Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI"— Sunum transkripti:

1 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI
MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ PROJESİ Yaşar SEYİS Destekleme Şube Müdürü

2 Yaşar SEYİS Destekleme Şube Müdürü

3 Yaşar SEYİS Destekleme Şube Müdürü
AMACI; Tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanılmasını yaygınlaştırmak. Daha kaliteli Pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak. Zor şartlarda ve bedenen çalışan üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmak . Üretim maliyetini azaltarak uluslar arası düzeyde rekabet gücünü artırmak. Yaşar SEYİS Destekleme Şube Müdürü

4 Yaşar SEYİS Destekleme Şube Müdürü
Proje Yürütme Birimi: Projenin yürütülmesi aşamasında başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi,başvuruların hazırlanması,değerlendirmelerin yapılması, hakedişler,denetlemeler İl Tarım Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan proje yürütme birimi tarafından yürütülür. Yaşar SEYİS Destekleme Şube Müdürü

5 Programın yatırım konuları Anıza direkt ekim makinesi
Arıcılık makine ve ekipmanı Balya makinesi Basınçlı sulama sistemi kurulması Canlı balık nakil tankı Çayır biçme makinesi Çeltik fide dikim makinesi El traktörü File sistemi kurulması Yaşar SEYİS Destekleme Şube Müdürü

6 Yaşar SEYİS Destekleme Şube Müdürü

7 Yaşar SEYİS Destekleme Şube Müdürü
Biçer Bağlar Hububat harman makinesi Lazerli tesviye aleti Hasat tablası Mibzer Motorlu tırpan Pamuk toplama makinesi Pancar söküm makinesi Patates söküm makinesi Pülverizatör Yaşar SEYİS Destekleme Şube Müdürü

8 Yaşar SEYİS Destekleme Şube Müdürü

9 Yaşar SEYİS Destekleme Şube Müdürü

10 Yaşar SEYİS Destekleme Şube Müdürü
Rüzgar makinesi Sap parçalama makinesi Sap toplamalı saman makinesi Silaj makinesi Soğuk hava tesisatlı taşıma aracı Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı Gübre Dağıtma makinesi Taş toplama makinesi Diskli Tırmık(Diskaro-Goble) Yem hazırlama makinesi Yaşar SEYİS Destekleme Şube Müdürü

11 Yaşar SEYİS Destekleme Şube Müdürü

12 Yaşar SEYİS Destekleme Şube Müdürü
Zeytin hasat makinesi Koyun kırkma makinesi Tambur filtre Su ürünlerinde buzlama makinesi Balıkçı gemilerinde soğuk depo Su ürünleri için kuluçka dolabı Yaşar SEYİS Destekleme Şube Müdürü

13 Yaşar SEYİS Destekleme Şube Müdürü

14 BAŞVURACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR
(1) Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulan diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olmak şartıyla; a) Tebliğin 8 inci maddesinde belirtilen her bir mal grubuna ait başvuracak gerçek ve tüzel kişiler, b) 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanununda tanımlanan kolektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler, Yaşar SEYİS Destekleme Şube Müdürü

15 Yaşar SEYİS Destekleme Şube Müdürü
c) Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri, programdan yararlanmak üzere başvurur. (2) Bu maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kuruluşlar, kuruluş tüzük ve sözleşmelerinde belirtilen çalışma konuları ile ilgili makine ve ekipman alımına başvurabilir. Yaşar SEYİS Destekleme Şube Müdürü

16 Başvuru sahiplerinde aranacak özellikler
Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişiler bu Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen makine ve ekipmanlardan sadece birisi için başvuru yapabilir. Program kapsamında daha önce hibe desteğinden yararlananlar bu Tebliğ kapsamında bireysel sulama hariç, aynı makine ve ekipmana başvuru yapamazlar. Yaşar SEYİS Destekleme Şube Müdürü

17 Yaşar SEYİS Destekleme Şube Müdürü
Başvuru tekliflerinde, proje sahipleri kendi paylarına düşen ve hibeye esas mal alım tutarının % 50’si oranındaki katkı payını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlü ve sorumludurlar. Başvuru sahiplerinin, daha önce hibe desteğinden yararlanıp yararlanmadığı hususu başvuru değerlendirme kriteri olarak puanlamada dikkate alınır. Yaşar SEYİS Destekleme Şube Müdürü

18 Yaşar SEYİS Destekleme Şube Müdürü
İl özel idaresi, belediye başkanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşları, ziraat odaları, bunların vakıf, birlik benzeri teşekkülleri ile bunların içinde bulunduğu ortaklıkların başvuruları program kapsamında değerlendirilmez. Yaşar SEYİS Destekleme Şube Müdürü

19 HİBE DESTEK ORANLARI VE ÜST LİMİTLERİ
Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olan ve kabul edilen proje başvurularında, hibeye esas mal alım tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Mal alım tutarları piyasa rayiçlerini geçemez. Hibeye esas tutar gerçek kişiler için mal başına TL ve tüzel kişiler için mal başına TL’ yi geçemez. Yaşar SEYİS Destekleme Şube Müdürü

20 Yaşar SEYİS Destekleme Şube Müdürü
Basınçlı sulama sistemleri başvurularında gerçek kişiler için TL, tüzel kişiler için TL’ yi geçemez. Mal alım bedellerinin bu miktarları aşması durumunda aşan kısım başvuru sahibi tarafından ayni katkı olarak karşılanır. Başvuru bütçeleri KDV hariç hazırlanır. Yaşar SEYİS Destekleme Şube Müdürü

21 Yaşar SEYİS Destekleme Şube Müdürü
50% Sizden + 50% Bizden 100% Sizin Yaşar SEYİS Destekleme Şube Müdürü

22 Karşılanamayan Giderler
Her türlü borç ödemeleri, Faizler, Başka bir kaynaktan finanse edilen harcama ve giderler, Kur farkı giderleri, Eğitim giderleri. Nakliye giderleri, Yaşar SEYİS Destekleme Şube Müdürü

23 Yaşar SEYİS Destekleme Şube Müdürü
Bankacılık giderleri, Denetim giderleri, KDV ve ÖTV de dahil iade alınan veya alınacak vergiler, İkinci el / kullanılmış mal alım giderleri. Yaşar SEYİS Destekleme Şube Müdürü

24 Yaşar SEYİS Destekleme Şube Müdürü
Basınçlı sulama sistemlerine yönelik mal alımları kapsamında, bent gibi su alma yapısı inşası, su kaynağından proje alanına kadar sadece iletim hattı, yeni kuyu açılması, enerji nakil hattı, depolama tesisi gibi yapım işleri hibe desteği kapsamı dışındadır. DSİ, sulama kooperatifleri ve sulama birliklerine ait hidrantların birden fazla çiftçiye tahsis edilmesi durumunda debisi yeterli olması şartıyla birden fazla başvuru yapılabilir. Kişilere ait kuyulara sadece bir başvuru yapılabilir. Yaşar SEYİS Destekleme Şube Müdürü

25 Yaşar SEYİS Destekleme Şube Müdürü
Başvuru Zamanı İlgili Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan mal alım başvuruları, 10 Mart 2011 Tarihinde başlamış olup, 25 Nisan 2011 Tarihinde sona erecektir. Başvuruların hibe tutarı, illere tahsis edilen bütçenin altında kalması durumunda bu süre il müdürlüklerince otuz günü geçmeyecek şekilde bir defaya mahsus uzatılabilir. Yaşar SEYİS Destekleme Şube Müdürü

26 Yaşar SEYİS Destekleme Şube Müdürü
Başvuru Şekli Başvurular uygulama rehberinde yer alan başvuru formuna uygun olarak hazırlanır. Başvurular, tek nüsha olarak İl Tarım Müdürlüğü Destekleme Şube Müdürlüğü Proje Yürütme Birimine elden teslim edilir. Başvuru sahibine, tarihli teslim alma belgesi İl Tarım Müdürlükleri tarafından verilir. Yaşar SEYİS Destekleme Şube Müdürü

27 BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Başvuru dilekçesi Hibe başvuru formu Bilgi formu İhtiyaç analizi ve aile işletme kararı Proforma fatura ve Teknik özellikler Güncel ÇKS belgesi+hisseli ise Hisse tapu kaydı Nüfus cüzdanı fotokopisi Yaşar SEYİS Destekleme Şube Müdürü

28 BAŞVURULARIN İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Başvurunun uygunluğu ve teknik açıdan değerlendirilmesi İl Proje Yürütme Birimi tarafından yapılır. İl müdürlükleri öncelikli olarak başvuru evraklarını, Tebliğin 11 ve 12 nci maddelerinde belirtilen niteliklere sahip gerçek ve tüzel kişiler olup olmadığı yönünden inceler. Uygunluk kriterlerini taşımayan başvurular , iade edilir. Yaşar SEYİS Destekleme Şube Müdürü

29 Yaşar SEYİS Destekleme Şube Müdürü
İl Proje Yürütme Birimince başvuruların incelemesinde, başvuru sahibi tarafından belirtilmiş olan mal alımının kullanılma amacı, yatırım faaliyetine uygunluk, teknik özelliklerinin uygunluğu ve maliyetlerin piyasa fiyatlarına uygunluğu gibi incelemeler yapılır ve inceleme sonuçları bir rapora bağlanır. Yaşar SEYİS Destekleme Şube Müdürü

30 Değerlendirme Nihai Kararı
Programa yönelik olarak her il için Genel Müdürlük tarafından tahsis edilen bütçe miktarı kadar başvuruya hibe desteği sağlanır. İllere tahsis edilecek hibe tutarı, Bakanlık, Türkiye İstatistik Kurumu ve Devlet Planlama Teşkilatının belirlemiş olduğu illerin tarım alanı, kırsal nüfus, tarımsal üretim değeri ve sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi kriterleri dikkate alınarak belirlenir. Yaşar SEYİS Destekleme Şube Müdürü

31 Yaşar SEYİS Destekleme Şube Müdürü
Uygun görülen başvuruların hibe tutarı, illere tahsis edilmiş ödenek tutarından fazla olması durumunda, hibe desteği verilecek proje sayısı, uygulama rehberinde belirtilen değerlendirme kriterlerine göre il müdürlüğünce belirlenir . Bu değerlendirme il müdürlüğünün onayı ile kesinleşir. Hibe sözleşmesi imzalamaktan vazgeçen yatırımcıların yerine onay verilmiş yedek listeden yatırımcılar belirlenir. Yaşar SEYİS Destekleme Şube Müdürü

32 Yaşar SEYİS Destekleme Şube Müdürü
İl müdürlüğü, ilinin tarımsal ürün potansiyeli ile makine ve ekipman kullanma ihtiyacı doğrultusunda hangi makine çeşitlerine (yatırım konuları) hibe desteği vereceğine karar verir. Bu karar valilik oluru ile kesinleşir. Hibe desteği verilecek makine çeşitleri içerisinde yatırımcıların sıralanması başvuru değerlendirme kriterlerine göre yapılır. Yaşar SEYİS Destekleme Şube Müdürü

33 Yaşar SEYİS Destekleme Şube Müdürü
Genel Müdürlük tarafından il müdürlüklerine ilave ödenek gönderilmesi veya ödenek artması durumunda, değerlendirme aşamasında onayı alınmış yedek listedeki yatırımcılar artan veya ilave ödenek kadar hibe desteğinden yararlandırılır. İl müdürlüğünün bir başvuruyu reddetme ya da hibe vermeme kararı kesindir. Yaşar SEYİS Destekleme Şube Müdürü

34 Değerlendirme sonuçlarının açıklanması
Son başvuru tarihi mesai bitimine kadar il müdürlüklerine teslim edilen başvurular en fazla yirmi günde incelenerek değerlendirilir. Değerlendirme kriterlerine göre asıl, yedek ve reddedilen yatırımcı listeleri onaya sunulur ve il müdürlüğünün onayından sonra kesinleşen sonuçlar başvuru sahiplerine on gün içerisinde tebliğ edilir. Yaşar SEYİS Destekleme Şube Müdürü

35 Yaşar SEYİS Destekleme Şube Müdürü
Yatırım Süresi Program kapsamında, başvuruları kabul edilenler ile İl müdürlüğü arasında hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, mal alımları en fazla 2 (iki) ay içerisinde tamamlanır. Satın almayı takiben 45 gün içerisinde tespit işlemleri tamamlanır. Yaşar SEYİS Destekleme Şube Müdürü

36 Yaşar SEYİS Destekleme Şube Müdürü
Hibe Sözleşmesi Başvuruları kabul edilen yatırımcılar, kendilerine yapılan tebliği takip eden 10 gün içerisinde İl Müdürlükleri ile hibe sözleşmesi imzalamak zorundadır Hibe sözleşmesi, İl Müdürlüğü ve başvuru sahipleri arasında iki adet olarak akdedilir. Yaşar SEYİS Destekleme Şube Müdürü

37 yatırımcıya 2.521.943 TL tutarında hibe desteği verilmiştir.
KKYDP KAPSAMINDA YILLARI ARASINDA MAKİNE-EKİPMAN VE HİBE TUTARLARI YILLAR YATIRIMCI SAYISI HİBE TUTARI (TL) 2007 8 TL 2008 53 TL 2009 268 TL 2010 1.219 TL TOPLAM 1.548 TL KKYDP Kapsamında, bu güne kadar toplam olarak 1548 yatırımcıya TL tutarında hibe desteği verilmiştir. Yaşar SEYİS Destekleme Şube Müdürü

38 T E Ş E K K Ü R L E R Yaşar SEYİS İl Tarım Müdürlüğü
Destekleme Şube Müdürü Yaşar SEYİS Destekleme Şube Müdürü


"KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları