Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doç. Dr. Gülten HERGÜNER. EĞİTİM KAVRAMININ TANIMI Eğitim; bireyleri ve toplumları amaçlı, düzgün bir yaşam biçimine ulaştırmada ve sahip olunan bilgi,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doç. Dr. Gülten HERGÜNER. EĞİTİM KAVRAMININ TANIMI Eğitim; bireyleri ve toplumları amaçlı, düzgün bir yaşam biçimine ulaştırmada ve sahip olunan bilgi,"— Sunum transkripti:

1 Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

2 EĞİTİM KAVRAMININ TANIMI Eğitim; bireyleri ve toplumları amaçlı, düzgün bir yaşam biçimine ulaştırmada ve sahip olunan bilgi, beceri ve değerleri planlı bir şekilde bir sonraki kuşağa aktarmada ve bu arada insan davranışlarını yaşantılar yoluyla değiştirmedeki bir süreçtir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

3 Eğitim; kişinin toplumsal yeteneklerinin ve optimum kişisel gelişiminin sağlanması için, seçkin ve kontrollü bir çevreyi ve okul etkinliklerini içine alan sosyal bir süreçtir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

4 Dewey’ göre eğitim; " yaşantıların yeniden örgütlenmesi ya da yenilenmesidir ". Tyler’ e göre eğitim; " bireylerin davranış örüntülerini değiştirme sürecidir ". Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

5 Ertürk’ e göre eğitim; “bireyin davranışlarında, kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik yönde değişme meydana getirme süreci” olarak tanımlamıştır. Eklenen slayt Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

6 EĞİTİMİN İÇERİĞİ 1. Eğitim bir süreçtir: Bir amaca yönelmiş olan sürekli değişmelerin tümüdür. Bireyin aldığı eğitimle sürekli olarak değişmesi, yetersiz durumdan daha yeterli duruma gelmesi sağlanmaktadır. Bireyin eğitimi, doğduğu andan başlayarak, ölünceye kadar devam eder. 2. Eğitim sürecinde bireyin davranışlarının istenilen yönde değiştirilmesi amaçlanmaktadır: davranışlarda değişme yoksa, eğitim de gerçekleşmemiş demektir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

7 3. Davranışlardaki değişme, kasıtlı olarak gerçekleştirilmektedir: Bireylerin önceden belirlenmiş amaçlar doğrultusunda planlı ve programlı bir biçimde yetiştirilmesi, öğretmenler tarafından düzenlenen öğretim faaliyetleri ile gerçekleştirilir. 4. Eğitim sürecinde bireyin kendi yaşantıları esastır: Öğrenci, konularla ilgili etkinliklerde bulunmalı, konuların gerektirdiği araç ve gereçleri hazırlamalı. deney, gezi-gözlem ve araştırmalar yapmalı, mümkün olduğu kadar bütün duyu organlarını, zihni ve bedenini çalıştırmalı, kısaca yaparak ve yaşayarak öğrenmelidir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

8 Eğitim, birbirleriyle devamlı temasta bulunan üç ana unsurdan oluşan sosyal bir sistemdir. Bunlar;  Öğrenci/Sporcu  Öğretmen/Antrenör  Müfredat/Antrenman Programı Not: 2005 yılından itibaren müfredat kelimesiyle, birlikte program kelimesi kullanılmaya başlamıştır. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

9 Eğitimin Amaçları a. Bireyi kültürlü hale getirmek. b. Bireyi toplumsallaştırmak. c. Bireyi üretkenleştirmek. d. Bireyin bireyselleşmesini sağlamaktır. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

10 EĞİTİM PROGRAMI Sekiz yıllık zorunlu ilköğretim, 18 Ağustos 1997 tarihinde yürürlüğe giren 4306 sayılı yasa ile tüm ülke genelinde 1997-1998 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Bu yasa, eğitim sistemimizde büyük bir dönüşümdür. Ancak 2013-2014 E.Ö.Döneminde de 4+4+4 Sistemi getirilmiş ve uygulanmaya devam edilmektedir. Oğuzkan programın tanımını; "belli bir çalışmanın amacını, bölümlerini, yöntemi ve süresini gösteren plandır şeklinde tanımlamıştır. " Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

11 Öğretim sürecini göz önüne aldığımızda karşımıza;  Eğitim Programı  Ders Programı  Ünite Planı  Konu Planı kavramları çıkmaktadır. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

12 Programların aşamalı (Hiyerarşik) sınıflamasını şu şekilde gösterebiliriz. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

13 Eğitim programı; Bir eğitim yerinde öğrencilerin önceden belirlenmiş eğitim amaçlarını gerçekleştirebilmeleri için planlı yaptığı eğitsel etkinliklerin tümüne denir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

14 Öğretim programı; eğitim programının amaçları doğrultusunda öğrenciye kazandırılması istenen bilgi, beceri, tutum ve davranışların ders kümeleri olarak planlı bir biçimde düzenlenmesidir. Böylece okul içi yaşantılara dayalı olan bu program, okulda okutulan dersleri ya da kursları kapsayan bir kılavuz kitap ya da doküman durumundadır. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

15 Ders programı; konunun özel amaçlarını gerçekleştirmek üzere, belli bir süreye göre planlanmış üniteler, öğretmen- öğrenci etkileşimi, konunun özüne uygun öğretim ilke ve yöntemlerinin uygulanması, programda içerik öğesini destekleyen ve zenginleştiren ders kitapları ve diğer araç gereçlerin geliştirilmesi esastır. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

16 Ünitelendirilmiş yıllık plan: Zümre öğretmenler kurulu tarafından yılın başında hazırlanarak okul idaresine verilen aylara göre haftalık çalışma sürecini gösteren eylem planıdır. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

17 Ders planı: Öğretmenin bir yada birkaç ders saatinde işleyeceği konuların en ayrıntılı olarak tasarlanmış plandır. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

18 EĞİTİM PROGRAMININ UNSURLARI 1.Amaçlar, ilkeler, açıklamalar 2.Ders konuları, konuların haftalara göre dağılım çizelgesi. 3.Öğretme-öğrenme yöntemleri, teknikleri, ders araç ve gereçleri. 4.Değerlendirme süreci. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

19 EĞİTİMİN SINIFLANDIRILMASI Eğitim, süreç itibariyle informal ve formal olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

20 EĞİTİM Örgün Eğitim Yaygın Eğitim Okul Öncesi Eğitim Yüksek Öğretim Liseİlkokul Hizmet İçi Eğitim Etkinlikleri Kurslar Formal İnformal Eğitimin Sınıflandırılması Doç. Dr. Gülten HERGÜNER Ortaokul

21 İnformal Eğitim Bir plana bağlı olmaksızın yapılan eğitim etkinliklerine informal eğitim denir. İnsanların; aile içinde, sinemada, sokakta, evde, işyerlerinde kısacası her an her yerde gelişigüzel bir şekilde öğrendikleri bilgiler informal eğitime girmektedir. İnformal eğitim, denetimli ve planlı olmadığı için birey farkında olmadan olumlu davranışların yani sıra, yanlış davranışlar da öğrenir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

22 İnformal eğitim olumlu çevre şartlarından olumlu, olumsuz çevre şartlarından da olumsuz etkilenebilir… Hadi tartışalım siz ne düşünüyorsunuz? Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

23 Formal Eğitim Planlı eğitim etkinliklerine formal eğitim denir. Önceden hazırlanmış bir program çerçevesinde, planlı ve amaçlı olarak öğretim yoluyla yapılan eğitimdir. Bu tür eğitimde, öğretim süreci kontrollü bir şekilde öğretmen tarafından planlanmakta ve yürütülmektedir. Formal eğitim süreci; örgün eğitim ve yaygın eğitim olmak üzere iki şekilde gerçekleştirilmektedir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

24 Örgün Eğitim Örgün eğitim; belli bir yaş grubundaki bireylere, ilgili eğitim sisteminin önceden tespit edilmiş amaçlarına uygun olarak hazırlanmış eğitim programlarıyla okul ortamında düzenli olarak verilen eğitimdir. Bu tanımın üç boyutu bulunmaktadır; 1. Belirli bir yaş gurubu olması, 2. Önceden belirlenmiş amaçlara uygun eğitim programı olması, 3. Okul ortamında düzenli bir eğitimin yapılmasıdır. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

25 Örgün eğitim; Okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yüksek öğretim basamaklarından oluşur. Örgün eğitim sisteminde belli bir sıra söz konusudur. Bir eğitim basamağını başarıyla tamamlayamayan bir öğrenci o basamaktan sonraki öğretim kurumuna giremez. Örgün eğitim süreklilik isteyen bir süreçtir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

26 Okul Öncesi Eğitim Okul öncesi eğitim, mecburi ilköğretim çağına gelmemiş çocukların eğitimini kapsar. Bu eğitim isteğe bağlıdır. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

27 Amaç ve Görevleri: Okul öncesi eğitimin amaç ve görevleri, milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak: a)Çocukların beden, duygu ve zihin gelişimini ve iyi alışkanlıklar kazanması sağlamak, b)Onları temel eğitime hazırlamak, c)Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı yaratmak. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

28 İlköğretim İlköğretim, 6-14 yaşlarındaki çocukların eğitim ve öğretimini kapsar. İlköğretim, kız ve erkek bütün çocuklar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

29 Amaç ve Görevleri: a)Her Türk Çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak; bu milli ahlak anlayışına uygun olarak yetiştirmek, b)Her Türk Çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata ve bir üst öğretime hazırlamaktır. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

30 Ortaöğretim Orta öğretim, temel eğitime dayalı, en az üç yıl öğrenim veren genel, mesleki ve teknik öğretim kurumlarının tümünü kapsar. Temel eğitimi tamamlayan ve orta öğretime başlamayı hak kazanan her öğrenci; orta öğretime devam etme ve orta öğretim imkânlarından ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanma hakkına sahiptir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

31 Ortaöğretimin Amaç ve Görevleri a)Bütün öğrencilere orta öğretim seviyesinde asgari ortak bir genel kültür vermek sureti ile onlara kişi ve toplum sorunlarını tanımak, çözüm yolları aramak ve yurdun iktisadi sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmak, b)Öğrencileri; çeşitli program ve okullarla ilgili, iktisat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yüksek öğretime veya mesleğe hem de yüksek öğretime veya hayata ve iş alanlarına hazırlamaktır. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

32 Bu görevler yerine getirilirken öğrencilerin istekleri ve kabiliyetleri ile toplum ihtiyaçları arasında denge sağlanır. Orta öğretim kurumlarının öğretim süresi, uygulanan programın özelliğine göre, Milli Eğitim Bakanlığınca tespit edilir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

33 Yüksek Öğretim Yüksek öğretim, orta öğretime dayalı en az iki yıllık yüksek öğretim ve eğitim kurumlarının tümünü kapsar. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

34 Amaç ve Görevleri: Yüksek öğretimin amaç ve görevleri, milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak: a)Öğrencileri; ilgi ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yurdumuzun bilim politikasına ve toplumun yüksek seviyede ve çeşitli kademelerdeki insan gücü ihtiyaçlarına göre yetiştirmek, b)Çeşitli kademelerde bilimsel öğretim yapmak, Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

35 c)Yurdumuzu ilgilendirenler başta olmak üzere; bütün bilimsel, teknik ve kültürel sorunları çözmek için bilimleri genişletip derinleştirecek inceleme ve araştırmalarda bulunmak, d)Yurdumuzun her türlü yönde ilerleme ve gelişimini ilgilendiren bütün sorunları, hükümet ve kurumlarla da elbirliği etmek sureti ile öğretim ve araştırma konusu yaparak sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve hükümetçe istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini bildirmek, Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

36 e)Araştırma ve incelemelerin sonuçlarını gösteren, bilim ve tekniğin ilerlemesini sağlayan her türlü yayını yapmak, f)Türk toplumunun genel seviyesini yükseltici ve kamu oyunu aydınlatıcı bilim verilerini sözle, yazıyla halka yaymak ve yaygın eğitim hizmetlerinde bulunmaktır. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

37 Yüksek Öğretim Kurumları Şunlardır  Üniversiteler  Fakülteler  Enstitüler  Yüksek okullar  Konservatuarlar  Meslek yüksek okulları  Uygulama ve araştırma merkezleri Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

38 Yüksek Öğretimin Düzenlenmesi Yüksek öğretim; milli eğitim sistemi çerçevesinde, öğrencileri lisans öncesi, lisans ve lisansüstü seviyelerinde yetiştiren bir bütünlük içinde düzenlenir. Bu bütünlük içinde çeşitli görevleri yerine getiren ve farklı seviyelerde öğretim yapan kuruluşlar bulunur. Farklı seviyeler ve kuruluşlar arasında öğrencilerin kabiliyetlerine göre, yatay ve dikey geçiş yolları açık tutulur. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

39 Yaygın Eğitim Örgün eğitim sistemine hiç girmemiş, bu sistemin herhangi bir basamağında bulunan ya da bu basamakların birinden ayrılmış olan kişilere ilgi ve ihtiyaç duydukları alanlarda yapılan eğitimdir. Çeşitli merkezlerde açılan kurslar, resmi kurum, özel kurum ve iş yerlerinde düzenlenen hizmet içi eğitim çalışmaları yaygın eğitim etkinlikleridir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

40 Formal eğitimle informal eğitimi birbirinden kesin çizgilerle ayırmak mümkün değildir. Aynı anda hem formal, hem de informal eğitim gerçekleşebilir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

41 Amaç ve Görevleri Milli Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak, örgün eğitim sistemine hiç girmemiş yahut, herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademeden çıkmış vatandaşlara yönelik bir eğitimdir. a)Okuma-yazma öğretmek, eksik eğitimlerini tamamlamaları için sürekli eğitim imkânları hazırlamak, b)Çağımızın bilimsel, teknolojik, iktisadi, sosyal ve kültürel gelişmelerine uymalarını sağlayıcı eğitim imkânlarını hazırlamak, c)Milli kültür değerlerimizi koruyucu, geliştirici, tanıtıcı benimsetici nitelikte eğitim yapmak, Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

42 d)Toplu yaşama, dayanışma, yardımlaşma, birlikte çalışma ve örgütlenme anlayış ve alışkanlıklarını kazandırmak, e)İktisadi gücün artırılması için gerekli beslenme ve sağlıklı yaşama şekil ve usullerini benimsetmek, f)Boş zamanlarını iyi bir şekilde değerlendirme ve kullanma alışkanlıkları kazandırmak, g)Kısa süreli ve kademeli eğitimi uygulayarak ekonomimizin gelişmesi doğrultusunda ve istihdam politikasına uygun mesleklerini edinmelerini sağlayıcı imkânlar hazırlamak, h)Çeşitli mesleklerde çalışmakta olanların, hizmet içinde ve meslekle rinde gelişmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

43 MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU Türk Milli Eğitiminin 16.06.1983 tarih ve 2842 sayılı temel kanununun kapsamı 1. maddesinde belirlenmiştir. Buna göre; “Türk Milli Eğitiminin düzenlenmesindeki esas olan amaç ve ilkeler; eğitim sisteminin genel yapısı, öğretmenlik mesleği, okul bina ve tesisleri, eğitim araç ve gereçleri ve devletin eğitim ve öğretim alanındaki görev ve sorumluluğu ile ilgili temel hükümleri bir sistem bütünlüğü içinde kapsar.” denilmektedir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

44 MİLLİ EĞİTİMİN TEMEL İLKELERİ a)Genellik ve Eşitlik İlkesi: Eğitim kurumları; dil, ırk, cinsiyet ve din ayırımı gözetilmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.(Madde 4) b)Ferdin ve Toplumun İhtiyaçları İlkesi: Milli eğitim hizmeti, Türk vatandaşlarının istek ve kabiliyetleri ile Türk toplumunun ihtiyaçlarına göre düzenlenir.(Madde 5) c)Yöneltme İlkesi: Fertler; eğitimleri süresince, ilgi, istidat ve kabili yetkileri ölçüsünde ve doğrultusunda çeşitli programlara veya okullara yöneltilerek yetiştirilirler. (Madde 6) Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

45 d)Eğitim Hakkı İlkesi: Temel eğitim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır. Temel eğitim kurumlarından sonraki eğitim kurumlarından vatandaşlar ilgi kabiliyetleri ölçüsünde yararlanırlar. (Madde 7) e)Fırsat ve İmkan Eşitliği İlkesi: Eğitimde kadın, erkek herkese fır sat ve imkan eşitliği sağlanır. Maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla parasız yatılı, burs, kredi ve başka yollarla gerekli yardımlar yapılır. (Madde 8) Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alınır. f)Süreklilik İlkesi: Fertlerin genel ve mesleki eğitimlerinin hayat boyunca devam etmesi esastır.(Madde 9) Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

46 g)Atatürk İnkılap ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği İlkesi: Eğitim sistemimizin her derece ve türü ile ilgili ders programlarının hazırlanıp uygulanmasında ve her türlü eğitim faaliyetlerinde Atatürk İnkılap ve İlkeleri ve Anayasada ifadesini bulmuş olan Atatürk milliyetçiliği temel olarak alınır. Milli ahlak ve milli kültürün bozulup yozlaşmadan kendimize has şekli ile evrensel kültür içinde korunup geliştirilmesine ve öğretilmesine önem verilir. Milli birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak Türk dilinin, eğitimin her kademesinde, özellikleri bozulmadan ve aşırılığa kaçılmadan öğretilmesine önem verilir; çağdaş eğitim ve bilim dili halinde zenginleşmesine çalışılır ve bu maksatla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile işbirliği yapılarak Mili Eğitim Bakanlığınca gereken tedbirler alınır. (Madde 10) Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

47 h)Demokrasi Eğitimi İlkesi: Güçlü ve istikrarlı, hür ve demokratik bir toplum düzeninin gerçekleşmesi ve devamı için yurttaşların sahip olmaları gereken demokrasi bilincinin, yurt yönetimine ait bilgi, anlayış ve davranışlarla sorumluluk duygusunun ve manevi değerlere saygının, her türlü eğitim çalışmalarında öğrencilere kazandırılıp geliştirilmesine çalışılır; ancak, eğitim kurumlarında Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine aykırı siyasi ve ideolojik telkinler yapılmasına ve bu nitelikteki günlük siyasi olay ve tartışmalara karışılmasına hiçbir şekilde meydan verilmez.(Madde 11) Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

48 h)Laiklik ilkesi: Türk milli eğitiminde laiklik esastır. Din kültürü ve ahlak öğretimi ilköğretim okulları ile lise ve dengi okullarda okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. (Madde 12) i)Bilimsellik İlkesi: Her derece ve türdeki ders programları ve eğitim metotlarıyla ders araç ve gereçleri, bilimsel ve teknolojik esaslara ve yenilikle re, çevre ve ülke ihtiyaçlarına göre sürekli olarak geliştirilir. Eğitimde verimliliğin artırılması ve sürekli olarak gelişme ve yenileşmenin sağlanması bilimsel araştırma ve değerlendirmelere dayalı olarak yapılır. Bilgi ve teknoloji üretmek ve kültürümüzü geliştirmekle görevli eğitim kurumları gereğince donatılıp güçlendirilir; bu yöndeki çalışmalar maddi ve manevi bakımından teşvik edilir ve desteklenir. (Madde 13) Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

49 j)Planlılık İlkesi: Milli eğitimin gelişmesi iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınma hedeflerine uygun olarak eğitim - insan gücü - istihdam ilişkileri dikkate alınmak suretiyle, sanayileşme ve tarımda modernleşmede gerekli teknolojik gelişmeyi sağlayacak mesleki ve teknik eğitime ağırlık verecek biçimde planlanır ve gerçekleştirilir. Mesleklerin kademeleri ve her kademenin unvan, yetki ve sorumlulukları kanunla tespit edilir ve her derece ve türdeki örgün ve yaygın mesleki eğitim kurumlarının kuruluş ve programları bu kademelere uygun olarak düzenlenir. Eğitim kurumlarının yer, personel, bina, tesis ve ekleri, donatım, araç, gereç ve kapasiteleri ile ilgili standartlar önceden tespit edilir ve kurumların bu standartlara göre optimal büyüklükte kurulması ve verimli olarak işletilmesi sağlanır. (Madde 14) Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

50 k)Karma eğitim ilkesi: Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır. Ancak eğitimin türüne, imkan ve zorunluluklara göre bazı okullar yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir. (Madde 15) Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

51 l)Eğitim kampüsleri ve okul ile ailenin işbirliği ilkesi: Aynı alan içinde birden fazla örgün ve/veya yaygın eğitim kurumunun bir arada bulunması halinde eğitim kampüsü kurulabilir ve bunların ortak ihtiyaçlarını karşılamak üzere eğitim kampüsü yönetimi oluşturulabilir. Eğitim kampüsü bünyesindeki ortak açık alan, kantin, salon ve benzeri yerlerin işlettirilmesi veya işletilmesi kampüs yönetimince yerine getirilir. Bu şekilde elde edilen gelirler, kampüsün ortak giderlerinde kullanılır. Eğitim kampüslerinin kuruluşu, yönetiminin oluşumu, gelirlerinin harcanması ve denetlenmesi ile bu fıkrada belirtilen diğer hususlar Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca müştereken hazırlanan yönetmelikle düzenlenir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

52 Eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için okul ile aile arasında işbirliği sağlanır. Bu amaçla okullarda okul-aile birlikleri kurulur. Okul-aile birlikleri, okulların eğitim ve öğretim hizmetlerine etkinlik ve verimlilik kazandırmak, okulların ve maddi imkânlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere; aynî ve nakdî bağışları kabul edebilir, maddi katkı sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler ve kampanyalar düzenleyebilir, okulların bünyesinde bulunan açık alan, kantin, salon ve benzeri yerleri işlettirebilir veya işletebilirler. Öğrenci velileri hiçbir surette bağış yapmaya zorlanamaz. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

53 Okul-aile birliklerinin kuruluş ve işleyişi, birlik organlarının oluşturulması ve seçim şekilleri, sosyal ve kültürel etkinliklerden sağlanan maddi katkılar, bağışların kabulü, harcanması ve denetlenmesi ile açık alan, kantin, salon ve benzeri yerlerin işlettirilmesi veya işletilmesinden sağlanan gelirlerin dağıtım yerleri ve oranları, harcanması ve denetlenmesine dair usul ve esaslar, Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca müştereken hazırlanan yönetmelikle düzenlenir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

54 Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, gerekli görülen hallerde il milli eğitim müdürlükleri; il sınırları içerisinde bulunan bir veya birden fazla eğitim kampüsü yönetiminin veya okul-aile birliğinin işlettirebileceği veya işletebileceği yerlere ilişkin ihaleleri bunlar adına yapmaya yetkilidir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

55 Eğitim kampüsleri ve okul-aile birliklerinin gelirleri, genel bütçe gelirleri ile ilişkilendirilmeksizin eğitim kampüsü yönetimi ve okul-aile birliği adına bankalarda açılan özel hesaplarda tutulur. Eğitim kampüsü yönetimleri ve okul-aile birlikleri, bu madde kapsamında yapacakları işlemler ve düzenlenen kâğıtlar yönünden damga vergisi ve harçlardan muaf; bunlara ve bunlar tarafından yapılan bağış ve yardımlar ise veraset ve intikal vergisinden müstesnadır. (Madde 16)  Bu madde başlığı”XIII – Okul ile ailenin işbirliği:” iken, 25/6/2009 tarihli ve 5917 sayılı Kanunun 17 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

56 m)Her yerde eğitim ilkesi: Milli eğitimin amaçları yalnız resmi ve özel eğitim kurumlarında değil, aynı zamanda evde, çevrede, işyerlerinde, her yerde ve her fırsatta gerçekleştirilmeye çalışılır. Resmi, özel ve gönüllü her kuruluşun eğitimle ilgili faaliyetleri, Milli Eğitim amaçlarına uygunluğu bakımından Milli Eğitim Bakanlığının denetimine tabidir. (Madde 17) Doç. Dr. Gülten HERGÜNER


"Doç. Dr. Gülten HERGÜNER. EĞİTİM KAVRAMININ TANIMI Eğitim; bireyleri ve toplumları amaçlı, düzgün bir yaşam biçimine ulaştırmada ve sahip olunan bilgi," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları