Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ TAHSİS DAİRESİ BAŞKANLIĞI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ TAHSİS DAİRESİ BAŞKANLIĞI."— Sunum transkripti:

1 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ TAHSİS DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2 YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (4848 SAYILI KANUN İLE TARİFLENEN GÖREVLER)
Ülkenin turizme tahsis edilebilecek kaynaklarını araştırmak, önceliklerini belirlemek, turizm sektöründe kullanılabilecek doğal kaynakların korunması ve değerlendirilmesiyle ilgili çalışmaları yürütmek, bu konuyla ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarla işbirliği yapmak, Turizm talep ve türlerinde meydana gelen değişme ve gelişmelerle uyumlu turizm politikalarının oluşturulmasına ve yatırımların yönlendirilmesine elverişli, her türlü araştırmaları yapmak ve yaptırmak, istatistik verilerini toplamak, değerlendirmek ve sektörün yararına sunmak, Sektörün istifadesine sunulacak taşınmazların gerektiğinde kamulaştırma da dahil olmak üzere, temini ile yatırımcılara tahsisi işlemlerini yürütmek, Kültür ve turizm alanında yerli ve yabancı yatırımcıları yönlendirmek.

3 MİSYONUMUZ 4848 SAYILI KANUN İLE TARİFLENEN ARAZİ TAHSİS DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NIN GÖREVLERİ
Sektörün istifadesine sunulacak taşınmazların gerektiğinde kamulaştırma da dahil olmak üzere, temini ile yatırımcılara tahsisi işlemlerini yürütmektir.

4 VİZYONUMUZ Kitle turizmine hizmet veren turizm tesisleri ile birlikte alternatif turizm türlerinin gelişmesi için tahsislerle teşvik oluşturmak. Nitelikli tesislerin arttırılması için gerekli taşınmazların oluşturulmasını sağlamak. Turizm hizmetindeki arz talep dengesini izlemek ve talepleri bu doğrultuda değerlendirmek.

5 VİZYONUMUZU GERÇEKLEŞTİRMEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR
Kitle turizmi ve alternatif turizm için teşvik oluşturmak. -Turizm potansiyeli taşıyan bölgelerdeki taşınmazların tahsis edilebilme koşullarını oluşturmak. -Bölgesel ve yerel veya doğal özellikleri sebebiyle alternatif turizm potansiyeli bulunan bölgelerde yatırımlar için gerekli tahsis koşullarını oluşturmak. Nitelikli tesislerin arttırılması için gerekli taşınmazların oluşturulmasını sağlamak. -İhtiyaç duyulan arazi büyüklüklerine ulaşmak için gerekli çalışmaları yapmak. -Nitelikli tesislerin yer alacağı bölgesel yatırım alanları için araştırma yapmak.

6 VİZYONUMUZU GERÇEKLEŞTİRMEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR
Turizm sektöründeki arz talep dengesini izlemek ve talepleri bu doğrultusunda değerlendirmek. Tahsisli alanlardaki tesislerin tür, sınıf ve kapasite değişikliği taleplerini bölgesel gelişmeler ve talepler doğrultusunda değerlendirmek Turizm yatırım alanlarında yapılacak yeni yatırımların tür ve özelliklerini bölgesel arz talep dengeleri doğrultusunda değerlendirmek.

7 TAHSİS EDİLECEK TAŞINMAZLARIN HAZIRLANMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR
Turizm kullanımına ayrılmış alanların Bakanlığımız tasarrufuna alınması; Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri, Turizm Alan ve Merkezleri içerisinde veya turizm potansiyeli taşıyan diğer bölgelerdeki imar planları ile turizm kullanımına ayrılmış alanları ve yatırımcı talepleri ile belirlenen alanları tespit etmek, Tespit edilen bu alanlarda mülkiyet araştırmasını yapmak, Bu taşınmazların tasarrufunun Bakanlığımıza alınmasını sağlamak, Bu taşınmazlar üzerindeki işgal, dava vb durumları araştırmak.

8 TAHSİS EDİLECEK TAŞINMAZLARIN HAZIRLANMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR
Taşınmazların ilan edilmesi; Tasarruf durumu ve araştırması tamamlanmış araziler için gerekli imar uygulaması çalışmalarının yaptırılmasını sağlamak, Gerekli durumlar için tevhit ve ifraz işlemlerinin yaptırılmasını sağlamak, Taşınmazların altyapı durumlarını araştırmak, Tahsis edilebilecek taşınmazları ilan için hazırlamak. Tahsis edilen taşınmazlara ilişkin çalışmalar; Ön izin ve kesin tahsis işlemlerini yürütmek, Tahsisli firmaların hisse devri, ek alan talebi vb. konularda Arazi Tahsis Komisyonu için hazırlık yapmak, Tahsisli firmaları izlemek.

9 ARAZİ İLANLARI 4957 sayılı Kanunla değişik 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve bu kanunun 8. maddesine dayanılarak çıkartılan "Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak turizm amaçlı yatırım yapmak üzere yerli ve yabancı girişimcilere tahsis edilmesi düşünülen taşınmazlar için hazırlanan “Turizm Yatırımcılarına Kamu Arazisi Tahsis Şartnamesi” içerisindeki bilgiler, Resmi Gazete, ulusal 3 büyük gazete ve Bakanlığımızın Web sayfasında, yayımlanarak kamuya duyurulmaktadır. Süresi içerisinde “Turizm Yatırımcılarına Kamu Arazisi Tahsis Şartnamesi” ile istenilen bilgi ve belgelerle birlikte Bakanlığımıza yapılan başvurular, Yönetmeliğin 11nci maddesinde ve Tahsis Şartnamesinde belirlenecek hususlar kapsamında hem mali yeterlilik hem de sektörde deneyimlilik açısından değerlendirilir.

10 ARAZİ İLANLARI Birden fazla başvuru yapılan parseller için yeterli görülen girişimciler arasında sosyal ve teknik altyapıya katılım amaçlı müzakere yapılır. Tek başvurunun yapıldığı parseller ise Arazi Tahsis Komisyonunca değerlendirilerek sonuçlandırılır. Bu durumda da yatırımın gerçekleştirileceği bölgenin ve projenin niteliğine göre girişimciden Arazi Tahsis Komisyonunca belirlenecek miktarda sosyal ve teknik altyapıya katılım payı isteyebilir.

11 KAMU TAŞINMAZI TAHSİSLERİ
TAHSİS SAYISI KAPASİTE TOPLAM 383

12 ARAZİ TAHSİS DAİRESİ 2006 YILI FAALİYETLERİ
Bakanlığımızca 2634/4957 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu çerçevesinde temel hedef, turizm yatırımlarının teşvik edilerek ülkemizin en önemli gelir kaynaklarından biri olan turizm sektörünün güçlendirilmesidir. Arazi Tahsis Daire Başkanlığı çalışmalarını 2634/4957 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve bu Kanunun 8. maddesi uyarınca çıkartılan “Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsis Hakkında Yönetmelik” uyarınca sürdürmektedir.

13 ARAZİ TAHSİS DAİRESİ 2006 YILI FAALİYETLERİ
Bu kapsamda, 2006 yılında Bakanlığımıza tasarruf hakkı gelen taşınmazların yerli ve yabancı turizm yatırımcılarına tahsisi için beş (5) adet tahsis şartnamesi kamuoyuna duyurulmak suretiyle ilan edilmiştir. “Turizm Yatırımcılarına Kamu Arazisi Tahsis Şartnamesi 2006/1, 2006/2” ile “Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı 2006/4 ve 2006/5” ilanlarında yer alan taşınmazlar, üzerinde gerçekleştirilecek tesis türleri ve kapasiteleri plan kararıyla belirlenmiş münferit parsellerden oluşmaktadır. “Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı 2006/3” ise diğer Tahsis İlanlarından farklı olarak “Turizm Kenti” ve “Ana Yatırımcı” kavramları temel alınarak hazırlanmıştır.

14 ARAZİ TAHSİS DAİRESİ 2006 YILI FAALİYETLERİ
A – MÜNFERİT PARSEL TAHSİSLERİ Arazi Tahsis Daire Başkanlığınca, 2006 yılı içerisinde Bakanlığımıza tasarruf hakkı gelen kamu taşınmazlarının turizm amaçlı değerlendirilmek üzere yerli ve yabancı turizm yatırımcılarına ilanına yönelik yapılan çalışmalarda parsel bazında 4 adet ilana çıkılmıştır. 80’i Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ile Turizm Alan ve Merkezleri içinde ve 46’sı dışında olmak üzere toplam 126 parsel Resmi Gazete, tirajı yüksek üç büyük gazete ve Bakanlığımız web adresi de yayımlanarak kamuoyuna duyurulmuştur.

15 ARAZİ TAHSİS DAİRESİ 2006 YILI FAALİYETLERİ
A /1 – 2006/2 – 2006/4 İlanları Kamuoyuna duyurularak başvuru süreleri sona eren 2006/1, 2006/2 ve 2006/4 Tahsis İlanlarında 55’i Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ile Turizm Alan ve Merkezleri içinde ve 41’i dışında olmak üzere toplam 96 parsel ilan yoluyla duyurulmuştur.

16 ARAZİ TAHSİS DAİRESİ 2006 YILI FAALİYETLERİ
A /1 – 2006/2 – 2006/4 İlanları Ön izin verilen toplam 480,5 Hektarlık 17 taşınmazda gerçekleştirilecek yatırımlar sonucu ülkemize Yatak Kapasitesine sahip Konaklama Tesisi kazandırılmış olacaktır. Gerçekleştirilen bu tahsisler ile yaklaşık kişiye doğrudan istihdam sağlanmış olacaktır.

17 ARAZİ TAHSİS DAİRESİ 2006 YILI FAALİYETLERİ
A /5 İlanı 2006 yılı ilanları kapsamındaki 2006/5 Tahsis İlanında ise 25’i Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ile Turizm Alan ve Merkezleri içinde ve 5’i dışında olmak üzere toplam 30 taşınmaz yer almakta olup, değerlendirme süreci halen devam etmektedir.

18 ARAZİ TAHSİS DAİRESİ 2006 YILI FAALİYETLERİ
B – TURİZM KENTİ TAHSİSLERİ Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2006/3, diğer Tahsis İlanlarından farklı olarak “Turizm Kenti” ve “Ana Yatırımcı” kavramları temel alınarak hazırlanmıştır. “Turizm Kentleri”, müstakilen belgelendirilebilen tesis türlerinin bir veya birkaçıyla birlikte kültür, eğitim, eğlence, ticaret, konut ve her türlü teknik ve sosyal altyapı alanlarından bir veya daha fazlasını kapsayan yerleşimlerdir. 2006/3 ilanı ile tahsis edilmesi öngörülen “Turizm Kenti” oluşturulmasında temel hedef turizmin gelişmesine yeni bir boyut kazandırılması, daha organize, tek elden planlama ve teşvik olanaklarının yaratılması ve kamuya daha az yük getiren turizm projelerinin gerçekleştirilmesidir.

19 ARAZİ TAHSİS DAİRESİ 2006 YILI FAALİYETLERİ
B – TURİZM KENTİ TAHSİSLERİ Çeşme-Paşalimanı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi; bölgenin sahip olduğu fiziksel ve ekonomik özelliklere göre “Alt Bölgelere” ayrılmış olup, 5 Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Alt Bölgesi’nden oluşmaktadır. 2006/3 tahsis ilanına ilişkin değerlendirme devam etmektedir.

20 ARAZİ TAHSİS DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Teşekkürler ARAZİ TAHSİS DAİRESİ BAŞKANLIĞI


"T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ TAHSİS DAİRESİ BAŞKANLIĞI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları