Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. 5838 Sayılı Kanun’un Geçici 2. maddesine istinaden yayımlanan 33 Seri No’lu Motorlu Ta ş ıtlar Vergisi Genel Tebli ğ i’nde bulunan yasal düzenlemeler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. 5838 Sayılı Kanun’un Geçici 2. maddesine istinaden yayımlanan 33 Seri No’lu Motorlu Ta ş ıtlar Vergisi Genel Tebli ğ i’nde bulunan yasal düzenlemeler."— Sunum transkripti:

1 1

2 5838 Sayılı Kanun’un Geçici 2. maddesine istinaden yayımlanan 33 Seri No’lu Motorlu Ta ş ıtlar Vergisi Genel Tebli ğ i’nde bulunan yasal düzenlemeler. 2

3 ve daha eski model araçlar, ve daha eski model, mevcut olmayan veya araç vasfı kalmayan araçlar, tarihinden önce çalınan araçlar, tarihinden önce Noter Satı ş Senedi ile satılan araçlar. 3

4 İ l Özel İ darelerine (bedelsiz) teslim edilecek ta ş ıtlar MKEK Hurda Müdürlüklerine teslim edilecek ta ş ıtlar o tomobil, Kaptıkaçtı, Arazi ta ş ıtları v.b. Motosikletler, Minibüs, Panel van, Motorlu karavan, Otobüs v.b. Kamyonet, Kamyon Çekici Tanker v.b. Otobüs, Kamyon, Çekici, Tanker v.b. 4

5 Maddenin 4. fıkra kapsamındaki ba ş vuruların bizzat mükellef, veli, vasi tarafından imzalanması gerekmektedir.  Gerçek ve tüzel ki ş iler,  Mirasçılar,  Veli, vasi, kanuni temsilciler,  Özel vekaletname ile tayin edilen vekiller. 5

6 00000 Mükellefler, adlarına kayıt ve tescilli olan ta ş ıtları üzerinde 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tatbik edilmi ş hacizler dı ş ında, Mükellefler, adlarına kayıt ve tescilli olan ta ş ıtları üzerinde 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tatbik edilmi ş hacizler dı ş ında, Üçüncü ş ahıslar tarafından konulmu ş bulunan; Mülkiyeti muhafaza, rehin ve haciz gibi benzeri ş erhlerin bulunması halinde bu ş erhler kaldırılmadıkça madde hükmünden yararlanamayacaklardır. 6

7 7

8 30 Haziran 2010 tarihine kadar;  İ l Özel İ darelerine(BEDELS İ Z)  MKEK Hurda Müdürlüklerine TESL İ M ED İ LMES İ HAL İ NDE Tarihine Kadar Tahakkuk Etmi ş ; MTV, GEC İ KME FA İ Z İ, GEC İ KME ZAMMI, VERG İ CEZALARI, ’e kadar tescil plakasına kesilen İ DAR İ PARA CEZALARI, 6183 SAYILI KANUN KAPSAMINDAK İ HAC İ ZLER KALDIRILACAKTIR. TERK İ N ED İ LECEK. TESC İ L KAYDI S İ L İ NECEK. MTV MÜKELLEF İ YET İ S İ L İ NECEK. 8

9 (l)Sayılı tarifede yer alan; Otomobil, Kaptıkaçtı, Arazi ta ş ıtları v.b. Motosikletler, (ll) Sayılı tarifede yer alan; Minibüs, Panel van, Motorlu karavan, Otobüs, Kamyon, Çekici, Tanker v.b. 9

10 Sürücüsü dahil 16 ve üzeri insan ta ş ıma kapasiteli Sürücüsü dahil 16 ve üzeri insan ta ş ıma kapasiteli 1979 Model ve daha eski ULA Ş TIRMA BAKANLI Ğ ININ 56 SER İ NO.LU TEBL İĞİ GERE Ğİ NCE;  KAMYON  TANKER  ÇEK İ C İ  OTOBÜS (3500 kg. İ stihap Haddini a ş an) 10

11 28 Ş ubat 2009 tarihi itibariyle, YÜK VE YOLCU TA Ş IMACILI Ğ I DI Ş INDA ; Bilanço esasına göre defter tutmayı gerektiren ba ş kaca T İ CAR İ veya MESLEK İ FAAL İ YETTEN dolayı mükellefiyeti bulunmayanlar tarafından araçları üzerinde, 6183 sayılı Kanun kapsamında konulan hacizlerin haricinde üçüncü ş ahıslarca bu araçlar için haciz konulmamı ş ise, Trafik Tescil kayıtlarında aracın sahibi adına kayıtlı bulunması halinde BA Ş VURU YAPILAB İ LECEKLERD İ R. 11

12 30 HAZ İ RAN 2010 TAR İ H İ NE KADAR; ARACINI HURDAYA AYIRMAK İ STEYENLER İ LE 31 ARALIK 2009 TAR İ H İ NE KADAR ARACINI ADINA KAYIT VE TESC İ L ETT İ RMEK İ STEYENLER EK- 1 D İ LEKÇE İ LE VERG İ DA İ RES İ NE BA Ş VURU YAPMAK ZORUNDADIRLAR. 12

13 VERG İ DA İ RES İ NDEN MÜKELLEF İ YET YAZISI TRAF İ KTEN YAZI (6183 sayılı kanun dı ş ında haciz bulunmadı ğ ına ili ş kin ) İ L ÖZEL İ DARES İ NE BA Ş VURU ( Araç teslimi) TRAF İ K KURULU Ş UNA B İ LD İ R İ M+ HURDAYA ÇIKARMA TERK İ N VE HAC İ Z KALRDIRMA İŞ LEM İ NOT: Vergi Dairesine bildirmek kaydıyla haciz kaldırma i ş lemini Trafik Tescil re’sen yapabilir EK-1 EK-4 EK-5 EK-6/7 SONUÇ 13

14  KIRIKKALE  İ ZM İ R (Alia ğ a)  KOCAEL İ (Seymen) 14

15 EK sayılı Kanun kapsamında haczi bulunmayanlar MKEK bünyesindeki trafik tescil kurulu ş una veya tescil kaydının bulundu ğ u Trafik Tescil Kurulu ş una MKEK Hurda Müdürlüklerine Ba ş vuru 6183 sayılı Kanun kapsamında haczi bulunanlar Herhangi bir Trafik Tescil Kurulu ş una Hurdaya ayırma i ş leminden sonra araç teslimi yapılacaktır. Teslim i ş leminden sonra MKEK Hurda Müdürlükleri tarafından Ula ş tırma Bakanlı ğ ına gönderilen tutanak Bakanlık tarafından Vergi Dairesine gönderilecektir. Terkin ve Haciz kaldırma İş lemi SONUÇ 15

16 HER TÜRLÜ VERG İ, RES İ M ve HARÇTAN MÜSTESNADIR.  Teslim İş lemleri,  Satı ş Kazançları,  Yapılan i ş lemler ve düzenlenen ka ğ ıtlar, TRAF İ K TESC İ L KAYITLARI S İ L İ NEN ARAÇLARIN İ LK İ KT İ SABINDA İ ND İ R İ M KONUSU YAPILAN KDV KAYITLARDAN ÇIKARILMAYACAKTIR. 16

17 On be ş günlük dönemler halinde her ayın 5. ve 20. günü ak ş amına kadar - Mükellefin MTV yönünden ba ğ lı oldu ğ u Vergi Dairelerine gönderilecektir. MKEK Hurda Müdürlü ğ üne teslim edilen araçlara ait listeler Ula ş tırma Bakanlı ğ ınca; 17

18 Hurdaya çıkarma i ş lemleri herhangi bir TRAF İ K TESC İ L KURULU Ş U tarafından yapılabilecektir. Ancak, MKEK teslimlerinde, 6183 sayılı Kanun kapsamında haciz bulunan araçlar için hurdaya çıkarma i ş lemi tescil kaydının bulundu ğ u Trafik Tescil Kurulu ş unda veya MKEK Hurda Müdürlükleri içerisindeki Trafik Tescil birimlerince yapılacaktır. Aracının tescil kaydını yaptırmamı ş olanlar Hurda i ş lemini (alıcının) ikamet veya i ş adresinin bulundu ğ u yerin trafik tescil kurulu ş unda tescili yapıldıktan sonra hurdaya çıkarabileceklerdir. İ l Özel İ daresine teslim edilen araçlar için Ayrıca, tescil belgesi düzenlenmeyecektir.(Ba ş vuru tarihinde hurdaya ayrılmı ş olacaktır.) 18

19 Hurdaya ayırma i ş lemini 2010 yılı içinde ( tarihine kadar) yaptıranlar 2010 OCAK MTV borcunu ödemek zorundadırlar. Hurda i ş leminden sonra Trafik Tescil Birimince “HURDAYA ÇIKARILMI Ş TIR” damgası vurulmu ş bulunan “Araç Trafik Tescil Müracaat ve İş lem Formu”nun onaylı bir örne ğ i Vergi Dairesine gönderilecektir. (3 i ş günü içinde) 19

20 20

21 Vergi Dairesi Kayıtlarında Ta ş ıtının 5/7/2003 Tarihinden Önce Çalındı ğ ına İ li ş kin Bilgi Bulunan Mükellefler Çalınma Tarihinden Bulunma Tarihine Kadar, Henüz Bulunmadıysa 5/7/2003 Tarihine Kadar Olan Vergilendirme Dönemlerine Ait Olup; Tarihi İ tibarıyla Ödenmemi ş Olan; -Motorlu ta ş ıtlar vergisi, -Gecikme zammı, -Gecikme faizi, -Vergi cezaları, -Tescil Plakasına Kesilen Trafik İ dari Para Cezaları İ lgili Vergi Dairesi Tarafından Mükellef Ba ş vurusu Beklenilmeden Terkin Edilecektir. 21

22 22

23 İş lem tesis edilmi ş ( Alıcı adına tescili olan) ve tahakkuk etmi ş olan ( Terkin edilemeyen) Motorlu Ta ş ıtlar Vergileri Gecikme Zamları Gecikme Faizleri Vergi Cezaları ile tarihinden önce tescil plakasına kesilen İ dari Para Cezaları İ lgili Vergi Dairesi tarafından mükellef ba ş vurusu beklenilmeden TERK İ N edilecektir. Ayrıca, 31.ARALIK.2009 tarihine kadar alıcı adına tescilin yapılması halinde, düzeltme zamana ş ımı hükümlerine tabi olmaksızın düzeltilecektir. İş lem tesis edilmemi ş (Alıcı adına tescili olmayan) satıcılar adına tahakkuk etmi ş ; Motorlu Ta ş ıtlar Vergileri Gecikme Zamları Gecikme Faizleri Vergi Cezaları ile tarihinden önce tescil plakasına esilen İ dari Para Cezaları 30 SER İ NO.LU MTV GENEL TEBL İĞİ İ LE DÜZELTME ZAMANA Ş IMI NEDEN İ YLE TERK İ N ED İ LEMEYEN 23

24 Bu fıkra kapsamına giren amme alacaklarına kar ş ılık bu maddenin yürürlü ğ e girdi ğ i tarihten önce tahsil edilmi ş tutarlar RED ve İ ADE edilmeyecektir. 24

25 1979 VE DAHA ESK İ MODEL ARAÇLAR HAKKINDA DÜZENLENEN TABLO DA İ RES İ MÜKELLEF SAYISI ARAÇ SAYISI VERG İ ASLI (TL) GEC İ KME ZAMMI (TL) ALAADD İ N , ,60 AK Ş EH İ R , ,62 BEY Ş EH İ R , ,19 C İ HANBEYL İ , ,90 ÇUMRA ,55164,978,67 ERE Ğ L İ , ,84 ILGIN , ,17 KULU , ,26 SEYD İŞ EH İ R , ,04 BOZKIR , ,11 ÇELT İ K , ,87 DO Ğ ANH İ SAR , ,80 GÜNEYSINIR ,00556,89 HAD İ M , ,94 HÜYÜK ,15498,16 KADINHANI , ,67 KARAPINAR , ,18 SARAYÖNÜ , ,97 YUNAK , ,17 TOPLAM , ,38 25


"1. 5838 Sayılı Kanun’un Geçici 2. maddesine istinaden yayımlanan 33 Seri No’lu Motorlu Ta ş ıtlar Vergisi Genel Tebli ğ i’nde bulunan yasal düzenlemeler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları