Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Babil Kralı Hammurabi "Hammurabi Kanunlan"nı oluşturmuştur.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Babil Kralı Hammurabi "Hammurabi Kanunlan"nı oluşturmuştur."— Sunum transkripti:

1 Babil Kralı Hammurabi "Hammurabi Kanunlan"nı oluşturmuştur.
Hammurabi Kanunları, Urgakina'nın kanunlarına gör çok sert cezalar içerir ve Mezopotamya medeniyetlerinin en şiddetli kanunlarıdır. Suçlulara kısas cezası verilmiştir. Hammurabi gücünü ordudan alıyordu. Hammurabi din ile devleti birbirinden ayırarak Mutlak Krallık sisteminin ilk temelini attı. Nebukadnazar zamanında 90 m. Yüksekliğinde Babil Kulesi ve dünyanın yedi harikasından biri olan Babil Asma Bahçeleri inşa edilmiştir. Babilliler'in ordusu paralı askerlerden oluşuyordu. Babiller Çivi Yazısı'nı kullanmışlardır

2 ASURLULAR Sami kökenlidirler. Devlet Güneydoğu Anadolu'da kurulmuştur.
İbranileri yurtlarından uzaklaştırmışlardır. En güçlü hükümdarları Asurbanipal'dir. Babil ve İskitler tarafından yıkılmışlardır. *Asurlar ticaretle ilgilenmişler ve ticari koloniler kurmuşlardır. Asurlular tarihteki ilk sömürgeci devlettir. Asurlular yazıyı Anadolu'ya getirmişler ve Anadolu'da tarih çağlarını başlatmışlardır.

3 Kayseri-Kültepe'de Asurca yazılmış pek çok
tablet bulunmuştur. Asurlular Hammurabi Kanunları'ndan daha sert kanunlar hazırlamışlardır. Asurlular çok tanrılı inanca sahiptirler. Kaya oymacılığında ilerlemişlerdir. En önemli eserleri Nemrut Dağı'ndaki heykellerdir. Asurlulahn ordusu paralı askerlerden oluşuyordu. Asurlular ilk atlı birlikleri kurmuşlardır. Asurlular Çivi Yazısı'nı kullanmışlardır.

4 ELAMLAR Elamlılar Güneydoğu Mezopotamya'da yaşamışlardır.
Başkenti Sus'tur. Mezopotamya medeniyetleri arasında en sönük yaşayan topluluktur. Akadlılar tarafından yıkılmışlardır. Şehir devletleri ve prenslikler halinde yaşamışlardır. Güzel sanat ve süslemelerde ilerlemişleridir. Tarımla ilgilenmişlerdir. Çok tanrılı inanışa sahip olmuşlardır.

5 IV.MISIR MEDENİYETİ

6

7 “ Mısır ikiye ayrılmıştır; Kuzey Mısır'a "Yukarı Mısır", Güney Mısır'a "Aşağı Mısır" denmiştir.
Mısırın etrafının çöllerle kaplı olması dışarıdan gelecek istilalara engel olmuştur. Mısır'da ilk siyasi birliği Kral Menes sağlamıştır.(M.Ö.3000) Mısır'da 30 sülale hüküm olmuştur. Ege göçleri Mısır'ı zayıflatmıştır. Persler Mısır İmparatorluğunu zayıflatmış, Makedonyalı Büyük İskender ise son vermiştir .

8 Mısır'ın tarihi devirleri üçe ayrılmıştır:
1-Eski İmparatorluk, 2-Orta İmparatorluk, 3-Yeni imparatorluk. II.Ramses, Kuzey Suriye için Hititler'le Kades Savaşı yapmıştır (M.Ö.1296-M.Ö.1280). Savaş sonunda tarihin ilk yazılı antlaşması olan Kadeş Antlaşması imzalanmış ve Kuzey Suriye Hititlere bırakılmıştır (M. Ö ).

9 Devlet Yönetimi Mısır'ı Firavun denen krallar yönetmiştir.
Firavunların emirleri tanrı buyruğu kabul edilirdi. Bütün topraklar ve gayri menküller Firavun'a aittir. Mısır'da maaşlı memurlar vardı. Devlet memurları asil ailelerden oluşurdu. Merkezi teşkilatın basında vezir bulunurdu, vezir kraldan sonra en yetkili kişiydi. Mısır illere ayrılmıştı ve merkezden gönderilen valiler tarafından yönetiliyordu. Mısır'da ordu, Firavun'a bağlı maaşlı askerler ve toprak gelirleriyle yetiştirilen eyalet askerlerinden oluşuyordu Askerlerin çoğu yaya idi. Nom adı verilen valiler illeri yönetiyordu.

10 Sosyal ve Ekonomik Hayat
Toplum sınıflara ayrılmıştı: 1.Memurlar ve Katipler, 2.Rahipler, 3.Askerler, 4.Şehirliler, 5.Köylüler ve 6.Köleler. Mısır'da adalet işlerine önem verilmiş, bu nedenle kanunlar yapılmış ve mahkemeler kurulmuştur. Mısır hukuku Mezopotamya hukukundan geri kalmıştır. Mısır'da halkın geçim kaynağı toprak ürünleri idi. Halk özel mülkiyet hakkına sahipti. Maden işlemeciliği, kara ve deniz ticareti gelişmişti.

11 (1992 -ÖSS) Mısır’da, öğütleri ve ahlak kurallarını kapsayan, M.Ö yıllarına ait edebi eserler bulunmuştur. Anadolu'nun tarih öncesi dönemlerini aydınlatan, ayni yıllara ait buluntular aMısır’da, öğütleri ve ahlak kurallarını kapsayan, M.Ö yıllarına ait edebi eserler bulunmuştur. Anadolu'nun tarih öncesi dönemlerini aydınlatan, ayni yıllara ait buluntular arasında bu tür eserlere rastlanmamaktadır. Anadolu'da ayni döneme ait buluntular sadece günlük işlerde kullanılan eşyalardan oluşmaktadır. Bu farkın, Anadolu'nun hangi özelliğinin bir sonucu olduğu savunulabilir? A) Önemli ticaret yolları üzerinde bulunmasının B) Sik istilaya uğramasının C) ihtiyaçların Mısır’dakinden farklı olmasının D) Yazıya geçisin daha geç başlamasının E) Verimli topraklara sahip olmasının (1992 -ÖSS)

12 Din Mısırlılar çok tanrılı inanca sahipti.
IV.Amanofıs tek tanrılı din oluşturmaya çalışmış ancak başarılı olamamıştır. Mısırlılar tanrılarını insan ve hayvan şeklinde düşündüklerinden, onlar için barınak seklinde tapmaklar yapmışlardır. Öldükten sonra dirilmeye inandıklarından ölenleri mumyalamışlardır. Krallar için Piramit denen mezarlar inşa etmişlerdir. Böylece mimari, mumyacılık ve tıp alanında gelişmişlerdir.

13 Yazı,Dil ve Edebiyat Mısırlılar M.Ö.IV.binin sonlarında Hiyeroglif (resim yazısı) denen yazıyı kullanmışlardır. Hiyeroglif zamanla 24 harflik bir yazı sistemine dönüşmüştür. Mısır yazısı Fenike Alfabesi'ne öncülük etmiştir. Yazı yazılan malzeme Papirüs'tür. Mısır medeniyetinden kalan eserlerin çoğu dini metinlerdir.

14 Bilim ve Sanat Matematik,tıp,astronomi,ve geometri biliminde ilerlemişlerdir. Tarihte Pi sayısını İlk bulanlar Mısırlılardır. Bir yılı 365 gün hesaplamışlar ve 12 aya bölmüşlerdir. Tarihte ilk güneş takvimini kullandılar, Mısırlılar heykel,mimari,oymacılık ve kakmacılıkta ilerlemişlerdir. En büyük eserleri piramitlerdir. En büyük piramit; 136 m. yükseklikte ve 227 m. genişliğindeki Keops piramididir

15 (1982 -ÖSS) I. Eski Mısırlılar ilk takvimi bulmuşlar,sonra Sezar ve daha sonra Papa XIII.Gregor bu takvimi geliştirerek bugün kullanılan takvimi oluşturmuşlardır. II. Fenikeliler alfabeyi bulmuşlar, sonra Yunanlılar ve daha sonra da Romalılar bu alfabeyi geliştirerek bugün kullandığımız Latin alfabesini oluşturmuşlardır. Bu bilgiler, bugün yararlanmakta olduğumuz takvim ve alfabenin nasıl geliştirilmiş olduğunu göstermektedir? A) Din ve devlet adamlarının yardımlarıyla B) Savaşlar sırasındaki kültür alış verişleriyle C) Yeni buluşların ödüllendirilmesiyle D) Değişik kişi ve toplumların katkılarıyla E) Ulusların birbirleriyle yarışmalarıyla

16 I. M.Ö.3000: Sümerler çivi yazısı kullanmışlardır.
II.M.Ö. 1280: Hititlerle Mısırlılar arasında Kadeş Antlaşması yapılmıştır. III.M.Ö. 700: Lidyalılar ticaret hayatında para kullanmışlardır. Bu üç olayın ortak yönü nedir? A) Meydana geldikleri dönemlerdeki toplum yapısını yansıtmaları B) Bu tür olayların ilk örnekleri olmaları C) Oluşmalarında birbirlerinden etkilenmeleri D) Uluslararası ilişkileri içermeleri E) Uluslararası etkileşimi hızlandırmaları (1982-ÖSS)

17 ( ÖSS) İlkçağ’da Mısır’da tarım ürünlerinden alınan verginin belirlenmesi matematiğin, Nil nehrinin tasma zamanının hesaplanması astronominin, Nil sularının tasmasıyla bozulan arazi sınırlarının yeniden saptanması ise geometrinin gelişmesinde etkili olmuştur. Yukarıda verilen bilgilere dayanarak aşağıdaki genellemelerin hangisine ulaşılabilir? A) ihtiyaçlar insanları bilimsel çalışmaya yönlendirmiştir. B) Coğrafi konum tarımda verimliliği etkilemiştir. C) Doğa olayları kontrol altına alınmıştır. D) insanların yerleşik hayata gedmesinin bir nedeni tarımdır E) insanlar arasında kültür benzerlikleri vardır.

18

19 I.İBRANİLER Sami asıllıdırlar. İlk olarak Hz.Musa Önderliğinde birliğini kurdular (M.Ö.XVH.yüzyıl). Hz.Davut döneminde İbrani Devleti kuruldu. En parlak dönemleri Hz.Süleyman zamanı olmuştur. Devletin merkezi Kudüs'tür. İbraniler İsrail ve Yahudi diye iki devlete ayrılmışlardır. İsrail Devleti'ni Asurlular, Yahudi Devleti'nî ise Babilliler yıkmıştır. Bundan sonra Yahudiler tüm dünyaya dağılmışlardır. Yahudiler 1948 yılında İsrail Devleti'ni kurmuşlardır.

20 (1991 -ÖSS) Kudüs'ün aşağıdaki özelliklerinden hangisi, bu kentin hem Museviler hem Hıristiyanlar, hem de Müslümanlarca kutsal sayılmasında baslıca etkendir? A) Bu dinlere inanan insanların birlikte yasadığı bir yer olması B) Bu dinlerce önemli sayılan mabetlerin bulunması C) Çeşitli uygarlıkların izlerini taşıması D) Uzun süre ticaret merkezi olması E) Önemli bir jeopolitik konumda bulunması


"Babil Kralı Hammurabi "Hammurabi Kanunlan"nı oluşturmuştur." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları