Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAMU ZARARI DENETİM HİZMETLERİNDE USUL VE RAPORLAMA Dursun ÖZTÜRK Müfettiş.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAMU ZARARI DENETİM HİZMETLERİNDE USUL VE RAPORLAMA Dursun ÖZTÜRK Müfettiş."— Sunum transkripti:

1 KAMU ZARARI DENETİM HİZMETLERİNDE USUL VE RAPORLAMA Dursun ÖZTÜRK Müfettiş

2 Kurucu hüküm (5018 s.K. Md.71):  Kamu zararı; kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır.

3 Bu durumda; kamu zararından söz edebilmek için:  Ortada bir kamu kaynağı olmalı.  Kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmalı  Bu artış veya eksilme, bir veya daha fazla kamu görevlisinin kasıt, kusur veya ihmali davranışları sonucu almış oldukları karar, yapmış oldukları işlem veya eylemlerinden kaynaklanmalı.

4 Anahtar kelimleler:  Kamu Görevlisi Kavramı:  Anayasa Md.128: Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür.  DMK Md.4/A: Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu Kanunun uygulanmasında memur sayılır. Yukarıdaki tanımlananlar dışındaki kurumlarda genel politika tespiti, araştırma, planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar da memur sayılır.  TCK Md.6/c: Kamu görevlisi deyiminden; kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişi anlaşılır.

5 Anahtar kelimeler (5018 s.K. Md.3/g) :  Kamu kaynağı:  5018 s.Kanun Md. 3/g: Kamu kaynakları: Borçlanma suretiyle elde edilen imkânlar dahil kamuya ait gelirler, taşınır ve taşınmazlar, hesaplarda bulunan para, alacak ve haklar ile her türlü değerleri ifade eder.

6 Anahtar kelimler:  Kasıt: Belli bir sonucun meydana gelebilmesi için bilinçli girişimde bulunmak. Bilinçli girişim; bir şeye zarar vermek, kendisine veya başkasına haksız menfaat temin etmek şeklinde ortaya çıkabilir.  Kusur: Bilerek veya bilmeyerek bir işi gereği gibi yapmamak.  İhmal: Gereken ilgiyi göstermemek, boşlamak, savsaklamak, önem vermemek.

7 Cezai şart  5018 s. K. Md.71:  Alınmamış para, mal ve değerleri alınmış; sağlanmamış hizmetleri sağlanmış; yapılmamış inşaat, onarım ve üretimi yapılmış veya bitmiş gibi gösteren gerçek dışı belge düzenlemek suretiyle kamu kaynağında bir artışa engel veya bir eksilmeye neden olanlar ile bu gibi kanıtlayıcı belgeleri bilerek düzenlemiş, imzalamış veya onaylamış bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunların bu fiillere ilişkin hükümleri uygulanır. Ayrıca, bu fiilleri işleyenlere her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dahil yapılan bir aylık net ödemelerin iki katı tutarına kadar para cezası verilir.

8 Kapsam:  Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Md.2: Bu Yönetmelik, düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde tespit edilen kamu zararlarından doğan alacakları kapsar.  Genel Yönetim 5018 s.K. Md.3:  Merkezi Yönetim kapsamındaki kamu idareleri  Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri (I sayılı Cetvel)  Özel Bütçeli İdareler (II sayılı Cetvel)  Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar (III sayılı Cetvel)  Sosyal Güvenlik Kurumları (IV sayılı Cetvel)  Mahalli İdareler

9 İstisna:  Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Md.2:  14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında bulunan kamu idarelerinde görevli memurların,  kullanımlarındaki taşınır ve taşınmazların korunması ve her an hizmete hazır halde bulundurulması için gerekli tedbirleri almamaları nedeniyle Devlete verdikleri zararlar ile  kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak kişilere verdikleri zararlar hakkında,  Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

10 Sorumluluk  Yönetmelik Md. 5: kamu görevlileri; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, yönetilmesinden, kullanılmasından, korunmasından, kötüye kullanılmaması ve her an hizmete hazır bulundurulması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludurlar.  Kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme bağlama veya yargılama sonucunda tespit edilen kamu zararının geri ödenmesi sürecine, kamu görevlileri ile birlikte ilgililer de dahil edilir.

11 Kamu Zararının Belirlenmesi  Yönetmelik Md. 6: Kamu zararının belirlenmesinde; Yapılan iş, alınan mal veya hizmet karşılığı olarak ilgili mevzuatında belirtilen ya da karar, onay, sözleşme ve benzeri belgelerde belirlenen tutardan fazla ödeme yapılması, Mevzuatında öngörülen haller dışında, iş yaptırılmadan, mal veya hizmet alınmadan önce ödeme yapılması, Transfer niteliğindeki giderlerde, fazla veya yersiz ödemede bulunulması, Mevzuatı gereğince görevlendirilen komisyon veya kişilerce rayiç bedelinden daha yüksek fiyatla iş yaptırılması, mal veya hizmet alınması, Kamu idarelerine ait malların kiraya verilmesi, tahsisi, yönetimi, kullanımı ve elden çıkarılması işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde yapılmaması, Görevlilere teslim edilen taşınırların zarara uğraması, İdare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil işlemlerinin mevzuata uygun şekilde yapılmaması, Kamu idaresinin yükümlülüklerinin mevzuatına uygun şekilde yerine getirilmemesi sebebiyle; kamu idaresine faiz, tazminat, gecikme zammı, para cezası gibi ek malî külfet getirilmesi, Mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması, esas alınır

12 Kamu zararının tespiti  Yönetmelik Md.7:  Kamu zararları aşağıda sıralanan yöntemlerle tespit edilir.  Kontrol, denetim veya inceleme,  Sayıştay'ca kesin hükme bağlama,  Adlî, idarî veya askerî yargılama

13 Kamu Zararı İdari YöndenYargısal Yönden 657 s.K. 5018 s.K. Adli, İdari, Askeri Yargı Sayıştay KişilereEşyaya Artışa Engel Azalışa Sebep Tedbir Tahsil Gerekiyorsa Ceza TCK 657 Tespit

14 Kamu zararının bildirilmesi (raporlama):  Yönetmelik Md.7:  Tespit edilen kamu zararına ilişkin yazı, tutanak, rapor, ilâm ve benzeri belgeler ilgili kamu idarelerine gönderilir.  Kontrol, denetim ve inceleme sonucunda tespit edilerek kamu idarelerine bildirilen kamu zararlarına ilişkin belgelerde yer alan hususlar, ilgili harcama yetkilisinin de görüşleri alınmak suretiyle merkezde üst yönetici, taşrada ise idarenin en üst yöneticisi tarafından değerlendirilir.  Taşrada idarenin en üst yöneticisi ile harcama yetkilisi görevinin aynı kişide birleşmesi halinde değerlendirme üst yönetici tarafından yapılır.  Yapılan değerlendirme sonuçları dosyasına konulur.  Kontrol, denetim veya inceleme sonucunda tespit edilen kamu zararına ilişkin belgelerde, sorumlularla birlikte tahsil sürecine dahil edilecek ilgililer de belirtilir.  Bu belirlemenin yapılmadığı durumlarda, zararın tahsil sürecine dahil edilecek ilgililer merkezde üst yönetici, taşrada ise idarenin en üst yöneticisi tarafından yaptırılacak inceleme ile belirlenir.  Yargı kararları ve Sayıştay ilâmlarıyla tespit edilen kamu zararı alacakları ile değerlendirme sonucunda takip ve tahsiline karar verilen alacaklar, merkezde strateji geliştirme birimlerince, taşrada ise takibe yetkili idare birimince takip edilir.  Sayıştay denetçileri tarafından inceleme sırasında mevzuata uygun bulunmayan veya noksan görülen işler hakkında kendilerine gönderilen kamu zararına ilişkin sorguların bir örneği, ilgili kamu görevlisince ilgisine göre üst yönetici veya en üst yöneticiye bildirilir. Bu sorgular, kamu idaresince ihbar kabul edilerek gerekli kontrol, denetim ve inceleme başlatılabilir

15 Kamu zararları için alacak takip dosyası açılması (Md.8) ve muhasebe kayıtlarına alınması (Md.9)  Tespit edilen ve karara bağlanan her bir kamu zararı için bir alacak takip dosyası açılır ve bunlar mutlak suretle muhasebe kayıtlarına alınır.

16 Kamu zararının oluştuğu tarih  Yönetmelik Md.17:  Vezne ve ambar açıkları ile diğer muhasebe yetkilisi mutemetlerinin açıklarında, açığın meydana geldiği tarihte, bu tarihin bilinmediği durumlarda olayın tespit edildiği tarihte,  İş, mal veya hizmet karşılığı olarak ilgili mevzuatında belirlenen veya mevzuatında öngörülen karar, onay ya da sözleşmesinde belirlenen tutardan fazla yapılan ödemeler ile transfer niteliğindeki giderlerde yapılan yersiz ve fazla ödemelerde, ödemenin yapıldığı tarihte,  Kayıtlı olsun veya olmasın, kamu idaresinin yönetim ve kullanımında olan ya da kullanıcılarına teslim edilen taşınırların kaybedilmesi, çalınması veya zarar görmesi hallerinde olayın meydana geldiği tarihte; bu tarihin bilinmediği durumlarda olayın tespit edildiği tarihte,  İş yaptırılmadan, mal veya hizmet alınmadan ya da mevzuatında öngörülmediği halde yapılan yersiz ödemelerde, ödemenin yapıldığı tarihte,  İdare gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde yapılmaması hallerinde, söz konusu işlemin zaman aşımına uğradığı tarihte,  Hakedişlerden kesinti suretiyle yapılan gelir tahsilatının eksik yapılması hallerinde, tahsilat tutarının gelir kaydedilmesi gerektiği tarihte, oluşmuş kabul edilir.

17 Faiz başlangıcı  Yönetmelik Md.18:  Kamu zararından doğan alacaklarda ilgili mevzuatına göre hesaplanacak faizin başlangıç tarihi, kural olarak zararın oluştuğu tarihtir.  Sayıştay, adlî, idarî ve askerî mahkeme ilâmları ile tespit olunan kamu zararından doğan alacaklarda faiz başlangıç tarihi, ilâmda faizin başlangıcı hakkında hüküm varsa belirtilen tarih, aksi takdirde karar tarihidir.  Sorumlular ve/veya ilgililerce yapılan ödeme tutarının, alacak aslı ile faiz tutarının tamamını karşılamaması halinde ödenen tutar vadesi gelmiş alacak aslına ve faizine orantılı olarak mahsup edilir.  Borç aslına faiz dahil edilerek, tekrar faiz yürütülemez.

18 Kamu zararından doğan alacakların tahsil şekilleri  Yönetmelik Md. 12:  Kamu zararından doğan alacaklar, sorumlulardan ve/veya ilgililerden, zararın oluştuğu tarihten itibaren ilgili mevzuatına göre hesaplanacak faiziyle birlikte tahsil edilir. T espit edilen kamu zararları;  Rızaen ve sulh yolu ile ödenmek,  Borçlar Kanunu hükümlerine göre takas yapılmak,  İcra İflas Kanunu hükümleri uygulanmak, suretiyle tahsil edilir.

19 Rızaen ve sulh yoluyla tahsilat  Yönetmelik Md.13:  Kamu zararından doğan alacaklar, sorumluları ve/veya ilgilileri tarafından rızaen veya ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sulh yoluyla ödenebilir.  Oluştuğu tarih itibarıyla onaltı yaşından büyükler için tespit edilen asgarî ücretin bir aylık brüt tutarının yarısını geçmeyen alacaklar, merkezde üst yöneticinin, taşrada ise idarenin en üst yöneticisinin izni ve sorumlunun ve/veya ilgilinin kabul etmesi koşuluyla, tebliğ tarihini izleyen aybaşından itibaren aylığından kesilerek rızaen tahsil edilir.  Bu tutarları aşan alacağın ödenmesinin ilgili mevzuat çerçevesinde sulh yolu ile sağlanması halinde, sulh işleminin kesinleştiği tarihi izleyen aybaşından itibaren sorumlunun ve/veya ilgilinin aylığından kesilerek tahsil edilebilir.  Aylıklardan yapılacak kesinti tutarı, sorumlulara ve/veya ilgililere yapılan her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dahil bir aylık net ödemelerinin dörtte birinden az, üçte birinden çok olamaz.

20 Takas suretiyle tahsilat  Yönetmelik Md. 14:  Kamu zararı alacakları, sorumluların ve ilgililerin kamu idaresiyle olan özel hukuk ilişkilerinden doğan alacaklarından 818 sayılı Kanun hükümlerine göre takas suretiyle tahsil edilebilir.  Takas suretiyle tahsil için;  Alacaklı kamu idaresi ile sorumlu ve/veya ilgilinin karşılıklı olarak alacaklı ve borçlu durumunda olmaları,  Takas edilecek borç ve alacağın nakit olması,  Takas edilecek borç ve alacağın her ikisinin de vadesinin gelmiş olması,  Takas yapılmadan önce sorumluya ve/veya ilgiliye alacağının borcuna takas suretiyle mahsup edileceğinin bir yazı ile bildirilmesi veya alacağını talep ettiği zaman borcu ile takas edileceğinin beyan edilmesi, gerekir.  Borç ve alacaktan birisi şarta bağlı bulunuyorsa veya henüz vadesi gelmemiş ise takas yapılamaz.

21 İcra yoluyla tahsilat  Yönetmelik Md. 15:  Sayıştay ve mahkeme ilâmları ile hüküm altına alındığı halde sorumluları ve/veya ilgilileri tarafından rızaen ödenmeyen kamu zararından doğan alacaklar, 2004 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.  Kamu idarelerinin strateji geliştirme birimleri ile taşradaki takibe yetkili birimleri tarafından öncelikle tapu, banka, vergi dairesi, trafik şubesi ve sosyal güvenlik kurumları olmak üzere ilgili yerlerden sorumluların ve ilgililerin malvarlığı araştırması yapılarak veya yaptırılarak alacak takip dosyası tamamlanır ve icra takibatı yapılmak veya gereken hallerde yetkili mercilerden takipten vazgeçme onayı alınmak üzere kamu idaresini temsile yetkili hukuk birimine gönderilir.  Takipten vazgeçme onayı, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde 659 sayılı KHK hükümlerine göre, kapsamdaki diğer kamu idarelerinde ise özel mevzuatlarındaki hükümlere göre alınır.

22 Taksitlendirme:  Yönetmelik Md. 16:  Taksitlendirme süresi 5 yılı geçemez.  Genel Bütçe kapsamındaki idarelerin taksitlendirme işlemi 659 sayılı GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ VE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERDE HUKUK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME hükümleri çerçevesinde yapılır.  Diğer idarelerde ise kendi özel mevzuatlarında başkaca bir hüküm bulunmadıkça taksitlendirmeye üst yöneticiler yetkilidir. Üst yöneticiler bu yetkilerini sınırlarını açıkça belirtmek suretiyle merkezde yardımcılarına veya strateji geliştirme birimlerine, taşrada ise idarenin en üst yöneticilerine devredebilir

23 Zamanaşımı:  Yönetmelik Md. 19:  Kamu zararından doğan alacaklarda zamanaşımı süresi, zamanaşımını kesen ve durduran genel hükümler saklı kalmak kaydıyla, on yıldır.  Zamanaşımı süresi, kamu zararının oluştuğu tarihi takip eden malî yılın başında işlemeye başlar ve onuncu yılın sonunda biter.  Borç aslı zamanaşımına uğramış olan kamu zararından doğan alacakların faizleri de zaman aşımına uğrar.  Zamanaşımına uğramış olsa dahi sorumlular ve/veya ilgililer tarafından rızaen yapılan ödemeler kabul edilir.

24 Silinmesi  Yönetmelik Md. 21:  Zorunlu veya mücbir sebeplerle takip ve tahsil imkanı kalmayan kamu zararından doğan alacaklardan merkezî yönetim bütçe kanununda gösterilen tutara kadar olanların kayıtlardan çıkarılmasına, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde Maliye Bakanı, diğer kamu idarelerinde özel kanunlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla üst yöneticiler yetkilidir.

25 Denetim Hizmetlerinde Usul  Konunun tespit edilmesi  Konunun incelenmesi ve değerlendirilmesi  Sonuca bağlama Denetim Hizmetlerinde Raporlama  İlgili mevzuat hükümleri

26 Teşekkür Ederiz.


"KAMU ZARARI DENETİM HİZMETLERİNDE USUL VE RAPORLAMA Dursun ÖZTÜRK Müfettiş." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları