Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sorular ve Cevaplar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sorular ve Cevaplar."— Sunum transkripti:

1 Sorular ve Cevaplar

2 Asbeste hangi yılda kullanım yasağı ya da sınırlaması getirilmiştir?
A-Kahverengi-Mavi 1996 B-Mavi 2001 C-Beyaz 1996 D-Kahverengi 2000

3 Aşağıdakilerden hangisi asbestin özelliklerinden değildir?
A-Yüksek termal iletkenlik B-Kimyasallara dayanıklılık C-Yüksek sıcaklığa dayanıklılık D-Yüksek mekanik dayanıklılık

4 Asbest aşağıdaki toz gruplarından hangisine girer?
A-Fibrojenik B-Toksik C-Radyoaktif D-İnert

5 Asbest mineralojik özelliklerine göre kaç gruba ayrılır?
A-2 B-4 C-6 D-10

6 Krizotil(beyaz asbest) aşağıdaki gruplardan hangisine girer?
A-Amfibol B- Serpantin C-Amosit D- Tremolit

7 Aşağıdakilerden hangisi amosit cinsi asbesttir?
A-Beyaz B-Mavi C-Kahverengi D-Yeşil

8 Asbest türleri içinde tehlikesi diğerlerine göre en az olan hangisidir?
A-Beyaz B-Mavi C-Kahverengi D-Yeşil

9 Dünyada en fazla üretilen asbest aşağıdakilerden hangisidir?
A-Beyaz B-Mavi C-Kahverengi D-Yeşil

10 Beyaz asbest aşağıdaki hangi mevzuat ile yasaklanmıştır?
A-İşçi Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü B-Parlayıcı Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddeler Tüzüğü C-Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerin Kontrolü Yönetmeliği D-Maden Kanunu

11 A-0,1lif/cm3 B-0,2 lif/cm3 C-1 lif/cm3 D-2 lif/cm3
İşçilerin maruz kaldığı havadaki asbest konsantrasyonunun ,sekiz saatlik zaman ağırlıklı ortalama (TWA) değeri en fazla ne kadardır? A-0,1lif/cm3 B-0,2 lif/cm3 C-1 lif/cm3 D-2 lif/cm3

12 Aşağıdakilerden hangisi asbest lifi özelliği değildir?
A-Esnek B-Yanmaz C-Kimyasallara dayanıklı D-Termal iletim değeri yüksektir

13 Asbest kırma ve eleme işlerinde alınacak önlemlerden hangisi yanlıştır?
A-Kırma ve eleme işlemleri tam kapalı sistemlerle yapılır B-Oluklar elverdiğine yatay olarak beslenir C-Verilen tozun puflama yapmaması için uzun,düşey oluklar kullanılır D-Konveyörler bütünü ile kapalı olmalıdır

14 Çalışmaya başlamadan önce genel sağlık durumu değerlendirilen Asbestle çalışacak her işçinin daha sonraki sağlık durumlarının değerlendirmesi en az kaç yılda bir tekrarlanması zorunludur? A-1 B-2 C-3 D-5

15 İşveren,asbest veya asbestli malzeme ile çalışanların yaptıkları işleri,çalışma süresini ve maruziyet miktarını belirten kayıtları maruziyetin sona ermesinden sonra en az kaç yıl süreyle saklaması zorunludur? A-10 B-20 C-40 D-50

16 Aşağıdaki asbestle çalışılan işyerlerinde alınacak önlemlerden hangisi yanlıştır?
A-İşçilere uygun koruyucu iş elbiseleri verilmelidir B-Koruyucu elbiseler işyeri dışına çıkarılmamalıdır C-Koruyucu elbiseler ile işçilerin kendilerine ait elbiseler aynı yerde muhafaza edilmelidir. D-İşçilere uygun el ve yüz yıkama yerleri,tozlu işlerde duş sağlanmalıdır

17 A-İş palanı B-Risk planı C-Tehlike planı D-Maruziyet planı
Asbest ve/veya asbestli malzeme içeren binalar,yapılar,atölyeler,fabrikalr ve diğer tesisler veya gemilerdeki söküm ve yıkım işlerine başlamadan önce bir…………… yapılacaktır.Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerkir? A-İş palanı B-Risk planı C-Tehlike planı D-Maruziyet planı

18 Malzeme Güvenlik Bilgi Formunda S simgesi ne anlama gelir?
A-Güvenlik B-Risk C-Taşıma D-Fiziksel özellikler

19 Aşağıdakilerden hangisi Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarını hazırlamaya yetkilidir?
A-Uygun eğitim almış kişiler B-Kimya Mühendisleri-Hekimler C-Kimyagerler-Biyologlar D-Kimya Mühendisleri-Hekimler-Biyologlar

20 Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği hükümlerine göre tehlikeli olarak sınıflandırılmasa bile,işyeri ortamı maruz kalma limitleri belirlenmiş veya çevre ve insana zarar verecek özellik gösteren maddelerden kimyasalın ağırlıkça yüzde kaçına eşit veya daha fazlasını oluşturan gaz halinde olmayan maddelerin üreticisi tarafından Güvenlik Bilgi Formu hazırlanması ve talep edene verilmesi zorunludur? A-%1 B-%2 C-%5 D-%10

21 Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği hükümlerine göre tehlikeli olarak sınıflandırılmasa bile,işyeri ortamı maruz kalma limitleri belirlenmiş veya çevre ve insana zarar verecek özellik gösteren maddelerden kimyasalın hacimce yüzde kaçına eşit veya fazlasını oluşturan ve gaz halinde olan maddelerin üreticisi tarafından Güvenlik Bilgi Formu,hazırlanması ve talep edene verilmesi gereklidir? A-%1 B-%2 C-%5 D-%10

22 Güvenlik bilgi formlarının ,yeni bilgiler ışığı altında güncelleştirilmesi halinde, güncelleştirilmiş formun,güncelleştirme tarihini takip eden 3 ay içinde , güncelleştirme tarihinin kaç ay öncesine kadar geçen sürede teslim edilen kullanıcılar ile depolayanlara iletilmesi gereklidir? A-24 ay B-12 ay C-6 ay D-3 ay

23 Güvenlik bilgi formlarının,yeni bilgiler ışığı altında güncelleştirilmesi halinde, güncelleştirilmiş formun,güncelleştirme tarihini takip eden kaç ay içinde teslim edilen kullanıcılar ile depolayanlara iletilmesi gereklidir? A-24 ay B-12 ay C-6 ay D-3 ay

24 NFPA Tehlike Sınıflaması etiketinde mavi renk hengi tehlikeyi belirtir?
A-Sağlık Tehlikesi B-Yanma Tehlikesi C-Reaktiflik D-Özel Tehlike

25 NFPA Tehlike Sınıflaması etiketinde Özel Tehlikelerin rengi hangisidir?
A-Beyaz B-Kırmızı C-Sarı D-Mavi

26 NFPA Tehlike Sınıflaması etiketinde Özel Tehlikelerden olan W işareti aşağıdakilerden hangisini ifade eder? A-Oksitlenir madde B-Suyla Reaksiyonu bilinmemektedir. C-Toksik Madde D-Korozif madde

27 NFPA Tehlike Sınıflaması etiketinde Sağlık Tehlikelerinden olan 3 sayısı aşağıdakilerden hangisini ifade eder? A-Öldürücü B-Tehlikeli C-Çok Tehlikeli D-Az Tehlikeli

28 NFPA Tehlike Sınıflaması etiketinde Yanma Tehlikelerinden olan 2 sayısı aşağıdakilerden hangi parlama derecesini gösterir? A-73 0F altında B-100 0F altında C-200 0F altında D-200 0F üstünde

29 NFPA Tehlike Sınıflaması etiketinde Reaktiflik (Stabilite) Tehlikelerinden ,''yakıcı kimyasal reaksiyona sebep olur'' hangi sayı ile gösterilir? A-1 B-2 C-3 D-4

30 Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarında ve etiketlerin üzerinde bulunan S1-S25 Güvenlik ibarelerinin açık ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? A-Kilit altında muhafaza edin-Göz ile temasdan sakının B-Tozlarını solumayın-Cilt ile temasdan sakının C-Kullanım sırasında sigara içmeyin-Yanıcı maddelerden uzak tutun D-Serin yerde muhafaza edin-Uygun koruyucu eldiven takın

31 Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarında ve etiketlerin üzerinde bulunan R1 Risk ibaresinin açık ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? A-Kuru halde patlayıcıdır B-Çok hassas patlayıcı metalik bileşikler oluşturur C-Isıtma patlamaya neden olabilir D-Yangına neden olabilir

32 Kimyasal maddelerin gerek insanlara ve gerekse çevreye olan zararları ile üretici firma ve korunma yollarının belirtildiği risk analizi yapılmasında çok büyük katkısı olan üreticinin madde ile birlikte vermek zorunda olduğu formların ismi nedir? A-Taşıma Tehlikeleri formu B-Ürün Sertifikası formu C-Firma Garantisi formu D-Malzeme Güvenlik Bilgi Formu(MSDS)

33 Kimyasal madde kapları ve bidonlarının üzerindeki etiketler önemli bir bilgi kaynağıdır.Etiketlemede ve Malzeme Güvenlik Formlarındaki (R )sembolü neyin kısaltmasıdır? A-Güvenlik tavsiyeleri B-Kullanım şartları C-Risk durumları D-Maddenin bozunma özellikleri

34 Kimyasal madde kapları ve bidonlarının üzerindeki etiketler önemli bir bilgi kaynağıdır.Etiketlemede ve Malzeme Güvenlik Formlarındaki (S) sembolü neyin kısaltmasıdır? A-Güvenlik tavsiyeleri B-Kullanım şartları C-Risk durumları D-Maddenin bozunma özellikleri

35 Kapalı kaptaki gazın genleşerek ısı transferi sonucu meydana getireceği olay aşağıdakilerden hangisidir? A-Patlama B-Parlama C-Yanma D-Sıkışma

36 A-Patlayıcı ortam B-Yanıcı ortam C-Parlayıcı ortam D-Alevleyici ortam
Yanıcı maddelerin gaz,buhar,sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında sınırlı bir alanda hava ile belirli oranda oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasından tümüyle yanabilen karışımlar hangisidir? A-Patlayıcı ortam B-Yanıcı ortam C-Parlayıcı ortam D-Alevleyici ortam

37 Parlayıcı madde neye denir?
A-Parlama sıcaklığı 380C altında olanlara B-Parlama sıcaklığı 210C altında olanlara C-Parlama sıcaklığı 00C altında olanlara D-Parlama sıcaklığı 350C altında olanlara

38 Çok hızlı bir gaz genişlemesi ile ve genellikle ısı açığa çıkmasıyla meydana gelen olaya ne denir?
A-Parlama B-Patlama C-Yangın D-Alevlenme

39 A-Parlama B-Patlama C-Yangın D-Alevlenme
Kolay alev alabilen maddelerin buhar veya gazlarının hava ile belli orandaki homojen karışımlarının çok kolay alev alarak hızla yanmasına ne denir? A-Parlama B-Patlama C-Yangın D-Alevlenme

40 Aşağıdaki gruplardan hangisi havada bulut halinde yanıcı tozların sürekli olarak veya uzun süreli yada sık sık patlayıcı ortam oluşturmasını ifade eder? A-0 B-2 C-20 D-22

41 Aşağıdakilerden hangisi patlamanın riski ile ilgili değildir?
A-Patlama büyüklüğü B-Çalışan sayısı C-Ortam D-Stoklama durumu

42 Parlayıcı ,Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İş Yerleri ile ilgili Güvenlik Tedbirlerinden hangisi yanlıştır? A-Dış yan cephelerine bakan pencereler ince kırılmaz camlı olacak ve patlamalarda büyük parçalar halinde havaya fırlamayacak malzemeden yapılmış olacaktır B-Binalardaki giriş çıkış kapıları,pencereler,panjurlar ve havalandırma menfezlerinin kapakları belirli bir basınç karşısında dışarıya doğru açılacak şekilde yapılmış olacaktır. C-Giriş ve çıkış kapıları,kolayca dışarıya açılabilecek ve doğrudan doğruya açık havaya yol verecek şekilde ve işyerinde aynı cephelerde olmak üzere en az iki kapı bulunacaktır D-Birden fazla bölümleri bulunan işyerlerinde,bölümlerden her birinin ,biri doğrudan doğruya , diğeri genel koridora açılan ,en az iki kapısı bulunacaktır

43 Parlayıcı sıvıların konulduğu bina,tank ve benzeri tesislerin dışında ayrıca, dağılacak,yayılacak sıvıların toplanması için aşağıdaki önlemlerden hangisi yanlıştır? A-Tesis hacminin en az 1/5 oranında ,sızdırmaz duvarla,geniş toprak set veya sütre ile çevrilir B-Duvar veya sütrenin taban kenarları bina veya tanktan en az 1 metrelik uzaklıktan başlar C-Duvar yerine toprak set kullanılması halinde setlerin üstleri en az 1 metre genişliğinde olacak ve kenarlarının meyli normal şev meylinden fazla olmaz D-Duvarların taştan yapıldığı hallerde en az 75 santimetre kalınlıkta ve çimento harçlı olarak inşa edilmiş olacak

44 Parlayıcı ,patlayıcı ,tehlikeli ve zararlı maddelerle çalışılan işyerlerinde asansörlerin özelliklerinden hangisi yanlıştır? A-Yanmaz malzemeden yapılmış olmalı B-Binanın içinde binayla bitişik olmalı C-Kapıları kendiliğnden kapanmalı D-Toz geçirmez şekilde olmalı

45 Parlayıcı ,patlayıcı ,tehlikeli ve zararlı maddelerle çalışılan işyerlerinde kullanılacak aspiratörlerin özelliklerinden hangisi yanlıştır? A-Motorları kapalı tipten olmalı veya motor ve diğer kısımları işyeri dışında bulundurulmalı B-Aspiratörlerin emme boruları ,yanmaz malzemeden havaya açılmış olarak yapılmalı C-Yanabilen her maddeden tecrit edilmiş ve uygun şekilde topraklanmış bulunmalı D-Aspiratörlerin emme boruları dirsekleri köşelerde 90 dereceli kesin dönüşlü olmalı

46 Aşağıdaki yerlerden hangisi Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik Kapsamına girer? A-Hastalara tıbbi tedavi uygulamak için ayrılan yerler B-Sondaj yöntemiyle maden çıkarma işleri C-Patlayıcı maddelerin ve kimyasal olarak kararsız halde bulunan maddelerin üretimi D-Patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerde kullanılacak her türlü taşıma aracı

47 A-Patlayıcı Ortam B-Yanıcı Ortam C-Parlayıcı Ortam D-alevlenici Ortam
Yanıcı maddelerin gaz,buhar,sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışımlara genel olarak ne denir? A-Patlayıcı Ortam B-Yanıcı Ortam C-Parlayıcı Ortam D-alevlenici Ortam

48 Patlama riskinin değerlendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
aA-Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı B-Statik elektrik de dahil tutuşturucu kaynakların bulunma ,aktif ve etkili hale gelme ihtimalleri C-Olabilecek patlamanın etkisinin büyüklüğü D-Sadece patlayıcı ortamların oluşabileceği yerler

49 A-27 Aralık 2006 B-30 Haziran 2005 C-27 Aralık 2005 D-30 Haziran 2006
Patlayıcı ortam oluşabilecek kısımları bulunan önceden açılmış olan işyerleri, işyerlerini Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine tam olarak uygun hale getirecekleri en son tarih hangisidir? A-27 Aralık 2006 B-30 Haziran 2005 C-27 Aralık 2005 D-30 Haziran 2006

50 Gaz,buhar ve sis halindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın sürekli olarak veya uzun süre ya da sık sık oluştuğu yerler hangi bölgeye girer? A-0 B-1 C-2 D-3

51 Patlayıcı ortam oluşabilecek gazlar,buharlar,sisler ve tozlar için Bölge 0 veya Bölge 20 deki tüm yerlerdeki ekipman ve koruyucu sistemler,Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelikte belirtilen aşağıdaki kategorilerden hangisine göre seçilmelidir? A-Kategori 0 ekipman B-Kategori 1 ekipman C-Kategori 1 veya 2 ekipman D-Kategori 1,2 veya 3 ekipman

52 Patlayıcı ortam oluşabilecek yerler için aşağıda belirtilen uyarı işaretinin belirleyici özellikleri hangisidir? A-Üçgen şeklinde siyah kenarlar ve sarı zemin üzerine siyah yazı B-Üçgen şeklinde sarı kenarlar ve siyah zemin üzerine sarı yazı C-Daire şeklinde siyah kenarlar ve sarı zemin üzerine siyah yazı D-Daire şeklinde sarı kenarlar ve siyah zemin üzerine sarı yazı

53 Eğer patlayıcı ortam birkaç çeşit parlayıcı ve /veya yanıcı gazlar ,buharlar,sisler veya tozlardan oluşuyorsa,alınacak koruyucu önlem aşağıdakilerden hangisine göre olmalıdır? A-En yüksek riske uygun B-Parlayıcı maddeye uygun C-Yanıcı gaza uygun D-Patlayıcı toza uygun

54 Basınçlı gaz tüplerinin üzerine,aşağıdaki bilgilerden hangisinin silinmeyecek şekilde ve oyuk olmamak şartıyla yazılması gerekmez? A-İmalatçı firmanın adı B-Doldurulacak gazın cinsi C-Kullanma sıcaklığı D-En çok doldurma basıncı

55 Korozif sıvıların doldurulduğu,boşaltıldığı ve benzeri bir işlemin yapıldığı işyerlerinde,yere dökülen sıvının yayılmasını önlemek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması sakıncalıdır? A-Sıvıların etrafı uygun şekilde işaretlenecek B-Temizleninceye kadar göz altında bulundurulacak C-Diğer organik maddelerle silinecek D-Kireç veya benzerlerine emdirilerek temizlenecektir

56 1.sınıf Parlayıcıların tutuşma sıcaklığı aşağıdakilerden hangisidir?
A-210C B-380C C-600C D-940C

57 Aşağıdakilerden hangisi parlayıcı katı madde sınıfına girer?
A-Fosfor penta klorür B-Benzen C-Metil Alkol D-Flor

58 Aşağıdakilerden hangisi parlayıcı sıvı madde sınıfına girer?
A-Fosfor penta klorür B-Zirkon C-Asetilen D-Karbon Sülfür

59 Aşağıdakilerden hangisi parlayıcı gazdır?
A-Karpit B-Zirkon C-Asetilen D-Metil Alkol

60 Aşağıdakilerden hangisi Yüksek detanasyon hızına sahip maddeler sınıfına girer?
A-Grafit B-Nişasta C-Karbon Sülfür D-Kükürt

61 Patlama olayını patlayan maddenin cinsine göre tasnif edildiğinde aşağıdakilerden hangisi bu gruba girmez? A-Katı Madde Patlamaları B-Toz Patlamaları C-Sıvı Maddeler Patlamaları D-Basınç Patlamalarına

62 Elektrostatik yük oluşumu ve boşalması aşağıdaki durumlardan hangisinde oluşur?
A-Sıvının düşük hızla bir tanka boşaltılması B-Toz halindeki maddelerin büyük bir kap veya silolara doldurulması C-Toz halindeki maddelerin pnomatik naklinin izolesiz boru içinde yapılması D-Sıvının iletken boruda hızla nakli

63 Ülkemizde iyonizan radyasyonun ölçülmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili denetimler hangi kurum tarafından yapılır? A-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı B-Sağlık Bakanlığı C-Türkiye Atom Enerjisi Kurumu D-İSGÜM

64 Radyasyonun yayılma biçimleri aşağıdakilerden hangileridir?
I-Enerji II-Dalga biçiminde III-Parçacık modeli A-I-II B-I-III C-II-III D-I-II-III

65 Aşağıdakilerden hangisi iyonlaştırıcı radyasyon çeşidi değildir?
A-Alfa parçacıkları B-Beta parçacıkları C-X ışınları D-İnfrared

66 Aşağıdakilerden hangisi iyonlaştırıcı olmayan (non-iyonize) radyasyondur?
A-Alfa parçacıkları B-Ultra-viyole C-X ışınları D-Beta parçacıkları

67 Radyasyonla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A-Atom Enerjisi Kurumu iyonize ve iyonize olmayan tüm radyasyonla ilgili kuruluştur. B-X ışınları parçacık reaksiyonlu radyasyondur. C-Röntgen cihazlarında kullanılan ışın X ışınlarıdır. D-Radyasyonun doku ve organlarda yarattığı kalıtımsal etkilere somatik etkiler denir.

68 Görevi gereği,radyasyon kaynaklarıyla çalışan veya radyasyona maruz kalan kişilerin, iç ve dış radyasyon kaynaklarından bütünvücutlarının alacağı yıllık doz kaç krem'i geçmeyecektir. A-0,5 B-5 C-25 D-50

69 Aşağıdakilerden hangisi iyonlaştırıcı radyasyondur?
A-Ultra-viyole B-Görünen ışık C-İnfrared D-X ışınları

70 Aşağıdakilerden hangisi iyonlaştırıcı olmayan radyasyondur?
A-Kozmik ışınlar B-Alfa C-Mikro dalga D-Beta

71 Aşağıdakilerinden hangileri yan yana depolanabilir?
A-Zehirli ve oksitleyici madde B- Çok zehirli ve oksitleyici madde C-Zehirli ve parlama noktası 21 C'den küçük olan parlayıcı madde D- Çok zehirli ve parlama noktası 0 C'den küçük olan parlayıcı madde

72 Kimyasalların depolanması hakkında hangisi doğrudur?
A- Depoların tavan ve pencereleri sağlam ve kalın malzemeden yapılmalı B- Parlayıcı ve patlayıcı maddeler binanın enüst katında depolanmalı C-Depoların drenaj hattı şehir pis su kanalına doğrudan bağlanmalı D-Kimyasal maddelerin hepsi aynı depoda bulunmalıdır.

73 Doğal gaz havadan………………. LPG havadan………………dır
Doğal gaz havadan………………..LPG havadan………………dır.Boş olan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A- Hafif-Ağır B-Ağır-Hafif C-Ağır-Ağır D-Hafif-Hafif

74 Kanda karboksihemoglobin oluşumu yapan gaz hangisidr?
A-CO B-CO2 C- N2 D-Argon

75 Kimyasallar için aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır ?
A-Bütün kimyasallar aynı derecede zararlı değildir B-Bütün kimyasallar aynı yolla zarar vermezler C-Bütün kimyasallar aynı sürede zarar vermezler D-Zararlı etkileri sadece kendi özellikleri ile sınırlıdır

76 Aşağıdakilerden hangisi kimyasalların riskini artıran faktörlerden değildir?
A-Yaratacağı sonuçların risk olarak algılanmaması B-Bazı maddelerin kanıksanmış ve sıradan ürünler olarak tehlikesiz olarak kabul edilmiş olması C- Kimyasalın etiketi ile içerikleri hakkında bilgi olması, D-Kimyasalların değişik isimlerinin bulunması

77 Aşağıdakilerden hangisi kimyasalların fiziksel ve kimyasal özellikleri nedeniyle fiziksel ve kimyasal zarar verme risklerinden değildir? A-Patlayıcı B-Oksitleyici C-Çok kolay parlayıcı,çok parlayıcı ve parlayıcı maddeler D- Mutajen

78 Aşağıdakilerden hangisi bir kimyasal maddenin biyolojik aktivitesini beliryen faktörlerden değildir?
A-Molekül yapısı B-Aromatik (halkalı yapı)ve alifatik (düz zincirli)yapısı C-Miktarı D-Polimar ve monomer yapısı

79 Bir kimyasalın etkisinin başka bir kimyasal tarafından ortadan kaldırılabilir olması özelliğine ne denir? A-Antagonizma B-Potansiyalizasyon C-Additif etki D-Sinerjik etki

80 Bağışıklık sistemi üzerine kimyasalların yaptığı etki aşağıdakilerden hangisidir?
A-İmmunotoksik Etki B-Teratojenik Etki C-Mutajenik Etki D-Allerjen Etki

81 Kritik sıcaklığı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A-Maddenin sıvı fazdan gaz fazına geçtiği sıcaklık B-Basınç altında gazın sıvılaştırılabildiği sıcaklık C-Madde buharlarının bir alevle teması sırasında tutuşabileceği en düşük sıcaklık D-Maddenin patlama sıcaklığı

82 Karbondioksit-metan-karbonmonoksit etkileri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
A-Boğucu-Boğucu-Zehirleyici B-Zehirleyici-Boğucu-Boğucu C-Boğucu-Zehirleyici-Boğucu D-Boğucu-Boğucu-Boğucu

83 Kimyasal maddelerle çalışılan işyerleri için risk değerlendirmesi en az kaç yılda bir yapılır?
A-2 B-3 C-4 D-5

84 Kimyasal maddelerin yapısal özelliği nedeniyle zarar verme potansiyeline ne denir?
A-Risk B-Tehlike+Risk C-Potansiyel risk D-Tehlike

85 Doğal halde bulunan,üretilen veya herhangi bir işlem sırasında ya da atık olarak ortaya çıkan ,kazara oluşan her türlü element,bileşik veya karışımlara ne denir? A-Patlayıcı madde B-Tehlikeli madde C-Kimyasal madde D-Kanserojen madde

86 Aşağıdakilerden hangisi solunum bölgesi olarak kabul edilir?
A-Merkezi kişinin kulaklarını birleştiren çizginin orta noktası olan 30 cm yarıçaplı kürenin, başın ön kısmında kalan yarısıdır. B-Merkezi kişinin kulaklarını birleştiren çizginin orta noktası olan 30 cm yarıçaplı kürenin üst kısmıdır. C-Başın boyundan yukarı olan kısmını kapsayan 30 cm yarıçaplı kürenin kapsadığı kısımdır. D-Merkezi kişinin kulaklarını birleştiren çizginin orta noktası olan 30 cm yarıçaplı kürenin alt kısmıdır.

87 0 0C'den düşük parlama noktası ve 35 0C'den düşük kaynama noktasına sahip sıvı haldeki maddeler ile oda sıcaklığında ve basıncı altında hava ile temasında yanabilen ,gaz haldeki maddelerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir? A-Çok kolay alevlenir madde B-Kolay alevlenir madde C- Alevlenir madde D- Patlayıcı madde

88 Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesi kapsamında değildir? A-Sağlık ve güvenlik yönünden tehlike ve zararlar B-Maddenin fiyatı ve kalitesi C-Maruziyetin türü,düzeyi ve süresi D-Maddenin miktarı,kullanım şartları ve kullanım sıklığı

89 A-1 YIL B- 2 YIL C-3YIL D-6 YIL
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliğine göre risk değerlendirmesinin yenilenmesi süresi en fazla ne kadardır? A-1 YIL B- 2 YIL C-3YIL D-6 YIL

90 Tehlikeli kimyasal maddelerle yapılan çalışmalarda aşağıdaki özel önlemlerin hangisi birinci önceliğe sahiptir? A-Sağlık ve güvenliği yönünden tehlikesiz veya daha az tehlikeli olan kimyasal madde veya işlem kullanılması B-Yeterli havalandırma sistemi kurulması C-Kişisel korunma yöntemlerinin kullanılması D- Madde çıkışını önlemek veya en aza indirmek üzere uygun proses ve mühendislik kontrol sistemlerinin seçilmesi

91 Tehlikeli kimyasal maddelerin olumsuz etkilerinden işçilerin toplu olarak korunması için alınan önlemlerin yeterli olmadığı hallerde bu önlemlerle birlikte …………………………… uygulanacaktır. Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir? A-Kişisel korunma yöntemleri B-Havalandırma sistemi C-İkame yöntemi D-Uygun iş organizasyonu

92 İşyerindeki tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanacak kaza,olay ve acil durumlarda yapılacak işleri önceden belirleyen bir ………………………. hazırlanmalıdır. Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir? A-Acil eylem planı B-Risk analizi C-Patlamadan Korunma dokümanı D-Etkilemiş alan plan

93 İşyerindeki tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanacak kaza,olay ve acil durumlar için işveren aşağıdakilerden hangisini yapamaz? A-Durumun en kısa zamanda normale dönmesi için etkilenmiş alana tüm çalışanların girmesi talimatını vermek B-Yapılacak işleri önceden belirleyen bir acil eylem planı hazırlamak C-Tehlikeli kimyasallarla ilgili acil durum düzenlemeleri hakkındaki bilgileri kullanıma hazır bulundurmak D-Etkilenmiş alana girmesine izin verilen kişilere uygun koruyucu giyim eşyası, kişisel koruyucu donanım ve özel güvenlik ekipmanı vermek

94 İngilizce baş harflerinden oluşan Kimyasal Maddelerin Avrupa Envanteri aşağıdakilerden hangidir?
A-EINECS B-OSHA C-ILO D-WHO

95 CAS'ın Türkçe anlamı ı aşağıdakilerinden hangisidir?
A-Kimyasal maddelerin servis kayıt numarası B-Tehlikeli kimyasal maddelerin servis kayıt numarası C-Biyolojik maddelerin servis kayıt numarası D-Kanserojen ve mutajen maddelerin servis kayıt numarası

96 TWA'ın Türkçe anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A-8 saatlik referans zaman dilimine göre ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama B-Başka bir süre belirtilmedikçe,15 dakikalık sürede maruz kalınan,aşılmaması gereken limit değer C-200C sıcaklıkta ve 101,3 KPa.(760 mm cıva basıncı)basınçtaki 1 m3 havada bulunan maddenin miligram cinsinden miktarı D-1 m3 havada bulunan maddenin mililitre cinsinden miktarı

97 Kimyasal üretim yapacak bir firma projelendirme aşamasında aşağıdakilerinden hangisini dikkate alır?
I-üretim teknolojisi II-Makine seçimi ııı-Depolama A-I-II B-I-III C-II-III D-I-II-III

98 Parlayıcı,zehirli ve zararları maddelerin depolandığı tankların etrafında tank kapasitesinin ………..…hacimde taşma havuzu bulunmalıdır.Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A-1\4 katı B-1\3 katı C-1\2 katı D-2 katı

99 Toksik bir maddeyi benzerleri dışında aşağıdaki hangi maddelerin yanında depolayamayız?
A-Parlayıcı Madde B-Radyoaktif Madde C-Zararlı Madde D-Patlayıcı Madde

100 Kimyasal maddelerin depolandığı depoların\veya deponun konstruksiyon malzemelerinin yeterliliğinin belirlenmesinde aşağıdaki kriterlerin baz alınması gereklimi? 1-Zemin yüzeyi,çatı kaplama ve havalandırma 2-Isı ve duman tahliyesi,drenaj 3-İç yangın ana duvarı,yerel yangın düzenlemeleri. A-1,2 B-1,3 C-3,4 D-1,2,3

101 Parlayıcı ürünlerin bulunduğu depolarda hangi tip fork-lift kullanılması gerekir?
A-Yakıtlı statik elektriğe karşı önlemi alınmış B-Akülü statik elektiğe karşı önlemi alınmış C-Akülü ve susturuculu D-Akülü,susturuculu ve statik elektriğe karşı önlemi alınmış

102 BM tarafından hazırlanan tavsiye kararı UNRTDG kimyasalları kaç sınıfa ayrılmaktadır?
A-5 B-6 C-8 D-9

103 Kimyasallar ile çalışırken işyeri ortamınızda sigara,yiyecek,içecek yenilmesi aşağıdaki risklerden hangisini doğurur? I-Bulaşma II-Zehirleme III-Patlama a-I-II B-II-III C-I-II-III D-I-III

104 Birçok kimyasal piyasada ticari isimleri tanınmaktadır
Birçok kimyasal piyasada ticari isimleri tanınmaktadır.Ticari ismi kezzap olan kimyasal aşağıdakilerden hangisidir? A-Sülfürik asit B-Nitrik asit C-Hidroklorik asit D-Bromik asit

105 LD50 nin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A-Öldürücü doz B-Öldürücü konsantrasyon C-Yarılanma zamanı D-Zehirleme süresi

106 Avrupa Birliği standartlarına göre toksik seviye aşamaları kaç sınıfta belirlenmiştir?
B-4 C-5 D-6

107 Kimyasalların sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)'nun sınıflandırılmasında yer almaz? A-Reaktif maddeler B-Zehirli maddeler C-Kanserojen olan maddeler D-Enfeksiyona neden olan maddeler

108 Aynı anda organizmaya giren iki kimyasal birbirinin fizyolojik etkisini kaç şekilde etkileyebilir?
aA-2 B-3 C-4 D-5

109 A-Sinerjik etki B-Additif etki C-Antagonizma D-Potansiyalizasyon
Aynı anda organizmaya giren iki kimyasal aynı organda aynı yönde ve aynı şekilde etki ediyorlarsa aşağıdaki etkilerden hangisi oluşmaz? A-Sinerjik etki B-Additif etki C-Antagonizma D-Potansiyalizasyon

110 A-Kanserojenik Etki B-İmmunotoksik Etki C-Teratojenik Etki
Kimyasalların gebeler tarafından alındıklarında plasentadan fetal dolaşıma geçerek doğacak yavruda deformasyon oluşmasına neden olan etkinin genel adı aşağıdakilerden hangisidir? A-Kanserojenik Etki B-İmmunotoksik Etki C-Teratojenik Etki D-Allerjan etki

111 Kanda hemoglobin ile birleşerek karboksihemoglobin bileşimine neden olan madde hangisidir?
A-Hidrojen sülfür B-Karbon monoksit C-Karbon dioksit D-Azot

112 Karbondioksit A-Yanıcıdır B-Yakıcıdır C-Zehirlidir D-Boğucudur

113 Hidrojen Sülfür, A-Yanıcıdır B-Yakıcıdır C-Zehirlidir D-Boğucudur

114 Pamuk Tozu, A-Allerjendir B-Yakıcıdır C-Zehirlidir D-Boğucudur

115 B-Omurilik kanseri C-Katarakt kanseri D-Kornea yırtılması
Endüstriyel hijyen kurallarına uygun olmayan ortamlarda ve yeterli önlem alınmadan çalışılması durumunda Benzen hangi hastalığa neden olur? A-Kan kanseri B-Omurilik kanseri C-Katarakt kanseri D-Kornea yırtılması

116 A-LEL B-MAK C-STEL D-MSDS
Günlük 8 saatlik çalışma süresi için ortam havasında bulunmasının çalışanın sağlığı açısından zararlı olmayacağı kabul edilen konsantrasyon aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? A-LEL B-MAK C-STEL D-MSDS

117 A-Odyometre B-Anemometre C-Eksplozimetre D-Pisikometre
Kapalı Alan Çalışmaları öncesinde ortam atmosferinde bulunan parlayıcı, patlayıcı gaz konsantrasyonu ölçümünde hangi cihaz kullanılmalıdır? A-Odyometre B-Anemometre C-Eksplozimetre D-Pisikometre

118 Çalışma ortamında,toksik-zehirli gaz konsantrasyonu ölçümleri hangi seviyede yapılmalıdır?
A-Yerden 10 cm yukarıda B-Tavandan 10 cm aşağıda C-Solunum seviyesinde D-Bel hizasında

119 Pamuk lifleri,keten kenevir tozlarının solunması ile meydana gelen meslek hastalığına ne ad verilir?
A-Silikozis B-Bisinoz C-Asbestozis D-Berilliozis

120 A-Gasfree B-MSDS C-STEL D-MAK
Günlük 8 saatlik çalışma döneminde her biri en fazla 15 dakika süren ve her çalışma arasında en az bir saatlik süre bulunan ve günde en fazla dört kez tekrarlanabilen çalışmalar için izin verilen en yüksek konsantrasyon ne ile ifade edilir? A-Gasfree B-MSDS C-STEL D-MAK

121 Kapalı alan çalışmalarında ,
A-Nezaretçiye gerek yoktur B-En az bir nezaretçi olmalıdır C-İş güvenliği uzmanı nezaretçi görevini üstlenmelidir D-İş yeri hekimi nezaretçi görevini üstlenmelidir

122 Aşağıdakilerden hangisi asla yapılmamalıdır?
A-Asit üzerine su dökülmemelidir B-Su üzerine asit dökülmemelidir C-Asitle yapılan çalışmalarda maske kullanılmalıdır D-Asitler plastik kaplara konulmamalıdır

123 Kimyasal maddeler orjinal kaplarından başka kaplara bölünmesi durumunda daima,
A-Cam kaplar kullanılmalıdır B-Siyah renkli kaplar kullanılmalıdır C-Etiketlenmelidir D-Plastik şişelere konulmalıdır

124 Kimyasal depolarda sevkiyat yapılırken,
A-Önce gelen önce gider kuralı uygulanır B-Üst sıradaki kimyasallar önce sevk edilir C-Alt sıradaki kimyasallar önce sevk edilir D-Sıranın hiçbir önemi yoktur

125 Yakıcı,yanıcı,zehirli,çok zehirli veya oksitleyici maddelerin kırılabilir kaplarının ambalajlarının depolanabileceği yükseklik en fazla ne kadardır? A-2 m B-1 m C-90 cm D-40 cm

126 Aşağıdakilerden hangisi bir arada depolanabilir?
A-Zehirli maddelerle-Parlayıcı maddeler B-Zehirli maddelerle-Zararlı maddeler C-Parlayıcı madde-Oksitleyici madde D-Patlayıcı madde-Oksitleyici madde


"Sorular ve Cevaplar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları