Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 A Ş K KA Ğ IDA DÖKÜLMÜYOR 2 Nasıl bir yazgıydı bu, yazanı yazdıranı belli olmayan? Hangi kader çizgisiydi yollarını kesi ş tiren? Hangi rüzgardı o.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 A Ş K KA Ğ IDA DÖKÜLMÜYOR 2 Nasıl bir yazgıydı bu, yazanı yazdıranı belli olmayan? Hangi kader çizgisiydi yollarını kesi ş tiren? Hangi rüzgardı o."— Sunum transkripti:

1

2 1 A Ş K KA Ğ IDA DÖKÜLMÜYOR

3 2 Nasıl bir yazgıydı bu, yazanı yazdıranı belli olmayan? Hangi kader çizgisiydi yollarını kesi ş tiren? Hangi rüzgardı o güzel kadını, onun sakin küçük dünyasına getiren? Onu sakin denizlerden sürükleyip fırtınalı okyanuslara atan? Sırası mıydı bu a ş kın, o ununu elemi ş ele ğ ini asmı ş, tüm sevdaları sürgünlere göndermi ş ken?

4 3 Hangi acımasız yazgıydı, onu yeniden aynalara baktıran. O aynalar ki, hiç yalan söylemeyi bilmezlerdi. Geçen yılların bıraktı ğ ı izleri insanın yüzüne acımasızca vururlardı. Azaltamazdı ki kalan saçlarındaki akları, yüzündeki çizgileri. Küçülüp, eriyordu, o güzel kadının belle ğ ine kazınmı ş resminin yanında.

5 4 Utanıyordu sevdasından, a ş kından. Ona giden yollardaki uçurumlar, engeller büyüyordu. O, giderek uzak ve eri ş ilmez bir tanrıça oluyordu. Kâr etmiyordu hiçbir ş ey; bilge teselliler, kitaplarda okudukları.

6 5 İ ster itiraf etsin, ister etmesin, dü ş tü ğ ü durumun bir tek tanımı vardı ve o da a ş ktı, sevdaydı. Ve o ömrümde hiç böyle sevdalanmamı ş tı. Bu sevda, platonik, romantik gibi kli ş elere sı ğ mayan bir sevginin ürünüydü.

7 6 Sözcüklerle tanımlanamayan, gece gündüz her saat, her an onu dü ş ündüren, ona özge bir sevdaydı. Ah, bu yürek de ğ il miydi onu yakan, bu onulmaz sevdalara dü ş üren. Sevginin o müthi ş gücünü bu sevda ile ö ğ renmi ş ti yeniden

8 7 Sevdi ğ iyle sadece aynı mekanlarda olabilmenin bile ne büyük bir mutluluk oldu ğ unu, onun sadece telefondan duyulan sesinin bile tüm gökyüzünü maviye çevirebilece ğ ini, karanlıkları aydınlatabilece ğ ini bu sevda ile ya ş amı ş tı Ve a ş kın insana çılgınlıklar yaptırabilece ğ ini yeniden kanında hissediyordu.

9 8 A ş ık oldu ğ u kadınla olan en kısa ayrılıklar bile ona dayanılmaz geliyordu. Ş imdi o yine uzaklardaydı. Ve ona olan hasreti aralarındaki mesafeler artıkça artıyordu. Üstelik günlerdir ondan haber alamamak kendisini deli ediyordu

10 9 Ona merhaba diyebilmek, bir tek sözcük de olsa sesini duyabilmek için her yolu deniyordu. Ama tüm çabaları sonuçsuz kalıyordu. Gece gündüz, her an onu dü ş ünüp ona ula ş amamak, korkunç bir ızdıraptı. Kahrolmaktan ba ş ka hiçbir ş ey gelmiyordu, elinden

11 10 Bu griler grisi, mavi yoksunu gökyüzünün altında çıldırasıya özlüyordu o kadını, onun gözlerini, gözlerinin rengini, gülü ş ünü. Ayrılık acısıydı bu, kolay de ğ ildi üstesinden gelmek. Haykırsaydı sevgisini pencerelerden, ba ğ ırsaydı adını sokaklara, diner miydi acıları

12 11 Yılın son günde ya ğ an karın beyazına dökseydi karanlıklarını, aydınlanır mıydı içi? Batmakta olan güne ş in kızıllı ğ ına, süt mavisi kesilen gökyüzüne çizseydi a ş kını, azalır mıydı o kadına olan özlemi? Kalemini kanına batırıp ak ka ğ ıtlara yazsa bu a ş kı, biter miydi hasret?

13 12 Bu son ayrılık, onu genç kadına olan sevgisini sorgulamaya zorluyordu. Aklı, bu sevdanın, hiçbir gerçekli ğ inin ve gelece ğ inin olmadı ğ ını söylüyor; kendisi için hiçbir ş ey ifade etmedi ğ in, senin sevdana gereksinimi olmayan o kadını neden seviyorsun? diye soruyordu

14 13 O ve kalbi akılına kar ş ı inatla direniyorlardı. "Evet, de ğ er", diyordu, "yüz kere, bin kere de ğ er!". Çünkü o kadın ya ş amından çıktı ğ ında kendisini tekrar ölü hayatların, mavisi ve güne ş i olmayan günlerin bekledi ğ ini biliyordu.

15 14 "De ğ er" diyordu

16 15 "her ş eye de ğ er! U ğ runa ölmeye, çılgınlıklar yapmaya, deli divane olmaya, Kerem gibi yanmaya de ğ er!"

17 16 Niçin mi? Sadece o kadını görebilmek için, sadece sesini duyabilmek için, sadece güzel gözlerine bakabilmek için, o sıcak, o çocuksu gülü ş ünü ya ş ayabilmek için. Onu görünce heyecanlanmak, onunla konu ş urken toy bir delikanlı gibi ne söyleyece ğ ini, ne diyece ğ ini ş a ş ırmak için

18 17 Onunla birlikteyken, onu dü ş ünürken tüm dünyayı, tüm kaygıları unutabilmek için. Tek taraflı sevdaların seveni acılara bo ğ abilece ğ ini ta ba ş ından biliyordu ve o acıları ak ka ğ ıtlara dökerek, ş iirle ş tirip, öyküle ş tirerek yenebilece ğ ini dü ş ünmü ş tü

19 18 Ama bunun olanaksız oldu ğ unu kısa zamanda anlamı ş tı: Gerçek a ş k kendini yazdırmıyor, ka ğ ıda dökülemiyordu ve o a ş ka tutsak, a ş ık oldu ğ u kadın ona yasak olsa da, a ş ka ihanet etmemek için; insanı insan yapan o yüce duygudan yana olmak için; belki de sadece

20 19 "onu seviyorum, o halde ya ş ıyorum!"

21 20 diyebilmek için, sonuna kadar direnecekti.

22 21 DEĞERLENDİRME SORULARI Aşağıdakilerden hangisi Arap Edebiyatında varolan bir aşk hikayesidir? A. Kerem ile Aslı B. Leyla ile Mecnun C. Ferhat ile Şirin D. Ahmet ile Nazan

23 22 DEĞERLENDİRME SORULARI Aşağıdakilerden hangisi ayrılık şairimizdir? A. Ahmet Haşim B. Atilla İlhan C. Ali Kuşçu D. Yahya Kemal

24 23

25 24


"1 A Ş K KA Ğ IDA DÖKÜLMÜYOR 2 Nasıl bir yazgıydı bu, yazanı yazdıranı belli olmayan? Hangi kader çizgisiydi yollarını kesi ş tiren? Hangi rüzgardı o." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları