Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ASİT BAZ DENGE BOZUKLUKLARI ve ARTERİYEL KAN GAZI DEĞERLENDİRİLMESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ASİT BAZ DENGE BOZUKLUKLARI ve ARTERİYEL KAN GAZI DEĞERLENDİRİLMESİ"— Sunum transkripti:

1 ASİT BAZ DENGE BOZUKLUKLARI ve ARTERİYEL KAN GAZI DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr.Neval Duman Nefroloji Bilim Dalı Öğ.Üyesi

2 Life is a struggle , not against sin , not against Money and Power
Life is a struggle , not against sin , not against Money and Power but against Hydrogen ions H.L.Mencken Kandaki hidrojen iyon konsantrasyonu pCO2 ile serum HCO3 arasındaki dengeye bağlıdır. H + (mEq/L) = 24 X pCO 2 / HCO3 pH= Sabit Değer X HCO3 / pCO2 H + konsantrasyonundaki 1mEq/L lik değişiklik pH da 0,01 değişmeye yol açacaktır.

3 Asit Baz Denge Bozukluğu Olan Hastaya Klinik Yaklaşım
1-Asit baz bozukluğundan şüphelenme,anamnez,klinik ve lab.bulgularının değerlendirilmesi. 2-Asit baz bozukluğunun tipini belirleme 3-Fizyolojik kompanzasyon mekanizmasının gelişip,gelişmediğini araştırma 4-Bozukluğa yol açan primer nedenin belirlenmesi 5-Asit baz denge bozukluğunun ve primer nedenin tedavisi

4 Asit Baz Bozukluğunda Laboratuar Bulguları:
Serum CO2 bileşikleri veya HCO3 düzeyi Serum K+ değeri Serum Anyon gap değerlendirilmelidir.

5 Arteriyel Kan Gazları Analizi
pH = 7,36-7,44 PaCO2 = mmHg (HCO-3) = mEq/L

6 Asit Baz Dengesizliklerinde Arteriel Kan Gazları
Asit baz Primer Değişiklik Komp.Değişiklik Bozukluğu Respiratuar Asidoz pCO2 HCO3  Respiratuar Alkaloz pCO2  HCO3  Metabolik Asidoz HCO3  pCO2  Metabolik Alkaloz HCO3  pCO2  Amaç sabit PaCO2 / HCO3 Oranı

7 Asit Baz bozukluğuna uygun fizyolojik yanıtlar
Bozukluk Primer olay Yanıt Met. Asidoz HCO pCO Met. Alkaloz HCO31.0  pCO Resp. Asidoz Akut  pCO HCO3 1.0 Kronik  pCO2 10 HCO3 4.0 Resp. Alkaloz  pCO HCO  pCO HCO

8 Serum Anyon açığı Anyon açığı:(mEq/L)=(Na+)-((Cl)+(HCO3))
=140-(104+24) = 12 mEq/L (Normal sınırlar = 9-15 mEq/L)

9 Anyon gap belirleyicileri
Ölçülemeyen Anyon (UA) Proteinler (15 mEq/L) Organik asitler (5 mEq/L) Fosfatlar (2 mEq/L) Sülfatlar (1 mEq/L) UA=23 mEq/L Ölçülmeyen katyon (UC) Kalsiyum (5 mEq /L) Potasyum (4,5 mEq/L) Magnezyum (1,5 mEq/L) UC = 11 mEq/L Anyon gap = UA-UC = 12 mEq/L Plasma proteinleri % 50 azalmışsa Anyon gap:4 mEq/L olur.

10 Asit Baz bozukluğunun tipini belirleme:
1-Aşama : Asidemi veya alkalemiyi belirleme 2-Aşama : HCO3 değerindeki sapmayı belirleme 3-Aşama : HCO3 değişikliğinin pH da gözlenen değişikliğe yol açıp açmayacağını yorumlama 4-Aşama : pCO2 değerindeki değişikliği belirleme 5-Aşama : pCO2 değişikliğinin pH’a etkisini yorumlama.

11 Asit Baz Bozukluğunun Simple veya Mixt Tipte olduğunu araştırma.
Uygun kompansatuar yanıtın gelişip, gelişmediğini araştırma a- Serum HCO3 ve pCO2 değişikliğindeki sapmaların yönünü belirleme b-Tampon sistemlerde primer bozukluğa karşı gelişen yanıtın ciddiyetini değerlendirme c-Metabolik bozukluğun nedenini belirlemede anyon gap’ı değerlendirme

12 pH = 7,55 HCO3= 18 mEq/l pCO2 = 21mmHg HCO3 (18mEq/L)
Örnek I pH = 7,55 HCO3= 18 mEq/l pCO2 = 21mmHg HCO3 (18mEq/L) pH(7,55) = Sabit Değer X _________________ pCO2 (21 mmHg)  1 .Aşama: pH  Alkaloz Metabolik ? Respiratuar ? 2.Aşama : HCO 3  3.Aşama : HCO3  Azalması pH yı arttırmaz O halde Metabolik alkaloz değil 4.Aşama : pCO2  5.Aşama : pCO2  pH yı arttırır O halde RESPİRATUAR ALKALOZ ‘dur.

13 Örnek II: Mixt Tip Bozukluk
pH= 7,55  HCO3= 30 mEq/L  pCO2= 35 mmHg  1.Aşama : pH   Alkaloz Metabolik ? Respiratuar? 2.Aşama: HCO3  3.Aşama: HCO3 artışı pH yı arttırabilir. Metabolik alkaloz olabilir. 4.Aşama: p CO2  5.Aşama: p CO2 azalmasıda pH yı arttırabilir. Respiratuar alkalozda vardır. HCO3 artışı  = 6mEq/L /24 = % 25 Artış pCO2 azalması  40-35=5mmHg /40 = % 12,5 Azalış O Halde temel bozukluk Metabolik Alkaloz ‘dur.

14 Asidozun Fizyolojik Etkileri
Myokard kontraktilitesi azalır. Periferik vasküler rezistans azalır. Ventriküler fibrilasyon eşiği düşer. Ekstrasellüler K+ düzeyi artar. Santral Sinir Sistemi depresyonu oluşur.

15 Metabolik Asidoz Nedenleri
Artmış anyon açığı Endojen Organik Asit Üretimi -Renal yetmezlik -Diyabetik ketoasidoz -Alkolik ketoasidoz -Laktik asidoz Entoksikasyonlar -Solisilat -Metil alkol -Paraldehit -Toluen -Sülfür Rabdomyolizis Normal anyon açığı (Hiperkloremik) -Gastrointestinal bikarbonat kaybı -Renal bikarbonat kaybı -Dilüsyonel bikarbonat azlığı -Klorür içeren asitlerin artmış alımı.

16 Metabolik Asidozun sistemik etkileri ve klinik bulgular.
1-Primer hastalığın semptom ve bulguları: 2-Myokard kontraktilitesinde azalma Pulmoner ödem Arteriel vazodilatasyon Hipotansiyon Total periferik rezistansta azalma Doku hipoksisi Ventriküler fibrilasyon 3-Resp. kompanzasyon Kusmaull solunumu 4-Şuur bulanıklığı

17 Metabolik Asidoz Tedavisi
Amaç: Metabolik asidoz nedeni olan patolojiyi ortadan kaldırmak. Etken ortadan kalkana kadar aşidozun etkilerinden korunmak için asidozu kontrol altına almak. Tedavi: Respiratuar komponent varsa düzeltilir. Alkali tedavisi (%7,5 NaHCO3) ciddi asidozda (pH<7,2) düşünülmelidir. Derin ve tedaviye dirençli asidozda bikarbonatlı diyaliz solüsyonları ile acil hemodiyaliz yapılmalıdır.

18 NaHCO3 tedavi protokolü
HCO3 açığı(mEq) = 0,5xAğırlık (kg) x (istenen HCO3  ölçülen HCO3)

19 NaHCO3 tedavisi GEREKLİ Mİ? ETKİLİ Mİ?

20 CO2 + H2O  H2 CO3 PK= 6,1 H+ + HCO3-

21 NaHCO3 tedavisi CO2 açığa çıkarır.
Paradoksal intrasellüler asidoz oluşturur. Kan laktat düzeyini arttırır. İyonize Ca++’u bağlar, kan Ca++’ u düşürür. Hiperosmolariteye neden olur. Na+ yükü oluşturarak ekstrasellüler sıvıyı arttırır.

22 NaHCO3 Tedavisi YARARLI MI?

23 NaHCO3 tedavisi Class I. Yararlı Class II.a Yararlı olabilir.
Hiperkalemi Class II.a Yararlı olabilir. Bikarbonata cevap veren asidoz Trisiklik zehirlenmesi İdrar alkalizasyonu Class II.b  Muhtemelen yararlı Uzamış kardiak arrest Postresüssitasyon asidozu Class III.  Zararlı Anaerobik Laktik Asidoz

24 Laktik asidoz nedenleri
I: Doku perfüzyon ve oksijenasyonunda azalma Septik şok Kardiyojenik şok Hipovolemik şok Mezanterik vasküler yetersizlik Hipoksemi (Pa02 < 35 mmHg) II: Sistemik bozukluklar D. Mellitus KC yetmezliği Malignite III: Musküler hiperaktivite Konvülzyon Maraton koşusu IV : Zehirlenmeler Etanol Phenformin Aşırı doz İsoniazid Karbonmonoksit Sitriknin

25 Laktik asidoz tedavisi
Yeterli oksijenizasyon ve doku perfüzyonunun sağlanması Elektrolit açıklarının replasmanı Neden olan patolojiye yönelik tedavi Alkali tedavisi (pH < 7,2 ise ) ? Dikloroasetat ?

26 Diyabetik ketoasidoz tedavisi
İ.v. İnsülin tedavisi 0,1 Ü/kg İ.v. puşe 0,1 Ü/kg / saat i.v. infüzyon İ.v. sıvı tedavisi (% 0,9 NaCl sol) Elektrolit replasmanı Potasyum, Fosfat, Magnezyum

27 Respiratuar Asidoz Nedenleri
Alveolar Hipoventilasyon Santral sinir sistemi depresyonu Nöromusküler bozukluklar Göğüs duvarı anomalileri Plevral anomaliler Hava yolu obstrüksiyonu Parankimal Akciğer hastalıkları Ventilatör fonksiyon bozuklukları Artmış CO2 üretimi Aşırı karbonhidrat yükü Malign Hipertermi Aşırı Titreme Uzamış nöbetler Troid krizi Geniş yüzeyli yanıklar

28 Akut Respiratuar Asidoz Tedavisi
Amaç:Alveoler ventilasyonu CO2 üretimini dengeleyecek şekilde tutmaktır. Alveoler ventilasyon arttırılır. CO2 üretimi azaltılır. İnspire edilen Oksijen konsantrasyonu arttırılır. Mekanik ventilasyon İ.v. Na HCO3 tedavisi başlanır.(?)

29 Kronik Respiratuar Asidoz Tedavisi
GEREKLİMİ?

30 Alkalozun Fizyolojik Etkileri
Dolaşım depresyonu Doku hipoksisi Hipokalemi Nöromüsküler irritabilite Serebral kan akımında azalma Bronkokonstrüksiyon Pulmoner vasküler rezistans azalması

31 Metabolik Alkalozun Sistemik etkileri
Azalmış kardiak out-put Hb O2’ de sola kayma Artmış doku O2 tüketimi

32 Metabolik alkaloz nedenleri
Klora cevap veren GIS kayıpları Renal kayıplar Terleme Klora dirençli Artmış mineralokortikoid aktivite Potasyum eksikliği Diğerleri Masif kan transfüzyonu Alkali tedavisi Asetat Hiperkalsemi Na-penisilin Açlık sonrası verilen glukoz

33 Metabolik alkalozun klinik bulguları
1. Primer hastalığa ait semptom ve bulgular: Anamnez: Kusma, gastrik drenaj, diüretik tedavi, kas krampları, halsizlik 2. Fizik muayene Nöromusküler irritabilite bulguları, tetani, konvülzyon, hiperaktif refleksler 3. Belirgin alkalemi (PH>7,6) Ciddi kardiyak ritm bozukluğu

34 Metabolik Alkalozun Lab. bulguları :
Kan gazları : pH yüksek, HCO3 ve pCO2 artmış Kan elektrolitleri : Hipokloremi, hipopotasemi Volüm azlığı bulguları : BUN ve S.krea hafif artış Hemokonsantrasyon ve Hkt artışı Anyon gap 5 mEq/L üzerinde artış İdrar PH : Bazik veya asidik (paradoksik asidüri) İdrar CL- : 10 mmol / L altında. Volüm azlığı ile birlikte NaCl yanıtlı metabolik alkaloz İdrar CL- 20 mmol / L üstünde Volüm artışı ile birlikte NaCl dirençli metabolik alkaloz

35 Metabolik alkalozların ayırıcı tanısı
Volüm azlığı* Volüm fazlalığı** GIS asit kayıpları Mineralokortikoid fazlalığı Kusma Hiperaldosteronizm Nazogastrik suction Bartter sendromu Cushing sendromu Meyankökü kullanımı Renal CL- kaybı Ciddi Potasyum eksikliği Diüretikler Kr .hiperkapninin düzeltilmesi * NaCL yanıtlıdırlar ** NaCL dirençlidirler İdrar CL- < 10 mmol/L İdrar CL > 20 mmol/L

36 Metabolik Alkaloz Tedavisi
İdrar Cl- < 15 mEq/L İdrar Cl- > 25 mEq/L (Klora cevap veren alkaloz) (Klora dirençli alkaloz) Klor replasman tedavisi  Nedene yönelik tedavi NaCl Asetazolamid KCl  K+ replasmanı HCl (Mg. Replasmanı ?)

37 Metabolik Alkaloz Tedavisi
Seçilen İnfüzyon Sıvısı : % 0,9 NaCl Protokol :  Cl-  açığı (mEq) = 0,3xAğırlıkx(100 - plasma Cl-) Verilecek izotonik miktarı (L) = Cl- açığı / 154 pH > 7,50 ise  Hidroklorik asit (0,1 N)  Amonyum klorid (0,1 N)  Arginin hidroklorid.  Askorbik asit (C vit)

38 Respiratuar Alkaloz Nedenleri
I : Santral stimülasyon Ağrı Anksiete Enfeksiyon Ateş İlaçlar II : Periferik stimülasyon Hipoksemi Yükseklik Pulmoner Hastalıklar Ciddi Anemi III : Bilinmeyen mekanizmalar Sepsis Ansefalopatiler IV : İatrojenik Ventilatör ile

39 Respiratuar Alkaloz Tedavisi
Neden olan patolojiye yönelik tedavi Mekanik ventilasyon sırasında  Dakika ventilasyonu azaltır. Ölü boşluk mesafesi arttırılır.  % 3 Co2 içeren gaz karışımı inhalasyonu yapılabilir pH> 7.60 ise I.v. Hidroklorik asit veya amonyum klorür tedavisi yapılır.


"ASİT BAZ DENGE BOZUKLUKLARI ve ARTERİYEL KAN GAZI DEĞERLENDİRİLMESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları