Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ HASTANE BİLGİ SİSTEMİNİN TÜRLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ HASTANE BİLGİ SİSTEMİNİN TÜRLERİ"— Sunum transkripti:

1 SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ HASTANE BİLGİ SİSTEMİNİN TÜRLERİ
Prof.Dr.Halit Hami ÖZ SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ HASTANE BİLGİ SİSTEMİNİN TÜRLERİ Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalı Kars, Türkiye Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi Kafkas Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

2 Bilgi: Üniversitelerimizde Sağlık Meslek Yüksek Okullarında verilen
SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ Derslerinde yardımcı öğrenim materyali olarak hazırlanan bu sunum AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1819 dokümenından yararlanılarak Ve 6 slayt bir sayfada olmak üzere print edilerek aynı zamanda ders notu olarak da kullanılabileceği göz önüne alınarak toplamda 18 sunum olarak hazırlanmıştır. Diğer sunumlarla ilgili bilgiler bu sunumun sonunda verilmiştir. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

3 HASTANE BİLGİ SİSTEMİNİN TÜRLERİ
HBS; klinik bilgi sistemleri, yönetimsel ve finansal sistemler ve stratejik karar destek sistemleri şeklinde üç başlık altında toplanabilir. Bununla birlikte, uygulamada HBS’nin iki boyutu vardır. Bunlardan biri idari boyut (yönetim bilgi sistemi) diğeri ise klinik bilgi sistemidir. İdari boyut içerisine finans, malzeme, personel, teknik konular, eğitim ve hastanenin genel işlevleri girer. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

4 HASTANE BİLGİ SİSTEMİNİN TÜRLERİ
Klinik bilgi sistemleri ise hasta merkezli bilgi sistemleridir. Burada gerek ayaktan gerekse yatarak tedavi edilen hastalara ilişkin veriler bulunur ve kullanılır. Klinik bilgi sisteminin bir boyutu klinik dallar sistemi, diğer boyutu da klinik destek sistemleridir. Klinik bilgi sistemlerinin kapsamında; iç hastalıkları, kardiyoloji nöroloji, çocuk hastalıkları, kadın-doğum, cerrahi, psikiyatri, yoğun bakım, acil, radyasyon onkolojisi ve benzeri klinik dalları ile ilgili bilgi sistemleri bulunur. Klinik destek sistemleri ise radyoloji bilgi sistemi, biyokimya, patoloji, hematoloji ve benzeri laboratuvar bilgi sistemleri ile eczacılık hizmetleri ve hemşire bilgi sistemini içerir. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

5 Yönetim Bilgi Sistemleri (Management Information Systems)
YBS, kurumlarda bilgi üretimi ve bilgi akışını düzenleyen bilgisayar tabanlı sistemlerdir. Orta kademe yöneticilere bilgi sağlamak ve genellikle yönetsel denetim amacıyla kullanılmaktadır. YBS, kurumun değişik alanlarında uygulanan faaliyet işleme sistemi verilerini ve bilgilerini kullanmakta, bunlardan yöneticinin ihtiyaç duyduğu özetler, raporlar, tahmin, analiz sonuçları, vb. bilgileri üretmektir. Bu sistem, geniş hacimli veri işlemlerinde ve yapısal problemlerin çözümünde başarıyla kullanılmakta, ancak sürekli karşılaşılmayan, özel karmaşık karar problemlerinde yeterince etkinlik sağlamamaktadır. Kurumsal çevreyle ilgili sorunlarda yönetim bilgi sisteminin yönetsel kararları destekleme gücü sınırlı kalmaktadır. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

6 Yönetim Bilgi Sistemleri (Management Information Systems)
Birçok hastanede bilgi sistemleri yönetime bilgi sağlamak ; hasta ücreti, ücret bordrosu, muhasebe kayıtları geliştirmek üzere hazırlanan paket programlardır. Genellikle bu paket programlar donanım ile birlikte satın alınmaktadır. İzlenen başka bir yol ise bilgisayar ve programın kiralanmasıdır. Yönetim bilgi sistemleri, HBS’lerin bir alt sistemi olarak kurulabilmektedir. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

7 Yönetim Bilgi Sistemleri (Management Information Systems)
Hastane yönetim bilgi sistemleri genellikle; kaynak kullanımı ve programlama sistemlerinden, mali yönetim sistemlerinden malzeme ve tesis yönetim sistemlerinden, personel yönetim sistemlerinden oluşmuş bir bütünleşik YBS’dir. YBS genellikle; • Programlama sistemleri, • İnsan kaynakları yönetimi bilgi sistemi, • Muhasebe ve finansal yönetim sistemleri, • Malzeme yönetimi sistemleri, • Ofis otomasyonu şeklinde sınıflandırılabilir. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

8 Programlama Sistemleri (Scheduling Systems)
hastane kaynaklarından en iyi şekilde yararlanma, talebi karşılama, bütçe düzenleme, orta ve uzun vadeli planlama konularında hastane yöneticisine yol göstermektedir. Hastane kaynaklarının etkin olarak kullanımını, bütçe düzenlemesi ve uzun vadeli planlama yapmayı; dolu yatak oranı, ortalama yatış süresi gibi istatistik bilgilere dayalı olarak yapmayı sağlar. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

9 Programlama Sistemleri (Scheduling Systems)
Programlama sistemleri, daha önce hastaneye kabul edilmiş hastaların tanı, operasyon ve tedavilerinin sonuçları ve hastanın yaşı, cinsiyeti gibi verilere dayanarak hesaplanan ortalama yatış ve işlem sürelerinin belirlenmesi ve yeni başvuruları değerlendirmede kullanılabilir. Bu değerlendirme sonucuna göre gelecek dönemlerin hasta yoğunluğu belirlenebilir. Bu kapsamda polikliniklerde ön kayıt ve randevu sistemi çok önemli ve gereklidir. Bu sistemle hastaların önceden polikliniklerden hizmet alacakları gün ve saatler belirlenebilir. Ayrıca sistem sayesinde yapılacak analizler ile poliklinik ve kliniklerden hizmet alan hastaların tiplerine, haftanın günlerine ve günün saatlerine göre boş geçen zaman oranları hesaplanabilir. Hastane yöneticileri bu bilgiden yararlanarak görev dağılımı programlanmasını daha kolay ve daha isabetli yapabilir. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

10 Programlama Sistemleri (Scheduling Systems)
Sonuç olarak sağlık hizmetleri organizasyonlarında çok çeşitli hizmetlerin planlanmasını desteklemek için kullanılan programlama bilgi sistemlerinin kullanım alanları şu şekilde sınıflandırılabilir: • Poliklinikler için hasta atama programlaması, • Yatan hastalar için gelişmiş yatak rezervasyonu ve ön kabul süreçleri oluşturma, • Operasyon odasında cerrahi programlama, • Klinik laboratuvar veya radyoloji laboratuvarlarında sürdürülen hizmetler için hasta programlama. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

11 İnsan Kaynakları Yönetimi Sistemleri (Human Resources Information Systems)
Sağlık sektörü emek yoğun bir sektördür. Sağlık hizmetleri organizasyonlarının en önemli kaynağı çalışanlardır. İKYBS, insan kaynakları yönetiminin pek çok alanında kullanılmaktadır. Bu alanlardan bazıları aşağıda verilmiştir: • İş gören kayıtlarının korunması (bordro sistemi ile ilişkilidir.), • İnsan gücü planlaması, • Hekim ve diğer sağlık profesyonellerinin işe alınması, • Pozisyon kontrolü ve çalışan maliyetlerinin tahsis edilmesi, • İşgören memnuniyetinin izlenmesi, • Performans ve verimlilik analizi. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

12 İnsan Kaynakları Yönetimi Sistemleri (Human Resources Information Systems)
Dolayısıyla İKYBS, hastane personelinin özlük dosyalarının tutulması ve saklanması, çalışma analiz raporlarının çıkartılması, personelin verimliliği ve kalite kontrolü ile ilgili bilgi sağlanması gibi konuları içeren sistemlerdir ve aşağıdaki verilen işlevleri yerine getirmektedir: • Hastane çalışanlarının kişisel dosyalarının tutulması ve saklanması, • Gerekli durumlarda bu dosyalardan bilgi alma, düzeltme ve yeni kayıtların eklenmesi, • Otomatik olarak görev denetiminin sağlanması, • Hastanenin her maliyet merkezine ait çalışma analiz raporlarının çıkartılması, • Personel problemlerini açığa çıkartacak raporların üretilmesi, • Çalışanların özel yetenek ve belge durumlarının bilinmesi, • Hastane ücret bordro sistemine bağlı olarak işgücü giderlerinin maliyet dağılımının hesaplanması, • Çalışanların verimliliği ve kalite kontrolü ile ilgili bilgi üretilmesi. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

13   Muhasebe ve Finansal Yönetim Sistemleri (Accounting and Financial Management Systems)
Muhasebe ve finansal yönetim sistemleri, bir örgütün kaynaklarının oluşumunu, bu kaynakların kullanılma biçimini, örgütün işlemleri sonucunda bu kaynaklarda meydana gelen artış ve azalışları ve örgütün finansal açıdan durumunu açıklayan bilgileri üreten ve bunları ilgili kişi ve kuruluşlara ileten sistemlerdir. Günlük muhasebe işlemlerini yürütmek ve mali işlemlerin denetim ve değerlendirilmesinde kullanılacak mali raporları hazırlayarak yöneticilerin bilgilendirilmesi konularında sağlık kuruluşlarına fayda sağlamaktadır. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

14 Muhasebe ve Finansal Yönetim Sistemleri (Accounting and Financial Management Systems)
Finansal bilgi sistemleri sağlık hizmetleri organizasyonları esas alındığında; kaynak tahsisi, gelir yaratma, mal ve hizmetlerin bedellerinin ödenmesi ve operasyon maliyetlerinin izlenmesini desteklemektedir. Bu konudaki önemli uygulamalar aşağıda sıralanmıştır:  •Hasta muhasebesi, faturalama ve alacakların hesaplanması süreci, • Bordroların hazırlanması ve hesaplarının tutulması, Bütçeleme ve harcama raporları, •Maliyet muhasebesi; direkt maliyetler ve yüklenen maliyetlerinin hesaplanamsı, • Ödenmesi gereken hesaplar, Finansal raporlama. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

15 Muhasebe ve Finansal Yönetim Sistemleri (Accounting and Financial Management Systems)
Sağlık hizmetleri alanında en önemli sorun, gelir-gider dengesinin sağlanarak sağlam bir yapı içerisinde büyümektir. Mali bilgiler, hastanelerde işlem performansını gösterme açısından yönetime yardımcı vazgeçilmez bir unsurdur. Bu bakımdan mali bilgi sistemi, hastanelerde verimlilik performansını değerlendirmede yöneticilerin vazgeçemeyecekleri bir bilgi kaynağıdır. Buna göre bir mali yönetim bilgi sisteminin amaçlarını şu şekilde sıralamak mümkündür: •Günlük muhasebe işlemlerini yürütmek, •Yatırım kararlarında giderin en aza indirilmesi için gerekli sayısal bilgileri sağlamak, Verimli ve etkili mali alt bilgi sistemleri geliştirmek, •İşlemlerin denetim ve değerlendirilmesi amacıyla yönetime bilgi sağlamak. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

16 Malzeme Yönetimi Sistemleri (Materials Management Systems)
Hastane yönetimlerinin bilgisayar destekli malzeme yönetim bilgi sistemine geçmelerinin en önemli sebeplerinden biri, hastaneye girişi yapılan ve kullanılan her tür malzemenin yönetim kademesi tarafından takip ve kontrolünün yapılabilmesini sağlamaktır. Her tür demirbaş ve sarf malzemesinin tüketimi yönetim tarafından sıkı bir şekilde denetlenebildiği takdirde hastanenin gelir gider dengesini optimum düzeyde tutmak daha kolay olacaktır. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

17 Malzeme Yönetimi Sistemleri (Materials Management Systems)
Malzemenin satın alınması, depolanması, stok kontrolü, yiyecek listelerinin hazırlanması ve denetimi, kullanılan araç-gereçlerin bakımlarının planlanması malzeme yönetiminin konularındandır ve hastanelerde malzeme yönetimi bilgi sistemleri şu amaçlar için kullanılmaktadır: • Malzeme ihtiyaç planlaması, • Sipariş verme, • Envanter kontrolü, • Satınalma, • Hasta bakımına dağıtılan malzemelerin maliyetleri için ödenek ayırma. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

18 Malzeme Yönetimi Sistemleri (Materials Management Systems)
Hastanelerde araç gereç ve malzeme istekleri bilgisayar destekli satın alma sistemine girdi olarak işlenebilir. Bu isteklerin sisteme girilmesi ile birlikte bütçede mali karşılıklarının olup olmadığı kontrol edilir ve gerekli mali izin alındıktan sonra sipariş talimatı hazırlanabilir. Eğer malzeme hesabı bütçe limitlerinin üzerine çıkmış ise talep yapan birim ya da kişi uyarılır ve hesabın izlenmesi için ilgili denetçiye iletilir. Talep edilen malzeme teslim alındığı zaman da alındı kaydı bilgisayara girilir ve ilk kayıt ile karşılaştırılır. Otomatik satın alma sistemlerinin çoğu, hastane ödeme emri hesabına doğrudan bağlı bulunmaktadır. Bazıları ise, seçilmiş kalemleri otomatik olarak yeniden sipariş verebilmektedir. Günümüzde pek çok ilaç ve tıbbi malzeme tedarikçisi sağlık hizmetleri organizasyonlarının elektronik verilerden yararlanarak satıcılara sipariş vermesini sağlayan otomatik sipariş sistemleri kullanmaktadır Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

19 Ofis Otomasyonu (Office Automation)
Bilgisayar sistemleri diğer pek çok sektörde kullanıldığı gibi sağlık hizmetleri organizasyonlarında da ofis uygulamalarının desteklenmesinde kapsamlı bir şekilde kullanılmaktadır. Ofis otomasyonu uygulamaları şunları kapsamaktadır: Mesajların geliştirilmesi, • Elektronik posta, •Takvim ve görüşme programlarının sürdürülmesi, • Proje yönetimi, •Yönetimi bilgilendirme. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

20 Karar Destek Sistemleri
Karar Destek Sistemleri (KDS), yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış durumlarda veya ne yönde bir karar verilmesinin tam olarak kestirilemediği hallerde, karar vericilere modeller, bilgiler ve veri yönetme araçları sunan interaktif bilgi sistemleri olup, karar vermenin yeterliliğini geliştirmekten çok, etkinliğini geliştirmeyi hedefleyen bilişim sistemleridir. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

21 Karar Destek Sistemleri
KDS, ilk kez karşılaşılan özgün sorunların çözümü için yöneticilerle etkileşim içinde bulunan, veri ve model kullanmada yardımcı olan bilgisayar destekli bilgi sistemidir. Bilgi sağlama, model oluşturma ve veriyi düzenlemek için yöneticiye yol göstererek sağlık kurumlarında planlanmamış problemleri çözmek için kullanılır. Karar destek sistemleri, yönetim bilgi sistemlerine göre daha karmaşık veri analizlerini ve bilgi üretimini sağlamaktadır. Veri alt sistemi ve modelleme alt sistemi olarak iki temel bileşenden oluşmaktadır. Veri alt sistemi, sorunla ilgili kararlarda gerekli olan bilginin üretilmesinde ihtiyaç duyulan veriyi elde etmektedir. Modelleme alt sistemi ise bu verileri çeşitli modeller ve istatistiksel yöntemlerle analiz ederek çözümler üretmektedir. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

22 Karar Destek Sistemleri
Karar destek sistemi, sorunun çözüm aşamalarını kolaylaştırarak karar vericiyi desteklemektedir. İlk olarak sorunla ilgili verileri kullanarak bilgiler üretmekte ve bu bilgilere dayalı olarak bir çözüm ortaya koymaktadır. Sorunla ilgili olarak yönetici de bir çözüm üretmekte, ardından da bu çözümü karar destek sistemine girdi olarak vermektedir. Karar destek sistemi de bu çözüme dayalı olarak sonuçlar üretmektedir. Yönetici tekrar başka bir çözümü sisteme girmekte ve sonuçları izlemektedir. Bu süreç, en uygun sonuç alınıncaya kadar sürmektedir Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

23 Üst Yönetim Bilgi Sistemi
Üst düzey yöneticilere faaliyet sonuçlarını veya genel faaliyet koşullarını izlemek için kullanacakları bilgileri temin etmektedir. Bu sistemler bazı durumlarda üst yönetim karar destek sistemleri olarak adlandırılmaktadır. Yönetim bilgi sistemi, standart biçimi bulunan raporlar sağlamaktadır. Ancak bu raporlar problemlerin ve yeni koşulların analizinde yeterli etkinlik gösterememektedir. Karar destek sistemi, bu konuda yardımcı olmakta ancak kullanımı uzmanlık gerektirmektedir. Üst yönetim bilgi sistemi, yöneticilerin gereksinim duydukları anda ve biçimde bilgi elde etmelerini sağlamaktadır. Bu sistemin bir diğer özelliği, kullanım kolaylığının bulunmasıdır. Bu sistemin kullanıcıları sadece üst yöneticiler olmasına karşın, sistem oldukça maliyetli olduğu için sistemin kullanımı sınırlıdır. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

24 Klinik Bilgi Sistemleri (Clinical Information Systems)
Klinik bilgi sistemleri (KBS), hasta bakımı ile doğrudan ya da dolaylı ilgisi olan sistemlerdir. Klinik bilgi sistemleri hasta bakımını desteklemek için organize edilmiş bir şekilde bilgilerin oluşturulması, depolanması ve yeniden kullanılmasını sağlayan sistemlerdir. KBS, tanı ve tedavi hizmetlerini destekleyen, hekimlerin klinik kararları daha etkili bir biçimde almalarını sağlayan bilgileri üreten bilgi sistemi olarak tanımlanabilir. Bu tanımdan hareketle, odak noktası hasta bakım hizmeti ve klinik uygulamalar olan, bu alanla ilgili her türlü bilgiyi, resim, yazı, görüntü ve ses formatında toplayan, işleyen, saklayan, gösteren, ileten ve karar vermede kullanılan sistemler klinik bilgi sistemleri olarak isimlendirilebilirler. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

25 Klinik Bilgi Sistemleri (Clinical Information Systems)
KBS, girişlerin düzenlenmesi, sonuçların raporlanması, bilgisayar destekli tıbbi teçhizat ve klinik karar destek sistemleri gibi çok geniş bir işlev alanını kapsayabilir. KBS’nin temel amacı sağlık hizmetleri uygulayıcılarının uygun zamanda, tam olarak klinikle ilgili bilgilere ulaşmasını sağlamak sureti ile hasta bakımını desteklemektir. Tanı ve tedavi kararlarının alınması ve uygulanması faaliyetlerindehekim ve diğer sağlık personelini destekleyerek etkili ve kaliteli hizmet sunumunu kolaylaştırmaktır. Sağlık kurumlarının diğer birimleri ile entegre biçimde çalışarak, hekimin istekleri doğrultusunda tetkiklerin yapılmasını ve sonuçlarının tekrar hekime ve gerekli birimlere aktarılmasını sağlayabilmektedir. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

26 Klinik Bilgi Sistemleri (Clinical Information Systems)
KBS’nin geliştirilmesinde YBS’ne nazaran bazı olumsuzluklar ve güçlükler yaşanmıştır. Bunun ana sebebi, KBS ile ilgili çalışmaların büyük bir finans kaynağı ve emek gücü gerektirmesidir. Bu sistemlerin çok güvenilir ve dikkatli bir tasarımın ürünü olması şarttır. Bu bilgi sistemlerinin güvenirliliğini sağlayabilmek için bazı özel şartların yerine getirilmesi gerekir. Bu şartları şu şekilde sıralamak mümkündür:  •Bu sistemleri kullanacak personelin dikkatlice seçilmiş ve iyi yetiştirilmiş kişilerden olması, •Bilgisayar sistemlerinin ve yazılımın kullanılmasında güvenliğin, gizliliğin mutlaka sağlanması, •Kullanıcıyı tanıtan bir kodlama sisteminin oluşturulması ve terminallerden yetkili kişilerin dışında giriş yapılmasını önleyici; bir güvenlik sistemi ağının mutlaka kurulması. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

27 Klinik Bilgi Sistemleri (Clinical Information Systems)
Çalışmalar KBS’nin hem hastalar hem de sağlık personeli için birçok yarar sağladığını göstermiştir. Hastaların hizmet için bekleme süreleri azalmış ve daha iyi ve etkin tıbbi kayıt ve bilgiye yeniden ulaşımı kolaylaştırması sebebiyle hasta bakım kalitesini artırmıştır. Yardımcı sağlık personeli ile doktorlar arasındaki iletişim kolaylaşmıştır. Sistemin geliştirilmesi, teşhis ve tedavisi için standartlar geliştirilmesi sağlanmıştır. Elde edilen bilgiler sayesinde hastaların sosyal ve ekonomik altyapılarına ilişkin verilerle tıbbi verileri ilişkilendirerek sağlık hizmetlerinin daha iyi planlama ve değerlendirilmesini sağlamıştır. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

28 Klinik Bilgi Sistemleri (Clinical Information Systems)
Bilgi teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, sağlık kuruluşlarının klinik bilgi sistemi ile entegre olmasını ve bu gelişme, tıbbi bakım hizmetlerinin daha güvenli etkin ve hasta odaklı yürütülmesini sağlamıştır. Bu sistem, ilaç etkileşim kontrolü, sipariş girişi gibi bulguların elektronik ortamda toplanmasına destek olmaktadır. Bu uygulamalar; hastalık etkenlerinin erken bir süreçte ortadan kaldırılması, kalitenin geliştirilmesi, tıbbi hataların azaltılması, bakım yönetiminin geliştirilmesi, sağlık personelinin verimliliğinin arttırılması, yönetsel etkinlik ve hasta memnuniyeti gibi olumlu gelişmeleri beraberinde getirmektedir. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

29 Laboratuvar Bilgi Sistemleri (Laboratory Information Systems)
Laboratuvar bilgi sistemi (LBS), laboratuvarın toplama, doğrulama ve test sonuçlarını raporlama işlevlerini destekleyen bilgisayar tabanlı bir sistemdir. Dolayısıyla, laboratuvardaki işlemleri test kararından başlayarak raporlama işlemine kadar takip eder. Laboratuvar sistemlerinde hastalar için gerekli olan laboratuvar testleri servis veya diğer terminaller yoluyla istenmekte ve otomatik laboratuvar donanımından çıkan sonuçlar servis terminallerine doğrudan iletilmektedir. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

30 Laboratuvar Bilgi Sistemleri (Laboratory Information Systems)
LBS, hastaya ilişkin verileri alarak, çeşitli işlemlerden geçirdikten sonra gerekli sonuçları üretmektedir. Bilgisayarların yardımı ile laboratuvarlar arasında da karşılıklı iletişimin gerçekleştirilmesini kolaylaştırmaktadır. LBS, hastane laboratuvarlarının tüm bilgi yönetim ihtiyaçları düşünülerek hazırlanmış, bilgi işlem sürecinin daha kolay ve daha etkin kontrol edildiği, daha hızlı ve daha verimli iş akışının sağlandığı bir bilgi yönetim sistemidir. Bu sistemler, iş akışını kolaylaştırarak sistemi kullananlara ve sistemden etkilenenlere birçok faydalar sunmaktadır. Sonuçlar servislere on-line olarak aktarılabilmekte; esnek, normal ve patolojik değer aralıkları tanımlanabilmekte, büyük bir hasta arşivi oluşturulabilmekte ve kayıtlardan istatistikî raporlar elde edilebilmektedir. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

31 Laboratuvar Bilgi Sistemleri (Laboratory Information Systems)
LBS; test işlemlerini otomatik olarak yapmak ve laboratuvar verilerini işlemek biçiminde, iki aşamalı işlevi üstlenmektedir. Test yapan laboratuvar aletlerini bilgisayara bağlayarak bulguların sonuçlarının alınması ve hasta dosyalarına işlenmesi sağlanır. Bir hastane laboratuvar bilgi sistemi her birimde bağımsız olarak çalışabileceği gibi laboratuvar otomasyon sistemine bağlanarak da çalışabilir. Bir LBS; test isteklerinin kaydı, örnek toplanmasını programlama ve test işlemleri, tamamlanan test sonuçlarını kaydetme, ilgili yerlere hemen iletilmesi gereken test programlarını düzenleme, hastaya ait test özetlerini hazırlama, laboratuvara ait istatistikî bilgileri çıkarma, laboratuvarın yönetim kademesince denetimi ve kalite kontrolü için gerekli kayıtları tutma işlevini üstlenmektedir. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

32 Laboratuvar Bilgi Sistemleri (Laboratory Information Systems)
Laboratuvar bilgi sistemi, alet otomasyonu ile bilgi işlem işlevlerinin birlikte yürütüldüğü bir yönetim bilgi sistemidir. Sistemin amacı yatan hastalar, poliklinik hastaları ve doğrudan başvuran hastalara ait laboratuvar isteklerinin kaydedilmesi ve alınacak her türlü laboratuvar örneğinin karışmasını önleyecek otomatik etiketlemeyi yapmasıdır. Bu sistemle hastadan test örneği alındıktan sonra, otomatik olarak bütün işlemler tamamlanmakta ve sonuç bildirilerek kayıt edilmektedir. Bu sebeple laboratuvar bilgi sisteminin hastane bilgi sistemine bağlı olması gerekmektedir. Çünkü test sonuçlarının hasta veri dosyasına aktarılması ve tanımlanan testlerin numara ve tiplerinin hasta muhasebe kayıtlarına geçirilmesi ve parasal karşılığının ortaya konulması bu şekilde mümkün olabilir. Ayrıca, yapılan laboratuvar tetkiklerinin maliyet analizleri ve istatistikleri yapabilir. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

33 Laboratuvar Bilgi Sistemleri (Laboratory Information Systems)
Sonuç olarak bu sistemler genellikle hem bilgi oluşturulması, hem de laboratuvar yönetim süreçlerini desteklemekte ve günümüzde aşağıda verilen işlevlerin yerine getirilmesinde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır: • Temel verilerin analizi, • Test sonuçlarının toplanması ve dağıtımı, • Test çözümlemelerinin izlenmesi, • Laboratuvar süreçlerinin dokümantasyonu, • Envanter kontrolü, • İş akışının izlenmesi, • Laboratuvar verimliliğinin değerlendirilmesi. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

34 Eczane Bilgi Sistemleri (Pharmacy Information Systems)
Eczane bilgi sistemleri (EBS) hasta bakımında ilaç kullanımı, ilaç stok ve yönetimi faaliyetlerini kapsamaktadır. Hastane eczanelerinde geniş bir bilgi işlem ihtiyacı mevcuttur. İlaçların; siparişi, stoklanması ve dağıtımının dikkatli biçimde denetimi, azda olsa tıbbi hatalardan kaçınmak üzere güvenli kayıtlar tutmak ve saklamak bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı zamanda muhasebe ve karlılık hesapları için de bilgi sistemine ihtiyaç vardır. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

35 Eczane Bilgi Sistemleri (Pharmacy Information Systems)
EBS, bağımsız veya hastane bilgi sistemine entegre olarak çalışabilmektedir. Genelde bağımsız eczane bilgi sistemleri; ilaçların etkileşimi, ilaçların denetimi, ilaç siparişi ve envanter kontrolü, hastalara ilaç dağıtımının denetimi, ilaçlarla ilgili bilgi birikiminin oluşturulması ve hasta borçlarının hesaplanması konularına yönelik geliştirilmişlerdir. Hastane bilgi sistemlerine bağlı eczane bilgi sistemlerinde, hastane yöneticileri veya yetkililer kullandıkları bilgisayar vasıtasıyla verilen ilaçları eczane bilgi sistemine girerek anında görme ve denetleme imkânına sahiptir. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

36 Eczane Bilgi Sistemleri (Pharmacy Information Systems)
Merkezi bilgi yönetim sistemine sahip eczane sistemlerinde ilaç siparişleri, hastanın muayene veya tedavi olduğu servislerdeki terminallerden giriş yapılarak verilmektedir. İlaç istekleri hastanın kimliği eklenmiş ve etiketli basılı kâğıt halinde eczaneye iletilmekte, ilaç stokunu takip ve hasta borcunun çıkartılması işlemleri otomatik olarak yapılmaktadır. Bu tür sistemler genellikle ilaç dağıtımı ve ilaç kullanımının izlenmesinde kesinlik ve verimliliği artırmaktadır. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

37 Eczane Bilgi Sistemleri (Pharmacy Information Systems)
İlaç bilgi sistemlerinin genel işlevleri şunları kapsamaktadır: • On-line talep girişi, • Verilen ilaçların kayıtları, • Birbiri ile uyumlu ilaçların kontrolü, • Dağıtım raporlarının otomatik olarak yedeklenmesi, • Alerji incelemesi yapma. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

38 Eczane Bilgi Sistemleri (Pharmacy Information Systems)
Eczane bilgi sistemleri, eczane faaliyetlerinin yanında tedavi hizmetlerini de desteklemektedir. İlaç bilgi sistemleri hasta reçetelerini izlemekte, hastalara verilen ilaçları takip etmekte, ilaçların dozu ve yan etkileri hakkında sağlık personelini uyarmaktadır. İlaç bilgi sisteminin diğer klinik bilgi sistemleri ile entegre edilmesi önemlidir. Örneğin bir hekim bir hasta için verilecek ilaçları talep ettiği zaman hastanın mikrobiyolojik ve kan profillerini girmek zorundadır. Hekim laboratuvar değerleri ve ilaç verimliliğini aynı zamanda izleyebilmelidir. Sistemler çeşitli klinik sistemlerinden elde edilen bilgilerin entegrasyonunu desteklemeli ve sağlık bakım sunucularının verileri grafik olarak izlemesine izin vermelidir. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

39 Radyoloji Bilgi Sistemleri (Radiology Information Systems)
Dijital radyografi ile elde edilen panoramik görüntüler büyütülebilmekte, üzerinde çeşitli görüntü işleme (image processing) işlemleri yapılmakta ve özellikle belli bir bölgeye odaklanarak daha detaylı görüntüler elde edilebilmektedir. Dijital radyografi bu özelliği ile hastanın en düşük miktarda radyasyon almasını ve hızlı bir şekilde teşhisinin konmasını sağlar. Doktorlara ise detaylı görüntü ve zamandan tasarruf imkânı verir. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

40 Radyoloji Bilgi Sistemleri (Radiology Information Systems)
Son yıllarda bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişim, görüntüleme sistemlerini de etkilemiştir. Konvansiyonel görüntüleme sistemlerinin yerini bilgisayar destekli görüntüleme sistemlerine (magnetik rezonans, bilgisayarlı tomografi, gama-kamera vb.) bırakmıştır. Bu süreçte resimli görüntü ve iletişim sistemi (Picture Archiving and Computer Systems- PACS) kullanımı da gelişmiştir. Bu sistem sadece sayısal görüntülerin fiziksel depolanması değil, görüntülerin izlenebileceği, tekrar ulaşılabileceği bir veri tabanı sistemidir. PACS sistemleri, yüksek kayıt kapasitesi isteyen medikal görüntülerin saklanması ile ilgili olan sorunu aşmak amacı ile ortaya atılmıştır. PACS, hastanelerde tanı amaçlı görüntüleme sistemlerinden elde edilen görüntülerin, film ve kâğıt ortamında elde edilen görüntülerin yerine sayısal ortamda monitörlerden izlenmesi, bilgisayar belleklerinde saklanması ve gerektiğinde bunların tekrar çağrılarak monitörden izlenmesi işlemlerini kapsamaktadır. Bu sistemlerin kullanımı kâğıtsız ve filmsiz bir hastane ortamı oluşturmaktadır. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

41 Radyoloji Bilgi Sistemleri (Radiology Information Systems)
Radyolojideki yeni gelişen konulardan birisi de görüntü rehberli tedavi ve bilgisayar destekli cerrahi yöntemlerdir. Bu yöntemlerde çalışma istasyonlarında üç boyutlu rekonstrüksiyonlar yapılarak, bu görüntüler üzerinde cerrahi girişimlerin önceden planlanması, simülasyon yapılması, protezlerin fabrikasyonu mümkün olabilmektedir. Ayrıca hacim bilgisinden yüzey bilgisi elde edilerek sanal endoskopi (sanal bronkoskopi ve kolonoskopi) yapılabilmektedir. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

42 Radyoloji Bilgi Sistemleri (Radiology Information Systems)
PACS, röntgen, ultrason, MR, bilgisayarlı tomografi, mamografi gibi tıp alanında kullanılan görüntü kaydedici cihazların sağladığı görüntülerin tek bir kaynaktan yönetilmesini sağlamaktadır. PACS kavramından görüntü işleme ve değerlendirme süreçleri tamamlandıktan sonra; istemde bulunan doktorun kendi bilgisayarından, radyoloji uzmanının raporuna ve ekindeki görüntülere ulaşabildiği, bunları hastanın diğer bulguları ile birlikte değerlendirebildiği ve gerekli durumlarda, görüntülerin, amacına uygun çözünürlüklerde, kurum ağının dışındaki kişi veya kurumlara ulaştırılabildiği bir iletişim sistemi anlaşılmalıdır. Bu anlamda bir görüntü ve iletişim yönetimi sağlanabilmesi için PACS'ın radyoloji bilgi sistemi ile bütünleşik çalışması gereklidir. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

43 Bu sistemler içerisinde DICOM (Dijital Image Communication in Medicine) standardı adı verilen standart bir medikal görüntü formatı da kullanılmaktadır. DICOM standardı ile hasta hakkında sadece medikal görüntü değil, beraberinde ek bilgiler de saklanabilir. Manyetik rezonans görüntüleme, bilgisayarlı tomografi, ultrasonografi, anjiografi ve dijital radiografi cihazlarından elde edilen görüntüler, DICOM standardına dönüştürülerek yerel ağ aracılığı ile PACS sunucusuna iletilir. PACS sunucusu gelen bu görüntüleri alarak gerekli ayrıştırmaları yapar ve görüntülerin kalıcı olarak saklanacağı veri tabanı sunucusu (database server) ve dosya sunucusuna (file server) iletir. Bu işlem tamamlandıktan sonra radyoloji birimlerinde ve doktorların kendi bilgisayarlarında bulunan istemci ara yüzleri kullanılarak görüntülere ulaşılabilir, üzerinde görüntü işleme işlemleri yapılabilir, teşhis ve tedavi için notlar eklenebilir ve görüntülerin raporları alınabilir. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

44 Radyoloji Bilgi Sistemleri (Radiology Information Systems)
PACS sistemlerinden beklenen başka özellikler de vardır. Bunları sıralamak gerekirse; • Çok ayrıntılı medikal görüntüleri kaydedebilmelidir. • Sistem disk kapasitesi istenildiği zaman istenildiği kadar artırılabilir olmalıdır. • Medikal görüntüler üzerinde, sunucudan yer kazanmak için asla yüksek oranda kayıplı bir sıkıştırma yapılmamalıdır. • PACS sistemleri sayısal sonuç üreten medikal görüntüleme cihazları ile senkronize çalışabilmelidirler. • Medikal görüntü saklanırken standart olarak kabul edilen DICOM formatında saklanmalıdır. • Hizmet sınırsız ve kesintisiz olmalıdır. • Gün içerisindeki yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek performansa sahip olmalıdır. • Sunucular ve istemciler arasındaki veri iletişimi yüksek mertebelerde olmalıdır. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

45 Radyoloji Bilgi Sistemleri (Radiology Information Systems)
PACS bu alanda da yaygın olarak kullanılmakta ve aşağıda belirtilen avantajları sağlamaktadır: • Çok büyük boyutlardaki bilgi ve görüntüye kolay erişime imkân sağlamaktadır. • Farklı yerlerde bulunan doktorların yorumları sayesinde daha iyi ve çabuk teşhis konulmasına imkân vermektedir. • Uzaktan erişime izin vermesi zamandan kazanmayı beraberinde getirmektedir. • Kopyalanan görüntülerin sayısal hale dönüştürülmesi işleminde gerekecek büyük depolama alanları sayesinde, maddi tasarruf sağlanmasına imkân tanımaktadır. • Minimuma indirgenmiş personel, kayıp dosyalar ve insan hatalarının önlenmesi sayesinde daha iyi bilgi yönetimine imkân sağlamaktadır. • Büyük hastanelerde 2-3 yılda yatırımın kendisini karşılaması mümkündür. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

46 Hemşirelik Bilgi Sistemleri (Nursing Information Systems)
Hemşirelik bilgi sistemleri hasta bakım dokümanlarını kapsamına alan hemşirelik süreçlerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesini otomatik olarak gerçekleştiren bilgisayar tabanlı sistemlerdir. Klinik ve yönetsel açıdan hemşire bakım sürecini destekleyen özel işlevlere sahiptir. Bu sistemler hemşire bakım planlarının belirlenmesi, hazırlanması ve uygulanması, personel programlama ve hemşirelik kaynaklarının belirlenmesi gibi işlevlerde kullanılmaktadır. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

47 Hemşirelik Bilgi Sistemleri (Nursing Information Systems)
Sağlık kuruluşlarında, hemşirelerin asıl görevi hasta bakımıdır. Bununla beraber yapılan araştırmalar, hemşirelerin zamanlarının büyük bir bölümünü hasta bakımı ile ilgili olmayan, çeşitli dokümanları doldurmak gibi işler için geçirdiklerini ortaya koymaktadır. Günümüzde bu tür sorunların çözümü için bilgisayar temelli hemşire dokümantasyon sistemi kullanılmaktadır. Bu sistemler hemşirelerin teşhis, tedavi ve hastalık yönetimi ile ilgili faaliyetlerini, yapılandırılmış ya da serbest metin formatında kaydetme imkânı vermektedir. Bu sistemlerin, dokümanların hazırlanması için harcanan zamanı azaltma, kaliteyi ve verilerin kullanılabilirliğini artırma ve sonuçta yüksek kaliteli ve etkili hasta bakımına destek sağlama gibi faydaları vardır. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

48 Hemşirelik Bilgi Sistemleri (Nursing Information Systems)
Hemşirelik bilgi sistemini tanımlayan genel özellikler şu şekilde sıralanabilir: •Hasta bakım karar desteği: order girişi, bakım planlama, değerlendirme, bakım dokümantasyonu, görev akış şeması, ilaçla tedavi idari kayıtları, hasta duyarlılığı ve hasta eğitimi, •Yönetim uygulamaları: kadrolama/programlama, görev sorunları, verimliliğin izlenmesi ve kalite yönetimi), •Hemşirelik eğitimi ve araştırma. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

49 Klinik Karar Destek Sistemleri (Clinical Decision Support Systems)
Klinik karar destek sistemleri (KKDS) sağlık uygulayıcılarının klinik karar vermelerine yardımcı olmak için düzenlenen her türlü bilgisayar uygulamasını kapsamına almaktadır. Bu sistem; hasta bakımının geliştirilmesi, klinik detayların izlenmesi, öğrencilerin ve personelin eğitimi, klinik araştırmaların desteklenmesi ve klinik rehberlik konularında tavsiyelerde bulunan bir sistemdir. KKDS, hekimlere veya diğer sağlık personeline alacağı klinik kararlarda destek sağlayan bilgisayar programlarıdır. Güncel bilgiler ile hastaya özel bilgileri kullanarak, hekimlerin hastayı en iyi biçimde değerlendirmesine yardım eder. Bu yönüyle KKDS hekimlere; hastalıklara tanı koyma ve tedavi geliştirme ile ilgili kararlarda yardımcı olmaktadır. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

50 Klinik Karar Destek Sistemleri (Clinical Decision Support Systems)
KKDS’nin temel amacı, hastanın problemlerinin teşhis ve tedavisinde hekime gerekli olan bilginin düzenli ve kullanıma uygun bir biçimde, mümkün olan en kısa sürede, tedavinin yapıldığı noktada, kullanılabilir formatta ve tedavi süreçlerini engellemeyecek tarzda hazır bulundurulmasıdır. KKDS; klinik tanı süreçlerinin maliyeti hakkında bilgi verme, klinik bilgi yönetimi, ilaç etkileşimleri ve dikkat gerektiren diğer klinik olaylar için uyarı mekanizmaları geliştirme, ilaç reçete yardımı, literatür tarama, klinik kılavuzlar ve protokoller, kalite değerlendirme rutin süreçlere ilişkin hatırlatıcılar, hastanın problemleri ile ilgi alternatif test ve tedaviler, hastayla ilgili özel bilgiler sunmaktadır. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

51 Klinik Karar Destek Sistemleri (Clinical Decision Support Systems)
KKDS doktorların hastalarla ilgili en iyi kararı verebilmesi için destek sağlayan bilişim sistemi uygulamalarıdır. Bu sistemler en güncel bilgileri doktorların emrine sunarak karar vermelerine yardımcı olmak amacıyla tasarlanmaktadır. Bilginin çok çabuk eskidiği ve artan bilgi miktarına bağlı olarak doktorların karar vermesinin daha da güç bir hale geldiği durumlarda karar almaya yardımcı olmaktadır. Bu sebeple bu sistemlerin genel çerçevesi, hasta verilerinin toplanarak doktora ileten sistemle ve doktorun karar vermesine yardımcı olmak üzere hastaya ait verileri içeren, tıbbi bilgilerin karşılaştırılmasını yapan sistemler olarak tasarlanmalıdır. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

52 Klinik Karar Destek Sistemleri (Clinical Decision Support Systems)
Karar destek sistemlerinin oluşturulmasında iki ayrı yöntem uygulandığı söylenebilir: Doğrudan sinyal işlemlerinin uygulandığı yöntem (EKG’nin yorumlanması ve EEG analizi gibi). Tıbbi düşünce yürütme ile karar veren yöntem (laboratuvar tetkiklerinin yorumlanması ve ona göre karar üretilmesine yönelik değerlendirmeler gibi). Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

53 Klinik Karar Destek Sistemleri (Clinical Decision Support Systems)
Bu sistemlerden ikinci yöntem birinci yönteme nazaran güvenilirliği daha az olan bir yöntemdir ve bu yöntem asla bir doktorun yerini tutamaz. Burada amaç, doktora bir takım ön bilgiler sunarak, dikkatinden kaçması söz konusu olabilecek bazı hususları görmesini sağlamaktır. Bu sistemler, bilgisayardan elde edilen ve tanıya yardımcı olan bilgilerin yanında hastayı izleme ve tedavi konularından da yararlanmak üzere geliştirilmiş sistemlerdir. Bilgisayarda oluşturulan tedavi protokolü ve uyarı sistemleri, radyasyon tedavisi planlama sistemleri, bilgisayarlı hasta takip sistemleri gibi örnekleri içermektedir. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

54 Klinik Karar Destek Sistemleri (Clinical Decision Support Systems)
Bu sistemler; hastalığın tespiti, tedavi seçenekleri, hangi ilacın kullanılması gerektiği gibi konularda nitelikli bilgiye sahiptirler ve güncel bilgileri hastaya ait özel bilgilerle birleştirerek, hekimlerin hastayı en iyi bir şekilde değerlendirmesi yönünde yardım eder. Bazı klinik karar destek sistemleri, klinik ve finansal bilgi depolarını bir araya getirerek, hizmet sunumunun, maliyet bilgilerinin ve klinik performansın değerlendirilmesi işlevini yerine getirebilmektedirler. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

55 Klinik Karar Destek Sistemleri (Clinical Decision Support Systems)
Pasif ve aktif klinik karar destek sistemi olmak üzere iki tür klinik karar destek sistemi vardır. Pasif karar destek sistemi, hasta ile ilgili bilgileri toplayan örgütleyen ve hekimin kullanımına sunan bilgi sistemleridir. Bu sistemin temel işlevi karar seçeneklerini üretmek değil, hekime doğrudan bilgi sağlamaktır. Aktif karar destek sistemi, hekime tanı koyma ve tedavi planı geliştirmede doğrudan yol gösterir. Sistem hasta verileri ile tıbbi bilgileri birleştirerek hekimlere karar önerileri sağlamaktadır ve uzman sistemler, bilgi yönetimi için araçlar ve anımsatma, uyarı sistemleri olarak 3 guruba ayrılmaktadır. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

56 Klinik Karar Destek Sistemleri (Clinical Decision Support Systems)
Uzman sistemler: Uzman sistemler, temelde uzman bir insan düzeyinde problem çözmede, insan bilgisini yoğun biçimde kullanan bilgisayar programlarıdır. Bu bağlamda uzman sistemler ancak bir uzman insanın çözebileceği karmaşık problemlerin bilgisayar ile çözümüne imkân sağlayan bilgisayar temelli sistemler olarak tanımlanabilir. Bu sistemler hem uzman olmayanlar tarafından problemlerin çözümü hem de uzmanlar tarafından bilgili yardımcılar olarak kullanılmaktadır. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

57 Klinik Karar Destek Sistemleri (Clinical Decision Support Systems)
Uzman sistemler, genellikle özel bilgi ve deneyim gerektiren, iyi tanımlanamayan görevlerin yerine getirilmesini sağlayan bilgisayar uygulamalarını içermektedir. Hastalığa tanı koyma kimyasalların analizi gibi konularla ilgili karar verme süreçlerinde kullanılmaktadır. Belirsizlik ortamında, iyi tanımlanamamış bir soruna teşhis koyma ve sorunu çözmek için model tasarlama konularında uzmanların çalışmalarına katkıda bulunmaktadır. Bu sistemler, bir uzmanın problem çözme aşamalarında izlediği yolları kullanmaktadır. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

58 Klinik Karar Destek Sistemleri (Clinical Decision Support Systems)
Uzman sistemlerin üç ana öğesi bulunmaktadır. Birinci öğe; tıp uzmanları tarafından geliştirilen bilimsel tabandır (knowledge base). Bilimsel taban, belirli hastalık grubuyla ilgili kararların nasıl alınacağını ortaya koymaktadır. İkinci öğe hastadan alınan bilgilerdir. Üçüncü öğe ise, kurallara dayalı sonuçlar üreten motorlardır (rule-based inference engines). Bu motorlar, hastadan elde edilen bilgileri ve bilimsel tabanda bulunan bilgileri referans kabul ederek işler ve hekimin kullanımına sunar. Kuskusuz uzman sistemlerin başarısı, büyük ölçüde, bilimsel tabanın genişliğine ve çıkarımlar üreten motorların kullanıldığı kuralların mantıklı düşünme gücüne bağlıdır. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

59 Klinik Karar Destek Sistemleri (Clinical Decision Support Systems)
Bu programlar hastaların özel verilerine dayalı tavsiyeler ve değerlendirmeler sunar. Temel olarak karar teorisine ya da maliyet–fayda yaklaşımına dayanan bir mantıkla hareket eder. Bazen de problemlerin çözümü için sayısal yaklaşımlardan faydalanabilir. Bazı teşhis yardımcıları (örneğin DxPlain gibi) dar alandaki etiyolojik ihtimaller durumunda, farklı teşhisleri veya ek bilgileri önerebilir. Internist gibi programlar hastanın semptomlarını değerlendirerek en olası teşhisi koyabilir. Bazı sistemler ise klinik bağlamda hasta kayıtlarını özetler ve yorumlar. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

60 Klinik Karar Destek Sistemleri (Clinical Decision Support Systems)
Bilgi Yönetimi İçin Araçlar: Sağlık kuruluşlarında bilgi yönetimi, gelişmiş iş istasyonları yardımıyla gerçekleştirilir. Bu istasyonlar bilginin depolanması ve geri çağırılması için gerekli olan altyapıyı sağlar. Bilgi yönetim araçları, hekimlerin ve sağlık personelinin ihtiyaç duyacağı bilgi ve verileri sağlamakla birlikte, özel bir kararın alınmasına yardım etmezler. Böyle bir durumda problemin çözümü için gereksinim duyulan bilgiler temin edildikten sonra, karar verme işlemi hekime bırakılır. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

61 Klinik Karar Destek Sistemleri (Clinical Decision Support Systems)
Anımsatma ve Uyarı Sistemleri: Hastalık semptomları ile hastalık arasındaki ilişkiyi ortaya koyan olasılıkları, istatistiksel bilgiyi kullanarak çıkarır ve karar vermede yol gösterir. Bu tür programlar, kullanıcıların problemleri ve teşhis yöntemlerini hatırlamaları için dizayn edilir. Bu sistemler tipik olarak potansiyel anormalliklerin gösterilmesini ya da belirli bir standardı içine alan cevapların listesini ihtiva eden basit bir mantık kullanır. Hekim ve diğer sağlık personeline, tedavi sürecinin muhtemel sonuçları hakkında uyarılarda bulunur. Böylece arzulanmayan tehlikeli sonucun ortaya çıkması önlenmiş olur. Özellikle yoğun bakım ünitelerinde kullanılır ve ilaç etkileşimine neden olacak bir ilacı yazmasına uyarı yoluyla engel olur. Benzer şekilde eczacılık karar destek sistemleri; muhtemel ilaç etkileşimleri ile ilgili uyarılar vererek kullanıcıların dikkatinin bu alana çekilmesini sağlarken, laboratuvar karar destek sistemleri; anormal değerleri belirler veya bu anormal değerlerle ilgili muhtemel açıklamaların listesini verir. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

62 Klinik Karar Destek Sistemleri (Clinical Decision Support Systems)
Klinik karar destek sistemleri sağlık bakım hizmetlerinin kalitesini geliştirmekte ve doktorların hastalıkları erken teşhis etmesine yardımcı olmaktadır. Hastalıkların erken teşhisi ise doktorların tedavi için verdiği uğraş süresini azaltmakta, daha az harcama ile daha yüksek getiriler elde edilmesini ve sonuçta tüm sağlık bakım maliyetlerinin azalmasını sağlamaktadır. KKDS, ihmale bağlı hataları önlemekte, yanlış ilaç kullanımının önüne geçmekte ve ilaç yan etkilerini ortadan kaldırmaktadır. Tıbbi bakım esnasında hekimlerin hafızalarına olan ihtiyacı azaltarak sağladığı uygun tıbbi bilgiler ve hasta bilgileri yardımıyla klinik karar verme işlemine destek sağlamaktadır. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

63 Bilgisayar Destekli Hasta Takip Bilgi Sistemi
Bilgisayarlar özellikle yoğun bakım ünitelerinde hastanın durumunu izlemek amacıyla yaygın biçimde kullanılmaktadır. Hastanın yaşam fonksiyon belirtileri bilgisayar tarafından sürekli takip edilerek, herhangi bir olumsuz durum ortaya çıktığında görsel ve işitsel uyarılar aracılığı ile hekim ve sağlık personelinin dikkatini çekmekte ve acil müdahale sağlanmaktadır. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

64 Bilgisayar Destekli Hasta Takip Bilgi Sistemi
Hasta takip sistemlerinde bilgisayar, hastanın yaşam sinyallerini sürekli olarak izlemek ve periyodik olarak fizyolojik verilerini göstermek işlevini üstlenmektedir. Bu sistemde hastanın kalp atışı, kan basıncı, oksijen saturasyonu, vücut ısısı ve solunum sayısı gibi hayati fonksiyonları monitörlerden sürekli olarak takip edilmektedir. İlk aşamada hastaya bağlanan izleme donanımından elde edilen analog veri, bilgisayarda işlenecek ve görüntülenecek biçimde sayısal şekle dönüştürülmekte ve bu veriler bellekte saklanarak, periyodik olarak ya da istenildiğinde görüntülenebilmektedir. Hasta izleme sistemi; yoğun bakım ünitelerinde hasta yatağının yanında bulundurulacağı gibi bilgi aktarımı amacıyla uzaktaki bir yoğun bakım merkezine de bağlanabilmektedir. Yoğun bakım ünitesi olarak bilinen bu sistem, hasta bakımı, kayıt tutma ve personel kullanımını düzenleme amaçları ile geliştirilmiştir. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi

65 Klinik İletişim Sistemleri
Hastane içerisindeki direkt iletişim genellikle telefon yardımıyla sağlanmaktadır. Ancak, telefona ulaşımın çoğu zaman mümkün olmaması ve acil bir durumda detaylı bilgi sağlamaktan yoksun olması, hasta bakımında etkinliğin düşmesine sebep olabilmektedir. Mobil iletişim araçlarının hastane klinik uygulamalarında kullanılması, bahsedilen sorunların çözümüne ve sağlık bakımı için gereksinim duyulan bilgi ihtiyacının tam olarak karşılanmasında büyük katkı sağlamaktadır. Bu nedenle hastaya bakım sağlayan ekip üyeleri arasında iletişimin etkin, verimli ve sürekli bir şekilde sağlanması için klinik iletişim sistemleri geliştirilmiştir. Prof.Dr.Halit HAmi ÖZ Kafkas Üniversitesi


"SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ HASTANE BİLGİ SİSTEMİNİN TÜRLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları