Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“Koruman Gereken ve 1 Kere Sahip Olabileceğin Tek Varlığın”

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“Koruman Gereken ve 1 Kere Sahip Olabileceğin Tek Varlığın”"— Sunum transkripti:

1

2 “Koruman Gereken ve 1 Kere Sahip Olabileceğin Tek Varlığın”

3 Karar Mercii ‘Toplum’ “GÜVEN” Şirketlerin veya kurumların ilkeleriyle değil, toplumun değer ve duyarlılıklarına uyumlu olmakla bağdaştırılan bir unsurdur.

4 ‘Güvenmek’ belirsiz ve kontrol edilemez bir gerçekle başa çıkmanın çok önemli bir stratejisi haline gelmektedir. “bireylere karmaşık sosyal çevreye uyum sağlamada yardımcı olan ve böylece artan fırsatlardan yarar sağlamasına imkan veren bir BASİTLEŞTİRME stratejisidir”

5 Güven; bir tarafın diğerine itimat düzeyi ve diğer tarafa kendini açma isteği… -Doğruluk; kuruluşun doğru olduğuna duyulan inanç -Güvenilirlik; kuruluşun ne yapacağını söylerse onu yapacağına olan inanç -Yeterlilik; kuruluşun ne yapacağını söylerse onu yapma kabiliyeti olduğuna duyulan inanç

6 Ortak Reçete 21. Yüzyıl beraberinde dünya vatandaşlığı kavramı altında “ortak bir takım değerleri” ön plana çıkarmaya başladı. İtibarın yönetilmesi ile ilgili gündemimiz varsa değişen dünyanın değişen toplumsal duyarlılıklarını iyi anlamamız ve yorumlamamız gerekmektedir

7 İtibarın Hammaddesi “Söylem ve Eylem Uyumu” Değişen toplumsal tercihler, söylem ve eylemlerin üretileceği adres olarak görülmelidir. Toplumun değer yargıları ve etik ilkeleriyle örtüşecek kurallar şirketler ve markalar tarafından da benimsenmeye başlandı.

8 Enformasyon Toplumu ve İtibar Bilginin erişim gücü ile şeffaflaşan toplumun hesap sorma kabiliyeti karşısında yönetimi ve liderliği elinde tutmak çok da kolay gözükmüyor. Neden? Bilgi çok hızlı bir şekilde yayılıyor ve kanaat oluşturarak ortaya bir eylem çıkarıyor.

9 Günümüzde ‘Aferin’ ve ‘Yazıklar Olsun’ arasında gidip gelen basit bir algılama süreci itibarın hammaddesini oluşturuyor. Bu kadar basit!

10 Derin Sorgulamalar Çünkü değerler ve duyarlılıklar o anda bir kanaat notunun verilmesini emrediyor. İnsanlar market raflarındaki ürünleri üreten markaların, söz konusu duyarlılıklar bakımından nerede olduklarına göre sorguluyor. Bu sorgulamalar şirketler, markalar, liderler için birer “Kanaat Notuna” dönüşüyor

11 Deneyimleme Kanaatler olumlu ya da olumsuz itibarın bir çıktısı ise bunların oluşması uzun zaman dilimine yayılan çeşitli gözlemlere dayanıyor.

12 *Tüketicilerin Yükselen Değerlerinin teşhis edilip ona uygun mesaj ve eylem üretilmesi “Bir şirketin, markanın, liderin zaman içinde sosyal ortakları nezdinde oluşan yansıması” “Belirli bir anda davranışları, iletişimi ve beklentileri bir karışım halinde sunan ürün”

13 Kurumsal İtibar Şirketler üretme, satma ve para kazanmanın dışında da yönetilebilecek alanların olduğu gerçeğinden hareket ediyor, kendileri için gelecek güvencesi yaratmak ve bu güvenceyi sürdürebilir kılmak açısından bunu zorunluluk olarak algılamaktadır.

14 Örgüt Kültürü Örgütün geçmişte bir organizma ya da makine olarak düşünülmesine alternatif olarak yakın geçmişte örgütü tanımlamada yeni metaforlar ve sistemler geliştirilmiştir. İşte kültür metaforunun örgüt üzerine yansıması “örgüt kültürü” kavramını ortaya çıkarmaktadır

15 “baskın ve paylaşılan değerlerden oluşan, çalışanlarca sembolik anlamlar taşıyan, örgüt içinde hikayeler, inançlar, sloganlardan meydana gelmiş bir yapı olarak tanımlanmaktadır”

16 Bireysel katılım ve teşebbüs, risk toleransı, yönetim desteği, kontrol, ödül sistemleri, çatışmalar, iletişimin yönü (ast- üst ilişkisi) kurumsal kültürü oluşturan ögeler olarak sayılabilir.

17 Her kurumsal kültürün derinliklerinde üyelerinin çevresinde neler olup bittiğini anlamasına yardım eden, onların davranışlarını şekillendiren temel değerler ve normlar bütünü vardır. Bunların yanında bu değer ve normlara sıkı sıkıya bağlılık sonucunda ne gibi avantajlar elde edileceğini örnekleyen bir takım kahramanlar vardır.

18 Aynı zamanda bu norm ve değerleri sürekli hatırda tutmaya yönelik olarak geliştirilen semboller (özel bir örgüt lisanı, mimari özellikler, davranışsal bir takım özellikler), ideolojiler (düşünce sistemleri ve mitler) söz konusudur.

19 *örgüte uyum, bağlılık, çalışanların adaptasyonu ve paylaşımını sağlayan, içsel bütünlük, üyelerine ortak davranış ve ifade, kişi ve grupların örgütteki mevkilerini belirterek güç ve mevki dağılımını gerçekleştirir, ödül ve ceza mekanizmalarının doğru işletilmesini sağlar.

20 Örgüt İklimi Bir örgütteki ortak psikolojik güçlerin görünümü, örgüt kültürünün örgüt içinde yarattığı havadır. Örgüt iklimi bir örgütteki güven duygularını, bireylerin birbirlerine karşı açıklık ve içtenlik duygularını, yardımseverlik anlayışını, iş doyumu ve beklenti düzeylerini, örgüte katılma düzeylerini ifade eder.

21 Olumlu bir örgüt iklimi beraberinde tüm iletişim kanallarının açık olmasını, bireyler arası ilişkiler ağının geniş olmasını, baskı unsurundan çok belli kurallarla hareket etmeyi, çalışanın neyi yaptığında neyle karşılaşacağını bilmesini getirir.

22 Örgüt Kimliği Kamular gözünde örgütü başkalarından ayıran veya ayırıcı özelliği olan nitelikleri ifade eder. Örgüt kimliği kurum felsefesi, kurum hedefi ve istenen imaj temeline dayanmaktadır. Örgüt kimliği bir örgütün rakiplerden ve benzerlerinden ayrılabilmesi için felsefe, tasarım, iletişim ve davranışında oluşturduğu bütünlük olarak da tanımlanabilir.

23 Google Ofisleri -Çalışan Özgürlüğü- Serbestliği (Etkin) -Verimlilik, Motivasyon ve Moralin Önemi -İş Tatmini -Kurumsal Kültüre Kolayca Adaptasyon -Çalışana Güven -Kararlara Kolayca Katılan

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 “ Bir şirketin yarattığı güvenin toplam Pazar değeri içindeki katkı payıdır” “Toplum tarafından beğenilen, takdir edilen bir hizmet vermenin karşılığı olarak görülebilir”

44 “Kurumun içindeki ve dışındaki insanlar tarafından sahip olunan algılamalardır” “Önceden gözlemlenen kimlik işaretlerinin ve geçmiş iş deneyimlerinin yarattığı etkilerin tarihsel birikiminin yansımasıdır”

45 İtibarın Önemi Neden Arttı? -Küreselleşme -Bilgiye Ulaşılabilirlik -Ürün Metalaşması -Medya -Reklam doygunluğu -Paydaş aktivizmi

46 İtibar ve Marka Değeri Marka Vaat Eder, İtibar Kazanılır… Kurumsal performansı doğrudan etkileyen ama elle tutulup gözle görülmeyen değerler şirketlerin marka değerlerinin hesaplanmasında çok daha önemli ve etkili bir duruma gelmektedir.

47 Kurumsal Marka- Ürün Markası Ürünün Markası; doğrudan tüketici nezdinde yarattığı değer ve izlenimle ilgiliyken Kurumsal Marka, tüm sosyal paydaşların (çalışanlar, yatırımcılar, müşteriler, tedarikçiler, iş ortakları, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve medya) zihnindeki değerle alakalıdır.

48 Omo deterjan markasının ev hanımlarına yönelik iletişim çalışmaları ile bu markanın sahibi Unilever’in kurumsal marka çalışmalarının kapsama alanı ve hedefleri birbirinden farklıdır.

49 İtibarın Yönetilmesi ile hedeflenen iş sonuçları - Müşteri Değeri ; müşteriye sahip olmak, elde tutmak, Sadakat yaratmak, sahip olunan diğer ürün ve hizmetlerin dahil edildiği çapraz pazarlama etkinliklerini gerçekleştirmek. -Yatırımcıların uzun vadeli yatırımlarını itibarlı şirketlerin hisse senetlerine bağlaması

50 -En çok çalışılmak istenen şirket olmak -Nitelikli bayi ve yetkili satıcılara sahip olmak, onlarla uzun dönemli işbirliğine gidebilmek -Medyanın itibarlı şirketleri güvenilir haber kaynağı olarak görmesi, onların görüş ve fikirlerine başvurması, onlarla ilgili yayınlara yer vermesi (Fikir Önderliği yapması ya da fikir önderlerinin önem verdiği kurum olma)

51 İtibar Ölçülebilir mi? Şirketlerin kurumsal itibar performanslarını ölçebilmeleri için iki temele gereksinim vardır: -İtibarlarını oluşturan kriterlerin neler olduğunun belirlenmesi -Kimin nezdinde itibar performanslarının ölçümlenmesi

52

53 Capital İtibar Kriterleri Müşteri Memnuniyeti Hizmet ve Ürün Kalitesi Yönetim Kalitesi Finansal Sağlamlık Pazarlama ve Satış Stratejileri Yeni ürün geliştirme/Yenilikçilik Çalışanların Nitelikleri Bilgi ve Teknoloji Yatırımları Rekabette Etik Davranma

54 Çalışan Memnuniyeti Toplumsal Sorumluluk Çalışanların Niteliklerini Geliştirme İletişim ve Halkla İlişkiler Yönetim ve Şirket Şeffaflığı Bölgeye, ekonomiye işgücü ve yatırımlarıyla katkı Yatırımcıya değer yaratma Uluslar arası pazarlara entegrasyon Çalışanına sunduğu sosyal imkanlar ve haklar Ücret politikalar ve seviyesi

55

56 Fortune İtibar Kriterleri Yönetim Kalitesi Ürün ve Hizmet Kalitesi Finansal Dinginlik ve sağlamlık Uzun vadeli yatırım değeri Kurumsal Kaynakların kullanımı Yaratıcılık ve gelişim İnsan kaynakları kalitesi ve sürekliliği Sosyal Sorumluluk Global vizyon

57

58 Financial Times İtibar Kriterleri Dünyada en çok saygı duyulan şirket olmak Kendi sektöründe en çok saygı duyulan şirket Hissedarlarına en yüksek değeri sağlayan En yaratıcı/yenilikçi ürün ve hizmetleri sunan En etkili kurumsal yönetişim yapan şirket En yüksek sosyal sorumluluk duyarlılığına sahip

59

60 “En Beğenilen Şirketler Araştırması 2012” “ Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri araştırması proje planlama süreci Ağustos 2012 tarihinde başladı, saha çalışması 28 Ağustos – 31 Ekim 2012 tarihleri arasında online araştırma tekniği kullanılarak gerçekleştirildi. Araştırma kapsamında iş dünyasını temsilen 8.500 yöneticiye online olarak anket gönderilmiş 500’ün üzerinde şirketten 1.555 yönetici anketi doldurdu. Analiz 18 kriter üzerinden yapıldı. Araştırmaya katılanlardan her kritere 1 ile 10 arasında puan vermeleri istendi. Ankete katılan kişiler hem Türkiye’nin hem de sektörünün en beğenilen şirketini belirtirken "kendi şirketi haricinde” yanıt vermesi istenmiş, kendi firmasını belirtenlerin cevapları analizlere dahil edilmedi.

61

62 İtibar Yönetiminin Bileşenleri. Etik Sorumluluk Hukuk kurallarına ve toplumsal beklentileri oluşturan etik kurallara uymak. Sosyal Sorumluluk Çalışanlara Karşı, Müşterilere Karşı, Topluma Karşı, Rakiplere Karşı, Sosyal Gruplara Karşı. Finansal Performans Karlılık, yatırım amacıyla risk alabilme, rekabet edebilme yeteneği

63 .Kaliteli İş Ortamı & İşgücü İş gören için verimli çalışma koşullarının sunulması (gerek psikolojik, gerek fiziksel koşulların sağlanması).Ürün ve Hizmet Kalitesi (Toplam Kalite Yönetimi).Duygusal Algı ve Çağrışımlar


"“Koruman Gereken ve 1 Kere Sahip Olabileceğin Tek Varlığın”" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları