Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Fiziksel Parçalanma Aşınma- Ayrışma- Birleşme

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Fiziksel Parçalanma Aşınma- Ayrışma- Birleşme"— Sunum transkripti:

1 Fiziksel Parçalanma Aşınma- Ayrışma- Birleşme
Kayalar, yağış, sıcaklık, rüzgar gibi iklim koşullarının etkisiyle parçalanır. Parçalanan kayalardan taş ve çakıl meydana gelir. Bunlar ya oldukları yerde, yada taşınarak biriktikleri başka bir yerde parçalanmaya devam ederler. Kaya ve mineralin şekil ve büyüklüğünü değiştiren aşınma – parçalanma Kimyasal ve minerolojik yapı değişmez

2 Fiziksel Etmenler Sıcaklık Değişmeleri:
Yaz-Kış, Gece ve Gündüz sıcaklık farkları Hareket eden Su-Buz-Rüzgarın etkisi

3 Kimyasal Etmenler Yükseltgenme (oksidasyon) İndirgenme (redüksiyon) Hidroliz Hidrasyon Karbonasyon Solusyon

4 Yükseltgenme (oksidasyon)
Yükseltgenme: Elementlerin elektron vererek bir değerlikten daha yüksek değerliklere geçmesi Zn0  --> Zn+2 + 2e- burada Zn0 dan Zn+2 ye 2 e- vererek yükseltgenmiştir.  3 Mg Fe SiO4  + 3H2O H4Mg3Si2O9 + SiO2 + 3FeO + 4FeO + 3H2O +O FeO3.3H2O Olivin-Serpantin-Ferrooksit--Limonit

5 İNDİRGENME İndirgenme   Bir maddenin elektron alması olayıdır.  Cu+2  +  2e-  -->  Cu0      Suyun hava boşluklarını doldurduğu topraklarda, Derinlerde, kötü drenajlı, Havanın yeterli olmadığı koşullarda Nitrat ve Sülfat----elementel azot ve kükürt

6 HİDROLİZ Suyun serbest H iyonlarının katyonlarla yeni bir bileşik meydana getirmek üzere yer değiştirmesi KAlSi3O8 + HOH---HAlSi3O8 + KOH mikroklin asitsilikat Feldispat, mika, silikat mineralleri

7

8 HİDRASYON Suyun toprak minerallerine bağlanması Fe2O3+ 3H2O Fe2O3.3H2O Yumuşar, esneklik ve parlaklığını kaybeder, hacimleri artar Kuruduğunda su kaybederek dehidrastona uğrar Feldispat, amfibol, piroksen, mika Hematit---limonit Ferrooksit---limonit

9 KARBONASYON CO2 ‘nin hidroliz sonucu açığa çıkan metalik hidroksitleri karbonat ve bikarbonata dönüştürmesi 2 KOH +CO2---K2CO3 + H2O Oksidasyon, hidroliz karbonasyon iç içe meydana gelir. Ca=Kil +2H2CO3--H-Kil+Ca(HCO3)2

10 SOLUSYON Karbonik asitin çözmesi
Kireç taşının karbonik asit içeren sularla çözülmesi CaCO3 + H2CO3---Ca(HCO3)2 Kalsiyumbikarbonat, sularda kireç taşından daha kolay çözünür. Solusyon karbonatlı bileşikler, hidroliz ise silikatlı bileşiklerin ayrışmasında etkin.

11 Mantar algin fotosentez özelliği sayesinde besin elde ederken,
Biyolojik Etmenler Liken, mantar, bakteri, solucan Likenler; (mantar-alg ortak yaşam) mantarın ayrıştırıcı özelliğini kullanarak kayanın üzerini yavaş yavaş ayrıştırır ve kayanın rüzgar ve yağmur ile parçalara ayrılmasına neden olur. Mantar algin fotosentez özelliği sayesinde besin elde ederken, Algler mantarın ayrıştırıcı özelliği sayesinde mineralleri elde ederler.

12 MANTAR/BAKTERİ

13 SOLUCANLAR açmış oldukları galeriler
dışkılarının içermiş olduğu yüksek besin maddesi nedeniyle toprak verimliliği stabil agregatların oluşumu toprak strüktürünün iyileştirilmesi toprakların infiltrasyon ve su tutma kapasitelerinin artırılması gibi bir seri fiziksel özellik üzerine olumlu etkileri bulunmaktadır.

14 TOPRAK OLUŞUMU

15 Toprak Oluşturan Faktörler
Ana Materyal İklim Topoğrafya Biosfer Zaman Bu beş faktör birlikte çalışarak horizon adı verilen tek bir toprak profilini meydana getirir. 1cm toprak için yıl gereklidir. Tarım için en az 60 cm toprak gereklidir. En uygun şartlar altında tarım toprağı yılda oluşur. Orman Toprağı

16 TOPRAK YAPAN FAKTÖRLER
İKLİM AKTİF TOPOĞRAFYA PASİF ANA MATERYAL PASİF TOPRAK YAPAN FAKTÖRLER CANLILAR AKTİF ZAMAN PASİF

17

18

19 KLİMATİK FAKTOR (İKLİM) Aktif Faktör
Sıcaklık faktörü, kayaların fiziksel ve kimyasal ufalanmalarını etkiler. Yağış (ya da nem), ana kayanın kimyasal ufalanmasına (çözünmesine) ve üst katmandaki çözünebilen maddeleri alt katlara taşır.

20

21 1. KLİMATİK FAKTOR (İKLİM)
Karasal iklimin toprak oluşumu üzerine etkisi genellikle olumsuz olup buralarda topraklaşma süreci yavaş işler, Toprak oluşumunu sağlayan fiziksel ve kimyasal olaylar çoğunlukla yılın ilkbahar ve sonbahar mevsimleriyle sınırlı kalır.

22 1. KLİMATİK FAKTOR (İKLİM)
Doğu Anadolu’da Erzurum—Kars platolarındaki topraklar, yazları kurak karasal iklimin etkili olduğu yörelerdeki (Orta Anadolu Bölgesi) topraklardan çok farklıdır. * Buradaki topraklar uzun boylu çayırlar altında oluşmuş, esmer renkli (çernozyem) topraklardır.

23

24 ÇÖL TOPRAKLARI YAĞMUR ORMANLARI

25 2. ANA MATERYAL FAKTÖRÜ Toprağın altında bulunan ve ayrışarak toprağı oluşturan materyale ana materyal ya da ana kaya denir. Ana materyal; granit, bazalt gibi çok sert bir kütle olabileceği gibi, çakıl, kum veya volkan kumu gibi gevşek materyal de olabilmektedir

26 (iklimin hakim etkisine boyun eğer)
ANA MATERYAL FAKTÖRÜ Pasif faktör (iklimin hakim etkisine boyun eğer) Ana kayalar çeşitli olaylarla ayrıştıkları zaman bünyelerinde bulunan maddeler serbest kalır. İşte yeni oluşacak toprağın; rengi, geçirimlilik derecesi ve bitki besin maddeleri, ayrışma sonucu açığa çıkan bu maddelere göre belirlenir.

27 ANA MATERYAL FAKTÖRÜ Bazı ana kayaların (kumtaşı, kuvarsit, gnays gibi) ayrışması sonucu bol miktarda kum açığa çıkar. Böyle ana kaya üzerinde kumlu topraklar oluşur. Killi-kireçli ana kayalar üzerinde ise koyu renkli ve geçirimsiz topraklar oluşur. Türkiye’deki ovalarda genellikle bu topraklar yaygındır. Kireç taşı üzerinde CaCO3 in ayrışması sonucu kızıl renkli topraklar (terra—rossa) oluşur. Bu topraklar kireçli arazideki çukurluklarda ve çatlaklarında meydana gelmektedir. Sert ye siyah renkli bir volkanik taş olan bazaltın üzerinde koyu renkli ye bitki besin maddesi yönünden zengin topraklar meydana gelmektedir

28 TOPOĞRAFYA EĞİM, YÜKSELTİ, BAKI

29 TOPOĞRAFYA (ARAZİ ŞEKİLLERİ)
Pasif Faktör Benzer iklim ve ana materyalde; Dik eğimli arazilerde (düze göre) toprak kalınlığı az Az eğimli arazilerde toprak profili daha derin, bitkiler daha bol, OM daha yüksek Çukur arazilerde turba oluşumu Kuzey yönlerinde (nemli ve serin) özellikle kurak bölgelerde bitki gelişimi daha iyi

30 YÜKSEKLİĞİN bitki örtüsüne ETKİSİ

31 ZAMAN Pasif faktör Genç, olgun, yaşlı toprak Nemli bölgede oluşan toprak, kuru bölgede oluşandan daha olgundur

32 A A A B E B C C C C Toprak Oluşumu Ana Genç Olgun Materyal Toprak
C C C C Toprak Oluşumu

33 BİOSFER-CANLILAR Aktif faktör
Bitkiler, yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar OM sağlar Erozyondan korur ve hızlı toprak oluşumuna olanak hazırlar İklimi değiştirir (ormanlar iklimi yumuşatır, Rüzgarları keserek buharlaşmayı azaltır, Yüzeyden akan suyu kontrol eder

34 HAYVANLAR; Toprakta dehlizler açar
OM’yi inorganik materyalle karıştırır Solucanlar, toprağı vücutlarından geçirerek fiz. ve kim. değişime yol açar.

35 Toprak Profili Toprağın ana materyaline kadar uzanan bütün horizonların düşey kesitine toprak profili denir. Toprak profili There is no set number of horizons a soil pedon can have. Horizons are split or differentiated by changes of color,texture, roots, structure, rock fragments, redoximorphic features, or for any reason the describer decides. Always remember the definition of each master horizon before deciding what to call the horizon.

36 Horizonların Belirlenmesi ve Tanımlanması
Toprak Çukuru Tekniği Horizonlar arasındaki farkları ve özellikleri belirlemek için en üstten başlayarak profili gözle. Her bir horizonu açık olarak tanımlamak için horizonun alt ve üst kısmına bir çubuk veya işaretleyici yerleştir. Not alınabilecek her şeye (farklı renkler, şekiller, kökler, taşların büyüklüğü ve miktarı, küçük koyu nodullar-konkresyonlar, solucanlar, veya diğer küçük hayvanlar ve böcekler, solucan kanalları gibi) bak. Çok kuru veya arid koşullarda oluşmuş bir toprak profil örneği (New Mexico, USA)

37 Horizonların Belirlenmesi ve Tanımlanması
Açılmış Profil (Yol kesiği, inşaat temeli) Tekniği Toprak profilinin yüzeyini dik olarak yaklaşık 2 cm kalınlığında kazıyarak taze toprak yüzeyi aç. Toprak çukuru tekniğindeki uygulamaları takip et.

38 Horizonların Belirlenmesi ve Tanımlanması
Burgu Tekniği 1. Toprak profillerinin benzer olduğu ve dört adet delik açabileceğin yerleri tespit et. 2. Birinci deliği açacağın yerin yakınındaki yüzeye bir naylon torba, muşamba, örtü vb. yay. 3. Burguyla çıkardığın toprakları 1 m uzunluğunda olacak şekilde birleştir ve yay. 4. Her horizonu belirle ve burgu deliğinin derinliğini kullanarak kalınlığını ölç.

39 Horizonların Belirlenmesi ve Tanımlanması
Yüzey Örneği Tekniği Çok derin çukurların açılamadığı yerlerde toprak karakterizasyonu için bir horizon örneği alındığında bir başka seçenek üst toprağın 10 cm lik kısmını kullanmaktır. 1. Küçük bir alandan toprağın üst 10 cm kısmını dikkatlice uzaklaştırmak için bir bahçe çapası veya kürek kullan ve yüzeye koy. 2. Bu örneği bir horizon olarak kabul et ve özelliklerini karakterize etmek için işlem yap.

40 Horizon Özellikleri Toprak Strüktürü
Toprak strüktürü, toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerini yansıtan bir biçimdir. Toprak strüktürünün her bir ünitesi kesek olarak adlandırılır. Muhtemel strüktür çeşitleri: Strüktürlü: Blok benzeri Granuler boyut Gerçek Gerçek boyut Kolumnar Prizmatik Levhalı Gerçek boyut Strüktürsüz: Tek taneli Masif Nisbi oran için elle bak Kalem 19 cm dir

41 Munsell Rakamlar ve İşaretler Sistemi
Horizon Özellikleri Toprak Rengi Munsell Rakamlar ve İşaretler Sistemi Global renk kartında bulunan her rengin Munsell kodu toprak rengini tanımlayan bir üniversal Rakamlar ve İşaretler Sistemidir. 7.5 YR 4/3 Sayı ve harf sembollerinin birinci kısmı hue yi simgeler. F (Y=Sarı, R=Kırmızı, G=Yeşil, B=Mavi, YR=Sarı Kırmızı, RY=Kırmızı Sarı).

42 Munsell Rakamlar ve İşaretler Sistemi
Horizon Özellikleri Toprak Rengi Munsell Rakamlar ve İşaretler Sistemi Global renk kartında bulunan her rengin Munsell kodu toprak rengini tanımlayan bir üniversal Rakamlar ve İşaretler Sistemidir. 7.5 YR 4 / 3 Öndeki sayı Value (Rengin Parlaklığı). Sondaki sayı Chroma (Rengin Yoğunluğu) F Value değerleri saf siyah renkten (0) saf beyaza (10) kadar değişir. F Düşük kromalı renkler bazen açık olarak isimlendirilirken, yüksek kromalı renkler fazla koyu, güçlü veya canlı olarak ifade edilir. Nötr renkler için ıskala sıfırda başlar.

43 Horizon Özellikleri Munsell Rakamlar ve İşaretler Sistemi Hue Value
Toprak Rengi Munsell Rakamlar ve İşaretler Sistemi Hue Value Soil Renk Kartı Sayfaları Hue Value Chroma Chroma

44 Horizon Özellikleri Toprak Rengi
1. Her bir horizondan bir kesek al ve bir kağıda ıslak, kuru veya nemli olarak not koy. Kuru ise su püskürtücü ile yavaşça ıslat. 3. Keseği kır ve toprak renk kartı ile iç yüzey rengini karşılaştır. 2. Güneşe doğru tut. Not: Bazen, bir toprak örneği birden fazla renge sahip olabilir. Gerekli ise en fazla 2 rengi kaydet ve dominant ve alt renk olarak numarala.


"Fiziksel Parçalanma Aşınma- Ayrışma- Birleşme" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları