Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ADLİ RAPOR ADLİ OLGU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ADLİ RAPOR ADLİ OLGU."— Sunum transkripti:

1 ADLİ RAPOR ADLİ OLGU

2 ADLİ RAPORLAR CEZA Caydırıcı, Suçun ağırlığı ile uyumlu
Herkese eşit uygulanabilir   Eski TCK 456/ Yeni TCK 86; Müessir fiil/Vücut dok. karşı suçlar vücuda ağrı, acı veren, kişinin sağlığını bozan, akıl fonksiyonlarında bozukluğa neden olan travmalar  

3 Kasten yaralama MADDE 86. (1) Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

4 (2) (Ek fıkra: 31/3/2005 – 5328/4 md.) Kasten yaralama
etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası

5 Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar Kasten yaralama-m.86
(3) Kasten yaralama suçunun; a) Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı, b)Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle, e) Silâhla, işlenmesi hâlinde, cezada yarı oranda artış

6 Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama MADDE 87.
(1) Kasten yaralama fiili, mağdurun; a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına, b) Konuşmasında sürekli zorluğa, c) Yüzünde sabit ize, d) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma, e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına, Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, bir kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hallerde üç yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerde beş yıldan az olamaz.

7 Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama MADDE 87.
(2) Kasten yaralama fiili, mağdurun; a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine, b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine, c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına, d) Yüzünün sürekli değişikliğine, e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine, Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, iki kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hallerde beş yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerde sekiz yıldan az olamaz.

8 Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama MADDE 87.
(3) Kasten yaralamanın vücutta kemik kırılmasına neden olması halinde, kırığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre, bir yıldan altı yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. (4) Kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmişse, yukarıdaki maddenin birinci fıkrasına giren hallerde sekiz yıldan oniki yıla kadar, üçüncü fıkrasına giren hallerde ise oniki yıldan onaltı yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

9 Yaralanma ağırlığı “hafif” 86/2
rapor sonucu “Yaralanmanın şahsın sağlığını ya da algılama yeteneğini basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek derecede bozduğu, şahsın yaşamını tehlikeye sokmadığı” 4-12 ay

10 Yaralanma ağırlığı “ORTA” 86/1
“ Şahsın sağlığını ya da algılama yeteneğini basit bir tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek derecede bozduğu, şahsın yaşamını tehlikeye sokmadığı” 1-3 yıl

11 Yaralanma ağırlığı “AĞIR” 87
rapor sonucu ağır “Şahsın sağlığını ya da algılama yeteneğini basit bir tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek derecede bozduğu, şahsın yaşamını tehlikeye soktuğu” Kişide aynı zamanda kırık saptanmışsa, bunun da “kırığın kişinin hayat fonksiyonları derecede etkileyecek nitelikte olduğu”

12 ADLİ RAPOR Adli muayene ve kayıtlar için ayrı bir kayıt defteri tutulmalı. Muayeneye gönderilen kişinin kimlik kontrolü yapılmalı Olay gün ve saati belirtilmeli. Yaralının muayene edildiği gün ve saat belirtilmeli. Anamnez ayrıntılı alınmalı, Fizik muayene bulguları,konsültasyonlar ve psikolojik değerlendirme kaydedilmeli,

13 ADLİ RAPOR Lezyonların yerleri, büyüklükleri, özellikleri, varsa yaraların iyileştiğini gösteren bulgular, yaranın içinde bulunan yabancı cisimler Fiziksel ve ruhsal durum gerekçelendirilerek olayla ilişkisi tanımlanmalıdır.

14 Kısaltılmış Yaralanma Cetveli (Abbreviated Injury Scale, AIS)
anatomik bir skor sistemi tüm yaralar ağırlık açısından en küçük ağırlık birimi 1, en büyüğü 6 olacak şekilde 6 gruba ayrılır. 1-Minör yaralanmalar (minor) 2-Orta derecede yaralanmalar (moderate) 3-Ciddi yaralanmalar (serious) 4-Ağır yaralanmalar (severe) 5-Durumu kritik olan hastalar (critical) 6-En ağır yaralanmalar, ölümün kaçınılmaz olarak beklendiği hastalar (maximum injury-virtually unsurvivable)

15 KYC KYC modifiye KYC TCK 1 1 1 (Hafif); 86/2 2 2 2 (Orta); 86/1
(Ağır); 87/1

16 BTM ile Giderilebilir Tüm vücut alanına göre yüzey alanı yaklaşık olarak yüz ya da elde %5, vücudun diğer bölgelerinde %10’dan daha az olan abrazyon, kontüzyon ya da avülsiyonlar Yüz ya da elde toplam 10 cm, vücudun diğer bölgelerinde toplam 20 cm’den küçük; cilt-cilt altına penetre yaralanmalar

17 BTM ile Giderilemez Tüm vücut alanına göre yüzey alanı yaklaşık olarak yüz ya da elde %5, vücudun diğer bölgelerinde %10’dan fazla olan abrazyon, kontüzyon ya da avülsiyonlar Yüz ya da elde toplam 10 cm, vücudun diğer bölgelerinde toplam 20 cm’den büyük laserasyonlar

18 Yaşamı Tehlikeye Sokan Bir Duruma Yol Açan Yaralanmalar:
Kafatası kırıkları İlk üç servikal vertebra kırığı ve/veya M. Spinalis lezyonu Kafa içi kanama, kontüzyon, laserasyon Klinik bulgu veren beyin ödemi İç organ yaralanmaları Büyük damar yaralanmaları Büyük damar veya iç organ yaralanması olmasa bile % 20’den fazla kan kaybına işaret eden klinik tabloya yol açan yaygın ekimoz, hematom ve laserasyonlar

19 Yaşamı Tehlikeye Sokan Bir Duruma Yol Açan Yaralanmalar:
İç organ lezyonu olmasa dahi göğüs ve batın boşluğuna penetre yaralanmalar 2. derece yanık (% 20’den fazla) 3. derece yanıklar (% 10’dan fazla) Kuduz hayvan ısırığı Elektrik çarpması (Giriş ve/veya çıkış lezyonu bulunması veya vücuttan elektrik akımının geçtiğini gösteren klinik bulguların varlığı) Ağır klinik tabloya yol açan zehirlenmeler

20 Yaşamı Tehlikeye Sokan Damar Yaralanmaları:
A. Carotis Communis, A. Carotis Interna, A. Carotis Externa, A.V. Facialis, A.V. Maxillaris, A.V. Occipitalis, A.V. Temporalis Superficialis, V. Jugularis Interna, V.Jugularis Externa, A.V. Brachiocephalica, A.V. Subclavia, A.V. Thoracica Interna (A. Mammaria Interna), A. Vertebralis, Truncus Thyreocervicalis, A.V. Thyroidea Inferior, A.V. Thyroidea Superior, A.V. Lingualis, A.V. Axillaris, A.V. Brachialis, A. Ulnaris, A. Radialis, A.V. Femoralis (Superficialis), A.Profunda Femoris, A.V. Poplitea, A. Tibialis Posterior, A. Dorsalis Pedis, A. Dorsalis Penis, V. Dosalis Penis Profunda, A. Sacralis Media, A. İntercostalis, A. Obturatoria, A. Glutea Superior, A. Glutea Inferior, A. Umblikalis, V. Saphena Magna, A. Pudendalis, A. Spermatika, A. Testikularis, A. Ovarika, A. Uterina, A. Lienalis, A. Renalis.

21 Bilinç durumu Glasgow Koma Skoru: 14–15
Olay sonrası ilk gözlemde uyanık, Belirlenmiş 5 dakikadan kısa süren geçici bilinç kaybı, Travma sonrası 24 saatten kısa amnezi, BTM ile Giderilebilir

22 Bilinç durumu Glasgow Koma Skoru: 9-13 arası
Belirlenmiş 5 dakikadan uzun süren bilinç kaybı, Travma sonrası bilinç kaybı olmamakla birlikte fokal nörolojik defisit (kranial sinir, hissi- motor belirti), Travma sonrası 24 saatten uzun amnezi, BTM ile Giderilemez Başlangıç Glasgow Koma Skoru 8 ve altında (bilinci kapalı) Yaşamsal Tehlike

23 Yeni TCK’ya göre ‘’yüz’’ sınırları
kişiye cepheden bakıldığında üstte saçlı deri sınırı (saçı dökülen ya da azalan kişilerde görülebilen frontal bölge dahil ), yanlarda kulaklar dahil olmak üzere kulakların arkasından inen hayali düz çizgilerin her iki klavikula ile kesiştiği noktalar ile altta fossa jugularisten başlayıp yanlara doğru klavikulaları takip eden çizgiler arasında kalan bölge

24 İşlevde zayıflama-kayıp
Organdaki veya ekstremitedeki anatomik kayıp ve/veya fonksiyonel bozukluğun o organ veya ekstremitenin kendi anatomik yapısı ve/veya fonksiyonuna göre % arasındaysa “işlevin sürekli zayıflaması”; % 50’nin üstünde ise “işlevin yitirilmesi”

25 Şahsın travmaya bağlı arızasının;
SONUÇ: (ESKİ) Şahsın travmaya bağlı arızasının; a) Şahsın hayatını tehlikeye maruz kılmadığı, b) 5(beş) gün mutad iştigaline engel teşkil eder nitelikte olduğu kanaatini bildirir rapordur. SONUÇ: (YENİ) a-Şahısta travmaya bağlı oluşan yumuşak doku lezyonlarının; b-Kişinin yaşamını tehlikeye sokmadığı c-Basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek nitelikte olduğu kanaatini bildirir rapordur. Ö:Sınırlı ya da yüzeyel abrazyon, kontüzyon, hematom, laserasyon, ayrılma

26 SONUÇ: Şahıstaki trafik kazasına bağlı gelişen ulNar sinirde hipoestezinin eşlik ettiği, sol omuzda dislokasyon ve sol humerus başı lateral kesiminde kortikal devamlılık kaybı ve deplase kemik fragman ile uyumlu değişikliklerin: a- Kişinin yaşamını tehlikeye sokmadığı, b- Basit bir tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek derecede şahsın sağlığını ya da algılama yeteneğini bozduğu, c- Şahısta saptanan kırığın, şahsın hayat fonksiyonlarını ağır derecede etkileyecek nitelikte olduğu, d- Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına ya da yitirilmesine neden olup olmadığı açısından tedavisi bitmiş olmak şartıyla, olay tarihinden en az 18 ay sonra, Ortopedi ve Nöroloji uzmanlarınca sol kol fonksiyonları değerlendirilerek, son durumunu belirtir ek raporla birlikte müracaat ettirilmesi gerektiği kanaatini bildirir rapordur

27 SONUÇ: 1-Yaraların tarif edilen lokalizasyonları ve nitelikleri göz önüne alındığında, şahsın vücuduna batın sol alt kadrandan girip, gluteal bölge sağ taraftan çıkan bir adet ateşli silah mermi çekirdeği isabet etmiş olduğu, 2-Batın yaralanmasına bağlı multipl ileal, çekal ve meza perforasyonu ile sağ eksternal iliak venin perfore olduğu gerekli onarım esnasında 15 cm.lik barsak kısmının rezeke edildiği tarif edildiğine göre yaralanmanın; a-Şahsın sağlığını ya da algılama yeteneğini basit bir tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek derecede bozmuş olup, şahsın yaşamını tehlikeye soktuğu, b-Yüz sınırları dahilinde herhangi bir lezyon tarif edilmediğinden, yüzde sabit iz tayinine mahal olmadığı, c-Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına ya da yitirilmesine neden olmadığı kanaatini bildirir rapordur.

28 Omuz, dirsek ve bilekte kemik ve kıkırdakta yoğun tahribat, ekstremitenin tümü ya da bir kısmında ezik tarzında “crush” yaralanma Yaşamsal Tehlike

29 TRAVMA SONRASI GELİŞEN RUHSAL BOZUKLUKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

30 Basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde bozukluklar:
Belirgin bir psikiyatrik bozukluk tablosu kriterlerini doldurmayacak (Uluslar arası sınıflandırma ve tanımlama kriterlerine göre) her türlü geçici nöropsikiyatrik şikayetler.

31 Algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan durumlar:
Psikiyatrik bir tanı ölçütü kriterlerini dolduran geçici bozukluklar -ASB (Psikotik durumlar, demanslar gibi kalıcı ve ağır tablolar hariç)

32 Duyulardan veya organlardan birinin işlevinin sürekli zayıflamasına neden olan bozukluklar:
Merkezi sinir sisteminin işlevlerinde kalıcı olarak zayıflama (Kalıcı post konküzyonel sendrom, genel tıbbi duruma bağlı kişilik değişikliği gibi)

33 Duyulardan veya organlardan birinin işlevinin yitirilmesine veya iyileşme olanağı bulunmayan hastalığa neden olan bozukluklar: Travmatik olaya bağlı olarak ortaya çıkan psikozlar, demans, diğer nörolojik ve bilişsel işlev kaybı ile seyreden ağır, kalıcı psikiyatrik bozukluk ve sendromlar.

34 “OLGU ÇALIŞMASI”

35

36

37

38

39

40

41


"ADLİ RAPOR ADLİ OLGU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları