Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 T.C. Yükseköğretim Kurulu Bologna Süreci Kapsamında Alan Yeterliklerinin Belirlenmesi ve Kalite Güvencesinde Dekanlar Konseylerinin Rolü: Mühendislik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 T.C. Yükseköğretim Kurulu Bologna Süreci Kapsamında Alan Yeterliklerinin Belirlenmesi ve Kalite Güvencesinde Dekanlar Konseylerinin Rolü: Mühendislik."— Sunum transkripti:

1 1 T.C. Yükseköğretim Kurulu Bologna Süreci Kapsamında Alan Yeterliklerinin Belirlenmesi ve Kalite Güvencesinde Dekanlar Konseylerinin Rolü: Mühendislik Dekanları Konseyi Örneği 12 Şubat 2010, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Prof. Dr. Hasan MANDAL

2 • Yüksek öğretime yoğun talep • Bilgi ve iletişim teknolojileri ile birlikte çeşitlenen eğitim ortamları Küreselleşme • Yüksek öğretim kurumlarının çeşitliliği • Azalan kamu kaynakları • Eğitim-öğretim ve araştırmanın yanında toplumsal katkının öneminin artması YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ EĞİLİMLER

3 •Kademeler •Profil •Diploma • Kademe Tanımlayıcıları • Öğrenme Çıktıları • Öğrenim Yükü • Krediler(AKTS) Yeterlilikler Çerçevesi Ana Unsurları: YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ Amaçlar: Şeffaflık, Tanınma, Hareketlilik KALİTE GÜVENCESİ AVRUPA YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

4 Ders Öğrenme Çıktıları (Kazandırılan Yetkinlikler) Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Alana Özgü Yeterlilikler Program Çıktıları

5

6 Ders Öğrenme Çıktıları (Kazandırılan Yetkinlikler) Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Alana Özgü Yeterlilikler Program Çıktıları

7 ISCED 97 EĞİTİM TEMEL ALANI VE PROGRAMLARI

8 ALANA ÖZGÜ YETERLİKLERİN BELİRLENMESİ: MÜHENDİSLİK DEKANLARI KONSEYİ ÖRNEĞİ

9 KONSEYİN AMACI Ülkemizde mühendislik fakültelerinin sorunları üzerinde görüş alışverişinde bulunmak, Mühendislik eğitiminin etkin ve verimli bir biçimde yürütülmesini sağlamak üzere öneriler geliştirmek, Bu önerilerin gerçekleştirilmesi yönünde çaba sarf etmek ve gerekli girişimlerde bulunmaktır. Mühendislik dekanları arasında deneyimlerin paylaşıldığı, iyi uygulamaların tartışıldığı, güçlü ve zayıf yönlerin irdelendiği, iletişimi güçlendiren bir platform

10 KONSEYİN YAPISI 93 Üniversite’de görev yapan 105 Mühendislik Fakültesi Dekanı MDK’nın doğal üyesidir (62 Kamu Üniversitesi (74), 25 Vakıf Üniversitesi, 5 KKTC Üniversitesi ve Kırgızistan Manas Üniversitesi). Konsey toplantılarına Yükseköğretim Kurulu ve Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve ilgili kuruluşların temsilcileri gözlemci üye olarak katılabilirler.

11 KONSEYİN YÖNETİMİ Prof. Dr. Hasan MANDAL (Genel Sekreter, Anadolu Üniversitesi, Müh.Mim.Fak.Dekanı) Prof. Dr. Ali Rıza KAYLAN (Boğaziçi Üniversitesi, 3. Dönem MDK Genel Sekreteri) Prof. Dr. Veli ÇELİK (Kırıkkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Dekanı) Prof. Dr. Zafer DURSUNKAYA (ODTÜ, Mühendislik Fakültesi Dekanı) Prof. Dr. Levent KANDİLLER ( Çankaya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Dekanı) Prof. Dr. Barış ÖZERDEM ( İYTE, Mühendislik Fakültesi Dekanı) Prof. Dr. Sedat ÜLKÜ (Uludağ Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı)

12

13 KONSEYİN ÇALIŞMA GRUPLARI - Mühendislik Eğitiminin Değerlendirmesi – MÜDEK (Mayıs 2002 – Aralık 2006) - Mühendislik Araştırma Yetkinliğinin Değerlendirilmesi - MADEK - Altyapı Kıyaslama Çalışması - Mühendislik Etiği - Üniversite Sanayi İşbirliği - Mühendislik Terimlerinin Türkçeleştirilmesi

14 KONSEYİN İŞBİRLİKLERİ • ÜAK, Fen ve Teknik Bilimler Eğitim Konseyi • MÜDEK • DPT • Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sanayi Ar-Ge Genel Müdürlüğü • Savunma Sanayi Müsteşarlığı • TÜBİTAK • TÜBA • TTGV • Türk Patent Enstitüsü • TASSA • Ulusal İnovasyon Girişimi

15 KÜRESEL REKABET KÜRESEL İŞBİRLİKLERİ

16 ABD & Kanada ≈ 100,000 Çin ≈ 400,000 Hindistan ≈ 300,000 Avrupa ≈ 100,000 Avusturalya ≈ 8,000 ≈ Her yıl bir milyon Mühendis Kore & Japonya ≈ 150,000 ≈ Dünyada 4000 Mühendislik Okulu Avrupa 1350 Amerika 1100 Asya 1300 Afrika 180 Avusturalya 50 Afrika ≈ 50,000 O & G America ≈ 200,000 Mühendislik Fakülteleri ve Mühendisler

17 http://www.ifees.net

18 VİZYON Küreselleşen dünyada mühendislik dekanlarının paydaşlarının desteği ile yetkinliklerinin ve kapasitelerinin iyileştirilmesi Küresel Mühendislik Dekanlar Konseyi (GEDC) MİSYON Mühendislik eğitimi ve araştırmasının gelişimi için Mühendislik Dekanları arasında güçlerin birleştirilmesi üzerine küresel işbirliği yapmak

19

20 PARIS DEKLARASYONU

21 MÜHENDİSLİK PROGRAMLARI ÖĞRENME ÇIKTILARI MÜHENDİSLİK İÇİN ULUSAL YETERLİLİKLER ÇALIŞMA GRUBU RAPORU Mart 2008

22 Prof. Dr. Rıdvan BERBER Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Kurucu Dekanı (2001-2007) ve MDK Yürütme Kurulu Üyesi; Koordinatör Prof. Dr. Ahmet ARANİTÜ, Makine Fakültesi, MÜDEK- Mühendislik Akreditasyon Kurulu (MAK) Üyesi Mustafa ÇOBANOĞLU Bir Yapı İnşaat Mühendislik Sanayi Ticaret A.Ş., MÜDEK- MAK Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza KAYLAN Boğaziçi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Önceki Dekanı (2000-2006), MDK 3. Dönem Genel Sekreteri, MDK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bülent ÖZGÜLER Bilkent Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi, MÜDEK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı YÖK Başkanlığının 2 Ekim 2007 tarih ve B.30.0.AUİB.00.00.00-423/26430 sayılı yazıları ile mühendislik programları öğrenim çıktılarının (lisans, yüksek lisans, doktora) belirlenmesi görevi MDK’ya verildi.

23 LİSANS - ULUSAL SEVİYE TANIMLAYICILARI LİSANS - M Ü HENDİSLİK YETERLİLİKLERİ 1.Belli bir alanda genel orta ö ğretimde kazanılan bilgi, beceri ve yetkinlikler ü zerine inşa edilmiş ve kendi alanının en yeni bilgilerini i ç eren ders malzemeleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri d ü zeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak ve kullanabilmek. 1.Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme becerisi 2.Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi 3.Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 5.Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi 6. Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, 2.Sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerilerini, geniş bir alandaki kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel y ö ntemler ile değerlendirmek, karmaşık problem ve konuları belirlemek ve analiz etmek i ç in kullanabilmek; kendi alanındaki sıradan problemlerin dışında kanıta ve araştırmalara dayalı ö neri ve tartışmalar yapabilmek. 3.Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarına alanları ile ilgili ya da toplumsal konularda a ç ıklamalar yapabilmek, onları bilgilendirmek ve onlara d ü ş ü ncelerini, problemleri ve çö z ü mlerini a ç ık bir bi ç imde yazılı ve s ö zl ü olarak aktarabilmek. 8. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi 4. Ö ğrenmeyi ö ğrenme becerilerinde kazandıkları d ü zey ile bağımsız olarak ileri d ü zey ç alışmaları s ü rd ü rebileceğini g ö stermek. 9. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 5.Mesleki faaliyet ve projelerde ö ng ö r ü lemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak karar verebilmek. 2. Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi 7. Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni 12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak, çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak;

24 Ocak 2002 Ulusal Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Sisteminin Mühendislik Dekanları Konseyi (MDK) tarafından benimsenmesi Mayıs 2002 MÜDEK in Kuruluşu: Mühendislik Değerlendirme Kurulu (sivil toplum platformu) Ocak 2007 MÜDEK’in tüzel kişilik kazanarak kurumsallaşması Kasım 2007 Ulusal Tanınırlık (YÖK’den Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi) Ocak 2008 EUR-ACE Etiketi verme yetkisi almak için ENAEE’ya başvurulması Ocak 2009 EUR-ACE Etiketi verme yetkisi Mühendislik Eğitiminde Kalite Güvencesi Akreditasyon

25 TEMEL AMAÇ Mühendislik eğitimini teşvik edip ilerletmek; böylece daha iyi eğitilmiş, kalitesi yüksek mühendisler yetiştirilmesini sağlayarak toplum refahını ileri götürmek TEMEL İŞLEV Mezunlarına “mühendis” derecesi verilen MDK bünyesindeki mühendislik programları için ayrıntılı bir değerlendirme programı düzenlemek ve uygulamak

26

27

28 Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanlığı Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanlığı 28

29 Ölçüt 3 - Program Çıktıları ve Değerlendirme Mühendislik programları, mezunlarının aşağıdaki niteliklere sahip olduğunu kanıtlamalıdır:

30 Ölçüt 3 - Program Çıktıları ve Değerlendirme Mühendislik programları, mezunlarının aşağıdaki niteliklere sahip olduğunu kanıtlamalıdır:

31

32 ÖNERİLER 1)TYYÇ kapsamında Dekanlar Konseylerinin oluşturulması 2)Alana özgü yeterliklerin belirlenmesi 3)MÜDEK benzeri akreditasyon süreçlerinin başlatılması

33 İlginiz için teşekkür ederim..


"1 T.C. Yükseköğretim Kurulu Bologna Süreci Kapsamında Alan Yeterliklerinin Belirlenmesi ve Kalite Güvencesinde Dekanlar Konseylerinin Rolü: Mühendislik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları