silme diğer uçtan yapılır. * Kuyruk elemanlarına erişim First In, First Out (FIFO) düzeni şeklindedir. n Bir markette ödemeyi yapmak için bekleyen müşteriler gibi, sıradaki ilk müşteri ödemeyi yapan ilk kişi olacaktır.

23 Yığın ve Kuyruk / Sunum 23 Kuyruk SVT * Listenin diğer bir sınırlandırılmış şeklidir. n Ekleme bir uçtan yapılırken, silme de diğer uçtan yapılır. * Temel işlemler: n enqueue: en arkaya (rear) eleman ekleme n dequeue: listenin başından eleman silme * First-in First-out (FIFO) liste

24 Yığın ve Kuyruk / Sunum 24 Enqueue ve Dequeue * Birincil kuyruk işlemleri: Enqueue and Dequeue * Marketteki ödeme sırası gibi, kuyrukta bir ön vardır birde arka * Enqueue n Kuyruğun arkasına eleman ekleme * Dequeue n Kuyruğun önünden eleman silme Insert (Enqueue) Remove (Dequeue) arkaön

25 Yığın ve Kuyruk / Sunum 25 Kuyruğun Gerçekleştirilmesi * Yığınlar gibi diziler ve bağlantılı listeler ile gerçekleştirilebilir * Dinamik kuyrukların, statik kuyruklara avantajı dinamik yığınların, static yığınlara olan avantajı gibidir.

26 Yığın ve Kuyruk / Sunum 26 Kuyruğun Dizilerle Gerçekleştirilmesi * Enqueue ve Dequeue işlemlerinin gerçekleştirilmesi için çeşitli algoritmalar vardır. * En basiti n enqueue işleminde ön indeks daima sabittir ve arka indeks dizide ileri doğru hareket eder. front rear Enqueue(3) 3 front rear Enqueue(6) 3 6 front rear Enqueue(9) 3 6 9

27 Yığın ve Kuyruk / Sunum 27 Kuyruğun Dizilerle Gerçekleştirilmesi * (Toy Yaklaşım) Naïve way n enqueue işleminde ön indeks daima sabittir ve arka indeks dizide ileri doğru hareket eder. n dequeue işleminde, kuyruğun önündeki eleman silinir. Diğer bütün elemanlar bir öne kayar. (etkili değil!!!) Dequeue() front rear 6 9 Dequeue() front rear 9 rear = -1 front

28 Yığın ve Kuyruk / Sunum 28 Kuyruğun Dizilerle Gerçekleştirilmesi * Daha iyi yol n Bir eleman enqueue olduğunda arka indeksi ileri hareket ettir. n Bir eleman dequeue olduğunda, ön indeks kuyruğun arkasına bir eleman hareket eder. (Böylece ön elemanı siler ve komşu elemanları kopyalayıp taşıma olmaz.). XXXXOOOOO (rear) OXXXXOOOO (1 dequeuedan sonra, ve 1 enqueue) OOXXXXXOO (diğer 1 dequeuedan sonra, ve 2 enqueues) OOOOXXXXX (2 dequeuesdan sonra, ve 2 enqueues) (front) Buradaki problem, arka indeks dizinin son hücresinden sonra ileri gidemez.

29 Yığın ve Kuyruk / Sunum 29 Dairesel Diziler kullanarak Gerçekleştirilmesi * Dairesel diziler kullanarak * Dairesel dizide son elemana ulaşınca, dizinin başından itibaren sarmaya devam edilir. n OOOOO7963  4OOOO7963 (Enqueue(4)’ den sonra ) n Enqueue(4)’ den sonra, arka indeks 3’ten 4’ e kayar.

30 Yığın ve Kuyruk / Sunum 30

31 Yığın ve Kuyruk / Sunum 31 Boş veya Dolu? * Boş kuyruk n arka = ön - 1 * Dolu kuyruk? n aynı! n Sebep: n+1 durumu göstermek n değer vardır * Çözümler n Kuyruğun boş olup olmadığını gösterecek boolean bir değişken kullanılması n Dizinin boyutunu n+1 yap ve sadece n elemanın depolanmasına izin ver n Kuyruktaki elemanların sayısını tutan bir sayaç kullan.

32 Yığın ve Kuyruk / Sunum 32 Kuyruğun Dizi kullanılarak Gerçekleştirilmesi class Queue { public: Queue(int size = 10);// constructor ~Queue() { delete [] values; }// destructor bool IsEmpty(void); bool IsFull(void); bool Enqueue(double x); bool Dequeue(double & x); void DisplayQueue(void); private: int front;// front index int rear;// rear index int counter;// number of elements int maxSize;// size of array queue double* values;// element array };

33 Yığın ve Kuyruk / Sunum 33 Queue Sınıfı  Kuyruk özellikleri front/rear : ön/arka indeks counter : kuyruktaki eleman sayısı maxSize : kuyruğun kapasitesi values : kuyruğun elemanlarını depolayan bir diziye işaret eder  Kuyruk İşlemleri IsEmpty : kuyruk boş ise true, diğer durumda false dönder IsFull : kuyruk dolu ise true, yoksa false dönder Enqueue : kuyruğun arkasına bir eleman ekle Dequeue : kuyruktan bir eleman sil DisplayQueue : verinin hepsini yaz

34 Yığın ve Kuyruk / Sunum 34 Kuyruk Oluştur * Queue(int size = 10) size boyutundan bir dizi için yer ayarla. Başlanğıçta, size = 10. front değeri 0, dizinin ilk elemanını gösterir. rear değeri -1. Başlanğıçta kuyruk boştur. Queue::Queue(int size /* = 10 */) { values=new double[size]; maxSize=size; front=0; rear=-1; counter=0; }

35 Yığın ve Kuyruk / Sunum 35 IsEmpty & IsFull  counter, kullanılarak dizinin boş mu dolu mu olduğunu anlamak kolaydır. bool Queue::IsEmpty() { if (counter)return false; elsereturn true; } bool Queue::IsFull() { if (counter < maxSize)return false; elsereturn true; }

36 Yığın ve Kuyruk / Sunum 36 Enqueue bool Queue::Enqueue(double x) { if (IsFull()) { cout << "Error: the queue is full." << endl; return false; } else { // calculate the new rear position (circular) rear= (rear + 1) % maxSize; // insert new item values[rear]= x; // update counter counter++; return true; }

37 Yığın ve Kuyruk / Sunum 37 Dequeue bool Queue::Dequeue(double & x) { if (IsEmpty()) { cout << "Error: the queue is empty." << endl; return false; } else { // retrieve the front item x= values[front]; // move front front= (front + 1) % maxSize; // update counter counter--; return true; }

38 Yığın ve Kuyruk / Sunum 38 Elemanların Yazılması void Queue::DisplayQueue() { cout "; for (int i = 0; i < counter; i++) { if (i == 0) cout << "\t"; elsecout << "\t\t"; cout << values[(front + i) % maxSize]; if (i != counter - 1) cout << endl; else cout << "\t<-- rear" << endl; }

39 Yığın ve Kuyruk / Sunum 39 Queue Kullanımı int main(void) { Queue queue(5); cout << "Enqueue 5 items." << endl; for (int x = 0; x < 5; x++) queue.Enqueue(x); cout << "Now attempting to enqueue again..." << endl; queue.Enqueue(5); queue.DisplayQueue(); double value; queue.Dequeue(value); cout << "Retrieved element = " << value << endl; queue.DisplayQueue(); queue.Enqueue(7); queue.DisplayQueue(); return 0; }

40 Yığın ve Kuyruk / Sunum 40 Bağlantılı Liste kullanılarak Yığın Gerçekleştirilmesi class Queue { public: Queue() {// constructor front = rear = NULL; counter= 0; } ~Queue() {// destructor double value; while (!IsEmpty()) Dequeue(value); } bool IsEmpty() { if (counter) return false; else return true; } void Enqueue(double x); bool Dequeue(double & x); void DisplayQueue(void); private: Node* front;// pointer to front node Node* rear;// pointer to last node int counter;// number of elements };

41 Yığın ve Kuyruk / Sunum 41 Enqueue void Queue::Enqueue(double x) { Node* newNode=new Node; newNode->data=x; newNode->next=NULL; if (IsEmpty()) { front=newNode; rear=newNode; } else { rear->next=newNode; rear=newNode; } counter++; } 8 rear newNode 5 58

42 Yığın ve Kuyruk / Sunum 42 Dequeue bool Queue::Dequeue(double & x) { if (IsEmpty()) { cout << "Error: the queue is empty." << endl; return false; } else { x=front->data; Node* nextNode=front->next; delete front; front=nextNode; counter--; } 8 front 5 583

43 Yığın ve Kuyruk / Sunum 43 Bütün Elemanların Yazdırılması void Queue::DisplayQueue() { cout "; Node* currNode=front; for (int i = 0; i < counter; i++) { if (i == 0) cout << "\t"; elsecout << "\t\t"; cout data; if (i != counter - 1) cout << endl; else cout << "\t<-- rear" << endl; currNode=currNode->next; }

44 Yığın ve Kuyruk / Sunum 44 Sonuç * Bağlantılı liste kullanılarak yapılan kuyruk asla dolmayacaktır Dizi kullanılarak Bağlantılı liste kullanılarak


"Yığın ve Kuyruk. Yığın ve Kuyruk / Sunum 2 Yığın İçerik * Yığın SVT * Yığının temel işlemleri n Pushing, popping etc. * Yığının gerçekleştirilmesi n dizilerle." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları