Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ekosistemlerde Madde Döngüsü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ekosistemlerde Madde Döngüsü"— Sunum transkripti:

1 Ekosistemlerde Madde Döngüsü

2 Ekosistemlerde enerji tek yönlü akar
Ekosistemlerde enerji tek yönlü akar. Canlıların yapısını oluşturan maddeler ise, canlı ile fiziksel çevre arasında sayısız farklı döngüler içinde gider ve geri gelir. Bu olaya biyojeokimyasal döngü denir. Dünya ve biyosfer kapalı bir sistemdir, yani madde çıkışı yoktur. Organizmaların kullandığı maddeler kaybolmaz, sadece organizmanın alamayacağı uzaklıkta bulunabilir. Genellikle maddeler defalarca kullanılır.

3 Şekil 7-1. Ekosferde oksijen, karbondioksit ve su buharının ortama devretme zamanları

4 Karbon Döngüsü Proteinler, karbonhidrat ve hayat için temel diğer moleküller karbon içerir, bu nedenle karbon hayat için gerekli temel elementtir. Bitkilerin karbon kaynağı atmosferin % 0.03'ünü teşkil eden karbondioksit gazıdır. Karbonun büyük çoğunluğu sularda erimiş halde karbonat (CO3) ve bikarbonat (HCO3) ve kayalarda örneğin kireç taşı (CaCO3) olarak bulunur. Karbon atmosferi de içine alan cansız çevre ve canlılar arasında devreder. Fotosentezde, bitkiler atmosferden karbondioksiti alır ve kompleks bileşikler halinde, örneğin şeker, fikse eder. Fotosentezin genel formülü şu şekildedir;

5 6CO2 + 12 H2O + ışık-->C6H12O6 (glikoz) + 6 O2 + 6 H2O

6 6CO2 + 12 H2O + ışık-->C6H12O6 (glikoz) + 6 O2 + 6 H2O
Fotosentezde abiotik çevreden alınan karbon biyolojik bileşikler haline dönüştürülür. Bu bileşikler oluşturuldukları üreticiler, üreticileri yiyen tüketicilerde veya üretici ve tüketicilerden arta kalan maddeleri parçalayan ayrıştırıcılar tarafından hücre solunumunda kullanılır. Hücre solunumunun genel formülü; 6CO H2O + ışık-->C6H12O6 (glikoz) + 6 O2 + 6 H2O Bu şekilde karbondioksit hücre solunumu ile atmosfere geri döner. Su ekosistemlerinde de karbon döngüsü aynı şekildedir. Bazen biyolojik moleküllerdeki karbon uzun süre atmosfere geri verilmez. Örneğin ağaç gövdelerinde fikse edilen karbon yüzyıllar boyu orada kalır. Kömür yatakları milyonlarca yıl önce tam olarak ayrışmadan toprakla kapanan ağaçlardan oluşmuştur. Benzer şekilde deniz organizmalarının yağları bu günkü petrol ve doğal gaz depozitlerini oluşturmuştur. Fosil yakıtlar kömür, petrol ve doğal gaz ile ağaçların yakılmasıyla karbon atmosfere döner

7 Karbon döngüsünden milyonlarca yıldan beri, karbon deniz organizmalarının kabuklarına bağlanarak ayrılmaktadır. Bu organizmalar öldüğünde kabukları okyanus dibine çökelmekte ve kalın kireç taşı denilen sedimentleri oluşturmaktadır. Deniz debindeki sedimentler dağ oluşumları ile yer yüzüne yükselebilmektedir (örneğin Everest dağı sediment kayalardan oluşmaktadır). Jeolojik olarak sedimentler yükselince kireç taşı yavaş olarak kimyasal ve fiziksel çözünmelerle ayrışmakta ve karbon atmosfere dönerek tekrar karbon döngüsüne katılmaktadır.

8 Basitleştirilmiş karbon döngüsü

9 Karbon Döngüsü ve Küresel Isınma
İnsan aktivitesi karbon döngüsündeki dengeyi bozmuştur. Endüstriyel devrimden günümüze insanlar her yıl artan miktarda fosil yakıtları yakmaktadır. Buna ilave olarak ağaçların enerji elde etmek için yakılması, tropikal orman yangınları atmosfere verilen karbon oranını, doğal karbon döngüsünün dengesini bozacak şekilde artırmaktadır. Atmosferde yavaş fakat sürekli artan CO2 oranı küresel ısınma denilen iklim değişikliklerine neden olmaktadır.

10

11 Yıllık karbondioksit döngüsü Cigaton

12 Atmosferdeki CO2 oranı yavaş fakat sürekli olarak artmaktadır

13 Küresel ısınma deniz seviyesinin yükselmesine neden olacak, yağış miktarını değiştirecek, ormanların, bitki ve hayvanların yok olmasına neden olacak, tarım sistemlerinde problemler oluşturacaktır. Özellikle kıyılarda yaşayan milyonlarca insanın göç etmesine neden olacaktır.

14 Azot Döngüsü Azot canlılar için temel elementlerdendir. Proteinlerin önemli bölümlerini oluşturur, proteinler hücre yapısının temel yapı taşıdır, normal enzimlerin, hormonların, genetik bilgiyi belirleyen nükleik asitlerin yapısında bulunur. İlk bakışta canlılar için azot yetersizliğinin söz konusu olamayacağı düşünülür, çünkü atmosferin % 80'ini azot gazı oluşturur. Fakat moleküler azot çok stabildir canlılar moleküler azotu direk olarak atmosferden alıp protein ve nükleik asitleri oluşturmak için diğer elementlere bağlayamaz. Önce moleküler azotun (N2) ayrılası gerekir. Moleküler azotun ayrılması ve hidrojen veya oksijenle bağlanması büyük enerji ister. Haber-Bosh prosesi ile azotlu gübre üretimi C sıcaklık 200 bar basınç altında gerçekleşmekte ve 1 kg azotlu gübre üretimi 1.5 kg petrole mal olmaktadır.

15 Azot Döngüsü

16 Azot döngüsünün beş aşaması vardır
Azot döngüsünün beş aşaması vardır. 1) Azot fiksasyonu, 2) nitrifikasyon, 3) azot asimilasyonu, 4) amonifikasyon ve 5) denitrifikasyon. Azot asimilasyonu hariç diğer bütün aşamaları bakteriler gerçekleştirir.

17 1. Azot Fiksasyonu: Azot fiksasyonunun ilk basamağında azot gazı (N2) canlıların kullanabileceği form olan amonyağa (NH3) dönüştürülür. Yakma, volkanlar, şimşekler ve endüstriyel proseslerle önemli miktarda (her biri azot gazının ayrılması için gerekli enerjiyi verebilir) fikse edilmesine rağmen, azot fiksasyonunun çoğu biyolojiktir. Biyolojik azot fiksasyonu toprak ve suda yaşayan fotosentetik cyanobakter, baklagil kökleri içinde yaşayan Rhizobium bakterileri gibi organizmaların nitrogenaz enzimleriyle gerçekleştirilir ve azot hidrojene bağlanır. Rhizobium ve konukçu bitki (bezelye, yonca) mutualist simbiyotik yaşam biçimi sürdürür, ve bitki azotu bakteriden sağlarken, bakteri bitkiden karbonhidrat alır. Su habitatlarında yosunlarla aynı ilişkiyi gerçekleştiren cyanobakteri azot fikse eder. Azot gübresi üretimi çok yüksek basınç ve sıcaklık altında yapılırken, biyolojik azot fiksasyonu normal atmosfer basıncı ve sıcaklıkta gerçekleşmektedir. Bununla birlikte azot bağlayan bakteri 1 gr azot için 12 gr glikoz harcamaktadır.

18 Şekil 7-6. Baklagil köklerinde azot fiksasyonunun yapıldığı noduller

19 2. Nitrifikasyon: Amomyağın (NH3) toprak bakterileri tarafından nitratlara (NO3) dönüştürülmesine nitrifikasyon denir. Nitrifikasyon iki aşamalıdır. Önce Nitrosomonas ve Nitrococcus amonyağı nitrite (NO2), sonra Nitrobacter nitriti nitrata okside eder. 3. Asimilasyon: Azot fiksasyonu ve nitrifikasyonla ortaya çıkan nitrat ve amonyağın bitki kökleri tarafından absorbe edilip, bitki proteinleri ve nükleik asitlere bağlanması asimilasyon olarak bilinir. Hayvanlar bitkileri yediğinde bitkisel proteinlerdeki azotu tekrar asimile edip hayvansal bileşiklere çevirir.

20 4. Amonifikasyon: Canlılar azot içeren üre (idrar) ve ürik asit (kuşlar) gibi atıklar üretir. Bu maddeler ve ölü organizmalardaki azot ayrıştırılır ve abiotik çevreye amonyak geri verilir. Biyolojik azot bileşiklerinin amonyağa çevrilmesine amonifikasyon denir, ve toprak ve sularda amonifikasyon bakterileri tarafından gerçekleştirilir. Amonifikasyonla azot döngüsüne katılan amonyak azotu tekrar nitrifikasyon ve asimilasyon için hazır duruma gelir. 5. Denitrifikasyon: Nitratın (NO3) gaz azotuna (N2) dönüştürülmesine denitrifikasyon denir. Denitrifikasyon bakterileri azot fiksasyonu ve nitrifikasyon gerçekleştiren bakterilerin tersine azotu atmosfere geri döndürürler. Denitrifikasyon bakterileri anaerobik ortamlarda yaşar, örneğin oksijenin bulunmadığı toprak altı su seviyesi civarında yaşarlar.

21 Azot Döngüsü ve Su Kirliliği
İnsanlar azot döngüsünü azot gazından fazla miktarda azotlu gübre üreterek etkilerler. Bu işlem tek başına zararlı görülmemekle birlikte, topraklara fazla miktarda azotlu gübre verilmesi su kalitesini bozmaktadır. Yağmur suları nitratlı gübreleri nehir ve göllere taşımakta, bu da alg gelişimini teşvik etmektedir. Algler öldüğünde, ayrışırken suyun çözünmüş oksijenini tüketmekte, bunun sonunda diğer su canlıları, balıklar havasızlıktan ölmektedir. Gübre nitratları aynı zamanda toprağın derinlerine sızmakta, toprak altı suyunu kirletmektedir. Toprak altı kaynaklı içme sularının nitratlarla kirlenmiş olması özellikle bebek ve çocuklar için tehlikelidir.

22 Fosfor Döngüsü Fosfor döngüsü, gaz formu olmadığı için, maddenin karadan denize oradan tekrar karaya taşındığı çökelti tipi döngüdür. Su fosfor içeren kayalardan geçerken, onları yavaş ta olsa aşındırır ve inorganik (PO4) moleküllerini açığa çıkartır. Bitkiler aldıkları fosforu nükleik asitler dahil birçok molekülün yapısında kullanırlar. Fosfor canlı protoplazmayı, cansız hücrelerden ayıran ve bütün enerji transformasyonlarında yer alan ATP'nin yapısında yer alır. Hayvanlar gereksinimleri olan fosfatın büyük bölümünü yedikleri bitkilerden sağlar, bazı içme sularına fosfor içerebilir. Karbon ve azot gibi fosfor da besin zincirinde bir organizmadan diğerine aktarılır. Hayvansal atıklar ile ölü organik kalıntıların ayrışması sonucu serbest hale gelen fosfor tekrar bitkiler tarafından kullanılır. Su ekosistemlerinde de fosforun bitkiler tarafından alınması, bitkisel dokuların heterotroflar tarafından tüketilmesi ve atıkların ayrıştırıcılar tarafından ayrıştırılıp, açığa çıkan fosforun tekrar üreticilerin kullanımına sunulması kara ekosistemlerinde olan gibidir.

23 Şekil 7-7. Fosfor Döngüsü

24 Yer yüzünde en büyük fosfor deposu, yer kabuğundaki fosfatlı kütlelerdir. Fosfatlar biyolojik döngülerden kaybolabilir. Hava tesiri ve erozyon yoluyla kayalardan ve biyolojik sistemden ayrılan fosfat nehirlere ve daha sonra denizlerin dibinde birikmekte orada milyonlarca yıl kalmaktadır. Jeolojik işlemler sonucu çökeltiler yükselerek yer yüzüne çıkar ve aynı işlemler tekrar başlar. Jeolojik hareketlerle fosforun karalara çıkması daha yavaş gerçekleştiğinden, karaya geri gelen miktar, denizlere giden miktardan daha azdır. Su ekosistemlerinden fosforun bir kısmı karalara dönmektedir. Deniz canlılarının bir kısmı deniz kuşları tarafından yenir ve kuşlar tünedikleri karalara dışkılarını bırakırlar. Bu kuşların gübresine guano denir ve guano fazla miktarda fosfor ve nitrat içerir. Bitkiler bu gübrelerin fosforunu kullanır ve kara ekosistemi besin zincirlerine fosforu dahil ederler. Güney Amerika'da Peru'nun batı sahilleri guano yataklarınca zengindir.

25 İnsan ve Fosfor Döngüsü
İnsan doğal fosfor döngüsünü hızlandırarak karalardan kaybını artırmaktadır. Adana'da yetişen mısır (topraktan fosfor almıştır) Afyon'da hayvan beslenmesinde kullanılmaktadır. Mısır tarafından alınan fosforun bir kısmı hayvansal atıklara dönüşmekte ve nehirlere boşaltılmaktadır. Afyon'da üretilen et çok uzakta örneğin İstanbul'da tüketilmekte ve fosforun büyük kısmı insan atığı olarak İstanbul'un kanalizasyon sistemine boşaltılmaktadır. Kanalizasyon arıtma sistemleri fosforu çok az arıtabilir ve bu atık su nehir ve göllerde su kalitesinin bozulmasına neden olur. Çiftçiler tarlalarından eksilen fosforu yerine koymak için tarlalarına fosforlu gübre vermek zorundadır. Bu fosforlu gübrelerde fosfat yataklarından üretilmektedir. Türkiye'de Mardin Mazı dağında fosfat yatakları vardır fakat fosforlu gübrelerin büyük bölümü yurt dışından satın alınmaktadır. Toprak erozyonları da denizlere doğru fosfor kaybını artırmaktadır. Pratik olarak denizlere giden fosfor, fosfor döngüsünden net kayıptır, deniz diplerinde milyonlarca yıl kalır.

26 Hidrolojik Döngü Su sürekli olarak denizlerden atmosfere, karalara ve tekrar denizlere döngü içindedir, bu şekilde bize temizlenmiş yeni su kaynağı sağlar. Hidrolojik döngü olarak bilinen kompleks devir daim denizler, karalar ve atmosferde sürekli olarak dengeli miktarda su bulunmasını sağlar. Su denizlerin yüzeyinden buharlaşarak, atmosferde bulutları oluşturur. Su aynı zamanda toprak, dere nehir ve göllerden de buharlaşır. Bitkilerin su buharı kaybı transpirasyon ile de atmosfere önemli miktarda su geçer. Bitki yaprakları topraktan gelen suyun yaklaşık % 97'sini transpirasyon ile atmosfere verir.

27 Hidrolojik Döngü

28 Atmosferdeki su yağışlar ile (yağmur, kar, dolu) kara ve denizlere düşer. Karalara gelen su birkaç şekilde su döngüsüne katılır: Yüzeyden evaporasyonla buharlaşır ve direk olarak tekrar atmosfere geçer. Dere ve nehirlerden göl ve denizlere akar. Toprak altına doğru sızar ve toprak altı su akuferlerini oluşturur. Toprak suyu, bitki, dere ve nehirlere su sağlar. Atmosferden karalara yağan yağışlar eninde sonunda denizlere ulaşır. Suyun fiziksel hali (buhar, sıvı, katı) ve bulunduğu yere bağlı olmadan, her molekül su su döngüsüne katılır. Her yıl atmosfere geçen su kilometre küp olarak tahmin edilmektedir. Bu suyun yaklaşık dörtte üçü direk olarak denizlere yağış olarak düşmekte geri kalanı karalara yağmaktadır.


"Ekosistemlerde Madde Döngüsü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları