Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖZEL EĞİTİM HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖZEL EĞİTİM HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI"— Sunum transkripti:

1 ÖZEL EĞİTİM HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK ve ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

2 ÖZEL EĞİTİM Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim gereksinmelerini karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel,geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri ile onların özür ve özelliklerine uygun ortamlarda sürdürülen eğitime “özel eğitim” denir.

3 Ülkemizde 1- Engel gruplarına göre oluşturulmuş özel eğitim okullarında yürütülmektedir. 2-Ayrıca normal okullarda akranlarıyla birlikte eğitim görmeleri ne’de önem verilmektedir,”KAYNAŞTIRMA”,olarak tanımlanan bu uygulamaların yaygınlaşmasına çalışılmaktadır.

4 ÖZEL EĞİTİMİN AMAÇLARI Türk Milli Eğitimin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda özel eğitim gerektiren bireylerin; - Toplum içindeki rollerini gerçekleştiren -Başkaları ile iyi ilişkiler kuran -İşbirliği içinde çalışabilen -Çevresine uyum sağlayabilen -Üretici ve mutlu bir yurttaş olarak yetişmelerini

5 -Kendi kendilerine yeterli bir duruma gelmeleri için temel yaşam becerilerini geliştirmeleri için, Uygun eğitim programları ile özel yöntem,personel ve araç gereç kullanarak ilgileri,ihtiyaçları,yetenekleri ve yeterlilikleri doğrultusunda üst öğrenime, iş ve meslek alanlarına ve hayata hazırlanmalarını amaçlar.

6 ÖZEL EĞİTİMİN İLKELERİ
Özel eğitim gerektiren tüm bireyler;ilgi,istek ve yetenekleri doğrultusunda ve ölçüsünde özel eğitim hizmetinden yararlandırılır. Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitimine erken yaşta başlanılır. Özel eğitim hizmetleri,özel eğitim gerektiren bireyleri sosyal ve fiziksel çevrelerinden mümkün olduğu kadar ayırmadan yürütülür ve planlanır.

7 Özel eğitim gerektiren bireylerin,eğitsel performansları dikkate alınarak,amaç,içerik ve öğretim süreçlerinde uyarlamalar yapılarak yetersizliği olmayan akranları ile eğitimlerine öncelik verilir. Özel eğitim gerektiren bireylerin her tür ve kademedeki eğitimlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi için her türlü rehabilitasyonlarını sağlayacak kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılır. Özel eğitim gerektiren bireyler için bireyselleştirilmiş eğitim planı geliştirilir ve eğitim programları bireyselleştirilerek uygulanır .

8 . Ailelerin,özel eğitim sürecinin her boyutunda aktif olarak katılımları ve eğitimleri sağlanır. Özel eğitim politikalarının geliştirilmesinde,özel eğitim gerektiren bireylere yönelik etkinlik gösteren sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde çalışır. Özel eğitim hizmetleri,özel eğitim gerektiren bireylerin toplumla etkileşim ve karşılıklı uyum sağlama sürecini kapsayacak şekilde planlanır.

9 ÖZEL EĞİTİM KURUMLARIMIZ
Görme Engelliler Okulları İşitme Engelliler İlköğretim Okulları İşitme Engelliler Meslek Liseleri Ortopedik Engelliler İlköğretim Okulları Ortopedik Engelliler Meslek Liseleri Eğitilebilir Zihin Engelliler Okulları Öğretilebilir Zihin Engelliler Okulları Yetişkin Zihin Engelliler

10 . Otistik Çocuklar Eğitim Merkezleri Kaynaştırma Okulları
Özel Yetenekliler Bilim ve Sanat Merkezleri Hastane İlköğretim Okulları

11 ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI Madde 31- Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim gereksinimlerini karşılamak için, onların gelişim ve disiplin alanlarındaki performans düzeylerine uygun; her tür ve kademede örgün ve yaygın, yatılı ve gündüzlü eğitim kurumları Bakanlıkça açılır.Bu kurumlarda, özel olarak yetiştirilmiş personel ile geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri uygulanır. Gerçek ve tüzel kişiler, özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim ve öğretimleri için 625 sayılı Özel Öğretim Kurumlarının Kanunu’ndaki esaslara uygun olarak özel okul veya kurum açabilirler.

12 ÖZEL EĞİTİM KURUMLARININ AMAÇLARI
Madde 32- Özel eğitim kurumları, Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda, özel eğitim gerektiren bireylerin; a)Toplum içindeki rollerini gerçekleştiren, başkaları ile iyi ilişkiler kuran, iş birliği içinde çalışabilen, çevresine uyum sağlayabilen, üretici ve mutlu bir vatandaş olarak yetişmelerini, b)Kendi kendilerine yeterli bir duruma gelmeleri için temel yaşam becerilerini geliştirmelerini,

13 . c)Uygun eğitim programları ile özel yöntem, personel ve araç gereç kullanarak; ilgileri, gereksinimleri, yetenekleri ve yeterlilikleri doğrultusunda üst öğrenime, iş ve meslek alanlarına ve hayata hazırlanmalarını amaçlar.

14 Görme, işitme ve Ortopedik Yetersizliği Olan Bireyler İçin Açılan Kurumlar
Madde 33- Görme, işitme ve ortopetik yetersizliği olan bireyler için, kaynaştırma uygulamaları esas olmakla birlikte, her tür ve kademede, gündüzlü ve/veya yatılı özel eğitim kurumları açılır. Bu kurumlarda Bakanlıkça hazırlanan eğitim programları uygulanır.Öğrencilerin bireysel yeterliliklerine dayalı gelişim özellikleri dikkate alınarak ilgileri, istekleri, yetenekleri ve yeterlilikleri, yetersizlikten etkilenme düzeyleri de dikkate alınarak farklı sınıflar oluşturulur, seçmeli dersler çeşitlendirilir.

15 . Sınıf mevcutları okul öncesi, ilköğretim ve yaygın eğitimde en fazla 10, ortaöğretimde en fazla 20 öğrencidir. Özel eğitim gerektiren öğrencilerin mesleki ve teknik liselerde ilgi, istek, yetenek ve yeterlilikleri ölçüsünde kaynaştırma uygulamasının yapıldığı, yatılı ve/veya gündüzlü çok programlı orta öğretim kurumları açılır. Bu kurumlarda mesleki ve teknik öğretim programları uygulanır.

16 . Öğrenciler, meslek derslerini meslek ve teknik liselerinde, kültür derslerini ise çok programlı liselerde sürdürürler. Ancak, atölyeleri uygun olan okullarda meslek dersleri de yapılabilir. (Değişik:18/12/ s.R.G)”Orta öğretimde, güzel sanatlar, mesleki ve teknik eğitim veren orta öğretim kurumları veya iş eğitim merkezleri ya da iş okulları açılarak yeterlilikleri oranında, bir üst öğrenime, iş ve mesleğe yönlendirilmeleri sağlanır.”

17 Birden Fazla Alanda Öğrenme Yetersizliği Olan Bireyler İçin Açılan Kurumlar
Madde 34- Birden fazla alanda öğrenme yetersizliği olan bireyler için gündüzlü özel eğitim okul ve kurumları açılır. Kurumlardaki eğitim-öğretim uygulama süreci ile çalışma yöntem ve esasları Bakanlıkça çıkarılacak yönerge ile belirlenir.

18 . Bu bireyler için eğitim gereksinimleri dikkate alınarak özel eğitim okul ve kurumlarının bünyesinde, gündüzlü sınıflar da açılabilir. Bu sınıflarda en fazla altı öğrenci bulunur ve iki öğretmen görevlendirilir.

19 Görme Yetersizliği Olan Bireyler İçin Açılan Basım Evi ve Akşam Sanat Okulu
Madde 35- basım evi ve akşam sanat okulu, görme yetersizliği olan bireylerin eğitimi için gerekli olan ders kitaplarını, kaynak kitapları, edebi eserleri ve sanat eserlerini, dergi, gazete gibi yazılı materyali Braille (kabartma yazı) ile basar, çoğaltır ve dağıtımını sağlar.Gerekli kitapları kasete okutarak, konuşan kitap kasetleri hazırlatır.Bu bireylerle ilgili eğitim-öğretim yöntemleri üzerinde araştırmalar yapar. Kurumdaki eğitim-öğretim uygulama süreci ile çalışma yöntem ve esasları Bakanlıkça çıkarılacak yönerge ile belirlenir.

20 Zihinsel Öğrenme Yetersizliği Olan Bireyler İçin Açılan İlköğretim Okulları
Madde 36- Orta düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği olan ilköğretim çağı çocukları için,kaynaştırma uygulamaları esas olmakla birlikte, gündüzlü ilköğretim kurumları açılır. Bu okullarda Bakanlık tarafından, denkliği bozmayacak düzenlemeler yapılarak hazırlanmış ilköğretim programları uygulanır.Öğrencilerin bireysel yeterliliklerine dayalı gelişim özellikleri dikkate alınarak ilgileri, istekleri, yetenekleri ve yeterlilikleri ölçüsünde seçmeli dersler çeşitlendirilir.

21 ZİHİNSEL ÖĞRENME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN EĞİTİM VE UYGULAMA OKULLARI:
Genel eğitim programlarından yararlanamayan okul öncesi ve zorunlu İlköğretim çağındaki ağır düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği olan çocuklar için gündüzlü özel eğitim kurumudur. Bu okullarda,öz bakım ve temel yaşam becerileri, İşlevsel akademik becerilerini geliştirmek, topluma uyumlarını sağlamak amacıyla gelişimsel eğitim programları uygulanır. .

22 . Bu okullarda sınıf öğretmenliği esastır.
Sınıf mevcutları okul öncesi eğitim sınıflarında en fazla altı,diğer sınıflarda en fazla sekiz öğrenciden oluşur. Okul öncesi eğitimi sınıfından altıncı sınıfa kadar iki özel eğitim öğretmeni,yedinci ve sekizinci sınıflarda ise,bir özel eğitim öğretmeni ile bir usta öğretici veya iki özel eğitim öğretmeni görevlendirilir. Okul programı bireysel yeterliliklerine dayalı gelişim özellikleri doğrultusunda bireyselleştirilir.Öğretmenler, her çocuğun bireyselleştirilmiş eğitim programına göre grup ve Birebir eğitim yaparlar. .

23 ÖZEL EĞİTİM GEREKTİREN BİREYLER İÇİN İŞ EĞİTİM MERKEZLERİ
Eğitim uygulama okullarını bitiren veya zorunlu eğitim çağı dışı kalan zihinsel öğrenme yetersizliği olan veya genel eğitim programlarından yararlanamayan bireyler için, Topluma uyumlarını sağlamak, onları işe hazırlamak amacıyla; Farklı konu ve sürelerde meslek kurslarının düzenlendiği gündüzlü özel eğitim kurumlarıdır. Kurs programının açılabilmesi için en az beş öğrenci gerekli. .

24 ÖZEL EĞİTM GEREKTİREN BİREYLER İÇİN İŞ EĞİTİM MERKEZLERİ
Eğitim uygulama okullarını bitiren veya zorunlu eğitim çağı dışı kalan zihinsel öğrenme yetersizliği olan veya genel eğitim programlarından yararlanamayan bireyler için, Topluma uyumlarını sağlamak, onları işe hazırlamak amacıyla; Farklı konu ve sürelerde meslek kurslarının düzenlendiği gündüzlü özel eğitim kurumlarıdır. Kurs programının açılabilmesi için en az beş öğrenci gerekli. .

25 Aynı kurstan birden fazla sınıf yapma olanağı varsa,ilgi,istek,yetenek,yaş bireysel gelişim özellikleri dikkate alınarak sınıflar en fazla on kursiyerden oluşur. İş eğitim merkezlerinde sınıf öğretmenliği esastır. Sınıflarda bir özel eğitim öğretmeni ile bir atölye öğretmeni / usta öğretici veya iki özel eğitim öğretmeni görevlendirilir. Kursların süresi,programın içeriğine göre en az bir,en fazla üç öğretim yılı olarak belirlenir. .

26 ÖZEL EĞİTİM GEREKTİREN BİREYLER İÇİN AÇILAN İŞ OKULLARI
. ÖZEL EĞİTİM GEREKTİREN BİREYLER İÇİN AÇILAN İŞ OKULLARI İlköğretimini tamamlayan,21 yaşından gün almamış, orta düzeyde zihinsel yetersizliği olanlar ile ilköğretimi tamamlayıp ortaöğretim programlarına devam edemeyecek durumda olanlar. Sınıf mevcudu on öğrenciden fazla olamaz. Görme,işitme,ortopedik yetersizliği olanlar içinde iş okulları açılabilir. Okulun programı,birinci yıl hazırlık olmak üzere dört yıldır.

27 OTİSTİK BİREYLER İÇİN AÇILAN KURUMLAR
Genel eğitim programlarından yeterince yararlanamayan,otizm tanısı konulmuş 3-18 yaş grubundaki çocuklar için gündüzlü eğitim kurumları açılır. Bireyselleştirilmiş eğitim programlarının uygulanması esastır. İki öğrenciye bir özel eğitim öğretmeni görevlendirilir. Gelişim özellikleri dikkate alınarak eğitsel tanılama,izleme ve değerlendirme ekibi tarafından uygun görülen okula ve sınıfa kaydı yapılır. Bu öğrencilerin destek eğitimleri kurumda sürdürülür. .

28 ÜSTÜN VE ÖZEL YETENEĞİ OLAN BİREYLER İÇİN AÇILAN KURUMLAR
İlköğretim ve ortaöğretim çağında, üstün veya özel yetenekli olduğu belirlenen çocuklar için, gündüzlü veya yatılı özel eğitim kurumları açılır. Bireysel ve özel yeteneklerini geliştirecek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlayacak bireysel ve destek eğitim programları uygulanır. Açılan kurumların eğitim-öğretim uygulama süreci ile çalışma usul ve esasları Bakanlıkça belirlenir. .

29 HASTAHANEDE YATAN ÇOCUKLAR İÇİN AÇILAN KURUMLAR
Resmi ve özel hasta hanelerde yatan çocuklar için,Milli Eğitim,Sağlık,Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları ve Üniversiteler arasında imzalanan protokole göre, eğitim-öğretimden yararlanma,ders yılı kayıplarını önlemek amacıyla Bakanlığımıza bağlı özel eğitim kurumu açılabilir. Bu kurumlarda gerektiğinde seviye gruplarına göre birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılır. .

30 . BENİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN HEPİNİZE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM Ekrem NESİL
Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü .


"ÖZEL EĞİTİM HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları