Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. 5838 Sayılı Kanun’un Geçici 2. maddesine istinaden yayımlanan 33 Seri No’lu Motorlu Ta ş ıtlar Vergisi Genel Tebli ğ i’nde bulunan yasal düzenlemeler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. 5838 Sayılı Kanun’un Geçici 2. maddesine istinaden yayımlanan 33 Seri No’lu Motorlu Ta ş ıtlar Vergisi Genel Tebli ğ i’nde bulunan yasal düzenlemeler."— Sunum transkripti:

1 1

2 5838 Sayılı Kanun’un Geçici 2. maddesine istinaden yayımlanan 33 Seri No’lu Motorlu Ta ş ıtlar Vergisi Genel Tebli ğ i’nde bulunan yasal düzenlemeler. 2

3 1- 1979 ve daha eski model araçlar, 2- 1998 ve daha eski model, mevcut olmayan veya araç vasfı kalmayan araçlar, 3- 05.07.2003 tarihinden önce çalınan araçlar, 4- 25.05.1997 tarihinden önce Noter Satı ş Senedi ile satılan araçlar. 3

4 İ l Özel İ darelerine (bedelsiz) teslim edilecek ta ş ıtlar MKEK Hurda Müdürlüklerine teslim edilecek ta ş ıtlar o tomobil, Kaptıkaçtı, Arazi ta ş ıtları v.b. Motosikletler, Minibüs, Panel van, Motorlu karavan, Otobüs v.b. Kamyonet, Kamyon Çekici Tanker v.b. Otobüs, Kamyon, Çekici, Tanker v.b. 4

5 Maddenin 4. fıkra kapsamındaki ba ş vuruların bizzat mükellef, veli, vasi tarafından imzalanması gerekmektedir.  Gerçek ve tüzel ki ş iler,  Mirasçılar,  Veli, vasi, kanuni temsilciler,  Özel vekaletname ile tayin edilen vekiller. 5

6 00000 Mükellefler, adlarına kayıt ve tescilli olan ta ş ıtları üzerinde 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tatbik edilmi ş hacizler dı ş ında, Mükellefler, adlarına kayıt ve tescilli olan ta ş ıtları üzerinde 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tatbik edilmi ş hacizler dı ş ında, Üçüncü ş ahıslar tarafından konulmu ş bulunan; Mülkiyeti muhafaza, rehin ve haciz gibi benzeri ş erhlerin bulunması halinde bu ş erhler kaldırılmadıkça madde hükmünden yararlanamayacaklardır. 6

7 7

8 30 Haziran 2010 tarihine kadar;  İ l Özel İ darelerine(BEDELS İ Z)  MKEK Hurda Müdürlüklerine TESL İ M ED İ LMES İ HAL İ NDE 31.12.2009 Tarihine Kadar Tahakkuk Etmi ş ; MTV, GEC İ KME FA İ Z İ, GEC İ KME ZAMMI, VERG İ CEZALARI, 31.12.2008’e kadar tescil plakasına kesilen İ DAR İ PARA CEZALARI, 6183 SAYILI KANUN KAPSAMINDAK İ HAC İ ZLER KALDIRILACAKTIR. TERK İ N ED İ LECEK. TESC İ L KAYDI S İ L İ NECEK. MTV MÜKELLEF İ YET İ S İ L İ NECEK. 8

9 (l)Sayılı tarifede yer alan; Otomobil, Kaptıkaçtı, Arazi ta ş ıtları v.b. Motosikletler, (ll) Sayılı tarifede yer alan; Minibüs, Panel van, Motorlu karavan, Otobüs, Kamyon, Çekici, Tanker v.b. 9

10 Sürücüsü dahil 16 ve üzeri insan ta ş ıma kapasiteli Sürücüsü dahil 16 ve üzeri insan ta ş ıma kapasiteli 1979 Model ve daha eski ULA Ş TIRMA BAKANLI Ğ ININ 56 SER İ NO.LU TEBL İĞİ GERE Ğİ NCE;  KAMYON  TANKER  ÇEK İ C İ  OTOBÜS (3500 kg. İ stihap Haddini a ş an) 10

11 28 Ş ubat 2009 tarihi itibariyle, YÜK VE YOLCU TA Ş IMACILI Ğ I DI Ş INDA ; Bilanço esasına göre defter tutmayı gerektiren ba ş kaca T İ CAR İ veya MESLEK İ FAAL İ YETTEN dolayı mükellefiyeti bulunmayanlar tarafından araçları üzerinde, 6183 sayılı Kanun kapsamında konulan hacizlerin haricinde üçüncü ş ahıslarca bu araçlar için haciz konulmamı ş ise, Trafik Tescil kayıtlarında aracın sahibi adına kayıtlı bulunması halinde BA Ş VURU YAPILAB İ LECEKLERD İ R. 11

12 30 HAZ İ RAN 2010 TAR İ H İ NE KADAR; ARACINI HURDAYA AYIRMAK İ STEYENLER İ LE 31 ARALIK 2009 TAR İ H İ NE KADAR ARACINI ADINA KAYIT VE TESC İ L ETT İ RMEK İ STEYENLER EK- 1 D İ LEKÇE İ LE VERG İ DA İ RES İ NE BA Ş VURU YAPMAK ZORUNDADIRLAR. 12

13 VERG İ DA İ RES İ NDEN MÜKELLEF İ YET YAZISI TRAF İ KTEN YAZI (6183 sayılı kanun dı ş ında haciz bulunmadı ğ ına ili ş kin ) İ L ÖZEL İ DARES İ NE BA Ş VURU ( Araç teslimi) TRAF İ K KURULU Ş UNA B İ LD İ R İ M+ HURDAYA ÇIKARMA TERK İ N VE HAC İ Z KALRDIRMA İŞ LEM İ NOT: Vergi Dairesine bildirmek kaydıyla haciz kaldırma i ş lemini Trafik Tescil re’sen yapabilir EK-1 EK-4 EK-5 EK-6/7 SONUÇ 13

14  KIRIKKALE  İ ZM İ R (Alia ğ a)  KOCAEL İ (Seymen) 14

15 EK-3 6183 sayılı Kanun kapsamında haczi bulunmayanlar MKEK bünyesindeki trafik tescil kurulu ş una veya tescil kaydının bulundu ğ u Trafik Tescil Kurulu ş una MKEK Hurda Müdürlüklerine Ba ş vuru 6183 sayılı Kanun kapsamında haczi bulunanlar Herhangi bir Trafik Tescil Kurulu ş una Hurdaya ayırma i ş leminden sonra araç teslimi yapılacaktır. Teslim i ş leminden sonra MKEK Hurda Müdürlükleri tarafından Ula ş tırma Bakanlı ğ ına gönderilen tutanak Bakanlık tarafından Vergi Dairesine gönderilecektir. Terkin ve Haciz kaldırma İş lemi SONUÇ 15

16 HER TÜRLÜ VERG İ, RES İ M ve HARÇTAN MÜSTESNADIR.  Teslim İş lemleri,  Satı ş Kazançları,  Yapılan i ş lemler ve düzenlenen ka ğ ıtlar, TRAF İ K TESC İ L KAYITLARI S İ L İ NEN ARAÇLARIN İ LK İ KT İ SABINDA İ ND İ R İ M KONUSU YAPILAN KDV KAYITLARDAN ÇIKARILMAYACAKTIR. 16

17 On be ş günlük dönemler halinde her ayın 5. ve 20. günü ak ş amına kadar - Mükellefin MTV yönünden ba ğ lı oldu ğ u Vergi Dairelerine gönderilecektir. MKEK Hurda Müdürlü ğ üne teslim edilen araçlara ait listeler Ula ş tırma Bakanlı ğ ınca; 17

18 Hurdaya çıkarma i ş lemleri herhangi bir TRAF İ K TESC İ L KURULU Ş U tarafından yapılabilecektir. Ancak, MKEK teslimlerinde, 6183 sayılı Kanun kapsamında haciz bulunan araçlar için hurdaya çıkarma i ş lemi tescil kaydının bulundu ğ u Trafik Tescil Kurulu ş unda veya MKEK Hurda Müdürlükleri içerisindeki Trafik Tescil birimlerince yapılacaktır. Aracının tescil kaydını yaptırmamı ş olanlar Hurda i ş lemini (alıcının) ikamet veya i ş adresinin bulundu ğ u yerin trafik tescil kurulu ş unda tescili yapıldıktan sonra hurdaya çıkarabileceklerdir. İ l Özel İ daresine teslim edilen araçlar için Ayrıca, tescil belgesi düzenlenmeyecektir.(Ba ş vuru tarihinde hurdaya ayrılmı ş olacaktır.) 18

19 Hurdaya ayırma i ş lemini 2010 yılı içinde (30.06.2010 tarihine kadar) yaptıranlar 2010 OCAK MTV borcunu ödemek zorundadırlar. Hurda i ş leminden sonra Trafik Tescil Birimince “HURDAYA ÇIKARILMI Ş TIR” damgası vurulmu ş bulunan “Araç Trafik Tescil Müracaat ve İş lem Formu”nun onaylı bir örne ğ i Vergi Dairesine gönderilecektir. (3 i ş günü içinde) 19

20 20

21 Vergi Dairesi Kayıtlarında Ta ş ıtının 5/7/2003 Tarihinden Önce Çalındı ğ ına İ li ş kin Bilgi Bulunan Mükellefler Çalınma Tarihinden Bulunma Tarihine Kadar, Henüz Bulunmadıysa 5/7/2003 Tarihine Kadar Olan Vergilendirme Dönemlerine Ait Olup; 28.02.2009 Tarihi İ tibarıyla Ödenmemi ş Olan; -Motorlu ta ş ıtlar vergisi, -Gecikme zammı, -Gecikme faizi, -Vergi cezaları, -Tescil Plakasına Kesilen Trafik İ dari Para Cezaları İ lgili Vergi Dairesi Tarafından Mükellef Ba ş vurusu Beklenilmeden Terkin Edilecektir. 21

22 22

23 İş lem tesis edilmi ş ( Alıcı adına tescili olan) ve tahakkuk etmi ş olan ( Terkin edilemeyen) Motorlu Ta ş ıtlar Vergileri Gecikme Zamları Gecikme Faizleri Vergi Cezaları ile 31.12.2003 tarihinden önce tescil plakasına kesilen İ dari Para Cezaları İ lgili Vergi Dairesi tarafından mükellef ba ş vurusu beklenilmeden TERK İ N edilecektir. Ayrıca, 31.ARALIK.2009 tarihine kadar alıcı adına tescilin yapılması halinde, düzeltme zamana ş ımı hükümlerine tabi olmaksızın düzeltilecektir. İş lem tesis edilmemi ş (Alıcı adına tescili olmayan) satıcılar adına tahakkuk etmi ş ; Motorlu Ta ş ıtlar Vergileri Gecikme Zamları Gecikme Faizleri Vergi Cezaları ile 31.12.2003 tarihinden önce tescil plakasına esilen İ dari Para Cezaları 30 SER İ NO.LU MTV GENEL TEBL İĞİ İ LE DÜZELTME ZAMANA Ş IMI NEDEN İ YLE TERK İ N ED İ LEMEYEN 23

24 Bu fıkra kapsamına giren amme alacaklarına kar ş ılık bu maddenin yürürlü ğ e girdi ğ i tarihten önce tahsil edilmi ş tutarlar RED ve İ ADE edilmeyecektir. 24

25 1979 VE DAHA ESK İ MODEL ARAÇLAR HAKKINDA DÜZENLENEN TABLO DA İ RES İ MÜKELLEF SAYISI ARAÇ SAYISI VERG İ ASLI (TL) GEC İ KME ZAMMI (TL) ALAADD İ N 15.34913.59015.704.661,3019.453.758,60 AK Ş EH İ R 1.519 1.428.993,31649.654,62 BEY Ş EH İ R 1.0302.827853.757,14255.797,19 C İ HANBEYL İ 462 1.250.099,94753.572,90 ÇUMRA 993 805.996,55164,978,67 ERE Ğ L İ 2.095 1.362.719,59796.584,84 ILGIN 954 782.062,37354.576,17 KULU 677 436.802,11250.479,26 SEYD İŞ EH İ R 1.009 256.838,72180.168,04 BOZKIR 324 269.795,83110.205,11 ÇELT İ K 35 16.327,504.119,87 DO Ğ ANH İ SAR 146 15.965,897.937,80 GÜNEYSINIR 50533.097,00556,89 HAD İ M 54 20.106,397.215,94 HÜYÜK 77 15.704,15498,16 KADINHANI 440452344.089,67167.681,67 KARAPINAR 1.124 1.470.976,71449.557,18 SARAYÖNÜ 341 472.420,67192.149,97 YUNAK 364 604.665,59251.870,17 TOPLAM 27.04327.09626.115.080,4323.886.384,38 25


"1. 5838 Sayılı Kanun’un Geçici 2. maddesine istinaden yayımlanan 33 Seri No’lu Motorlu Ta ş ıtlar Vergisi Genel Tebli ğ i’nde bulunan yasal düzenlemeler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları