Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Metodlar ve Parametreler

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Metodlar ve Parametreler"— Sunum transkripti:

1 Metodlar ve Parametreler
menü Java’da Program Moduleri Math-Class Metodları Method Tanıtımı Argumanın Veri Tipi Yükseltmesi Random-Sayı Üretmek Erişim Alanları JApplet Sınıfının Metodları Method Overloading (Aşırı Yükleme ) Yineleme Yineleme Problemlerine Örnek: The Fibonacci Series Yineleme ve Döngüler

2 Giriş Modüller Problemi küçük parçalara ayırma
e.g., böl ve fethet Büyük ve kompleks problemlerin dizaynını, implementation ve bakımını kolaylaştırır. Implementation= gerçekleştirme ,yerine getirme ,hayata geçirme

3 Java’da Program Modülleri
Java’da Modüller Methodlar Sınıflar (Classlar) Java API birçok modül sağlar. Programcılarda aynı zamanda kendileri modüller oluşturabilirler. e.g., kullanıcı tanımlı metodlar Metodlar Metod çağrıcı tarafından uyarılır. Metod çağırana bir değer dönderir. Bir yöneticinin bir personeline işini bitirip bitirmediğini sorması gibi.

4 Yönetici-metod / işçi metod arasındaki hiyerarşik ilişki.

5 Math-Sınıfı Methodları
Class java.lang.Math Çok kullanılan matematik hesaplamaları sağlar 900.0 sayısının kare kökünü al: Math.sqrt( ) Method sqrt class Math sınıfına ait Nokta (.) sqrt methoduna erişimi sağlıyor. Argument ise parantez içine yazılır.

6

7 Programcı kendi metodlarını yazabilir.
Metodların Tanıtımı Metodlar Programcıya modülleştirilmiş program yazma imkanını sağlar. Programın yönetimini artırır. Yazılımların yeniden kullanabilirliği sağlar. Kodların tekrarlanmasını engeller. Lokal değişkenler Metod içinde tanıtılırlar. global değişkenler Metod dışında,classiçinde tanıtılırlar. Parametreler Metod ile metodu çağıran arasında bilgi alışverişini sağlarlar. Programcı kendi metodlarını yazabilir.

8 import java.applet.*; import java.awt.*; public class kareAlma extends Applet { public void paint(Graphics g){ int y=20; int sonuc=0; for ( int sayac = 1; sayac <= 10; sayac++ ) { sonuc = karesi( sayac ); // method çağırma g.drawString (""+sayac+" karesi ="+sonuc,30,y+=20); } // end for }// paint public int karesi( int sayi ) { return sayi * sayi; // return square of y } // end karesi }

9 Metod ayrıca return değerleri de olabilir:
Method Tanıtımı Metod tanıtımının genel formatı: geri-dönüş-tipi metod-ismi( parametre1, parametre2, …, parametreN ) { değişken tanıtımı ve kod bloğu } Metod ayrıca return değerleri de olabilir: return değer;

10 // Üçgen çizdirme programı
import java.awt.*; import java.applet.Applet; public class ucgenCiz extends Applet { public void paint(Graphics g) { int tabanX=80; int tabanY=200; int taban=100; int height=110; g.drawLine(tabanX, tabanY, tabanX+ taban, tabanY); g.drawLine(tabanX+ taban, tabanY, tabanX+ taban/2, tabanY-height); g.drawLine(tabanX+ taban/2, tabanY-height, tabanX, tabanY); }

11 // Üçgen çizdirme metodu
import java.awt.*; import java.applet.Applet; public class x extends Applet { public void paint(Graphics g) { drawTriangle(g,20,180,100,110); drawTriangle(g,125,180,60,70); } private void drawTriangle(Graphics g,int tabanX, int tabanY, int taban,int yukseklik) { int sagX = tabanX+taban; int ustX = tabanX+taban/2; int ustY = tabanY-yukseklik; g.drawLine(tabanX,tabanY, sagX,tabanY); g.drawLine(sagX,tabanY,ustX,ustY); g.drawLine(ustX,ustY, tabanX,tabanY);

12 Method Tanıtımı Metod geri değer döndermiyorsa;
Metod tanıtımı private void methodIsmi (veri-tipi parametre-listesi){ gövde } Metod çağırımı methodIsmi (parametre-listesi) Metod geri değer dönderiyorsa private int methodIsmi (veri-tipi parametre-listesi){ return değer; int n=methodIsmi ( parametre-listesi) Metodun parametresi yok ise; private void methodIsmi (){

13 import java.applet.Applet; public class x extends Applet {
// Ev çizimi import java.awt.*; import java.applet.Applet; public class x extends Applet { public void paint(Graphics g) { evCiz(g,50,50, 70,30); evCiz(g,100,50,60,20); } private void ucgenCiz(Graphics g,int tabanX, int tabanY, int taban,int yukseklik) { g.drawLine(tabanX,tabanY, tabanX+taban,tabanY); g.drawLine(tabanX+taban,tabanY,tabanX+taban/2,tabanY-yukseklik); g.drawLine(tabanX+taban/2,tabanY-yukseklik, tabanX,tabanY); private void evCiz(Graphics g,int tabanX,int tabanY, int width,int yukseklik) { g.drawRect(tabanX, tabanY-yukseklik, width,yukseklik); ucgenCiz(g,tabanX, tabanY-yukseklik,width, yukseklik/2);

14 Method Tanıtımı Örnek: sayılar parametre olarak gönderilecek
İki integer sayıyı toplayan bir metod yazınız İki double sayıyı toplayan ve sonucu dönderen bir metod yazınız. İki sayıdan büyük olanını dönderen bir metod yazınız üç sayıdan küçük olanını dönderen bir metod yazınız santigratı Kelvine çeviren metod yazınız K=273+C Gaz basıncını hesaplayan metodu yazınınız(v,n,t parametre olacak) P.V=N.R.T n:mol miktarı, t: kelvin cinsinden sıcaklık,r:gaz sabiti( 22,4 / 273 ), v:hacim, p:basınç örnek:Bir ideal gazın 1.5 molü kapalı bir kap içinde 27.8 L hacimdedir.12°C'de gazın basıncı nedir?

15 1 // MaximumTest.java // ondalılı 3 sayının en büyüğü.
import java.awt.Container; 4 import javax.swing.*; 6 public class MaximumTest extends JApplet { 8 // initialize applet by obtaining user input and creating GUI public void init() { // obtain user input String s1 = JOptionPane.showInputDialog( “1.sayıyı giriniz(ondalıklı)" ); String s2 = JOptionPane.showInputDialog( " 2.sayıyı giriniz(ondalıklı) " ); String s3 = JOptionPane.showInputDialog( " 3.sayıyı giriniz(ondalıklı) " ); 19 // convert user input to double values double number1 = Double.parseDouble( s1 ); double number2 = Double.parseDouble( s2 ); double number3 = Double.parseDouble( s3 ); 24 double max = maximum( number1, number2, number3 ); // method call double min = manimum( number1, number2, number3 ); // method call 26 // create JTextArea to display results JTextArea outputArea = new JTextArea(); 29 // display numbers and maximum value outputArea.setText( "number1: " + number1 + "\nnumber2: " + number2 + "\nnumber3: " + number3 + "\nmaximum is: " + max );

16 35 Container c = getContentPane();
// yazı alanını göstermek için applet kullanıcı arayüzü bileşenlerini kullan Container c = getContentPane(); 36 //container: kap,yüklenici anlamında // Container c ye outputAraea nesnensini ekle c.add( outputArea ); 39 } // end method init public double minumum( double x, double y, double z ) { return Math.min( x, Math.min( y, z ) ); 47 } // en metod min 42 public double maximum( double x, double y, double z ) return Math.max( x, Math.max( y, z ) ); } // end method maximum 49 50 } // end class Maximum

17 Java random-sayı üreticisi
Random-Sayı Üretme Java random-sayı üreticisi Math.random() ( int ) ( Math.random() * 6 ) 0 ile 5 arası integer sayı üretir.

18 1 // RandomIntegers.java
// Shifted, scaled random integers. import javax.swing.JOptionPane; 4 public class RandomIntegers { 6 public static void main( String args[] ) { int value; String output = ""; 11 // loop 20 times for ( int counter = 1; counter <= 20; counter++ ) { 14 // 1 ve 6 arasında rastgele integer sayı value = 1 + ( int ) ( Math.random() * 6 ); 17 output += value + " "; // append value to output 19 // if counter divisible by 5, append newline to String output if ( counter % 5 == 0 ) output += "\n"; 23 } // end for 25

19 26 JOptionPane.showMessageDialog( null, output,
"20 Random Numbers from 1 to 6", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE ); 29 System.exit( 0 ); // terminate application 31 } // end main 33 34 } // end class RandomIntegers

20 JApplet Sınıfının Metodları
Java API birçok JApplet metodları tanımlamıştır. Bu metodları yeniden JApplet te tanıtmaya overriding (eskisini geçersiz kılma) denir.

21 Metod Açıklama public void init ()
Applet yüklenirken bir defa çağrılır.Appletin yüklenirken ilk değerleri almasını gerçekleştirir.Bu metodda yapılan işler ; değişkenlere ilk değer verme, GUI araçlarını oluşturma, ses dosyalarını yükleme, resimleri yükleme public void start () init() metodu bittikten sonra çağrılır veya kullanıcı başka bir web sayfasına geçiş yapıp tekrar appletli web sayfasına döndüğünde start() metodu tekrar çağrılır. Bu metodda yapılan işler; animasyon veya thread başlatmak public void paint (Graphics g) init() metodu bitiminde, start() metodu başlangıcında çizim metodu çağrılır.Appletin yeniden çizimine ihtiyaç olduğu heran bu metod çağrılır. public void stop () Kullanıcı appletli web sayfasını terk ettiğinde çalışan herşey askıya alınır.Animasyon yada threadlerin durması gibi... public void destroy () Appletin bellekten silineceği zaman çağrılır.Kullanıcı sayfayı kapattığında olduğu gibi...

22 Method Overloading (Aşırı Yükleme)
Aynı isimli birden fazla metod olabilir. Her metod için ayrı parametreler set edilir. Parametre sayısı Parametre tipi

23 Karesi metodu int 7 ile çağrıldı Karesi metodu double 7.5 ile çağrıldı
// MethodOverload.java // overloaded (aşırı yüklenmiş) metodlar kullanma import java.awt.Container; import javax.swing.*; 6 public class MethodOverload extends JApplet { // create GUI and call each square method public void init() { JTextArea outputArea = new JTextArea(); Container container = getContentPane(); container.add( outputArea ); 15 outputArea.setText( “integer 7 nin karesi " + karesi( 7 ) + "\r double 7.5 in karesi " + karesi( 7.5 ) ); 18 } // end method init 20 // square method with int argument public int karesi( int intValue ) { System.out.println( “karesi metodu int “+ intValue +” ile çağrıldı "); return intValue * intValue; } // end // square method with double argument public double karesi( double doubleValue ) { System.out.println( “karesi metodu double “+ doubleValue +” ile çağrıldı "); return doubleValue * doubleValue; 38 } // end method square with double argument } // end class Karesi metodu int 7 ile çağrıldı Karesi metodu double 7.5 ile çağrıldı

24 import java.awt.Graphics; import javax.swing.JApplet;
public class asiriYukleme extends JApplet{ public void paint(Graphics g){ super.paint(g); g.drawString("int 2 nin karesi: "+karesi(2),0,25); g.drawString("double 5.5 in karesi "+karesi(5.5),0,45); } public int karesi( int x ) { return x * x; public double karesi( int x ) } java.lang.Error: Unresolved compilation problems: The method karesi(int) is undefined for the type asiriYukleme The method karesi(double) is undefined for the type asiriYukleme Duplicate method karesi(int) in type asiriYukleme MethodOverload.java:15: square(int) is already defined in MethodOverload public double square( int y ) ^ 1 error

25 Recursion (Yineleme) Yineleme metodu
Başka metoddan kendisini çağırması Metod sadece ilk değer sonucunu bilir. Method problemi 2’ye ayırır İlk kısım Basit problemler Problem çözülene dek problemi küçük parçalara ayırıp sonucunu bulur. Yineleyerek çağırma Yineleme basamakları

26 Fig. 6.14 Recursive evaluation of 5!.
Final value = 120 5! 5! 5! = 5 * 24 = 120 is returned 5 * 4! 5 * 4! 4! = 4 * 6 = 24 is returned 4 * 3! 4 * 3! 3! = 3 * 2 = 6 is returned 3 * 2! 3 * 2! 2! = 2 * 1 = 2 is returned 2 * 1! 2 * 1! 1 returned 1 1 (a) Sequence of recursive calls. (b) Values returned from each recursive call. Fig Recursive evaluation of 5!.

27 1 // Fig. 6.15: FactorialTest.java
// Recursive factorial method. import java.awt.*; 4 import javax.swing.*; 6 public class FactorialTest extends JApplet { JTextArea outputArea; 9 // create GUI and calculate factorials of 0-10 public void init() { outputArea = new JTextArea(); 14 Container container = getContentPane(); container.add( outputArea ); 17 // calculate the factorials of 0 through 10 for ( long counter = 0; counter <= 10; counter++ ) outputArea.append( counter + "! = " +factorial( counter ) + "\n" ); 22 } // end method init // recursive declaration of method factorial public long factorial( long number ) { // base case if ( number <= 1 ) return 1; // recursive step else return number * factorial( number - 1 ); 35 } // end method factorial 37 38 } // end class FactorialTest

28 Yineleme Problemlerine Örnek The Fibonacci Series
Serideki her numara kendinden önceki 2 tanenin toplamıdır e.g., 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21… fibonacci(0) = 0 fibonacci(1) = 1 fibonacci(n) = fibonacci(n - 1) + fibonacci( n – 2 ) fibonacci(0) and fibonacci(1) are base cases Golden ratio (golden mean)

29 1 // Fig. 6.16: FibonacciTest.java // Recursive fibonacci method.
import java.awt.*; import java.awt.event.*; // enter eventi import javax.swing.*; 7 public class FibonacciTest extends JApplet implements ActionListener { JLabel numberLabel, resultLabel; JTextField numberField, resultField; 11 // set up applet’s GUI public void init() { // content pane tanmla ve layout(yerleşim) olarak FlowLayout set et Container container = getContentPane(); container.setLayout( new FlowLayout() ); 18 // label tanımla ve konteynıra ekle numberLabel = new JLabel( “integer sayı giriniz ve enter a basınız" ); container.add( numberLabel ); 22 // sayı girilebilecek text alanı tanımla ve konteynıra ekle numberField = new JTextField( 10 ); container.add( numberField ); 26 // numberField ın ActionListener ( hareket listesini) bu aplete ekle numberField.addActionListener( this );

30 30 // sonuc labelı oluştur ve conteynıra ekle
resultLabel = new JLabel( "Fibonacci değeri" ); container.add( resultLabel ); 33 // text alanı oluştur, ve edit edilmesini engelle ve konteynıra ekle resultField = new JTextField( 15 ); resultField.setEditable( false ); container.add( resultField ); 39 } // end method init 41 // kullanıcı entera basınca bu metod tetkilencek public void actionPerformed( ActionEvent event ) { long number, fibonacciValue; number = Long.parseLong( numberField.getText() ); //işlem devam ediyor, statusbar( durum çubuğunda) showStatus( “hesaplanıyor ..." ); 51 // girilen sayı için fibonacci değerini hesapla fibonacciValue = fibonacci( number ); 54 // işlemin tamamnladığını göster showStatus( “tamamlandı." ); resultField.setText( Long.toString( fibonacciValue ) ); 58 } // end method actionPerformed

31 61 // fibonacci metodu recursif(kendini açğıran ) olarak tanımla
public long fibonacci( long n ) { // base case if ( n == 0 || n == 1 ) return n; 67 // recursive step else return fibonacci( n - 1 ) + fibonacci( n - 2 ); 71 } // end method fibonacci 73 74 } // end class FibonacciTest

32 Fig. 6.17 Set of recursive calls for fibonacci (3).
return + return 1 fibonacci( 2 ) fibonacci( 1 ) fibonacci( 0 ) return 0 fibonacci( 3 ) Fig Set of recursive calls for fibonacci (3).


"Metodlar ve Parametreler" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları