Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAVUNMA MEKAN İ ZMALARI Bireyin günlük yaşantısında yaşadı ğ ı engellenme ve çatışmanın oluşturdu ğ u hayal kırıklı ğ ı, gerginlik ve kaygının etkisinden.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAVUNMA MEKAN İ ZMALARI Bireyin günlük yaşantısında yaşadı ğ ı engellenme ve çatışmanın oluşturdu ğ u hayal kırıklı ğ ı, gerginlik ve kaygının etkisinden."— Sunum transkripti:

1 SAVUNMA MEKAN İ ZMALARI Bireyin günlük yaşantısında yaşadı ğ ı engellenme ve çatışmanın oluşturdu ğ u hayal kırıklı ğ ı, gerginlik ve kaygının etkisinden kurtulmak isteyen bireyin, benli ğ ini korumaya yönelik gösterdi ğ i tepkilere savunma mekanizması (uyum mekanizması) denir. Savunma mekanizmalarının temelinde ego’nun bilinçdışı yönü yatmaktadır. Sorunlarla baş edemeyen ego bilinçdışı yönü sayesinde savunma mekanizmalarına başvurmaktadır. A- Savunma Mekanizmalarının özellikleri 1. Bu tepkilerin bir kısmı normal bir kısmı anormal tepkilerdir. 2. Savunma mekanizmasını kullanan birey bu davranışın gerçek işlevinin farkında de ğ ildir. Bu nedenle savunma mekanizmaları bilinçsiz davranışlardır. 3. Herkes tarafından savunma mekanizmaları kullanılır. 4. Problemlere geçici çözüm getirir. Kesin çözüm götürmez. 5. Bu mekanizmaların sürekli kullanılması durumunda, bireyin gerçelik algısını bozar, bireylerde önce nevroz daha sonrasında psikoz adı verilen bir takım psikolojik bozukluklara sebep olabilir. 6.Temelde bireyin kendini aldatması vardır.

2 Savunma Mekanizmasının İ şlevleri  1. Bireyde oluşan kaygıyı ve stresi azaltır. 2. Bireyin benli ğ ini tehditlerden korur. 3. Bireyi çatışmalardan uzak tutar. 4. Hayal kırıklıkların etkisini azaltır. 5. Kişinin kendine olan güveninin azalmasını önler. 6. Bazı sanat ve bilim ürünlerinin ortaya çıkmasına kaynaklık eder.

3 1-) Bahane Bulma (Mantı ğ a Bürünme) Kişinin başarısızlı ğ ını, gerçek nedenin dışındaki nedenlerle açıklaması veya mantıklı gösterme çabasıdır. Günlük hayatta en çok kullandı ğ ımız savunma mekanizmasıdır. Kendini haklı çıkarma temeline dayanır. Mesela; derse geç kalan bir ö ğ rencinin trafi ğ in yo ğ un olmasını örnek göstermesi veya verilen ödevi yapamayan bir ö ğ rencinin evde elektriklerin kesik oldu ğ unu söylemesi gibi. Mesela; “kedi uzanamadı ğ ı ci ğ ere mundar der” atasözü buna bir örnektir.

4 2-) Yansıtma (Başkasını Suçlama) Yansıtma mekanizmasının 2 şekli vardır: Birinci şekilde; kişi kendisindeki olumsuz özellikleri veya suçluluk duygusu uyandıracak düşünce ve isteklerini başkasında görmesi veya başkasına yüklemek istemesi. Bu birinci şekildeki yansıtma mekanizmasında; kişi kendisinin kötü özelliklere sahip olmadı ğ ını bu özelliklerin başkalarında oldu ğ unu söyler. Mesela; hırsızlı ğ ı alışkanlık haline getiren birisinin başkasını hırsızlıkla suçlaması veya yalan konuşmayı alışkanlık haline getiren birisinin başkasını yalancılıkla suçlaması gibi. Yansıtma mekanizmasının ikinci şeklinde ise; kişi yetersizli ğ inin, başarısızlı ğ ının nedenlerini başkalarında arar, yani burada kişi başkalarını suçlar. Mesela; gol yiyen kalecinin savunmadaki arkadaşlarına “bir adamı tutamıyorsunuz” demesi gibi.

5 3-) Bastırma (Unutmaya çalışma) Kişinin kendisini rahatsız edici bir düşünceyi veya bilgiyi bilinçaltına bastırarak unutmasıdır. Mesela; insanın alaca ğ ı borcunu de ğ il verece ğ i borcunu unutması ya da istenmeyen, sevilmeyen bir randevunun unutulması gibi.

6 4-) Yadsıma ( İ nkar etme) Benlik için tehlikeli olarak algılanan, sıkıntı ve bunaltı yaratabilecek bir gerçe ğ i yok saymak veya görmemezlikten gelmektir. Birçok olumsuz deneyimlerimizi bilinçaltına atmakla kalmayız, aynı zamanda bunları hiç yaşanmamış gibi yok sayarız. Öfke, kızma en çok yadsınan duygulardır. Mesela; öfkesi beli oldu ğ u halde birey bunun hiç farkında olmaksızın bunu yadsıyabilir, yani inkâr edebilir.

7 5-) Özdeşim Kurma (Özdeşleşme-Taklit etme) Bireyin, başarılı gördü ğ ü kişileri kendine model alması veya başkalarının, çeşitli kuruluşların başarısından kendine pay çıkarmasıdır. Mesela; gençlerin ünlü kişilere özenerek onları taklit etmesi veya bir kardeşin abisinin gösterdi ğ i bir başarıyla övünmesi gibi.

8 6-) Gerileme Kendisi için olumsuz sayılabilecek bir durumla karşılaşan bireyin yaşına uygun olmayan ve kendisinden beklenmeyen tepkilerde bulunmasıdır. Mesela; kardeşini kıskanan çocu ğ un kardeşinin oyuncaklarıyla oynaması, altı yaşındaki çocu ğ un altını ıslatması ya da yaşlı bir kadının genç kızlar gibi giyinmesi, aşırı makyaj yapması gibi.

9 Karşıt Tepki Geliştirme ( İ kiyüzlülük) Gerçek duygularımızı göstermek için, içinde bulundu ğ umuz ortama uygun de ğ ilse, ortama uygun davranışlar sergilememiz olayıdır. Yani bir kişinin gerçekte hissetti ğ i duyguların tam aksi davranış göstermesidir. Mesela; kardeşini kıskanan birinin çevrede onun koruyucusu gibi davranması buna örnektir.

10 Ödünleme (Telâfi) Kişinin kendisindeki bir eksiklikten dolayı veya bir alandaki başarısızlı ğ ından dolayı hissetti ğ i ezikli ğ i başka bir alanda başarılı olma çabasıyla telâfiye çalışmasıdır. Mesela; derslerinde başarısız olan birinin okul takımında başarılı olmaya çalışması gibi.

11 Yüceltme Fizyolojik ve sosyal motivlerin zihinsel, estetik etkinliklerde veya toplumca benimsenen alanlarda doyurulmaya çalışılmasıdır. Yüceltme de toplumca onaylanmayan ilkel nitelikteki dürtü ve istekler (saldırganlık ve cinsellik) do ğ al amaçlarından çevrilerek, toplumca onaylanan etkinliklere dönüştürülür. Burada toplumca onaylanan etkinliklere yönelilenen alan ile doyurulmamış asıl motivler (dürtüler) arasında bir ba ğ vardır. Yani asıl güdüye benzer bir alan ile bu güdüler doyurulmaya çalışılır. Mesela; konuşma özrü olan birinin, düşüncelerini edebi eserlerle ortaya koymaya çalışması veya kendisi iyi e ğ itim almayan bir babanın çocuklarını en iyi şekilde okutmak istemesi gibi. Saldırganlıktan hoşlanan birisinin gidip asker, polis gibi meslekleri veya boks, judo, karate gibi spor dallarını seçmesi gibi.

12 Yön De ğ iştirme (Yer De ğ iştirme) Kişinin, gerçek hedefine yöneltemedi ğ i öfkesini başka hedeflere yöneltmesidir. Mesela; hakeme kızan sporcunun formasını yırtması veya topa vurması, telefonda babasına kızan gencin telefon avizesini yere atması, “Eşe ğ ini dövemeyen semerini döver”, “Kızım, sana söylüyorum gelinim sen anla/işit” atasözleri gibi.

13 SORU-1  Sevdi ğ i bir kişinin trafik kazasında öldü ğ ünü ö ğ renen bir genç "Hayır olamaz, o çok dikkatli bir sürücüydü." demiştir. Bu olayda kullanılan savunma mekanizması aşa ğ ıdakilerden hangisidir? A)Başarısızlı ğ ının nedenini başkasında görme B)Alınan acı haberin olumlu yanlarım öne çıkarma C)Olumsuz duygu ve düşünceleri bilinçaltına bastırma D)Acı veren olayın gerçekli ğ ini yadsıma E)Çözümü güç bir sorunun farkında de ğ ilmiş gibi davranma

14 SORU-2  Engellenme sonucu ortaya çıkan "öfke" ve "bozum olma" duygusu bazen ifade edilemez. Örne ğ in bizden kuvvetli olan veya otorite durumunda olan kişiye öfkemizi ifade edemeyiz. Bu tür durumlarda öfkemizi bir nesne veya kendimizden güçsüz ve zayıf bir kişiye boşaltırız. Bu durum aşa ğ ıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?  A-Başarısızlı ğ a akla uygun bahaneler uydurma  B-Başarıyı başka bir alanda arama  C-Kaygı uyandırıcı durumdan hayallere sı ğ ınarak kurtulma  D-Üzüntü verici olayı bilinçaltına iterek unutma  E-Öfkenin rahatsızlık veren kaynaktan gücün yetti ğ i bir uyarıcıya yön de ğ iştirmesi

15 SORU-3 Komşusunun bahçesindeki elmaları çalarak yiyen gencin, "Ben yemesem çürüyeceklerdi." demesi aşa ğ ıdaki savunma mekanizmalarından hangisine örnektir?  A-Yanlış davranışına akla uygun bahane uydurma  B-Kendi hatasını başkasında görme  C-Güç bir sorunu görmezlikten gelme  D-Kaygı uyandıran olayları bilinçaltına itme  E-Olumsuz olaylarda olumlu yanlar görme

16 SORU-4  Bazı insanların, eksiklik duygularından kaynaklanan kaygılarını yenmek için başarılı ya da ünlü kişilere aşırı sevgi göstererek onların başarıları ile övündükleri görülmektedir. Bu durum, aşa ğ ıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?  A-Bir alandaki eksikli ğ i başka bir alanda telâfi etme  B-Her kötü olayda iyi bir yön bulmaya çalışma  C-Önceki yaş dönemlerine gerileme  D-Başarılı olmuş kişilerle kendini bir görme  E-Sorunları görmezden gelerek kaçmaya çalışma

17 SORU-5  Bir sigara tiryakisi "Sigara akci ğ er kanserine yol açar." şeklindeki bilgiyi "Fazla sigara içme akci ğ er kanserine yol açar." şeklinde de ğ iştirerek amacından saptırabilir ve sigaraya ilişkin tutumlarını devam ettirebilir. Kişinin bu davranışı aşa ğ ıdakilerden hangisine bir örnektir?  A-Bir alandaki eksikli ğ ini başka bir alandaki başarısıyla dengeleme  B-Her başarısızlıkta başarılı yanlar arama  C-Kabul edilebilir gerekçeler bularak, acı verici gerçekleri inkâr etme  D-Hatalı davranışını mantı ğ a uygun gerekçelerle haklı gösterme  E- İ lkel e ğ ilimlerini, grupça be ğ enilen etkinliklere yöneltme

18 SORU-6  Güdüsü kuvvetli olmakla beraber, toplumsal yasaklardan dolayı karşı cinse yaklaşamamış bir kadın bütün kadınları erkek düşkünü olarak nitelendirebilir. Parçada söz edilen kadının davranışı, aşa ğ ıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?  A-Kendisinde olan eksiklikleri bir başkasına yansıtma  B-Başarılı olmuş kişilerle kendini bir görme  C-Bir alandaki eksikli ğ ini başka bir alandaki başarıyla telafi etme  D-Her kötü olayda iyi bir yan bulmaya çalışma  E-Önceki yaş dönemlerine gerileme

19 SORU-7  Bu mekanizmada suçu üstünden atma şeklinde ortaya çıkabilir. Örne ğ in, oda arkadaşım beni uyandırmadı, onun için geç kaldım sözleriyle geç kalma suçunu oda arkadışımızın üstüne atarız. Oysa, geç kalmak istemeyen kişi, çalar saatini kurabilir. Bu parçada söz edilen savunma mekanizması aşa ğ ıdakilerden hangisidir?  A-Bastırma  B-Yansıtma  C-Ödünleme  D-Yön de ğ iştirme  E-Hayal kurma

20 SORU-8  Tembel bir ö ğ rencinin ö ğ retmenin kızmasına aldırmaması • Evlili ğ inde sorunları olan kişinin hiçbir sorun yokmuş gibi davranması Bu iki örnekte anlatılan kaçma mekanizmasının aşa ğ ıdakilerden hangisi açıklamaktadır?  A-Başarısızlık karşısında akılcı bahaneler ileri sürme  B-Öfkeyi farklı nesnelere yöneltme  C-Sorunları görmezden gelme  D-Sorunları hayal dünyasında çözme  E-Sorunlar karşısında başkalarını suçlama

21 SORU-9  Zayıflama diyetini sürdüremeyen bir kişi “Kilo verince sinirlerim bozuluyor. Sinirli yaşamaktansa kilolu olmak daha iyi” demektedir. Bu kişinin davranışı aşa ğ ıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?  A-Aynı olayın hem itici hem çekici ö ğ eler içermesiyle  B-Kişinin kendinde bulunan kötü davranışları başkasına yansıtmasıyla  C-Kişinin sorunla başedemedl ğ inde önceki yaş dönemine gerilemesiyle  D-Başarısız davranış karşısında bahaneler üretilmesiyle  E-Hayal kurma yoluyla avunmasıyla

22 SORU-10  Normal gelişim süreci içinde çocuk genellikle erkekse babasını, kızsa annesini ya da di ğ er kişileri seçip onlara benzemeye çalışır. Bazı anne babalar çocuklarının başarısı kendi başarılarıymış gibi övünürler. Bir futbol takımını tutan kişi, o takımın başarılarını kendi başarısıymış gibi algılar. Bu parçada söz edilen savunma mekanizması aşa ğ ıdakilerden hangisidir?  A-Gerileme  B-Yüceltme  C-Yadsıma  D-Bahane bulma  E-Özdeşim kurma

23 SORU-11 Asagıdakilerden hangisi, savunma mekanizmalarından "yansıtma"ya bir örnektir? A ) Sınavda basarılı olamayan bir ögrencinin soruların ögretilmeyen yerden çıktıgını söylemesi B ) Meslektaslarının basarısını kıskanan birinin herkesin kendisini kıskandıgını savunması C ) Derslerinden basarılı olamayan bir ögrencinin okul tiyatrosunda basarılı olması D ) Sevmedigi bir isi yapmak zorunda olan kisinin yapacagı isi unutması E ) Çözülmesi zor sorunlarla karsılasan kisinin sorunu görmezden gelmesi


"SAVUNMA MEKAN İ ZMALARI Bireyin günlük yaşantısında yaşadı ğ ı engellenme ve çatışmanın oluşturdu ğ u hayal kırıklı ğ ı, gerginlik ve kaygının etkisinden." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları