Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIKLARINDA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIKLARINDA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI"— Sunum transkripti:

1 İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIKLARINDA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
Doç.Dr.Oya Kayacan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı

2    Kortikosteroidler ve    İmmünsüpresifler

3 Tek Başına Steroid Tedavisine İyi Yanıt Kriterleri
Yaşın genç olması Kadın cinsiyet Baş vuru sırasında dispnenin hafif olması Bronkoalveoler lavaj incelemesinde lenfosit hakimiyeti Akciğer biyopsisinde aktif inflamasyon bulunması

4 Kortikosteroidlerin Etki Mekanizması
Fibroblast proliferasyonuna neden olan inflamatuar sitokinleri inhibe eder. Proteazların (metalloproteazlar dahil) sentezini azaltır. Akciğerlere nötrofil ve lenfosit göçünü engeller. Lenfosit ölümüne yol açar. Fonksiyon gösteren nötrofil sayısını azaltır. Alveoler makrfajların fonksiyonunu değiştirir. İmmün kompleks düzeyini azaltır.

5 Azathioprine’in Etki Mekanizması
Pürin analoğu DNA sentezini inhibe eder, Doğal öldürücü hücre aktivitesini baskılar. Prostoglandin sentezini ve inflame dokuya nötrofil trafiğini inhibe eder.

6 İPF’de Kombine Tedavi Prednisolon Azathioprine Siklofosfamid
0.5 mg.kg/gün p.o. 4 hafta 0.25 mg.kg/gün p.o. 8 hafta. Sonra, 0.125 mg.kg/gün veya 0.25 mg.kg/gün aşırı ARTI Azathioprine 2-3 mg.kg/gün (en fazla: 200mg/gün) 25-50 mg/gün başlanır. 1-2 haftada bir 25 mg arttırılarak tam doza ulaşılır. VEYA Siklofosfamid 2 mg.kg/gün (en fazla: 150 mg/gün)

7 İPF’de Tedavisinde İyi Yanıtın Fizyolojik Kriterleri
TLC veya VC > %10 artış (veya en az > 200 ml) DLco > %15 artış (veya en az 3 ml/dak/mmHg) SaO2’de > % 4 artış (veya egzersizde PaO2 >4 mmHg)

8 İPF’de Tedavisinde Stabil Yanıtın Fizyolojik Kriterleri
TLC veya VC’de %10’luk (veya < 200 ml) değişiklik DLco < % (veya < 3 ml/dak/mmHg) değişiklik SaO2’de < % 4 artış (veya egzersizde PaO2 < 4 mmHg artış)

9 İPF’de Tedavisinde Yanıtsızlığın Fizyolojik Kriterleri
TLC veya VC > %10 azalma (veya > 200 ml) DLco > %15 azalma (veya > 3 ml/dak/mmHg) SaO2’de > % 4 azalma (veya egzersizde PaO2 >4 mmHg )

10 Kortikosteroidlerin Yan Etkileri
peptik ülser katarakt glokom hipertansiyon glikoz intoleransı diabetes mellitus obezite aydede yüzü menstruasyon bozuklukları impotans osteoporoz vertebra kırıkları femur ve humerus başında aseptik nekroz miyopati

11 Azathioprine’in Yan Etkileri
bulantı-kusma kemik iliği baskılanması karaciğer fonksiyon bozuklukları kolestatik sarılık interstisyel nefrit interstisyel pnömoni

12 Antifibrotikler Kolşisin Pirfenidon IFN g1b

13 Kolşisinin Antifibrotik Etki Mekanizması
Alveoler makrofajlardan fibronektin ve alveoler makrofaj kaynaklı büyüme faktörü (AMDGF) salınımını, Tubuline bağlanarak hücre replikasyonunu, Polimorfonükleer lökositlerden sitokin salınımını inhibe eder.

14 Pirfenidon oral kullanılır fibrotik sitokinleri inhibe eder iyi tolere edilir

15 IFN  1b Protein sentezini regüle eder,
Alveoler makrofaj ve fibroblastların proliferasyonunu düzenler. Haftada 3 gün 200μg s.c uygulanır.

16 IFN g1b’nin Yan Etkileri
ateş titreme kas ağrısı

17 İPF’de Kullanılan Diğer Tedavi Yöntemleri
Endotelin-1 antagonistleri Lökotrien antagonistleri TNF  antagonistleri N-asetil sistein (N-AC) Proton pompa inhibitörleri Statinler (lovastatin) ACE inhibitörleri (captopril)

18 Endotelin-1 Antagonistleri
TGF- akciğer fibrozisine yol açar. Endotelin-1 in-vitro TGF-’yı inhibe eder. Çalışma planlanmıştır.

19 Lökotrien Antagonistleri
İPF’de akciğer dokusunda LTB4 artar. Proinflamatuardır. Kollagen sentezini, Fibroblast kemotaksisini ve proliferasyonunu uyarır. 5-LO reseptör antagonisiti ile çalışmalar sürmektedir.

20 TNF  Antagonistleri Romatoid fibroziste anti-TNF  tedaviler uygulanıyor. İPF’de çalışmalar sürüyor.

21 N-asetil sistein (N-AC)
O2 radikallerinin İPF patogenezinde rolü var. İPF’li olguların alveol yüzey epitelinde glutatyon eksiktir. Etkisi tam olarak bilinmiyor. Güvenli İyi tolere ediliyor. Teorik yararı var. En az 12 hafta süreyle 3x600mg/gün p.o.

22 Proton Pompa İnhibitörleri
İPF’li olguların %85-95’inde gastroözofageal reflü vardır. Neden mi? Sonuç mu?

23 İPF’de Destek Tedavi O2 desteği Aşılar Solunum fizyoterapisi
Proton pompa inhibitörleri Ca kanal blokörü / Prostasiklin Derin ven trombozu ve tromboemboli profilaksisi

24 İPF’de Kliniğini Bozan Faktörler
Fırsatçı akciğer enfeksiyonları İlaç yan etkileri Pulmoner emboli Akciğer kanseri

25 İPF’de Transplantasyon
ENDİKASYONLAR VC veya TLC < %60 DL co < %40 Oksijene bağımlılık KONTRENDİKASYONLAR Yaş > 60 Psikososyal sorunlar Önemli ekstrapulmoner bozukluklar: Karaciğer Kalp Böbrek bozukluğu

26 İPF’de Prognoz Beş yıllık sağkalım % 20-30

27 Sarkoidozda Spontan Remisyon Oranları
Evre I’de % 50-90 Evre II’de % 40-70 Evre III’de <% 30 Evre IV’de 0

28 “Bu hasta tedavi edilmeli mi,
edilmemeli mi?”

29 Sarkoidozda Tedavi Endikasyonları I
Orta şiddetli veya progressif semptomlu Evre II ve III olgular Israrlı sistemik semptomlar: Ateş, kilo kaybı, iştahsızlık Nörolojik tutulum Üst solunum yolu tutulumu Kardiak tutulum

30 Sarkoidozda Tedavi Endikasyonları II
Hipersplenizm Trombositopeni Malign hiperkalsemi / Hiperkalsiüri Böbrek tutulumu Parotis tutulumuna bağlı ağız kuruluğu Lakrimal bez tutulumuna bağlı göz kuruluğu

31 Sarkoidozda Tedavi Endikasyonları III
Karaciğer tutulumu: organomegali fonksiyon bozukluğu Topikal steroide yanıt vermeyen anterior uveit Posterior uveit Görünümü bozan cilt lezyonları Görünümü bozan lenfadenopatiler

32 Sarkoidozda Kortikosteroid Tedavisi
Doz konusunda fikir birliği yoktur. 20-40mg/gün prednizolon veya eş değeri 6-12 ay sürdürülür. İki haftada bir 5-10mg’lık düşüşlerle 10mg/gün’e dek düşülür.

33 Sarkoidozda Kortikosteroid Tedavisi Seçenekleri
40 mg/gün- 2 hafta 30 mg/gün- 2 hafta 25 mg/gün- 2 hafta 20 mg/gün- 2 hafta 15 mg/gün- 6 ay sonra 2-4 haftada bir 2.5mg azaltılır. 40 mg/gün hafta yavaş yavaş azaltılarak gün aşırı mg doza düşürülür.

34 Sarkoidozda İnhaler Steroidler
olguların önemli bir bölümünde yalnızca akciğer tutulumu olması, lezyonların bronkosentrik yerleşimi olması lenfositik alveolitin bulunması nüks eden olgularda ve idame tedavide yeri olabileceği düşünülmektedir.

35 Alternatif Tedaviler Sitotoksik ilaçlar
Nonsteroidal antiinflamatuarlar Antimalaryal ilaçlar Allopürinol Antisitokinler

36 Sarkoidoz Tedavisinde Sitotoksik Ajanlar
Metotreksat Azatioprin Klorambusil Siklofosfamid Siklosporin A

37 Sarkoidoz Tedavisinde Nonsteroidal Antiinflamatuarlar
eritema nodozum, sarkoid poliartriti, akut üveit, fliktenli konjonktivit gibi akut eksudatif formlarda kullanılır. oksifenbutazon naproksen indometazin

38 Sarkoidoz Tedavisinde Antimalaryal İlaçlar
antiinflamatuar etki eksternal D vitamini sentezini inhibe ederek hiperkalsemi ve hiperkalsiüride etkili karaciğer ve santral sinir sistemi tutulumlarında steroide alternatif Klorokin ve hidroksiklorokin 200mg/gün p.o. Retinopati

39 Sarkoidoz Tedavisinde Allopürinol
Kronik dissemine deri sarkoidozunda remisyonu sağlayabilir.

40 Sarkoidoz Tedavisinde Antisitokinler
Pentoksifilin (POF): TNF ve IL-12 salınımını inhibe eder. Tek başına veya steroidle beraber olumlu etkisi var. Talidomid: TNF-α üretimini baskılar. Deri sarkoidozunda kullanılmıştır. Teratojenik.

41 Sarkoidozda Tedavi Algoritması

42 OLGU I A.S.K. 25 yaşında, kadın, üniversitede master öğrencisi Öksürük
Ateş Gece terlemesi İştahsızlık Kilo kaybı Efor dispnesi yakınmalarıyla başvurdu.


"İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIKLARINDA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları