Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Overview of recent cases involving Turkey Türkiye ile ilgili yakın tarihli davaların incelemesi Round Table / Yuvarlak Masa Toplantısı Ankara, 15 / 03.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Overview of recent cases involving Turkey Türkiye ile ilgili yakın tarihli davaların incelemesi Round Table / Yuvarlak Masa Toplantısı Ankara, 15 / 03."— Sunum transkripti:

1 1 Overview of recent cases involving Turkey Türkiye ile ilgili yakın tarihli davaların incelemesi Round Table / Yuvarlak Masa Toplantısı Ankara, 15 / 03 / 2010

2 2 Elements of Art 6 6. Maddenin Unsurları civil rights and obligations and criminal charges a. a fair and public hearing b. access to a tribunal and c. impartial and independent tribunal established by law within reasonable time ; medenî haklar ve yükümlülükler ve cezaî suçlamalar a. Adil ve açık bir duruşma b. Mahkemeye erişim c. Kanunla kurulmuş tarafsız ve bağımsız bir mahkeme Makul bir süre içinde

3 3 Civil rights and obligations : Medenî haklar ve yükümlülükler Right to exercise profession is a civil right (Kök 19 October 2006) Sükut 11 September 2007 : dismissal military does not fall under art 6 (cfm Vilho Eskelinen) Bir mesleğin icrası, medenî bir haktır (Kök 19 Ekim 2006) Sükut 11 Eylül 2007 : askerlikten çıkartma 6. madde kapsamında değerlendirilmez (Vilho Eskelinen)

4 4 Refugees / Mülteciler Art 6 does not cover access to a country/immigration issues: Mamatkulov & Askarov, 4 February 2005 But: art 3! Abdolkhani and Karimnia 22 Sep 2009 6. madde bir ülkeye giriş / göç konusunu içermez : Mamatkulov & Askarov, 4 Şubat 2005 Ancak: 3. Madde! Abdolkhani ve Karimnia 22 Eylül 2009

5 5 Criminal charges - Disciplinary procedures / Cezai suçlamalar – Disiplin işlemleri Gülmez 20 May 2008: measures against him as a detainee were not considered as criminal charges (disciplinary), but he could complain of violation of civil rights Gülmez 20 Mayıs 2008: bir tutuklu olarak kendisine yapılan muamele cezai yaptırım (disiplinel) olarak değerlendirilmemekle birlikte, medenî haklarının ihlali şikayetinde bulunabilir

6 6 Access to court Mahkemeye Erişim Dölek, 2 October 2007: sufficient procedural possibilities for compensation of damage: no violation of art 6 (and 13) Kart, 3 December 2009: immunity for parliamentarians; criminal procedures were suspended because of his membership of parliament; sufficient reasons, no violation Dölek, 2 Ekim 2007: zararın tazmini için yeterli usulî imkanın bulunması: 6. (ve 13) maddenin ihlali yoktur Kart, 3 Aralık 2009: milletvekillerinin dokunulmazlığı; milletvekilliği nedeni ile ceza yargılaması bekletilmiştir, yeterli neden, ihlal yoktur

7 7 Court fees / Harçlar Yilmaz 8 December 2009: –Traffic accident, labour court condemns employer to compensate: TRL 150.000; –Defendants should pay court fees: TRL 8100, but they don’t –Enforcement office, opposition by defendant: no execution because non payment court fees, confirmed by court; –Cassation court: confirm decision. – ECHR: no effective access to court Yılmaz 8 Aralık 2009: –Trafik kazası, iş mahkemesi işvereni 150.000 TL tazminat ödemeye mahkum ediyor –Davalının 8.100 TL harç ödemesi gerekiyor, ancak ödemiyor –İcra dairesi, davalının itirazı: harçların ödenmemesi nedeni ile icra edilmiyor, mahkemece uygun bulunuyor; –Yargıtay: onama kararı. –AİHM: etkin başvuru yolu yoktur

8 8 Applicability / Uygulanabilirlik Art 6 protects individuals: –Iran Shipping Lines 13 December 2007 (no violation) 6. Madde bireyleri korur: –Iran Denizcilik İşletmeleri 13 Aralık 2007 (ihlal yoktur)

9 9 Impartial Tribunal / Tarafsız Mahkeme State Security Court – not impartial (Öcalan, 2 May 2005) –Repaired – introduction Assizes courts Other cases Barmaksiz 2 March 2010 (idem as Gülmez – disciplinary committee not impartial; no sufficient reasoning judgements by courts) Devlet Güvenlik Mahkemesi – tarafsız değil (Öcalan, 2 Mayıs 2005) –Yenileme – Ağır ceza mahkemeleri Diğer davalar Barmaksiz 2 Mart 2010 (Gülmez gibi– disiplin kurulu tarafsız değil; mahkeme kararlarının yeterli gerekçesi yok)

10 10 General principles of a fair hearing Adil bir duruşmanın temel unsurları Salduz 27 November 2008 – right to assistance by a lawyer during detention with the police “Access to a lawyer should be provided as from the first interrogation of a suspect by the police unless … that there are compelling reasons to restrict this right” Salduz 27 Kasım 2008 – polisteki gözaltı süresince avukat yardımı hakkı “Bu hakkın kısıtlanmasını zorunlu kılan sebepler olmadığı sürece … şüphelinin polisteki ilk sorgusundan başlayarak avukata erişim imkanı verilmelidir”

11 11 Recent developments Yakın tarihli gelişmeler Danayan 13 November 2009 – adds: fair trial requires that the accused can get the whole scope of assistance, that one usually can receive from the defence counsel (discussing the case, organisation of the defence, looking for favourable evidence, preparation of the hearings, support to the accused and control detention circumstances) Danayan 13 Kasım 2009 – ekliyor: adil yargılama, suçlanan kişinin, olağan koşullarda bir savunma avukatından alınabilecek desteğin tamamından yararlanabilmesini gerektirir (davayı tartışmak, savunmanın hazırlanması, yararlı olacak delillerin araştırılması, duruşmalara hazırlık, suçlanan kişiye destek ve gözaltı koşullarının incelenmesi)

12 12 Fair trial / Adil yargılama Kök 19 October 2006: document were not sent to her, only to Council of State) Savas 8 December 2009 : conclusion procurator general at the Supreme Court not communicated (cf. Göç – legal amendment - and Vermeulen vs Belgium) Kök 19 Ekim 2006: belgeler kendisine gönderilmemiş, yalnızca Danıştay’a gitmiş) Savas 8 Aralık 2009 : Yargıtay savcısının görüşü tebliğ edilmemiş (Göç – mevzuat değişikliği - ve Vermeulen - Belçika)

13 13 Legal assistance / Adil yargılama Yoldaş 23 February 2010: no violation art 6 - assistance of lawyer ( he was given the opportunity but did not use it) Savas 8 December 2009: in the form indicated “don’t call” lawyer; not sufficient: violation art 6; waiver must be undoubtful; Aktaş Yunus 20 October 2010: idem; domestic court must investigate the validity of the waiver. Yoldaş 23 Şubat 2010: 6. maddenin ihlali yok – avukat desteği ( kendisine imkan verilmiş ancak kullanmamış) Savas 8 Aralık 2009: formda avukat “çağırmayın” yazıyor; yeterli değil; 6. maddenin ihlali; feragat şüpheye yer bırakmamalı; Aktaş Yunus 20 Ekim 2010: aynı; yerel mahkeme feragatın geçerliliğini incelemeli.

14 14 Experts / Bilirkişiler Köktepe 22-7-08: different experts (who contradicted each other) Köktepe 22-7-08: farklı bilirkişiler (birbirleriyle çelişen)

15 15 Motivation judgements Kararların gerekçesi Tig, 24 June 2005: interdiction to carry a beard at University: no violation, sufficient reasoning of the judgement Barmaksiz Tig, 24 Haziran 2005: Üniversitede sakal bırakmanın yasaklanması: ihlal yoktur, kararda yeterli gerekçe var Barmaksiz

16 16 Within reasonable time Makul bir süre içinde –Intiba, 25 May 2005: fiscal fraud, start investigation 1990, conviction 1997; no violation, although, partly caused by accused; –Includes period of enforcement (Kalender, 15 December 2009); in that case 5,5 years + 3 years and 2 months too long) –Intiba, 25 Mayıs 2005: mali sahtecilik, soruşturmanın başlangıcı 1990, karar 1997; ihlal yoktur, her ne kadar, kısmen sanık sebep omuş olsa da –İcra süresini de içerir (Kalender, 15 Aralık 2009); bu davada 5,5 yıl + 3 yıl 2 ay, çok uzun)

17 17 Reasonable time / Makul süre Kök 19 October 2006: 6 years for admission as medical specialist, (including period at the administration) is too long (3 years before Council of State) Evcimen 23 February 2010: accident 1993; procedure too long; Yeşilyurt 23 February 2010: excessive time in pre trial detention and lengthy criminal proceedings Kök 19 Ekim 2006: tıp uzmanı olarak kabulü için 6 yıl, (idarede geçen süre dahil) çok uzun, (Danıştay’da 3 yıl) Evcimen 23 Şubat 2010: kaza 1993; süreç çok uzun; Yeşilyurt 23 Şubat 2010: çok uzun yargılama öncesi tutukluluk süresi ve uzun süren ceza yargılaması

18 18 Reasonable time / Makul süre 23 Feb 2010: Yildiz, Uyar, Gürkan (non criminal cases) 23 Şubat 2010: Yıldız, Uyar, Gürkan (ceza davası değil)

19 19 Enforcement / İcra Yilmaz (supra) Yılmaz (yukarıda)

20 20 Impressions / Gözlemler Turkey has removed important problems (State Security courts) Reasonable time Enforcement Court fees (access to court) Türkiye önemli meseleleri çözmüştür (Devlet Güvenlik Mahkemeleri) Makul süre İcra Harçlar (mahkemeye erişim)

21 21 Sources / Kaynaklar Periodicals: ECHR Human Rights cases (NL) Book: Theory and Practice of the EUr Convention on Human Rights (Van Dijk & van Hoof), ed. 2006 HUDOC –www.coe.int – European Court of Human Rightswww.coe.int –Click on “Case law” –http://cmiskp.echr.coe.int/tkp1 97/portal.asp?sessionId=48121 840&skin=hudoc- en&action=request (for the recent cases)http://cmiskp.echr.coe.int/tkp1 97/portal.asp?sessionId=48121 840&skin=hudoc- en&action=request Düzenli yayınlar: AİHM İnsan Hakları davaları (Hollanda) Kitap: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Teorisi ve Uygulaması (Van Dijk & van Hoof), 2006 basısı HUDOC –www.coe.int – European Court of Human Rightswww.coe.int –“Case law” linkine tıklayın –http://cmiskp.echr.coe.int/tkp1 97/portal.asp?sessionId=48121 840&skin=hudoc- en&action=request (en son davalar için)http://cmiskp.echr.coe.int/tkp1 97/portal.asp?sessionId=48121 840&skin=hudoc- en&action=request

22 22 Questions?/ Sorular? Observations? Thank you for your attention! Düşünceler? İlginiz için teşekkürler!


"1 Overview of recent cases involving Turkey Türkiye ile ilgili yakın tarihli davaların incelemesi Round Table / Yuvarlak Masa Toplantısı Ankara, 15 / 03." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları