Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

LıNK LAYER PROTOCOL (ARP,INARP) 2120203375 YUNUS EMRE BAYAZIT.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "LıNK LAYER PROTOCOL (ARP,INARP) 2120203375 YUNUS EMRE BAYAZIT."— Sunum transkripti:

1 LıNK LAYER PROTOCOL (ARP,INARP) 2120203375 YUNUS EMRE BAYAZIT

2 LINK LAYER PROTOCOL NEDİR?  Bilgisayar a ğ larında,Link Layer protokol internet a ğ mimarisinde yaygın olarak Tcp/Ip ismiyle bilinen İ nternet Protokol Suitin en dü ş ük katmanıdır.  RFC 1122 VE RFC 1123 olarak tanımlanır.Link Layer sadece link’in hosta fiziksel olarak ba ğ landı ğ ında çalı ş an method grubu ve ileti ş im protokolüdür.  Link,host’lar ve node’lar arasındaki ba ğ lantıyı gerçekle ş tiren fiziksel ve mantıksal a ğ bile ş enidir ve bir link protokolü sadece yerel a ğ ba ğ lantılarındaki node'lar ve wide area network ba ğ lantıları arasındaki standartlar ve methodlar için uygundur.

3 LINK LAYER PROTOCOL NEDİR?  TCP ve OSI’deki katmanların anlamsal farklılıklarına ra ğ men,Link katmanı bazen OSI modelindeki fiziksel katman ve data link layer arasındaki birle ş im olarak tanımlanır.  Link Layer direk ba ğ landı ğ ı a ğ da ileti ş im kurması için ileti ş im protokolünü a ğ daki arayüze implement etmesi gerekir buna link layer yada network access layer protokol denir.  Çok sayıda Link Layer protokolü farklı türlerdeki a ğ lara cevap verirler.

4 ARP() NEDİR? ARP(ADDRESS RESOLUTION PROTOCOL) NEDİR?  IP adreslerini fiziksel adrese dönü ş türmek için kullanılır.  Bir paketin bir bilgisayardan çıktı ğ ında nereye gidece ğ ini IP numarası de ğ il gidece ğ i bilgisayarın fiziksel adresi (MAC) belirler.  Bu adreste paketin gidece ğ i ip numarası kullanılarak elde edilir.  Ardından paket yönlendirilir.  ARP adres çözümlemek istedi ğ i zaman tüm a ğ a bir ARP istek mesajı gönderir ve bu IP adresini gören yada bu IP adresine giden yol üzerinde bulunan makine bu iste ğ e cevap verir ve kendi fiziksel adresini gönderir.  ARP iste ğ inde bulunan makine bu adresi alarak verileri bu makineye gönderir.   A ğ katmanından iletim için alt katmanlara aktarılan bir paketin do ğ ru yere ula ş tırılabilmesi için, paketteki a ğ katmanı adresinin Veri ba ğ lantısı katmanında ve Fiziksel katmanda fiziksel adrese çözümlenmesi gerekmektedir. Çünkü bu iki katmanda farklı adreslendirme yöntemleri kullanılmaktadır. Bu iki farklı adres uzayı arasındaki çözümleme sürecini düzenleyen protokol de Adres Çözümleme Protokolüdür.

5 ARP-BULUNDUĞU KATMANLAR

6 AYNı AĞDA ARP FIZIKSEL ADRESLERININ ÇÖZÜMLENMESI 1.A bilgisayarı B bilgisayarı ile ileti ş ime geçmek istiyor. A bilgisayarının IP si 192.168.1.2 ve B bilgisayarının IP si 192.168.1.3 olsun.A bilgisayarı 192.168.1.3 IP adresine sahip olan cihazın fiziksel adresine kendi arp tablosundan bakar. 2.E ğ er arp tablosunda o girdiyi bulamazsa bütün a ğ a broadcast bir arp istek paketi yollar. Bu pakette kendi IP adresi, fiziksel adresi ve alıcının IP adresi vardır. Alıcı fiziksel adresi, paketin bütün a ğ a gidebilmesi için FF:FF:FF:FF:FF:FF dir. Bu yerel a ğ daki bütün bilgisayarlar arp paketini alır. Kendi IP adresi ile kar ş ıla ş tırır. E ğ er e ş le ş me olmazsa cevap dönmez ve arp paketini atar. 3.B bilgisayarı arp paketindeki IP ile kendi IP adresinin e ş le ş ti ğ ini görür ve A bilgisayarı için IP adresi-fiziksel adres e ş le ş tirmesini kendi arp tablosuna ekler. 4.B bilgisayarı kendi fiziksel adresini içeren bir arp yanıt paketini A bilgisayarına yollar. 5. A bilgisayarı gelen arp yanıt paketindeki fiziksel adresi, ö ğ renmek istedi ğ i IP adresiyle e ş le ş tirip arp tablosuna ekler

7 FARKLı AĞLARDA ARP FIZIKSEL ADRESLERININ ÇÖZÜMLENMESI A bilgisayarı ile D bilgisayarı arasındaki haberle ş mede paket önce Y1 e, sonra Y2 ye gönderilir. Çözümleme de ise; A dü ğ ümü Y1 in adresini çözümler. Y1, Y2 nin adresini çözümler. Y2 de D nin adresini çözümler.

8 ARP PAKET FORMATı Gerekli durumlardaki mesajla ş malarda kolaylık sa ğ laması için bir ARP mesaj yapısı olu ş turulmu ş tur. Bir arp paket biçimi a ş a ğ ıdaki gibidir.

9 ARP PAKET FORMATı Donanım Adres Tipi Her bir veri hattı katman protokolüne bu alanda kullanması için verilen numaradır. Örne ğ in Ethernet 1 Protokol Adres Tipi Her bir protokole bu alanda kullanılması için verilen numaradır. Örne ğ in, IP 0x0800 Donanım Adres Uzunlu ğ u Donanım adresinin byte cinsinden uzunlu ğ unu gösterir. Ethernet adresi 6 byte uzunlu ğ undadır. Protokol Adres Uzunlu ğ u IP adresinin byte cinsinden uzunlu ğ udur. IPv4 adresi 4 byte uzunlu ğ undadır. Operasyon Gönderici belirli operasyonları sergiler: istek için 1, cevap için 2, RARP iste ğ i için 3 ve RARP cevap için 4. Gönderen Donanım Adresi Donanım adres göndericisi Gönderen Protokol Adresi Protokol adres göndericisi Hedef Donanım Adresi Alıcıya yönelik donanım adresidir. Bu alanda istekler önemsenmez.Bir istek mesaji gönderilirken Varı ş Donanım Adresi’nin tamamı F yapılır. (FF:FF:FF:FF:FF:FF) Hedef Protokol Adresi Alıcıya yönelik protokol adresidir.

10 ARP KOMUTLARı

11 INARP (INVERSE ADDRESS RESOLUTION PROTOCOL) InARP, bir Frame Relay istasyonunun sanal devrelerle olu ş an bir istasyonun protokol adresini bulmasını sa ğ lar. Aynı mesajın kopyalarıyla yapılan yayını taklit etmekten daha etkili, statik konfigürasyonlara ba ğ lı kalmadı ğ ı için daha esnektir.

12 INARP-PAKET FORMATı Paket formatı standart ARP ile aynıdır. Sadece donanım ve protokol adres uzunlukları InARP'nin çalı ş tı ğ ı ortama ba ğ lı olarak de ğ i ş ir. Örne ğ in; IP Frame Relay üzerinde çalı ş ıyorsa donanım adres uzunlu ğ u 2 ile 4 arası de ğ er alır, protokol adres uzunlu ğ u ise 4 de ğ erini alır. İş lem kodu mesaj tipinin istek yada cevap oldu ğ unu gösterir. InARP request = 8 ( istek ) InARP reply = 9 ( cevap )

13 INARP-PROTOKOL IŞLEMI InARP istek yayını yapmak dı ş ında ARP ile aynı i ş lemleri görür. Bunun nedeni, mesaj gönderilecek istasyonun donanım adresinin biliniyor olmasıdır. İ stek gönderen istasyon, kendi kaynak donanım ve protokol adreslerini ve bilinen hedef donanım adresi içinde olan basit bir istek hazırlar. Sonra hedef protokol adres alanını 0'la doldurur. Son olarak paketi a ğ ının özelliklerine göre hazırlayıp verir ve direk olarak hedef istasyona gönderir. Bir istasyon InARP iste ğ i alması üzerine, istemcinin protokol/donanım adresini ARP belle ğ ine haritalayarak iste ğ in ARP belle ğ ine yerle ş tirir ve ba ş ka istek almasını önler. Di ğ er ARP isteklerinden farklı olmasına ra ğ men, alıcı istasyon gelen her InARP iste ğ inin kendisi için oldu ğ unu zanneder. Her InARP iste ğ i için iste ğ in kaynak adreslerini cevabın hedef adresleri gibi kullanarak gerçek bir hazırlar. İ stasyon eri ş ilebilir de ğ ilse veya cevaplamak istemiyorsa iste ğ i görmemezlikten gelir. İ stemci istasyon InARP cevabını aldı ğ ı zaman ARP tablo giri ş ini tamamlar ve gereken adres bilgisini kullanır.

14 KAYNAKÇA https://en.wikipedia.org/wiki/Link_layer https://en.wikipedia.org/wiki/Link_layer https://en.wikipedia.org/wiki/Link_layer http://www.enderunix.org/docs/tcpip/arp/arp.htm http://www.enderunix.org/docs/tcpip/arp/arp.htm http://www.enderunix.org/docs/tcpip/arp/arp.htm http://bidb.itu.edu.tr/seyirdefteri/blog/2013/09/06/arp-(adres-çözümleme- protokolü) http://bidb.itu.edu.tr/seyirdefteri/blog/2013/09/06/arp-(adres-çözümleme- protokolü) http://bidb.itu.edu.tr/seyirdefteri/blog/2013/09/06/arp-(adres-çözümleme- protokolü) http://bidb.itu.edu.tr/seyirdefteri/blog/2013/09/06/arp-(adres-çözümleme- protokolü) Tolga Sakallı Bilgisayar A ğ ları Dersi Slaytları Tolga Sakallı Bilgisayar A ğ ları Dersi Slaytları


"LıNK LAYER PROTOCOL (ARP,INARP) 2120203375 YUNUS EMRE BAYAZIT." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları