Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Joel Spring ÖZGÜR EĞİTİM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Joel Spring ÖZGÜR EĞİTİM"— Sunum transkripti:

1 Joel Spring ÖZGÜR EĞİTİM
HAZIRLAYANLAR: SERDAR ÜSTÜNTAŞ PINAR EROĞLUER İBRAHİM ŞAHİN ARZU KARAKAYA ZEYNEP İLBEYLİ

2 OKUL EĞİTİMİNİN RADİKAL ELEŞTİRİSİ
Kitlesel okul eğitiminin amacı, vatandaşı ve işçiyi modern sanayi devleti için yetiştirmekti. Toplumda radikal bir dönüşüm sağlamayı hedefleyenler, var olan toplumu sürdürmek üzere örgütlenmiş eğitim sistemlerine karşı oldukça eleştirel bir tutum takınmışlardır.

3 Radikal eleştirinin belli başlı temaları, okulun politik, toplumsal ve ekonomik gücü etrafında toplanıyor. Bu temalar üç büyük eğitim eleştirmeninin çalışmalarında işlenmiştir. William Godwin, Francisco Ferrer ve Ivan Illyich

4 Godwin devletin özgül ideolojisini okullarda yayabilmesi ile kazanacağı politik iktidara karşı çıkan ilk eğitim eleştirmenlerinden biriydi. Ferrer kitlesel devlet okulu eğitimine ve bu eğitimin 19. yüzyılın yeni sanayi ekonomileri için iyi eğitilmiş ve iyi denetlenen işçiler üretmedeki rolüne eğilmiştir. Illich okul eğitimi ile toplumsal sistem arasındaki ilişkiye yönelik eleştirilerin son temsilcilerindendir.

5 Radikaller, politik ve toplumsal sistemi itaatkar bir şekilde kabul etmeyecek, otoriter olmayan kişiler yaratacak bir eğitim sistemi ve bir çocuk yetiştirme süreci açmışlardır.

6 Godwin’in öne sürdüğü görüşlerin en güçlü olanı eğitimdi
Godwin’in öne sürdüğü görüşlerin en güçlü olanı eğitimdi. Çünkü “Yönetim her zaman yönetilenin görüşüne dayanmak zorundadır. Yeryüzünde en çok ezilen insanların bir defa düşünce biçimlerini değiştirmelerine izin verin, artık özgür olacaklardır” diyordu.

7 Godwin milli eğitime bazı noktalarda karşı çıkar
Godwin milli eğitime bazı noktalarda karşı çıkar. İlk olarak politik kurumların,zenginlerin iktidarı gasp etmesini onayladığını; İkinci olarak büyük ve merkezileşmiş devletlerin gelişiminin, milli zafer uğruna girilecek maceralar, vatanseverlik ve uluslararası alanda ekonomik ve kültürel rekabet gibi bireye son derece az faydası dokunacak değerlerin yüceltilmesine neden olacağına inanıyordu.

8 Godwin’in milli eğitime karşı çıktığı başka noktalar da vardı
Godwin’in milli eğitime karşı çıktığı başka noktalar da vardı. Gençliğin, ne kadar mükemmel olursa olsun, anayasaya saygılı olmak üzere eğitilmesi doğru değildir.

9 Godwin, adil bir toplumun ancak tüm insanların akıllarını özgürce kullanmalarının sonucunda ortaya çıkabileceğine inanıyordu. Bu nedenle Godwin ülkedeki yasaları öğreten bir milli eğitime karşı çıkıyordu.

10 Ferrer, İspanyol anarşisti ve eğitimcisidir
Ferrer, İspanyol anarşisti ve eğitimcisidir. Ferrer için en merkezi sorunlardan birisi hükümetin eğitim üzerindeki iktidarının kırılmasıydı. Milli okulları örgütleyenler hiçbir zaman bireyin yüceltilmesini istemediler; köleleştirilmesini istediler.

11 Okullar, her grubun kendi hedefleri doğrultusunda kullanmaya çalıştığı büyük bir savaş alanına dönmüştür.

12 Hükümet okulların sadık yurttaş, itaatkar ve eğitimli işçiler yetiştirilmesini istiyordu. Ferrer devletin, zenginlerin çıkarlarını korumak için ve sanayinin ihtiyaçlarını karşılamak için eğitimi kullandığına inanıyordu.

13 Godwin aklı zayıflatan ve insan özgürlüğünü kemiren şeyin disiplin yöntemi ve öğretim teknikleri olduğunu ileri sürer. Bu yüzden geleneksel sınıfı ve liberal talepleri reddeder.

14 Illich ve Amerikan eğitimcileri eğitimi bireyselleştirerek ve bireysel ihtiyaçları karşılayarak geleneksel sınıfın üstesinden gelmeye çalıştılar.

15 Illich yoksulların, okulda daha fazla okul eğitimi görmüş olanların, üst sınıfların önderliğine boyun eğmeleri gerekliliğini öğrendiklerini ileri sürer.

16 Okul, özel bir politik ve ekonomik ideoloji tarafından kullanılır.
Godwin ve Ferrer’e göre okulun toplumsallaştırma süreci, devletin otoritesine boyun eğecek ve sadık işçiler olarak çalışacak yurttaşlar yetiştirir.

17 Kendi kendine sahip olma
Radikal eğitim teorileri, özgürlük düşüncesini, yasa önündeki politik özgürlük ve eşitlik seklindeki bildik anlamının ötesine götürerek kişinin kendi inançları, eylemleri üzerindeki denetimi şeklinde genişletir.

18 Kuşkusuz bir çok eğitim sisteminin amaçlarından biri inançların içselleşştirilmesi ve var olan toplumsal yapıyı sorgusuzca destekleyecek bir vicdanın geliştirilmesidir. Kendi kendine sahip olma arayışı içselleştirilmiş otoriteden ve ideolojik tahakkümden kurtulmaya izin verecek bir eğitim yöntemi ya da kurumsal bir düzenleme bulmaya yöneltilmiştir

19 Bilgi, insanlar tarafından kullanılmaktan çok insanları kullanan bir şeye dönüşür. Örneğin Francisco Ferrer 19. yüzyılın sonlarında, aritmetik bilgisinin bir bireysel kullanım aracı olabileceği gibi, sanayi sistemine köleliğin bir aracı haline de gelebileceğini ileri sürdü.

20 Ferrer, öğretmenin rolünün bireyin aklında gelişecek düşünce tohumlarını ekmek olduğuna inanıyordu. Düşünce tohumları pozitif bilimlere ait olmalıydı.

21 Pozitif bilimlerin öğretilmesinin tek amacı, aklın kullanımı için bir temel sağlamaktı.
Eğitim bir kişiyi iyi bir yurttaş, dini bütün bir insan ya da iyi bir insan yapmak üzere tasarımlanmamıştı. Bu tür hedefler dogmatik, ne olunması gerektiğine dair bir ideal dayatma olarak görülüyordu.

22 Ferrer’in modern okulunda ödül ya da ceza olmamasının nedeni buydu
Ferrer’in modern okulunda ödül ya da ceza olmamasının nedeni buydu. Özel bir hedefi ya da amacı olmayan bir eğitim sürecinde, cezalandırılacak hiçbir şey olmadığı için çocuklar ödüllendirilemez ve cezalandırılamazlardı.

23 Özgür okul hareketi fazlasıyla yapısallaşmış ve rasyonelleşmiş bir dünyada öz gelişim için bir ortam oluşturma yönünde bir girişimdi. Özgür okul düşüncesinin bir habercisi 1940’lardaki özgür oyun alanı hareketinin gelişimiydi.

24 Serüven oyun alanının temel ilkesi sadece ham madde ve aletlerle kereste, çiviler, hurda metaller, kürekler ve inşaat malzemeleriyle donatılmış olmasıydı. Salıncak ya da tahterevalli gibi kurulu oyuncaklar yoktu. Esas olarak çocuklara oyun alanlarını inşa etmek yıkmak ve yeniden inşa etmek üzere araçlar veriliyordu.

25 Özgür okul radikal ve deneyseldir; notlar, rekabetçi sınavlar yoktur
Özgür okul radikal ve deneyseldir; notlar, rekabetçi sınavlar yoktur. Hiçbir çocuk istemediği zaman çalışmaya ya da soruları yanıtlamaya mecbur bırakılamaz. İlk bakışta notlar, karneler ya da sınavların olmadığı durumda radikal olan çok az şey var gibi görünecektir; ancak olması gereken budur.

26 BİLİNCİN GELİŞMESİ: MARX’TAN FREIRE’YE
Freire eğitim yöntemlerini Marksist bilinç kavramıyla birleştiren bir perspektif geliştirdi. Öğrenme, irade ve toplumsal eyleme bağlanarak düşünce ve eylem ayrımının üstesinden gelinir.

27 Freire, herkesin kendisini etkileyen toplumsal güçlerin bilincine vardığı, bu güçler üzerinde düşündüğü ve dünyayı dönüştürmeye gücü yettiğini iddia eder.

28 Toplumsal bilinç olamayınca, insanlar tarih akışı içerisinde sadece tarihin etki ettiği şeyler olurlar. Bu ezilme durumuna “Sessizlik kültürü” der Freire. Sessizlik kültürü, basit cehaletin ürünü olabileceği gibi eğitimin de ürünü olabilir.

29 Freire’nin eğitim yöntemi, dilin ve öğrenmenin yaşam süreçlerine bağlanması, düşünce ve eylem ayrımının ortadan kaldırılması amacını taşır.

30 Praksis, Marx’ın insanın parçalanmasına ve yabancılaşmasına katkıda bulunduğunu ileri sürdüğü düşünce ve eylem ayrımına son verecektir. Marx’ın yorumuna göre, bu ayrımın kökenleri sınıf ayrımının tarihi gelişiminde ve iş bölümünde yatmaktadır.

31 Freire, geleneksel eğitimin “yığmacı” eğitim yöntemi, öğrencinin öğrenme süreci içerisinde özne değil, bilginin yerleştirildiği bir nesne olduğu düşüncesi dediği şeye dayandığını ileri sürer.

32 Yığmacı teorinin öğreneni bir nesneye dönüştürmesi olgusu, temel sorunun toplumda değil bireyde olduğu varsayımını yansıtır. Yığmacı eğitim özgürleştirici değildir ve ezilenlerin itaatkarlığına ve yabancılaşmasına katkıda bulunur.

33 Freire’nin yöntemini amaçlarından biri, bir sessizlik kültürü içinde yaşayanların, hakim sınıfın içselleştirilmiş imgesinden kurtulmalarına yardım ederek, kendilerini anlamalarını sağlamaktır.

34 Rogers’in terapisi ve “öğrenci merkezli öğretim” dediği şey, Freire’nin düşüncelerine çok benzeyen bir kendini gerçekleştirme ve kendinin farkında olma anlayışı üzerinde temellenir.

35 Sonuç olarak, Freire’nin yöntemi gerçek ve önemli sorunlarla ilgilenmeye dayanır. Sorunlar yapay olamaz. Kişi kendi kendinin farkında olmalıdır, böylece birey kendi kaderini belirleme şansına sahip olacaktır.

36 ÇOCUĞU ÇOCUKLUKTAN KURTARMAK
Wilhelm Reich ve A.S.Neill, çocuğu çocukluktan kurtarmak derken, onu toplumsal ve ekonomik güçlerin elinden kurtarmayı kastediyorlardı.

37 Dünyamız çocukluğun fiziksel, ahlaki ve cinsel sorunlarıyla saplantılı bir şekilde uğraşıyor… Aile ve okul el ele vererek çocuğu yetişkin toplumundan uzaklaştırdılar… Ailenin, kilisenin, ahlakçıların ve yöneticilerin kuruntuları çocuğu şimdiye kadar yetişkinlerin arasında kullandığı özgürlükten yoksun bıraktı.

38 Çocuğu belirli bir ahlaki ve toplumsal ideale uydurmaya çalışan kurumlardan kurtulmamız zorunludur. Bu okulun ortadan kalkması demektir.

39 BUGÜNÜN GERÇEKLERİ VE GELECEĞİN ÜMİTLERİ
Toplum verimli bir işleyiş hedefine sahip bir makine olarak görülür. Bu modelde çocuğa üzerinde çalışılacak ve toplumun iyiliği için biçimlendirilecek bir nesne olarak görülür. Modern lise, meslek seçimi testleri ve görüşmeleri hep toplumsal makinenin verimliliğini artırmanın bir amacı olarak görüldü. Ham insan kaynakları olan çocuklar sınıflanacak ayıklanacak, biçimlendirilecek ve bulundukları okullardan toplumda kendilerine uygun yerlere yollanacaklardır.

40 İkinci modelde ise ilgilenilen şey bireysel özerkliğin arttırılmasıdır
İkinci modelde ise ilgilenilen şey bireysel özerkliğin arttırılmasıdır. Toplumsal değişim hedefi, artan bireysel katılım ve toplumsal sistemin denetlenmesidir. Bu model, modern toplumsal kurumların gücünün büyük ölçüde halkın, bu kurumların otoritesini ve meşruiyetini kabul etme gönüllülüğüne dayandığı inancına bağlıdır.

41 Özgürlükçü eğitim biçimlerinin bugünkü ve gelecekteki gelişimlerinin karşısına çıkan en ciddi sorunlardan biri, eğitim yöntemlerini politik ve toplumsal bir ideolojiden ayırmaya yönelik tehlikeli eğilimdir.

42 Eğitimin toplum üzernde radikal bir etkiye sahip olma potansiyelinden söz etmenin iki farklı biçimi olduğu açıkça anlaşılmalıdır. Bir yandan Freire’ninki gibi eğitim sistemleri, bireyleri toplumda radikal bir değişim oluşturacak şekilde hareket edebilecekleri şekilde özgürleştiren bir yöntem sağlayabilir. Öte yandan aile yapısı zayıflatan günlük bakım merkezi durumunda olduğu gibi, bir eğitim kuruluşunun kendisi doğrudan toplumu etkileyebilir.

43 Kısacası, okul öncelikle politik ve toplumsal bir kurum olarak görülmelidir.

44 Eğitimde anlamlı bir değişiklik yapmaya yönelik herhangi bir plan eğitimsel iktidarın bütün yelpazesini etkilemelidir. Atılabilecek ilk adımlardan biri zorunlu eğitimin kaldırılması olacaktır. Zorunlu eğitim çocuğu ekonomik sömürüden korur ve zamanını doldurur, eğitimin artan süresi çocuğun aile yapısına bağımlı olma süresi uzar.

45 Var olan eğitim yapısının yok oluşuna okul kavramını modern teknolojik toplumda çağ dışı olduğunu kabulü eşlik edebilir. 19. yy’da okul sadece bir toplumsal denetim kaynağı olarak değil bütün bilgi malzemelerin, kitapların ve öğretmenlerin bir araya getirileceği bir merkez olarak görülüyordu.


"Joel Spring ÖZGÜR EĞİTİM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları