Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilgisayar ? BİL 110 Bilgisayara Giriş Öğrt. Gör. Dr. Ahmet Cengizhan Dirican Bilgisayar Müh. Böl.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilgisayar ? BİL 110 Bilgisayara Giriş Öğrt. Gör. Dr. Ahmet Cengizhan Dirican Bilgisayar Müh. Böl."— Sunum transkripti:

1 Bilgisayar ? BİL 110 Bilgisayara Giriş Öğrt. Gör. Dr. Ahmet Cengizhan Dirican Bilgisayar Müh. Böl.

2 “Computer technology is so prevalent now that familiarity with it is fundamental to being a member of modern society.”, J. Gleen Brookshear 2 Ev bilgisayarları: E ğ lence ve İ leti ş im Cep telefonları: Dijital kamera ve akıllı sistemler Tablet bilgisayarlar: her ş ey... E-devlet Bilimsel Ara ş tırmalar Sayısız ticari uygulama

3 3 Bilgisayarlar Her türlü bilgiyi saklamamızı, bunlar arasında i ş lemler yapabilmemizi ve saklanan bilgilere ula ş mamızı sa ğ layan ve tüm bu i ş lemleri "çok hızlı" yapan elektronik cihazlardır.

4 Çok Hızlı İşlem Yapar Ortalama bir bilgisayar saniyede milyarlarca i ş lem (toplama,çıkarma gibi sayılararası i ş lemlerden her türlü bilgiyi saklamaya kadar) yapar. 4

5 Bilgisayar Programları Bilgisayarlar tüm bu i ş lemleri bir takım "bilgisayar programları" ile yaparlar. Bu programları kullanarak bilgisayarlarda analizler yapabilir, yazı yazabilir yada oyun oynayabiliriz. 5

6 İletişim Teknolojisi Birbirinden uzakta bulunan bilgisayarların birbirleriyle bazı özel tanımlı kurallar kullanılarak haberle ş mesini ve kendi aralarında birinden di ğ erine bilgi aktarımını olanaklı kılar. 6

7 Bilgisayarlararası Haberleşme Telefon hatları, özel kablolar, elektromanyetik dalgalar, uydu ba ğ lantıları vb. gibi birçok farklı ileti ş im ortamı yoluyla yapılabilir. 7

8 Teknolojik gelişmeler Mikrodalga fırın, buzdolabı vb. gibi kullandı ğ ımız birçok cihazı "zeki" ve "birbirleriyle konu ş abilen - ileti ş imde bulunabilen-" cihazlar haline getirmektedir. 8

9 Teknolojik gelişmeler Bu cihazlar, çevresiyle haberle ş ip bilgi alabilmekte, karar verebilmekte ve di ğ er cihazlarla haberle ş ebilmektedir. Tüm bu sistemlerde, bilgisayarların ve bilgisayar teknolojilerinin "dı ş ardan görünmeyen" bir ş ekilde entegrasyonu yatmaktadır. 9

10 21. Yüzyıl, klasikle ş mi ş tanımıyla, Bilgi Teknolojileri Ça ğ ı olacaktır. 10

11 Bilgisayar Okuryazarlığı Bilgisayar okuryazarlı ğ ı, bir insanın bilgisayarı artık klasikle ş mi ş bir takım i ş ler için kullanabilmesi ve bilgisayar teknolojisi kullanılan di ğ er sistemleri kullanmaya kolayca adapte olması demektir. 11

12 Bilgisayar okuryazarı bir insan; Ki ş isel bilgisayarları fazla zorlanmadan kullanabilmeli, bilgisayarlarda temel bazı i ş lemleri yapabilmelidir. 12

13 İnternet Bilgisayarlar, internet kullanmanın temel araçlarıdır. Artık standartla ş mı ş fonksiyonları ve farklı i ş letim sistemlerinde dahi olsalar, birbirine benzer çalı ş ma prensipleri vardır. 13

14 İnternet’ten Her türlü bankacılık i ş lemleri Alı ş veri ş E ğ itim-Ö ğ retim TV,Gazete,Radyo Vs.. 14

15 15 Hızlı geli ş en internet teknolojilerinin hayatın bir parçası oldu ğ u dü ş ünülürse, ülkelerin "bilgisayar kullanmayı bilen" nüfusu arttıkça bu teknolojileri daha verimli, üretime dönük ve gerçekçi kullanacaklarını söyleyebiliriz. Bilgisayar okuryazarlı ğ ı, 21. yüzyılda, artık "normal okuryazarlık kadar önemli" bir hale gelmi ş tir. Bilgi Okuryazarlığı

16 16 Bilgi okuryazarlı ğ ı, bilgisayar okuryazarlı ğ ının tamamlayıcısıdır. Bilgisayar ile yapılan i ş lerin "anlayarak" yapılması ve bilginin "yorumlanması" evrelerini içerir. İ nternet çok fazla miktarda bilgi barındırır. Bilgi okuryazarı olan bir insan, internet ve bilgisayar teknolojisinin temel kavramlarını bilir ve bu bilgi denizinde kaybolmaz. Bilgi Okuryazarlığı

17 21. Yüzyılda Başarılı İnsan; Aradı ğ ı bilgiyi hızlı bir ş ekilde bulan, Aradı ğ ı bilgiyi hızlı bir ş ekilde bulan, özümseyip kullanan ve özümseyip kullanan ve yorumlayıp sonuç üretendir. yorumlayıp sonuç üretendir. 17


"Bilgisayar ? BİL 110 Bilgisayara Giriş Öğrt. Gör. Dr. Ahmet Cengizhan Dirican Bilgisayar Müh. Böl." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları