Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Anatomi Terminolojisi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Anatomi Terminolojisi"— Sunum transkripti:

1 Anatomi Terminolojisi

2 ANATOMİ Anatomi: Organik varlıkları ve bu varlıkları meydana getiren oluşumları yapı, şekil, pozisyon, ilgi ve fonksiyonları ile inceleyen bilim dalıdır. Patolojik Anatomi: Hasta organları inceleyen bilim dalıdır. Makroskopik Anatomi: Vücudu çıplak gözle görüldüğü şekliyle inceleyen bilim dalıdır. Sistematik Anatomi: Vücutta belli bir görevi yapmak üzere bir araya gelmiş organları bir bütün olarak ele alır. Topografik Anatomi (Bölgesel Anatomi): Vücudu bölgelere ayırarak inceler. Mikroskopik Anatomi: Gözle görülmeyen yapıları inceler.

3 ANATOMİK DÜZLEMLER 1- Sagittal Düzlem
Vücudu önden arkaya ve yukarıdan aşağıya kesen vertikal (dikey) düzlemlerdir. Vücudu sağ ve sol iki yarıma ayırır Bu düzlem tam ortadan geçerek vücudu iki eşit parçaya ayırıyorsa median düzlem (planum medianum) denir. 2- Horizontal(transvers) Düzlem Sagittal ve frontal düzlemlere dik, yere paralel olan düzlemdir. Vücudu üst ve alt bölümlere ayırır 3- Frontal (Koronal) Düzlem Vücudu sağdan sola doğru kesen ve yere dik olarak uzanan düzlemdir. Vücudu ön ve arka bölümlere ayırır 4- Planum subcostale; costaların altından geçen transvers düzlemdir. 5- Planum transpyloricum; pilor (mide çıkışı) seviyesinden geçen transvers düzlemdir. 6- Planum umbilicale; umbilicus (göbek) seviyesinden geçen

4 ANATOMİK EKSENLER 1- Transvers Eksen: Bir omuzdan diğerine doğru geçen ve yere paralel olan eksendir. 2- Vertikal Eksen: Baştan aşağı doğru dik inen eksendir. 3- Sagittal Eksen: Yere paralel önden arkaya doğru geçen eksendir

5 VÜCUT BOŞLUKLARI Arka (Dorsal) vücut boşluğu
Cavitas Cranii (Kafatası boşluğu) Canalis Vertebralis (Omurga kanalı) Spinal Cavity: Bel Boşluğu Pelvis Cavity: Karın Altı Boşluğu Ön (Ventral) vücut boşluğu Cavitas Thoracis (Göğüs boşluğu) Cavitas Abdominalis (Karın boşluğu)

6

7 Yön ve yer belirten terimler
Anterior-> Ön Posterior-> Arka Superior-> Üst İnferior-> Alt Medial-> Orta hatta yakın Lateral-> Dış tarafa yakın Kranial-> Başa yakın Kaudal-> Ayağa yakın Dexter (dextra); sağ. Sinister (sinistra); sol. Apicalis; tepe. Basilaris; taban. Centralis; merkez. Periferalis; uzak. Vertical; dikey. Horizontal; yatay. Ventral-> Karın tarafına yakın Dorsal-> Sırt tarafına yakın Proksimal-> Eklem veya referans noktasına yakın Distal-> Eklem veya referans noktasına uzak Parietal-> Vücut boşluklarının dış duvarı ile yakın olan Visseral-> İç organlarla ilgili olan İpsilateral-> Vücudun aynı tarafında olan Kontralateral-> Vücudun karşı tarafında olan

8

9 Anatomi ile ilgili sıfatların kısaltılması:
ant. : - anterior, anterius; ön, öndeki post. : - posterior, posterius; arka, arkadaki dext. : - dexter, dextra, dextrum; sağ, sağdaki sin. : - sinister, sinistra sinistrum; sol, soldaki inf. : - inferior, inferius; alt, alttaki sup.: - superior, superius; üst, üstteki superfic.: - superficialis, superficiale; yüzeysel prof.: - profundus, profunda, profundum; derin, derinde olan int.: - internalis; iç, içte olan ext.: - externalis ;dış, dışta olan obl. :- obliquus, obliqua; eğik, eğik olan dor. : - dorsalis, dorsale; sırt ile ilgili vent.: - ventralis, ventrale; ön yüz ile ilgili,karınla ilgili lat. : - lateralis, laterale; dış yan, dışyanda olan med. : - medialis, mediale; iç, iç yanda olan median.: - medianus, mediana, medianum; arada olan caud.: - caudales, caudale; kuyruk tarafında olan cran.: - cranialis, craniale; baş tarafında olan dist.: - distalis; merkezden uzakta olan prox.: - proximalis; merkeze yakın olan

10 Anatomi terminolojisinde sık kullanılan önekler:
pre- öncü, önce, önünde post-sonu, sonrası, arkası super- normalin üstünde, aşırı, fazla hyper- üst, üzerinde, yukarısında; aşırı, fazla hypo- alt, altında, aşağısında; eksik mega- aşırı büyük, aşırı geniş macro- büyük, iri micro- minik pyo- cerahat, irin ile ilgili pyro- ateş, ısı ile ilgili pseudo- yalancı, sahte uno- bir bi- iki tri- üç tetra- dört, dört kat quadri- dört, dört kat mono-bir, tek multi- çok, birden fazla ante- ön, önde bulunan retro-arka, arkada bulunan intra- iç, içinde bulunan extra-dış, dışında bulunan; ayrıca, fazla sub- alt, altta bulunan supra- üst, üstte bulunan infra- alt, altta bulunan; öte, ötesinde bulunan inter- ara, arasında bulunan ultra- uzakta epi- üst, üstünde, yakınında circum- çevresinde peri- etrafında, ilerisinde endo- içinde ecto-dışında

11 Anatomi ile ilgili isimlerin kısaltılması:
a., aa. : - arteria, arteriae, atardamar, atardamarlar art., artt. :- articulatio, articulationes, eklem, eklemler cart., cartil.: - cartilago, kıkırdak digit.: -digitus, parmak fac.: - facies, yüz fasc.: - fasciculus, demetçik, küçük demet for.: - foramen, delik ggl., ggll.: - ganglion, ganglia, düğüm, düğümler (sinir düğümü) gl., gll. : - glandula, glandulae, bez, bezler inc.: - incisura, çentik lig., ligg. - ligamentum, ligamenta, bağ, bağlar memb.: - membrana, zar m., mm. : - musculus, musculi, kas, kaslar n., nn. : - nervus, nervi, sinir, sinirler nucl., nucll.: - nucleus, nuclei, çekirdek, çekirdekler pl., plex.: - plexus, ağ, ağ şeklinde yapı proc., procc.: - processus, processi, çıkıntı, çıkıntılar r., rr.: - ramus, rami, dal, dallar tub.: - tuberculum, kabartı tr., trr.: - tractus, tracti, yol, yollar (sinir liflerinin oluşturduğu yol) v., vv : - vena,- venae, toplar damar, toplar damarlar

12 VÜCUDUN BÖLÜMLERİ 1- Baş (Caput) 2- Boyun (Collum) 3- Gövde (Truncus) a. Göğüs (Thorax) b. Karın (Abdomen) c. Leğen (Pelvis) 4- Üst taraf (Extremitas superius) a. Kol (Brachium) b. Önkol (Antebrachium) c. El (Manus) 5 -Alt taraf (Extremitas inferius) a. Uyluk (Femur) b. Bacak (Crus) c. Ayak (Pes)

13

14 Anatomik bölgeler ile ilgili kısaltmalar
C - cervicalis boyun T - thoracalis göğüs L - lumbalis bel S - sacralis kalça, leğen Co - coccygeal kuyruk sokumu, koksiks

15 Kemikler İle İlgili Olarak; Anatomik Terimler
Calcaneus: Topuk kemiği Cavitas medullaris: Kemiklerin ortasında bulunan boşluk Coxa: Kalça kemiği Endosteum: Kemik iç yüzeyini örten zar Femur: Uyluk kemiği Medulla ossium (medulla osyum): Kemik iliği. Diaphysis (diyafiz): Uzun kemiklerin gövde kısmı. Epiphysis (epifiz): Uzun kemiklerde gövdenin dıĢındaki iki uç kısım. Metaphysis (metafiz): Uzun kemiklerde epifız ve diyafiz arasında kalan bölüm. Genu: Diz İschion: Kalça Myelos : İlik, kemik iliği Os: Kemik Os breve:Kısa kemik Os irregulare : Düzensiz kemik Os longum: Uzun kemik Ossification / ossificasyon (ossifikasyon): Kemikleşme. Kemik dokusunun oluşması Os planum (os planum): Yassı kemik. Os Pneumaticum (os pnömatikum): Havalı kemik. Os sesamoid/ea (os sesamoit): Susamsı kemik Ossa: Kemikler Osteoblast: Kemik yapıcı hücreler Osteoklast: Kemik yıkıcı hücreler Osteon: Kemik Osteosit: Kemik hücresi Ped: Ayak Pelvis: Taban, oturak yeri Periost: Kemik zarı Periosteum: Kemiklerin dış yüzeyini saran zar Pes:Ayak Physis:Büyüme Planta: Ayak tabanı Pod: Ayak Sternum: Göğüs kemiği

16 Baş Kemiklerine İlişkin Terimler
Cranium (kranyum): Kafa. Baş iskeletinin tüm beyini (ensefalonu) çevreleyen bölümü. Calivaria (kalvarya): Kafa tavanı, kafa kubbesi. Fonticulus (fontikulus): Bıngıldak. Fontanella. Cranial cavity (kranyal kavite): Kafa boşluğu. Kafa kemikleri arasında kalan içinde beyin, beyincik, pons ve medulla oblangatanın yerleştiği boşluk. Orbita (orbita): Gözlerin bulunduğu boşluk. Os frontale / frontal bone (os frontale / frontal bon): Alın kemiği. Kafanın önünde, göz boşluklarının olduğu kemik. İçinde iki sinüs frontalis bulunur Os ethmoidale / ethmoid bone (os etmoidale / etmoid bon): İki göz arasında yer alıp kafa tabanında burun boşluğunun üst kısmında oluşan kalbur kemik Os nasale (os nazale): Burun kemiği. Os zygomaticum (os zigomatikum): Elmacık kemiği Os temporale (os temporale): Şakak kemiği Vomer (vomer): Burun bölmesinin alt-arka kısmını oluşturan küçük, ince kemik. Saban kemiği. Os occipitale (os oksipitale): Art kafa kemiği Os parietale (os paryetale): Yan kafa kemiği. Duvar kemik Os sphenoidale (os sfenoidale): Temel ya da taban kemik. Kafanın orta-taban bölümünde bulunur Mandibula / mandible (os mandibula / mandible): Alt çene kemiği Maxilla (maksilla): Üst çene kemiği

17 Omurga ve Göğüs Kafesi Kemiklerine İlişkin Terimler
Os costae / costa (os kosta / kosta): Kaburga. Sternum (sternum): Göğüs kemiği. Vertebrae / vertebra (vertebra): Omur. Omurgayı oluĢturan otuz üç küçük kemikten her biri. Vertebral column / columna vertebralis (vertebral kolum / kolumna vertebralis): Omurga Vertebral canal (vertebral kanal): Omuriliğin geçtiği kanal, omurga kanalı. Vertebral cervicalis/ cervical vertebra (vertebral servikalis/ servikal vertebra): Boyun omuru Vertebral thoracales/ thoracal vertebra (vertebral torakales/ torakal vertebra): Göğüs /sırt omuru Lumbal vertebra (lumbal vertebra): Bel omuru Coccyx (koksiks): Kuyruk kemiği (Resim 1.4). Sacrum (sakrum ): Sağrı kemiği. Kuyruk sokumu kemiği

18 Üst Ekstremite Kemiklerine İlişkin Terimler
Os scapula (os skapula): Kürek kemiği Os clavicula / clavicle (os klavikula / klavikıl): Köprücük kemiği Os brachia / brachium (os braki / brakium): Kol. Humerus (humerus): Kol kemiği Ossa antebrachium (ossa antebrakyum): Ön kol kemikleri. Radius (radius): Ön kolda döner kemik . Os ulnae / ulna (os ulna / ulna): Ön kolda dirsek kemiği Ossa carpi / carpal bones (ossa karpi / karpal bones): El bilek kemikleri Carpus (karpus): El bileği kemiklerinin genel adı. Ossa manus (ossa manus): El kemikleri. Metacarpus / metacarpal bones (metakarpus / metakarpal bones): El tarağı kemikleri Ossa digitorium manus (ossa dijitorum manus): El parmağı kemikleri. Phalanx (falanks): Parmak kemiği Thumb (thumb): El başparmağı.

19 Alt Ekstremite Kemiklerine İlişkin Terimler
Ossa crus (ossa krus): Bacak kemikleri. Femur (femur): Uyluk kemiği Patella (patella): Diz kapağı kemiği. Fibula (fibula): Ön bacağı oluşturan iki kemikten küçüğü. Baldır kemiği. Kamış kemik Os tibia (tibiya): Kaval kemik. Ön bacağı oluşturan iki uzun kemikten kalın olanı Os talus (os talus): Aşık kemiği. Tarsus (tarsus): Ayak bileği kemiklerinin genel adı. Ossa tarsi / tarsal bones (ossa tarsi / tarsal bones): Ayak bileği kemikleri. Ossa pes / pedis/ podos (ossa pes / pedis/ podos): Ayak kemikleri. Os calcis / calcaneus (os kalkis / kalkaneus): Topuk kemiği. Ossa metatarsi / metatarsal bones (ossa metatarsi / metatarsal bones): Ayak tarağı kemikleri Ossa digitorium pedis (ossa dijitorum pedis): Ayak parmak kemikleri

20 Kalça Kemiklerine İlişkin Terimler
Os coxae /coxa (os koksa / koksa): Kalça kemiği Os ilii / ilium (os ilii / iliyum): Kalça kemiğinin geniş üst bölümü. İlye kemiği. İschium (iskiyum): Oturak Kemiği. Kalça kemiğinin arka alt bölümünü oluşturur Pubis (pubis): Çatı Kemiği. Kalça kemiğinin ön alt bölümünü oluşturur. Pelvis (pelvis): İki kalça kemiği ile sakrumun ortasında oluşan vücut boşluğu Acetabulum (asetabulum): Kalça kemiğinin dış yan tarafında, femur başının oturduğu yuvarlak çukurluk, hokka çukuru.

21 Kemikler İle İlgili Olarak; Tanısal terimler
Osteoma: Kemik dokusunun tümörü Osteomalacia: Kalsiyum yetersizliği nedeniyle kemik sertleşmesinde azalma (kemik yumuşaması) Osteomyelit: Kemik ve kemik iliğinin iltihabı Osteoporoz: Kemik yoğunluğunda azalma, kemik erimesi Osteosclerosis: Kemikte kalınlaşma Achondroplasia: Uzuvların kısa olması nedeniyle cücelik durumu Claudication: Topallama Ekzositoz : Kemiğin dışa doğru büyümesi Kemiğin avasküler nekrozu: Kemiğin kimi sebeplerle beslenme bozukluğu sonucu canlılığını kaybetmesi Fracture (fraktür): Kırık, Kemik bütünlüğünün bozulması Konjenital kalça çıkığı: Doğuştan kalça çıkığı Kyphosis: Kamburluk (arkaya doğru) Lordosis: Kamburluk (öne doğru) Scoliosis (skolyoz): Omurganın yanlara doğru çarpıklığı

22 Torticollis (tortikollis): Eğri boyun
Torticollis (tortikollis): Eğri boyun. Boyun bükülmesi, boyun çarpıklığı. Congenital torticollis (konjenital tortikollis): Doğuştan boyun eğriliği.. Spondylosis (spondiloz): Omurlar arası eklemin hareket yeteneğini kaybetmek üzere sertleşmesi, iki omurun birbirine kaynaması. Diskitis (diskit): Disk iltihabı. Lumbago (lumbago): Bel ağrısı. Disc hernia / herniated disk (disk herni / hernitid disk): Disk fıtığı Pes planus: Doğuştan düz taban olmak Pes valgus: Ayağın dışa bükük olması Rikets: Vitamin D eksikliğine bağlı kemik hastalığı Spondylitis: Omurlarda görülen iltihabi duru Osteitis: Kemik iltihabı Osteogenic sarcoma: Kemik hücrelerinden köken alan kötü huylu tümör

23 Kemikler İle İlgili Olarak; Semptomlara Yönelik Terimler
Fraktür: Kırık, kemik bütünlüğünün bozulması Krepitasyon: Kırık kemikte kemik uçlarının birbirine sürtünmesi sonucu çıkan ses Metatarsalgia: Ayak tarağında hissedilen ağrı Pes cavus: Çukur ayak Pes ekino varus: Çarpık ayak

24 Kemikler İle İlgili Olarak; Cerrahi Terimler
Bone graft (bon graft): Kemik grefti: Kemik yaması yapılması Osteotektomi: Kemiğin çıkartılması Osteotomi: Kemikte kesme işlemi Epiphysiodesis (epifizyodez): Ayrılmış kemik epifizini, diyafize tespit etmek. Reduction of fracture (redüksiyon of fraktür): Fraktür redüksiyonu. Kırık kemiğin normal duruma getirilmesi. Amputasyon: Vücuttaki bir yapının budanma şeklinde çıkarılması. Bu terim çoğunlukla kol ve bacaklar için kullanılmaktadır. Ekzostektomi: Kemikte bulunan çıkıntıların yok edilmesi, çıkarılması

25 Eklemlerle İlgili Olarak; Anatomik Terimler
Articulation (artikülasyon): Eklem. Önemli eklemler “art.” biçiminde kısaltılarak yazılabilir. ArticuIatio synovialis / diarthrosis (artikülasyo sinovyalis / diartroz): Sinovyal eklem. Oynar eklem Articulatio cartilaginea / amphiartrosis (artikülasyo kartilajinya / amfiartroz): Yarı oynar eklemler. Hareket yeteneği sınırlı eklemler Synarthrosis (sinartroz): Oynamaz eklemler. Sutura (sütür / sutura): Baş kemiklerini hareket etmeyecek şekilde birbirine tespit eden eklemsel bağlantı, dikiş tarzı eklemleşme. Discus intervertebralis / intervertebral disk (diskus intervertebralis / intervertebral disk): Omurlar arası disk Bursa mucosae / bursa (bursa mukoza / bursa): Ekleme etki eden kaslar ya da eklem bağlarının kemiklere tutunma yerlerine yakın, kemikle aralarında bulunan kese biçimindeki yapılar. Meniscus articularis (meniskus artikularis): Bazı oynar eklemlerin eklem yüzlerinde bulunan kıkırdak dokudan yapılar. Synovia (sinovya): Eklem sıvısı. Baş Eklemlerine İlişkin Terimler Articulatio atlantoaxialis (artikülasyo atlantoaksiyalis): Atlas (birinci boyun omuru) ve aksis (ikinci boyun omuru) omurları arasındaki eklem. Articulatio atlantooccipitalis (artikülasyo atlantooksipitalis): Oksipital kemik ve birinci boyun omuru atlas arasındaki eklem. Articulatio temporamandibularis (artikülasyo temporamandibularis): Alt çene eklemi. Temporal kemik ile mandibula arasındaki eklem. Üst Ekstremite Eklemlerine İlişkin Terimler Articulatio Cubitus (artikülasyo kubitus): Dirsek, kol ile ön kol arasındaki eklem. Articulatio humeri (artikülasyo humeri): Omuz eklemi. Articulatio radiocarpea (artikülasyo radiyokarpe): El bileği eklemi. Alt Ekstremite Eklemlerine İlişkin Terimler Articulatio coxae (artikülasyo koksa): Kalça eklemi. Articulatio genu (artikülasyo jenu/ genu): Diz eklemi. Articulatio talocruralis (artikülasyo talokruralis): Ayak bileği eklemi.

26 Eklemlerle İlgili Olarak; Tanısal Terimler
Eklemlerle İlgili Olarak; Semptomlara Yönelik Terimler Distorsiyon: Eklem kapsülü yırtılması Periarthritis: Eklem çevresindeki dokularda iltihap Ankylosis (ankiloz): Eklem katılığı, eklem sertliği. Eklemin bükülmemesi. Hemarthrosis (hemartroz): Eklem boşluğuna kan dolması. Arthropathy (artropati): Eklem hastalıkları. Synovitis (sinovit): Sinovyal zarın iltihabı. Synovioma (sinovioma/sinovyom) : Sinovyal zarda gelişen tümör. Chondritis (kondrit): Kıkırdak iltihabı. Chondroma (kondroma/ kondrom): Kıkırdak iyi huylu tümörü. Chondrosarcoma (kondrosarkom): Kıkırdak dokusundan oluşan habis (kötü huylu) ur. Tendinitis (tendinitis/ tendinit): Tendon iltihabı. Tendovaginitis (tendovajinit/ tendovajenit): Tendon ve zarının iltihabı. Tenosynovitis/tendosynovitis (tenosinovit/tendosinovit): Tendon kılıfının iltihabı. Supraspinatus syndrome ( supraspinatus sendromu ): Supraspinatus tendonunun incinmesi ve kol hareketlerinin ağrılı olması. Ankiloz: Eklem sertliği Arthralgia: Eklem ağrısı Artrit: Eklem iltihabı Dislokasyon: Çıkık Hemartroz: Eklem boşluğunda kan birikmesi, kanama Sublüksasyon: Eklem yüzlerinin birbirinden uzaklaşması Travmatik artrit: Zedelenme sonucu eklemde meydana gelen değişiklikler

27 Eklemlerle İlgili Olarak; Cerrahi Terimler
Arthroscopy: Eklemin içini inceleyebilmek amacıyla yapılan girişimsel işlem Arthrotomy: Cerrahi yöntemle eklemin açılması işlemi Artrodez: Cerrahi işlemle eklemin hareketsiz şekle getirilmesi Artroliz: Cerrahi işlemle eklem içindeki yapışıklıkların giderilerek eklemin işlevselliğinin yeniden kazandırılması Chondrectomy (kondrektomi): Kıkırdağın ameliyatla alınması. Chondroplasty (kondroplasti): Kıkırdağın plastik, estetik ameliyatı.

28 Kaslarla İlgili Olarak; Anatomik Terimler
M- musculus / muscle (muskulus / muskili): Kas. Mm- musculi (muskuli): Kaslar Myocytus (miyosit): Kas hücresi. Fibramuscularis (fibramuskularis): Kas teli, kas lifi. Myofibril (miyofibril): Kas hücresi liflerinin her biri. Perimysium (perimisyum): Çizgili kas demetini örten kılıf. Tendo / tendon (tendo / tendon): Kas kirişi. Aponeurosis (aponörozis / aponevroz): Kasları ve kas kirişlerini örten kalın zar örtü. Kas ile kasın tutunduğu kısım arasındaki bağ dokusu. Discus intercalatus (diskus interkalatus): Kalp kası hücreleri arasındaki bağlantı yerleri. Epimysium (epimisyum): Kasın dış zarı. Fascia (fasya): Kas zarı. Akzar.

29 Baş ve Boyun Kaslarına İlişkin Terimler
Göğüs ve Sırt Kaslarına İlişkin Terimler Musculi capitis (muskuli kapitis): Baş kasları. Musculi cervicis (muskuli servikis): Boyun kasları. Musculus faciales (muskulus fasialis): Mimik, yüz kasları. Musculus temporales (muskulus temporalis): şakak kası. Musculus masseter (muskulus masseter): Çiğneme kası. Musculus platysma (muskulus platizma): Boyun deri kası. Musculi prevertebrales (muskuli prevertebralis): Boyun omurlarının ön tarafına yerleşmiş kaslar. Başa fleksiyon yaptırır. Musculi thoracis/musculi pectoralis (muskuli torakis/muskuli pektoralis): Göğüs kasları. Musculi intercostalis (muskuli interkostalis): Kaburga kasları. Musculus diaphragma (muskulus diyafragma): Diyafram kası. Göğüs ve karın boşluğunu birbirinden ayıran, konveks yüzü göğüs boşluğuna bakan, kubbe şeklinde bir kas. Musculus trapezius (muskulus trapezyus): Üst sırt bölgesindeki kas. Musculus latissimus dorsi (muskulus latissimus dorsi): Sırt geniş kası. Musculi rhomboideus (muskuli romboideus): Romboid kaslar. Musculus levatores (muskulus levatores): Kaldırıcı kaslar.

30 Musculus transversus (muskulus transversus): Enine kas.
Karın Kaslarına İlişkin Terimler Üst Ekstremite Kaslarına İlişkin Terimler Musculus rectus (muskulus rektus): Karın, baş ve gözde bulunan düz kaslardan biri. Musculus transversus (muskulus transversus): Enine kas. Musculi obliguus abdominis (muskuli oblikus abdominis): Eğik karın kasları. Musculus deltoideus (muskulus deltoidus): Deltoid kas. Üç köşeli omuz kası Musculus biceps brachi (muskulus biseps brakii): Kolun ön bölümünde bulunan bu kas Musculus brachialis (muskulus brakiyalis): Kol kası. Musculus coracobrachialis (muskulus korakobrakiyali): Korako-brakial kas. Kolun üst iç bölümünde bulunan kas Musculus triceps brachii (muskulus triseps brakii): Üç başlı kol kası.

31 Tremor: Kaslarda istem dışı kasılma-titreme
Kaslarla İlgili Olarak; Tanısal Terimler Tremor: Kaslarda istem dışı kasılma-titreme Bell paralizi (Fascialparalizi): Yüz kaslarını çalıştıran sinir (nervous fascialis) çalışmaz, işlevini yapamaz. Böylelikle yüzde felç meydana gelir. Muscular dystrophy: İlerleyici bir kas hastalığı olarak bilinir. Kaslarda ilerleyici şekilde dejenerasyon. Mysestania gravis: Sinirlerini kafa çiftlerinden alan kaslarda rastlanan, kaslarda yorgunluk ve güçsüzlük bulgularının eşlik ettiği hastalık. Hastalığa sinir-kas kavşağı hastalığı da denmektedir.

32 Myoplasti: Kasların cerrahi olarak onarılması
Kaslarla İlgili Olarak; Ameliyat Terimleri Kaslarla İlgili Olarak; Semptomlara Yönelik Terimler Kramp: Ağrılı kas kasılması (spazm) Hiperkinezi: Amaçsız, istem dışı kasılmalar Tonik kasılmalar: Aşırı, uzun süreli kas kasılması Tremor: Titreme Atrofi: Kas kitlesinin küçülmesi Miyalji: Kas ağrısı Contracture (kontraktür): Kasın sürekli kasılması. Myoclonia (miyokloni): Belli bir kas veya kas grubunda görülen klonik kasılmalarla belirgin hastalık. Myoma (miyom): Kas dokusundan gelişen iyi huylu tümör. Myosarcoma (miyosarkom): Kas dokusundan gelişen kötü huylu tümör. Rhabdomyoma (rabdomiyom): Çizgili kas liflerinde gelişen iyi huylu tümör. Myoplasti: Kasların cerrahi olarak onarılması Myotazis: Kasların gerilmesi Tenorraphy: Kesilen tendonun cerrahi işlem ile dikilmesi Tenotomi: Cerrahi işlemle tendonun kesilmesi

33 Hareketlerle ilgili Genel Anatomik Terimler
Bazı Özel Rotasyon Hareketleri Flexion: Bükme, bükülme Extention: Germe, gerilme Abduction: Vücut orta hattından uzaklaştırma Adduction: Vücut orta hattına yaklaştırma Circumduction: Yukarıdaki dört hareketin kombine yapılmasına denir Rotation: Dönme, döndürme External (Dış) Rotation: Dışa döndürme İnternal (İç) Rotation: İçe döndürme Supinasyon: Ön kolun dışa döndürülmesi, Pronasyon: Ön kolun içe döndürülmesi İnversion: Ayak tabanının içe döndürülmesi Eversion: Ayak tabanının dışa döndürülmesi Elevation: Yukarı doğru kaldırma Depression: Aşağı doğru bastırma

34 A) Gövde ve eklentilerinin hareketleri: 1- (Sağa) Rotation, 2- Abduction, 3- Adduction, 4- External rotation (lateral rotation-supination), 5- Internal rotation (medial rotation- pronation -), 6- Flexion ve internal rotation, 7- Extention ve internal rotation, 8- Flexion, 9- Extention, 10- Lateral flexion

35 B) Baş parmak ve diğer parmakların hareketleri 1- Extention, 2- Adduction, 3- Abduction, 4- Flexion, 5- Opposition, 6- Adduction, 7- Abduction, 8- Flexion

36 C) Ayağın hareketleri: 1- Plantar fleksiyon, 2- Dorsal fleksiyon (dorsiflexion), 3- Eversion, 4- Inversion


"Anatomi Terminolojisi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları