Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ"— Sunum transkripti:

1 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ

2 1.Halka Arza Aracılık Faaliyetleri
Tanım:Kurul kaydına alınacak sermaye piyasası araçlarının halka arz yoluyla satışına aracılık yapılmasını ifade eder. Halka arza aracılık işlemini yapabilenler; *Sermaye Piyasası Kurulundan halka arza aracılık yetkisi belgesi almış aracı kurum *Mevduat kabul etmeyen bankalar Mevduat kabul etmeyen bankalar dışındaki bankalar hiçbir suretle halka arza aracılık faaliyetinde bulunamazlar.

3 # Sermaye Piyasasında Aracılık Faaliyetleri Sermaye piyasası araçlarının yetkili kuruluşlar tarafından; *Kendi nam ve hesabına *Başkası nam ve hesabına *Kendi namına ve başkası hesabına alım satımıdır.

4 En iyi gayret aracılığı
HALKA ARZA ARACILIK Aracılık yüklemini

5 1.En İyi Gayret Aracılığı
Halka arz edilecek sermaye piyasası araçlarının izahnamede gösterilen satış süresi içinde Satılmasını , satılmayan kısmın ise ihracatçıya (satış yapana)iadesini veya bunları daha önce satın almayı taahhüt etmiş üçüncü kişilere satılmasını ifade eder.

6 2.Aracılık Yüklemi Yöntemi
Aracı kuruluş tarafından ihracatçı şirkete halka arz edilecek sermaye piyasası araçlarının tamamının veya belli bir kısmının satılacağı taahhüt edilmektedir. *Bakiye yüklenim veya Tümünü yüklenim şeklinde iki ana tür bulunmakla birlikte kısmi olarak gerçekleşebilir. Bakiyeyi Yüklenim => Kısmen Bakiyeyi Yüklenim Tümünü Yüklenim => Kısmen Tümünü Yüklenim

7 2.Alım Satıma Aracılık Faaliyeti
Tanım: Alım satıma aracılık daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının aracılık sıfatıyla ve ticari amaçla alım satımını ifade eder =>Aracı kuruluşlar gerek borsa gerekse borsa dışındaki alım satıma aracılık faaliyetine başlamadan önce müşteriyle sözleşmenin imzalanmasından önce sermaye piyasasının risklerini açıklayan ‘’sermaye piyasası işlemleri risk bildirim formu’’nun imzalanması gerekir. Bu form imzalanmadan müşterilerle sözleşme imzalanamaz.

8 => Daha sonra alım satımına aracılık işlemine başlamadan önce yazılı bir sözleşme yapmak zorundadırlar. Bunun amacı;Aracı kuluşla müşteri arasındaki ilişkiyi genel olarak düzenlemektir. => Borsa dışında hisse senedi alım satım faaliyetinde bulunacak aracı kurumların gerçekleşen işlemlerin anında ilanına imkan verecek teknik alt yapıya sahip olmaları gerelekir.

9 a) Yurt Dışı Piyasalarda Yapılacak İşlemlerde Aracılık
Aracı kurumlar yapacakları aracılık faaliyetinde aşağıdaki esaslara uygun hareket ederler. Söz konusu aracı kuruluşlarla yazılı sözleşme yapılması şarttır Bu sözleşmeye,sermaye piyasası aracının ve bedelinin transferi saklama işlemleri,işlemlerin teyidi,karşılıklı hak ve yükümlülükler gibi özel hususların da konulması zorunludur.

10 b) Türev Araçlarının Alım Satımına Aracılık Faaliyeti Tanım: Ekonomik ve finansal göstergelere,sermaye piyasası araçlarına,mala,kıymetli madenlere ve dövize dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil her türlü türev araçların aracı sıfatıyla ve ticari amaçla alım satımını ifade eder.

11 # Aracı kuruluşların türev araçların alım satımına aracılık faaliyetinde bulunabilmesi için, * Alım satım aracılığı yetki belgesine sahip olmaları * 4 yıllık lisans eğitimi veren kurumlardan mezun,SPK’nın düzenlemeleri uyarınca gerekli lisans belgesine sahip ve SPK’ca belirlenen eğitim programlarını başarıyla tamamlamış münhasıran ve ayrı ayrı görevlendirilmek üzere yeterli müşteri temsilcisi,muhasebe ve operasyon sorumluluklarının bulunması gerekir. * Bu faaliyetlerin yürütülmesi için yeterli teknik donanım ,mekan organizasyonun sağlanmış olması gerekir.

12 Portföy Yöneticiliği Tanım : Finansal varlıklardan oluşan portföylerin her bir müşteri adına maddi menfaat sağlamak üzere vekil sıfatıyla yönetilmesidir. Portföy Yönetim Şirketi : Portföy yöneticiliği faaliyetinde bulunmak için kurulan yetki belgesi almış şirkettir.

13 Portföy Yönetim Şirketlerinin Kuruluş Şartları
Anonim ortaklık şeklinde kurulması Hisse senetlerinin tamamının nama yazılı olması Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması Kurucularının portföy yönetim şirketi kurucusu ve ortağı olmanın gerektirdiği mali güç,itibar ve yeterli tecrübeye sahip olmaları Kurucuları ile sermayedeki doğrudan veya dolaylı pay sahipliği %10 veya daha fazla olan gerçek ve tüzel kişilerin eski vergi ve pirim borcu bulunmaması gerekmektedir.

14 KURUCULAR KURUL Kuruluş şartlarına uygun belgeyle kurula başvururlar
Uygun görülmesi Halinde portföy Yöneticilği yetkisi Belgesi verilir Kurul yaptığı inceleme sonucu kuruluş işlemlerinin tamamlanması için sanayi ve ticaret bakanlığına baş vurur. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

15 Portföy Yöneticiliği İlkeleri
# Yetkili kurum, Yapılan bir alım satım işleminden dolayı herhangi bir ihracatçıdan veya aracı kurumdan lehlerine komisyon,iskonto vb. menfaat sağlıyorsa,bu durumu müşterilere açıklamak zorundadır. Herhangi bir şekilde kendine çıkar sağlamak üzere varlıkların alm satımını yapamaz. Müşteri hesabına verecekleri emirlerde gerekli özen ve basireti göstermek zorundadırlar.

16 Müşteri menfaatleri ile kendi menfaatleri arasında çatışma olan durumlarda müşteri lehine davranmak zorundadır. Herhangi bir şekilde yanında çalışan kişilerin,olağan müşteri-şirket ilişkisi dışında kurumun imkanlarından yararlanmak suretiyle kendi nam ve hesaplarına işlem yapmalarına olanak sağlayamaz. Müşterilerin risk-getiri tercihlerini belirlemek,bu belirlemelere yönelik yazılı belge düzenlemek zorundadır.

17 Portföy Yöneticiliği Sınırlamaları
# Portföy Yönetim Şirketleri; Aracılık faaliyetlerinde bulunamazlar Ödünç para verme işlemleri yapamaz ve kredi alamaz Portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı dışında hiçbir ticari,sınai ve zirai faaliyette bulunamazlar. Mevduat toplayamazlar

18 Yatırım Danışmanlığı Tanım : Karşılığında maddi menfaat temin etmek suretiyle,müşterilere sermaye piyasası araçları ile bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar hakkında ve sermaye piyasası ile ilgilili diğer konularda yönlendirici nitelikte yazıılı ve sözlü yorum ve yatırım tavsiyelerinde bulunması faaliyetidir.

19 Yatırım danışmanlığı yetki belgesine sahip kuruluşlar aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilirler;
Kişilerin veya şirketlerin uzun ve kısa vadeli finansal hedefleri,risk tercihleri,nakit gereksinimleri,vergi mevduatı karşısındaki durumları dikkate alarak yatırım planlarının oluşturulması Şirketlerin yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda finansman ihtiyaçlarının karşılanması Alternatif finansman stratejilerinin belirlenmesi

20 Yatırım Danışmanlığına İlişkin Esaslar
# Yatırım danışmanlığını yürütecek yetkili kurumlar; Müşterilere gerçek dışı,yanlış,yanıltıcı veya abartılmış bilgilere dayalı tavsiyelerde bulunamazlar. Yatırım tavsiyelerini , güvenilir belge, destekleyici rapor ve analizlere dayandırmak zorundadırlar. Verilen yatırım tavsiyeleriyle ilgili olarak müşterilere önceden saptanmış belirli bir getirinin garantisini veremezler.

21 Yatırım Danışmanlığı Sözleşmesi
yatırım danışmanlığı için yetkili kurumlar ile müşteri arasında yatırım danışmanlığı çerçeve sözleşmesinin imzalanması gerekmektedir.Bu sözleşmeden önce yetkili kuruluşlar , aşağıdaki bilgileri içeren formu müşteriye sunmak zorundadır. *Yetkili kurumlarda görevlendirilecek yatırım danışmanlarının 4 yıllık lisans eğitimi veren kurumlardan mezun olmaları , SPK’nın lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri uyarınca gerekli lisans belgesine sahip olmaları zorunludur.

22 *Yetkili kurumlar , yatırım danışmanı olarak görevlendirecekleri personelinde mesleki yeterliliği aramak ve sağlamak zorundadır. *Yatırım danışmanları, çalışmaları sırasında ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarından uzak kalmak, dürüst ve tarafsızlıklarını etkileyebilecek hiçbir müdahaleye imkan vermemek zorundadır. *Yatırım danışmanlığı hakkında öğrendikleri sırları açıklayamazlar , bu sırları kendileri veya üçüncü kişilerin menfaatine kullanamazlar.

23 SORU Halka arza aracılık faaliyeti nedir, kaç şekilde yapılır?
Aylin YILMAZ


"SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları