Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ülke, millet, devlet yönetimi Yasalara uygunluk Halk iktidarı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ülke, millet, devlet yönetimi Yasalara uygunluk Halk iktidarı"— Sunum transkripti:

1 1-) Siyaset kavramının anlamı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Ülke, millet, devlet yönetimi Yasalara uygunluk Halk iktidarı Hükümet eliyle yönetim Halkın çıkarı için yönetim

2 2) Platon ve Aristoteles’e göre iktidarın kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
Ortak irade Tanrı Yöneticilerin karizması Halk İnsan doğası ve korunma gereksinimi

3 3) Liderin etkileyiciliğinden kaynaklanan otorite biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Geleneksel egemenlik Halk egemenliği Karizmatik egemenlik Hukuksal egemenlik Demokratik egemenlik

4 4) “Devletin, iktidarını hiçbir iç ve dış gücün etkisi altında kalmadan kullanabilmesi” aşağıdakilerden hangisidir? Meşruiyet Hak Hukuk İktidar Egemenlik

5 5) Her türlü düzeni ve kuralı reddeden anlayış aşağıdakilerden hangisidir?
Sosyalizm Anarşizm Kapitalizm Liberalizm Marksizim

6 6) Siyaset kavramı “seyis” kavramıyla bağlantılı olarak “insan, halk yönetimi” anlamını taşır. Bu bakış açısı özellikle Doğu dünyasında hükümet ve siyasetin, dolayısıyla devletin gerçek ruhunu ve özel anlamını ortaya koymaktadır. Çünkü siyaset kavramının karşılığı olan ve Batı’da kullanılan politika, polis (kent) sözcüğünden gelmekte, dolayısıyla politika “ kent ülke yönetimi” anlamını taşımaktadır. Parçadan aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılır? Politika sözcüğü yanlış anlaşılan bir kavramdır. Siyaset ve siyaset bilimi farklı konulara sahiptir Yönetenler, hem batıda hem de doğuda insanları bir sürü olarak görmektedirler. Hem siyaset hem de politika aynı kökenden gelmektedir. Batı’da yönetilen kenttir doğuda ise halk.

7 Buna göre, bürokrasi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
7-) Bürokrasi akılcı bir örgütlenme biçimi olarak devletin yönetim yükümlülüklerini gerçekleştiren vazgeçilmez bir yapılanma şeklidir. Buna göre, bürokrasi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Devlete alternatif bir güçtür. B) Devletin işlevselliğini sağlar C) Her bakımdan devletin işleyişini zayıflatır. D) Özgürlükleri engelleyici yapıdadır. E)  Kolayca terk edilebilir özellikler taşır.

8 B) Eşitliği C) Özgürlüğü D) Hukuku E) Temel hakları
8-) Karl Marx, kapitalist ekonomiyi yarattığı sınıf ayrımı nedeniyle, insanlık dışı bir sömürü aracı olarak nitelemiştir. Bu ekonomiden kurtulmanın yolu olarak üretim araçlarının tümünü kamulaştırmayı önermiştir. Buna göre, Karl Marx ideal düzenin ölçütü olarak aşağıdakilerden hangisini görmektedir? A) Adaleti B) Eşitliği C) Özgürlüğü D) Hukuku            E) Temel hakları

9 9-) I. Hak ve özgürlükleri devlete karşı savunabilen özgür ve özerk vatandaşların oluşturduğu bütündür. II. Devletin içte ve dışta kararlar alıp bunları uygulayabilmesidir. Verilenler aşağıdaki kavram çiftlerinden hangisine karşılık gelir? A) Bürokrasi – Egemenlik B) Toplum – İktidar C) Sivil toplum – Egemenlik D) Bürokrasi – Meşruiyet E) Egemenlik –Toplum dersimiz.com

10 10-) Sofist Hippias, giydiği elbiseyi kendisi diktiği için ‘bağımsızlığa kavuşmakla ‘ övünüyordu.İnsan her türlü yapma bağlardan kurtulmalı ve insansal yasanın yerine doğal yasa konulmalıydı. Hippias’ın bu düşüncesinin temelinde aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Her türlü yapay kural insan doğasını bozar. B) İnsan ancak toplumsal yaşam içinde kendini gerçekleştirebilir C)İnsanların uzlaşacağı nesnel doğrulara ulaşılabilir. D)Tüm bilgiler insan zihninde doğuştandır. E) Hiçbir insan bile bile kötülük yapmaz.

11 11-) Her ütopyacı, hem gerçekleri iyi kavrayan, hem de düş kuran bir kişidir.Yaşanılan gerçeklerin eleştirisinden hareketle neyin nasıl olması gerektiğini belirtip hayali bir yapı oluşturur. Dolayısıyla her ütopya bir hayal ürünü olmasına rağmen, gerçeklerden tümüyle kopuk değildir. Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) Tüm ütopyalar,insanlığa yönlendirici bir ufuk kazandırmıştır. B) Bazı ütopyalar istenilen ütopya özelliği taşır. C) Ütopyalar sosyal değerlerle uyum içindedir. D) Ütopyalar nesnel düşünceye dayanır. E) Her ütopyanın toplumsal gerçeklikle ilişkisi vardır.

12 12-) Siyaset bilimi  ,sadece siyasetle ilgili olguları betimleyip açıkladığı halde,siyaset felsefesi olgulardan hareketle ideal devlet düzeninin nasıl olabileceği hakkında görüşler ileri sürer. Buna göre aşağıdakilerden hangisi siyaset biliminin siyaset felsefesinden ayrılan yanıdır? A)Olması gerekeni incelemesi B) Yönetim ile ilgili kavramları incelemesi C) Olanı incelemesi D) Akıl yürütmelere dayanması E) Sistemli ve yöntemli olması

13 13-) Bürokrasi, bir toplumda tabandan yukarıya doğru çıktıkça daralan bir yapı içinde örgütlenmiş olan, kişisellikten uzak ,genel kurallar ve işleyiş ilkelerine göre çalışan memurlar grubunun adıdır.Gelişmiş bir işbölümüne ve görevlerde uzmanlaşmaya dayanır. Siyasi iktidarı elinde bulunduran kişilerin demokrasilerde seçilmiş olmalarına karşın ,bürokratlar bir işi yapmak için göreve atanmış profesyonel çalışanlardır. Bu parçaya göre bürokratların asıl işlevi aşağıdakilerden hangisidir? A) İnsanları devlet konusunda bilinçlendirme B) Bir devletin işlemesi ve devamını sağlama C) Bireylerdeki özgür iradenin gerçekleştirilmesine çalışma D) İnsanları daha gelişmiş bir sistemde yaşatma E) Devleti seçilmişlerin kötülüklerinden koruma

14 14-) Platon’a göre, devlet mekanizması insan organizmasına benzer; çünkü devlet doğal düzenin bir devamıdır ve aynı insan bedenindeki gibi belli kısımlar belli görevleri kendiliğinden yerine getirir. Örneğin akıl bedeni nasıl yönlendirirse, toplumdaki yönetici sınıf da toplumu yönlendirir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Platon’un devlet anlayışının bir özelliğidir? A) Devleti bireyler arası imzalanan sözleşmenin bir ürünü olarak kabul etmesi B) Devlette temel ilke olarak bireyler arası eşitliği kabul etmesi C) Egemenliğin halkın iradesine dayandığı bir yönetimi benimsemesi. D) Toplumsal düzenin insanlığın özüne aykırı olduğunu ileri sürmesi E) İnsan doğası ile uyum içinde olan bir devlet tasarımı oluşturması

15 15-) Montesquieu, siyaset kuramında Locke ve Rousseau gibi spekülatif bir ‘doğa durumu’ ‘doğa yasası’ ve uygar topluma geçişi sağlayan bir ‘toplum sözleşmesi’ iddiasından uzaktır ve siyasal düzenlerin ortaya çıkışını, siyasal kurumların biçimlenmesini iklimsel , çevresel, geleneksel, maddi ve tinsel birçok nedene bağlamaktadır. Montesquieu’yu diğer filozoflardan ayıran yaklaşımı aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Toplumsal değişimin aşama aşama gerçekleştiğini savunması B) Siyasi kurumların oluşumunda bir çok etkenin etkili olduğunu savunması C) Devleti doğaya aykırı bir kurum olarak görmesi D) İnsanların sözleşme ile haklarını devlete devrettiğini iddia etmesi E) Siyasi kurumların insan doğasının bir sonucu olduğunu vurgulaması

16 16-) Sürüyü yönetmesi için keçilerin başına keçi; sığırların başına da sığır konulmamalıdır.’ Diyen Platon’a göre devlet yönetimi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Yöneticilerin becerikli, üstün insanlar olması gerektiği B) Toplumsal yapının yönetime ihtiyaç duyduğu C) Devletin yönetiminin üstün kişilere verilemeyeceği D) Toplumların teokrasi ile yönetilmesi gerektiği E) En iyi yönetim şeklinin halk katılımına dayalı olduğu

17 17-) Demokrasilere yapılan bir eleştiri de onun siyasetten anlayan, anlamayan herkese ülke kararları üzerinde etki yapma hakkı tanımasıdır.Bu şekilde ehil olmayan birçok insan da önemli görevlere gelip ülkenin yönetiminde söz sahibi olabilmektedir. Bu parçada demokrasinin hangi yönü eleştirilmiştir? A) Vatandaşlara eşit oy hakkı tanıması B) Fikir özgürlüğünü güvence altına alması C) Çoğunluğun görüşünü geçerli kılması D) Güçler ayrılığı ilkesini desteklemesi E) Kendini ortadan kaldıracak yolu açık tutması

18 18-) Bazı toplumsal grupların amacı siyasi partiler gibi iktidarı ele geçirmek değil, onu kendi istekleri doğrultusunda yönlendirmektir. Sendikalar, barolar,ticaret odaları bu gruplara örnek oluşturur. Bu gruplar aynı amaca sahip insanların ortak çıkarlarına hizmet için bireyi devlet karşısında korumayı hedeflerler. Bu parçada aşağıdakilerden hangisinden söz edilmektedir? A)Bürokrasi                       B)Toplumsal sözleşme C)Sivil toplum                   D)Muhalefet E)Sivil itaatsizlik

19 19-) Platon’a göre güzellik, ideadır; bu nedenle içinde yaşadığımız ve her an değişen dünyada bulunmaz. O, mutlak olduğundan, ancak değişmeyen idealar dünyasında bulunabilir.’ Bu parçada aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmamıştır? A)Güzelliğin mutlak bir kavram olduğu B)İdealar dünyasının değişime kapalı olduğu C)Duyusal dünyadaki varlıkların sürekli olarak değiştiği D)Birbirine benzeyen her ideanın güzel olduğu E)İçinde yaşadığımız dünyada güzellik ideasının bulunmadığı

20 20-) Plotinos’a göre güzel, Tanrının saydamlığıdır ve ondan ancak ruhun arınmasıyla pay alırlar. Ona göre madde kendi kendine güzel değildir. İdealarla aydınlanma oranında güzeldir. Plotinos’a göre güzel nedir? A)Mutluluk veren bir ifadedir. B)Varlıktaki düzen ve uyumdur C)Sonsuzun, sonlu olarak kendini göstermesidir. D)Gerçeğin nesnelerdeki yansımasıdır. E)Hakikatin varoluş çeşitleridir.

21 21-) Estetik yaşantının öznesi, estetik nesneyle bir merakını gidermek için ilgilenmez; estetik nesneyi başka bir amaca hizmet eden bir araç olarak da görmez. Estetik yaşantı da insan karşısındaki nesneyi hep belli bir uzaklıktan seyreder. Estetik yaşantı kullanma, sahip olma, tüketme ve ahlaki açıdan yargılama gibi davranışları dışarıda bırakır. Buna göre, estetik yaşantının amacı aşağıdakilerden hangisidir? A)Estetik hazzı yaşamak B)Pratik bir ihtiyacı gidermek C)Yaşama dair bir bilgi elde etmek D)İnsan doğasını anlamaya çalışmak E)Ahlaki olgunluğa erişmek

22 22-) Aşağıdakilerden hangisi ‘Ortak estetik yargılar vardır’ görüşünü destekleyen bir açıklamadır?
A)Estetik beğeni, insandan insana değişen öznel yargıların ürünüdür. B)Sanat, hayal gücünden kaynaklanan yaratımlardır. C)Sanat eserinin değeri bilimsel çalışmalara konu olamaz. D)Güzel, objenin bir niteliği değil, insanın ona yüklediği bir değerdir. E)Çıkar gözetmeden nesneye yönelen, ondaki güzelliği görür.

23 23-) Güzel; - Aristoteles’e göre, doğada yarım, mükemmelleşmemiş durumda kalanı tamamlamaya yönelik bir etkinliktir. - Plotinos’a göre, ideadan yansıyan şeydir. - Schelling’e göre, ideadan yansıyan şeydir. Bu filozofların güzellik anlayışlarına dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A)Filozofların güzellik anlayışları aynıdır. B) Filozofların görüşlerinin şekillenmesinde özgür düşüncenin etkisi vardır. C)Filozoflar konuları açıklamada farklı görüş ortaya koyarlar. D)Filozofların görüşleri değişik konularla ilgili olabilmektedir. E)Filozofların görüşleri bilimlerin doğuşuna kaynaklık etmiştir.

24 24-) Sanat eserleri, girmiş oldukları biçimler altında, doğadan pay alarak ve onları taklit ederek ortaya konan ürünlerdir. Bu görüşe göre sanat eseri nasıl oluşur? İdeal olanın yaratılmasıyla Doğal olanın yansıtılmasıyla Nesneler üzerinde bilimsel verilerin etkin kılınmasıyla İnsan ihtiyaçlarına uygun nesnelere öncelik verilmesiyle Varlık üzerinde insan denetimini artıran araçların kullanılmasıyla

25 25-) Gerçeğin taklit edilmesiyle ortaya konan bir nesne; fabrikada seri olarak çok sayıda üretilen ve birbirinin eşi olan bir ürün, güzel de olsa sanat eseri sayılmaz. Bu parçada sanat eserinin hangi özelliği vurgulanmaktadır. Özgün ve tek olma Gelecek kuşaklara aktarılma İnsana özgü olma Beceri sonucunda oluşma Yarar amacı gütmeme

26 26-) Sanat felsefesi, sanatın ne olduğunu, sanatın ifade biçimlerini, sanat eserlerinin özelliklerini ele alarak sanat üzerine çözümlemeler yapar. Sanat eseriyle ilgili olarak ortaya konabilecek kavram ve problemleri analiz eder. Estetik ise, genel anlamda güzelin doğasını yalnızca sanat eserlerinde değil, doğada da analiz eder. Bu parçaya göre estetiğin sanat felsefesinden farkı aşağıdakilerden hangisidir? Yalnız sanatı konu edinmesi Sanat eserlerinde güzeli araması Tüm nesnelerde var olan güzellikle ilgilenmesi Sanatın ifade biçimlerini ortaya koyması Yalnızca doğadaki güzellikle ilgilenmesi

27 27-) Sanat, sanatçının gerçekliği, hakikati ve gördüğü bir nesneyi veya durumu taklit etmesiyle ortaya çıkan üründür. Sanat, sanatçının hayal gücünün özgür bir yaratımıdır. Sanat, insanın diğer etkinliklerine benzemeyen çok özel bir etkinliktir. Bu açıklamalar sanat felsefesinin aşağıdaki sorularından hangisine yanıt niteliğindedir? Sanatlar nasıl sınıflandırılabilir? Sanatsal ifade nedir? Sanat nedir? Sanat eseri ne anlama gelir? Güzellik nedir?

28 28-) “Estetik, güzelin ne olduğunu bize anlatan bir bilim olarak düşünülebilirdi. Ama bunu dile getirmek tümüyle gülünçtür. Çünkü o zaman estetiğin, hangi kahve türünün daha güzel olduğunu da söylemesi gerekir.” Bu görüş aşağıdaki yargılardan hangisine bir eleştiri niteliği taşır? Estetiğin konusu yalnızca güzeldir. Estetik yargılar insan düşüncesinin ürünüdür. Estetik her alana uygulanabilir. Estetik yargıların kaynağı yaratıcı hayal gücüdür. Estetik yargıların kaynağı doğadır.

29 29-) Doğayla sanat arasında mutlak bir ayrım vardır
29-) Doğayla sanat arasında mutlak bir ayrım vardır. Doğada ideal olan ve mükemmellik bulunmaz. Mükemmelliği arayan sanat doğada olmayan bir şeyi yaratır. Çünkü mükemmellik gerçekte var olmayan, fakat ideal olan bir şeydir. Mükemmelliği, sanatçı, hayal gücünü ve yaratıcı yanını kullanarak yaratır. Bu açıklama sanat felsefesinin aşağıdaki yaklaşımlarından hangisine aittir? Yaratma olarak sanat Oyun olarak sanat Taklit olarak sanat Hem oyun hem de taklit olarak sanat Hem taklit hem de yaratma olarak sanat

30 30-) Schiller’e göre, sanat ile oyun arasında benzerlik vardır
30-) Schiller’e göre, sanat ile oyun arasında benzerlik vardır. Çünkü hem sanatta hem de oyunda gerçek dışı bir dünyaya yönelim vardır. Sanat ve oyun hayale dayanır, fayda gütmez. “İnsan oynadığı sürece insandır. İnsan gerçek özgürlüğe ancak sanat yoluyla ulaşabilir.” Schiller’in bu görüşüne göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Sanat da oyun da insana özgürlük alanı yaratır. Sanat da oyun gibi pratik kaygı sonucu ortaya çıkar Sanat da oyun da yarar amacı gütmeyen ve bizzat kendileri için yapılan faaliyetlerdir. İnsan oyun oynarken de sanatla uğraşırken de adeta kendisini unutur ve mutlak bir özgürlük içinde var olur. İnsan özgürlüğe ulaşmak için sanatla uğraşmalıdır.

31 31-) Sanat hayatın ve doğanın içindeki gizemi ortaya çıkarmak, onunla insan ruhu arasında bağ kurarak hayatın ve doğanın yorumunu yapmaktır. Bu parçaya dayanarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir? Sanat hayat ve doğanın bir fotoğrafını almaktır. Sanat eseri, görüleni değil, bilinmeyene tutulan aynadır. Sanat yalnızca taklittir. Doğal olanın yansıması sanattır. Sanat evrenseli yakalayabilmektir.

32 32-) Platon’a göre duyusal dünyadaki her şey ideaların dünyasından pay alarak gelir. Eğer güzel kavramı olmasaydı, güzel nesneler olmayacaktı. Demek ki doğa ideaların taklididir. Sanatçı ise doğayı taklit ederek eserini meydana getirir. Buna göre platon aşağıdaki yargılardan hangisini onaylar? Sanat tanrısal yaratmadır. Sanat bir oyundur. Sanat yetkin olanın yaratılmasıdır. Sanat taklidin taklididir. Doğa sanat olarak görünüyorsa güzeldir.


"Ülke, millet, devlet yönetimi Yasalara uygunluk Halk iktidarı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları