Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Makroekonomi ... ekonominin bütünüyle ilgilenir

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Makroekonomi ... ekonominin bütünüyle ilgilenir"— Sunum transkripti:

0 Makroekonomiye Giriş

1 Makroekonomi ... ekonominin bütünüyle ilgilenir
genel toplamlarla ilgilidir (toplumsal talep gibi) iktisadi konular hakkında mikroekonomi de olduğu gibi çalışır. See the introduction to chapter 19 in the main text.

2 Makroekonomi deki bazı anahtar terimler
Enflasyon genel fiyat seviyesi değişme oranı İşsizlik iş arayan işsiz insan sayısı Hasıla (Çıktı) ya da (Üretim) reel gayri safi milli hasıla (GSMH) ekonominin toplam gelirini ölçer ekonomideki toplam üretimle yakından ilgilidir See Section 19-1 in the main text.

3 Diğer anahtar terimler
Ekonomik büyüme reel GSMH’daki artışlar, ekonomideki toplam üretimin artması anlamına gelir Makroekonomik politika ekonominin genel performansını etkilemek için hükümetin kullandığı politikalar See Section 19-1 in the main text.

4 See Section 19-2 in the main text, and Figure 19-1.
This version shows a longer period.

5 İngiltere, ABD ve Almanya’da enflasyon 1960 - 2001
See data from Table 19-1 in Section 19.2 of the main text.

6 İngiltere, ABD ve Almanya’da işsizlik
See data from Table 19-1 in Section 19.2 of the main text.

7 İngiltere, ABD ve Almanya’da ekonomik büyüme
See data from Table 19-1 in Section 19.2 of the main text.

8 Gelir, harcama ve üretimin ekonomik çevrimi
C + I I C S Hanehalkları Firmalar Animation sequence for the circular flow with no government and no international trade.: 1 begin with two sets of agents, Households and Firms 2 Firms produce output 3 which flows as income to households 4 who allocate their income partly to Consumption and partly to Saving 5 Household C is augmented by Firms' investment, to create total expenditure (C + I). … so we have the circular flow This is discussed in Section 19-4 of the main text. Y

9 Ekonomik çevrimde hükümet
Y C + I + G I C S Hanehalkları Firmalar Hükümet C + I + G - Te Te G B - Td Y + B - Td No build-up this time, the whole Figure will spiral in to cue, adding the government into the circular flow. This is also in Section 19-4.

10 Dış Alem biz dışardan mal ve hizmet satın alırız, yani ithal ederiz
yerli firmalarımız mal ve hizmetlerini dışarı satarlar, yani ihracat. See Section 19-4 in the main text.

11 GSYİH ve GSMH Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYİH)
yerli ekonomide yerleşik üretim faktörleri tarafından üretilen hasılayı ölçer Gayrisafi Milli Hasıla (GSMH) ülke vatandaşları tarafından üretilen üretimi ölçer GSMH = GSYİH + dışardan gelen net gelir See Section 19-4 of the main text. Income from abroad tends to be relatively small for the UK, but may be substantial for countries such as Egypt or the Philippines where there are large flows of repatriated income from workers abroad.

12 Milli gelir (hasıla) üç şekilde hesaplanır
Harcama ekonomideki harcamaların toplamı Y = C + I + G + X - Z Gelir faktörlere yapılan ödemelerin toplamı ör. ücret, kar, vs. Üretim ekonomide üretilen toplam üretim (katma değer) See Section 19-4 in the main text. We use Z for imports because we have used I for investment, and will sue M for money...

13 GSMH neyi ölçer neyi ölçmez?
Dikkat gerektirenler: reel ve nominal ölçüler nüfus değişmelerini hesaba katmak refah değişmeleri See Section 19-5 of the main text.

14 Üretim ve Toplam Talep

15 Kısa dönemde toplam üretim
Potansiyel üretim tüm üretim faktörleri istihdam edildiğinde üretilebilecek üretim Gerçekleşen üretim bir dönem içerisinde gerçekleşen üretim potansiyel seviyeden farklı olabilir See the introduction to Chapter 20 in the main text.

16 Bazı basitleştirici varsayımlar
Fiyatlar ve ücretler sabit Toplam üretim miktarı talep-yanlı belirlenir “Keynesian” model Şimdilik: hükümet yok dış ticaret yok İleride bu varsayımları kaldırıcaz These assumptions underlie the analysis of this Chapter, but will all be relaxed in later Chapters. See the introduction to Chapter 20 in the main text.

17 Toplam talep Hhükümet ve dış ticaret olmadığında, toplam talep iki kısımdan oluşur: Yatırım firmaların fiziki sermaye & envanterlerine arzulanan veya planlanan eklemeler şimdilik otonom olduğunu varsayalım Tüketim mal ve hizmetlere olan hanehalkı talebi AD = C + I See Section 20-1 and of the main text.

18 Tüketim talebi Hanehalkı gelirini TÜKETİM ve TASARRUF arasında dağıtır
Kişisel harcanabilir gelir hanehalkının harcayabileceği ya da tasarruf edebileceği gelir faktör arzından elde edilen gelir (+ transferler - vergiler) See Section 20-1 of the main text.

19 Tüketim fonksiyonu C = 8 + 0.7 Y 8
Tüketim fonksiyonu her gelir seviyesinden arzulanan toplam talebi gösterir Gelir sıfırken, arzulanan tüketim 8 (“otonom tüketim”). 8 C = Y Tüketim Marjinal tüketim eğilimi fonksiyonun eğimi) 0.7 – yani, her £1 gelirin, 70p kadarı tüketilmektedir. See Section 20-1 and Figure 20-2 in the main text. Gelir

20 Tasarruf fonksiyonu S = -8 + 0.3 Y Tasarruf Tasarruf fonksiyonu, her
gelir düzeyi için arzulanan tasarrufu gösterir. S = Y Tüm gelir tasarruf edildiği ya da tüketime harcandığı için, tasarruf fonksiyonu tüketim fonksiyonundan çıkarılabilir ya da tam tersi. See Section 20-1 and Figure 20-3 in the main text. Gelir

21 Toplam talep AD = C + I C I Toplam talep hanehalkının
yapmayı planladığı tüketim harcamaları ve firmaların yatırım harcamalarıdır AD = C + I I AD fonksiyonu C ve I’nın yatay toplamıdır. (şimdilik I otonom varsayılıyor.) C Toplam talep See Section 20-2 and Figure 20-4 in the main text. Gelir

22 Denge üretim/gelir 45o doğru E AD 45o lik doğru arzulanan
harcamanın gelir ya da üretime eşit olduğu noktaları gösterir. denge E noktasında. E arzulanan harcama AD AD fonksiyonu verildiğinde, See Section20-3 and Figure 20-5 in the main text. Adjustment towards this equilibrium is expected: if output is below the equilibrium, then there will be an unplanned rundown of stocks, and firms will realize that they can sell more, because AD exceeds supply. SO the signals are there to ensure that the economy moves towards equilibrium. Similarly if output is above equilibrium, stocks will accumulate, and firms will realize that they are producing too much. Bu harcamaların, gerçekleşen gelir ya da üretime eşit olduğu notadır. Üretim, Gelir

23 Toplam talepte düşmenin etkisi
45o doğrusu Varsayalım ki ekonominin bulunduğu nokta Y0. AD0 Toplam talepteki düşme sonucu AD1 ‘e kaydık AD1 Arzulanan harcama Yeni denge noktası Y1. Y1 See Section 20-5 and Figure 20-7 in the main text. Y0 Üretim, Gelir Dikkat edersek denge üretimdeki değişmenin AD’deki değişmeden büyük olduğunu görürüz.

24 Çoğaltan (çarpan) Çoğaltan otonom harcamalarda meydana gelen bir değişmenin üretimde yaratacağı toplam değişme. Marjinal tüketim eğilimi ne kadar büyükse, çoğaltan da o denli büyüktür. Marjinal tasarruf eğilimi ne kadar büyükse, gelirdeki her birimden ekonomik çevrim dışına sızıntı o denli büyük olur. See Section 20-6 in the main text.

25 Mali Politikalar ve Dış Ticaret

26 Bazı terimler Mali politikalar İstikrar politikaları Bütçe açığı
hükümetin vergi ve harcama kararları İstikrar politikaları üretim seviyesini potansiyel seviyesine yakın tutmayı amaçlayan hükümet politikaları Bütçe açığı hükümet gelirlerinin giderlerinden az olması Ulusal borç hükümetin borç stoğu See the introduction to Chapter 21 in the main text.

27 Gelir-harcama modeli ve hükümet
Y=C+I+G (varsayım: dış ticaret yok) Dolaysız vergiler tüketim foksiyonunun eğimini etkiler ve böylece AD eğrisinin eğimini etkiler. Hükümet harcamaları AD eğrisinin pozisyonunu etkiler See Section 21-2 of the main text.

28 Mali politika? AD1 AD0 Hükümet ekonomideki toplam
üretimi toplam talebi AD0 dan AD1, ‘a çekerek etkileyebilir 45o doğrusu Toplam talep AD0 Y1 Böylece üretim de artar Y0 dan Y1 ‘a. Fakat bu kez bazı önemli şeyleri gözardı ediyor olabiliriz – fiyatlar, faiz oranları, ve hükümet harcamalarının finansmanı. Y0 Gelir, Üretim

29 Hükümet bütçesi Bütçe açığı eşittir hükümet harcamaları eksi vergi gelirleri. Hükümet harcamaları gelirden bağımsızsa G G, NT fakat vergiler gelire bağlıysa, NT Y0 Dengelenmiş bütçe çoğaltanı hükümet harcamalarındaki bir artışla birlikte vergilerde de eşit oranlı bir artış daha yüksek denge üretim seviyelerine ulaşmamızı sağlar. Dengelenmiş bütçe yüksek seviyelerde ise fazla düşük gelir seviyelerinde bütçe açık verecektir See section 21-3 of the main text. Gelir, Hasıla

30 Dış ticaret ve gelir İhracat (X) & ithalat (Z) TİCARET DENGESİ
net ihracatın değeri (X - Z) TİCARET AÇIĞI Z>X TİCARET FAZLASI X>Z Denge Y = C + I + G + X - Z See Section 21-7 of the main text.

31 İhracat, ithalat ve ticaret dengesi
Varsayalım ki ihracat gelire bağlı değil, İhracat fakat ithalat gelirle birlikte artıyor İthalat X, Z Yüksek gelir seviyelerinde, M>X ticaret açığı. Y* seviyesinde dış denge var ama bu tam istihdam seviyesinde olduğumuzu göstermez. Y* Düşük gelir seviyelerinde, X>M – ticaret fazlası. Gelir See Section 21-7 of the main text

32 Dış ticaret ve çoğaltan
Marjinal ithalat eğilimi gelirdeki değişmenin ne kadarının ithalata gideceğini gösterir. Dış ticaret çoğaltanı küçültür marjinal ithalat eğilimi ne kadar büyükse, çoğaltan o denli küçüktür. See Section 21-7 of the main text


"Makroekonomi ... ekonominin bütünüyle ilgilenir" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları