Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
VALİLİK VE KAYMAKAMLIK İDARE/DİSİPLİN KURULU MODÜLÜ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 17 Ekim 2012

2 SUNUM PLANI İdare/Disiplin Kurulu Modülünün Kullanımına Yönelik İstatistik Bilgileri Ve Değerlendirme İdare/Disiplin Kurulu Modülüne Giriş İstatistik Bilgileri Arama Kriteri 4483 Sayılı Kanun Kapsamında Ön İnceleme Ve Karar Özetleri Tutanak Defteri- Kayıt Genel Sekmesi Kişiler Sekmesi Karar Sekmesi Tebligat Sekmesi Defter Kayıt Sekmesi Ek Dosya Sekmesi 4483 Sayılı Kanun Kapsamında Ön İnceleme Ve Karar Özetleri Tutanak Defteri- Arama 4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevli Yargılanması Hakkında Kanun Soruşturma İzin Yetkisi İştirak Halinde İşlenen Suçlar Soruşturma İzninin Gönderileceği Merci İdare/ Disiplin Kurulu İle İlgili Önemli Bilgiler 2547 Akademik Personel Haricinde Kalan Üniversite Personelinin Yargılanması Hakkında Karar Defteri Arama Sekmesi Kayıt/Güncelleme Sekmesi, Kişi İşlemleri Sekmesinde, Karar İşlemleri Sekmesi; Soruşturmacı Görevlendirmesi, Soruşturma Yapmaya Ve Yaptırmaya Yetkili Makamlar Soruşturmacıların Nitelikleri Soruşturmacıların Yetkileri 1

3 İDARE /DİSİPLİN KURULU MODÜLÜNÜN KULLANIMINA YÖNELİK İSTATİSTİK BİLGİLERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Başkanlığımızca Valilik-Kaymakamlık Modül kullanımına ait anket düzenlenmiş olup; söz konusu anket yaklaşık 6000 kullanıcı tarafından doldurulmuştur. 2

4 Biriminiz Modülü Tam Olarak Kullanıyor Mu?
3

5 Kullandığınız Modül İhtiyaçlarınızı Ve İşinizi Karşılıyor Mu?
4

6 Kendinizi Kullandığınız Modül Açısından Yeterli Görüyor Musunuz?
Bir önceki slaytlarda mevcut olan anketler incelendiğinde kullanıcıların kullandığınız modül ihtiyaçlarınızı ve işinizi karşılıyor mu? Sorusuna kısmen cevabı veren(2431), kullanıcı hakkında ilgili eğitime katılan birim müdürlerine ,konunun workshop dersinde karşılıklı olarak değerlendirilmesinin yapılması gerektiği ortaya çıkmıştır. 5

7 E-İçişleri Modülleri Dışında Farklı Bir Program Kullanılıyorsa Veya Excel,Word Gibi Yardımcı Yazılımlar Kullanılıyorsa,elde edilen ve kaydedilen verilerin güvenli bir ortamda tutulduğunu düşünüyor musunuz? Anketin bu bölümünden, e-İçişleri projesi dışında güvenilir olmayan yardımcı yazılımların kullanıldığı anlaşılmaktadır; e-İçişleri Projesinin güvenilir bir mimari yapıya sahip olduğunu; raporların,kullanıcı şifre ve evrakların e-İçişleri veritabanında tutulduğu dışarıdan herhangi bir kişinin bu bilgilere erişiminin imkansız olduğu kullanıcılara anlatılması gerekmektedir. 6

8 Aldığınız eğitimi biriminizdeki çalışma arkadaşlarınızla nasıl paylaştınız?
Anketin bu bölümünden eğitim alan proje sorumlularının bilgileri kullanıcı ile paylaşmadıkları saptanmış olup; her eğitim sonrası ilgililerine eğitim düzenlenmesi gerektiği ortaya çıkmıştır.

9 4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN
Madde 1 – Bu Kanunun amacı, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı yargılanabilmeleri için izin vermeye yetkili mercileri belirtmek ve izlenecek usulü düzenlemektir. Madde 2 – Bu Kanun, Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürüttükleri kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri ifa eden memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlar hakkında uygulanır. 8

10 Madde 3 –Soruşturma izni yetkisi
Görevleri ve sıfatları sebebiyle özel soruşturma ve kovuşturma usullerine tabi olanlara ilişkin kanun hükümleri ile suçun niteliği yönünden kanunlarda gösterilen soruşturma ve kovuşturma usullerine ilişkin hükümler saklıdır. Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali genel hükümlere tabidir. Disiplin hükümleri saklıdır. Madde 3 –Soruşturma izni yetkisi İlçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında kaymakam, b) İlde ve merkez ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında vali, c) Bölge düzeyinde teşkilatlanan kurum ve kuruluşlarda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında görev yaptıkları ilin valisi, d) Başbakanlık ve bakanlıkların merkez ve bağlı veya ilgili kuruluşlarında görev yapan diğer memur ve kamu görevlileri hakkında o kuruluşun en üst idari amiri, 9

11 Madde 9 – Yetkili merci, soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin kararını Cumhuriyet başsavcılığına, hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisine ve varsa şikayetçiye bildirir. Soruşturma izni verilmesine ilişkin karara karşı hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisi; soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara karşı ise Cumhuriyet başsavcılığı veya şikayetçi itiraz yoluna gidebilir. İtiraz süresi,yetkili merciin kararının tebliğinden itibaren on gündür. İtiraza, 3 üncü maddenin (e), (f), g (Cumhurbaşkanınca verilen izin hariç) ve (h) bentlerinde sayılanlar için Danıştay İkinci Dairesi, diğerleri için yetkili merci yargı çevresinde bulunduğu bölge idare mahkemesi bakar. İtirazlar, öncelikle incelenir ve en geç üç ay içinde karara bağlanır. Verilen kararlar kesindir. 10

12 İştirak halinde işlenen suçlar
Madde 10 –Bu Kanun kapsamındaki suçların iştirak halinde işlenmesi durumunda memur olmayan, memur olanla; ast memur, üst memurla aynı mahkemede yargılanır. Soruşturma izninin gönderileceği merci Madde 11 – Soruşturma izninin itiraz edilmeden veya itirazın reddi sonunda kesinleşmesi ya da soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara karşı yapılan itirazın kabulü üzerine dosya, derhal yetkili ve görevli Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir. 11

13 12 İDARE/ DİSİPLİN KURULU İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER
4483 Sayılı Kanun Kapsamında Ön İnceleme Ve Karar Özetleri Tutanak Defteri Disiplin Kurulu Karar Defteri İdare Kurulu Karar Özetleri Tutanak Defteri İdari Yaptırımlar Karar Defteri 3091 Sayılı Kanun Gereğince Alınan Şikayetler Defterine yapılan kayıtlarda kullanıcının girmiş olduğu sehven karar tarihinden veya kararın yanlış yazılmasından kaynaklanan kararların veri tabanından silinmesi işlemi yapılmamaktadır. Yukarıda belirtilen defterlerde mevcut olan sil butonu ile kullanıcı tarafından silme işlemi yapılabilmektedir. SİL butonu yardımıyla silinen kayıtların veri tabanından silinmiş olmaz, sadece kayıtın üstü çizilmiş olur. Bu da defterde ilgili kaydın silindiği anlamına gelmektedir. Silme işlemi sadece numaratörden kaynaklı hatalarda Başkanlığımız tarafından yapılabilmektedir. 12

14 İDARE/ DİSİPLİN KURULU İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER
4483 Sayılı Kanun Kapsamında Ön İnceleme Ve Karar Özetleri Tutanak Defteri Disiplin Kurulu Karar Defteri İdare Kurulu Karar Özetleri Tutanak Defteri İdari Yaptırımlar Karar Defteri 3091 Sayılı Kanun Gereğince Alınan Şikayetler Defterine Yukarıda belirtilen 6 adet modülle ilgili defterden silinen karar numarasının üstü çizildikten sonra aynı karar bağlı olarak aynı karar numarasının(EN SON KARAR NUMARASI OLMAK ŞARTI İLE)   sistem tarafından Otomatik olarak alınmasının sağlanması işlemi yazılımcı arkadaşlar tarafından yapılmış olup, en kısa zamanda devreye alınacaktır.

15 Valilik Kaymakamlık Modülü 6 adet alt modülden oluşmaktadır;
İdare/Disiplin Kurulu Mahalli İdareler Müdürlüğü Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Tek Adımda Hizmet İşlemleri Bilgi İşlem Şube Müdürlüğüdür.

16 İDARE/DİSİPLİN KURULU MODÜLÜNE GİRİŞ
e-İçişleri Projesi üzerinde kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme giriş yapıldıktan sonra ana sayfada bulunan arama motoruna Valilik Kaymakamlık Ana sayfa yazıldığında gelen ekrandan «İdare/Disiplin Kurulu» modülünü seçerek bu sayfaya giriş yapılabilir.

17 İSTATİSTİK BİLGİLERİ ARAMA KRİTERLERİ
«İDARE/DİSİPLİN KURULU» modülüne giriş yapıldıktan sonra Modül kullanımına yönelik istatistik bilgileri ve değerlendirme ekranına ulaşılabilir. <Tarih Aralığı, İl/İlçe> bazlı arama kriterleri bu ekranda mevcuttur. İl/İlçe Tarih Aralığı

18 Modül Kullanımına Yönelik İstatistik Bilgileri modülde il / İlçe
kriterlerine göre seçilmiş olan alana göre kullanım bilgilerine erişilir. 4483 Sayılı Kanun Kapsamında Ön İnceleme Ve Karar Özetleri Tutanak Defteri, 3091 Sayılı Kanun Gereğince Alınan Şikayetler Defteri, 2547 Sayılı Kanunla Akademik Personel Haricinde Kalan Üniversite Personelinin Yargılanması Hakkında Karar Defteri, İdare Kurulu Karar Özetleri Tutanak Defteri, İdari Yaptırımlar Karar Defteri, Disiplin Amirlerince Verilen Cezaya İtiraz Defteri, İnceleme, Araştırma ve Soruşturma Defteri İl/İlçe ve Tarih aralığı girilerek ilgili defterde toplam kayıt sayısı Ve bu kayıtların ne zaman girildiği bilgilerine ulaşılabilir. RAPOR AL butonuyla istenilen istatistik bilgilerine ulaşılabilmektedir.

19 4483 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ÖN İNCELEME VE KARAR ÖZETLERİ TUTANAK DEFTERİ-KAYIT
«İDARE /DİSİPLİN KURULU» modülüne giriş yapıldıktan sonra, 4483 KAMU GÖREVLİLERİ YARGILAMA KAYIT Linkine tıklanarak ilgili kayıt sayfası açılmış olur.

20 GENEL SEKMESİ; Kırmızı renkle işaretli alanlar zorunlu alanlar olup; ilgili alanları doldurduktan sonra KAYDET butonu yardımıyla veriler Genel alt modülünde sisteme kaydedilir.

21 GENEL SEKMESİ; Kaydetme işleminden sonra Kişi bilgilerinden bu kişiye ait «GENEL, KİŞİLER, KARAR, TEBLİGAT, DEFTER KAYDI VE EK DOSYA» sekmeleri sistemde görülür.

22 KiŞİLER SEKMESİ; GENEL alanına kaydedilen verilerden sonra soldaki KİŞİLER sekmesinde yargılamaya katılacak kişi bilgilerinin girileceği kişi kayıt ekranı bulunmaktadır. KİŞİLER sekmesinde bulunan EKLE butonuna tıklandığında KİŞİ TİPİ, AD VE SOYAD , KURUM, GÖREVİ, ADRESİ alanları açılmaktadır.

23 KİŞİ TİPİ ALANINDA; Sisteme kayıt edilmiş şikayetçi bilgilerinden sonra Hakkında ön inceleme yapılan kişi, Ön inceleme görevlisi kriterlerinin girilmesi gerekmektedir. Şikayetçi Hakkında Ön İnceleme Yapılan Ön İnceleme Görevlisi Muhbir Yeminli Katip Cumhuriyet Savcılığı Kriterleri bulunmaktadır. Kaydı Sil Kişi Tipi

24 KARAR SEKMESİ; KARAR sekmesinde sisteme kayıt edilmiş Karar Bilgileri bu ekrana düşmektedir. Oluşturulan kararlar Pdf ve Word formatında raporlanabilir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus karar numarasının ve karar tarihinin sistem tarafından otomatik verilmesidir.

25 Sağ üst köşede bulunan ONAYLA butonuna tıklandıktan sonra,
Gelen «KARAR ONAY» ekranında Karar Tarihine Ve Soruşturma İzin Tipine göre verilerin girilmesi işlemi yapılır. Burada geçmiş yıllara ait kararlar var ise karar tarihini değiştirip sisteme kayıt işlemi yapılabilir.

26 TEBLİGAT SEKMESİNDE; Tebligat gidecek kişi seçildikten sonra GÖRÜNTÜLE butonuna tıklandığında Teslim Ve Tesellüm belgesi döküman ekranı açılmaktadır. Tebliğ tarihi sisteme girildikten sonra KAYDET butonuyla döküman sisteme kaydedilmiş olur.

27 Sağ tarafta bulunan SİL, GÜNCELLE, butonları kullanılarak oluşturulan tebligat formunun yazıcıdan dökümü PDF veya Word formatında alınabilir, içeriği güncellenebilir veya silinebilir. Kaydı Güncelle Kaydı Sil Word,Pdf formatı

28 DEFTER KAYDI SEKMESİNDE;
sağ üst köşede SİL, GÜNCELLE, DETAY butonları bulunmaktadır. GÜNCELLE butonuna tıklandığında yanda bulunan ekran açılmaktadır. Bu ekranda ilgili veriler girilip KAYDET butonuyla defter kaydı yapılmış olur.

29 EK DOSYA SEKMESİNDE; Pdf, word, jpeg, png, xls formatlarında bir çok dosyayı ilgili karar numarasıyla ilişkilendirip sisteme kaydetme işlemi yapılabilir.

30 4483 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ÖN İNCELEME VE KARAR ÖZETLERİ TUTANAK DEFTERİ-ARAMA
GENEL ARAMA ve KİŞİ ARAMA sekmeleri bulunmaktadır. Bu ekranda Karar numarası, Suç Türü (görevi kötüye kullanma, görev ihmali v.b) karar tarihi, soruşturma izni durumu (verilmesine, verilmemesine v.b) kriterlere göre arama yapılabilmektedir.

31 4483 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ÖN İNCELEME VE KARAR ÖZETLERİ TUTANAK DEFTERİ-ARAMA
arama sonrası işlemler alanında çıkan veriler üzerinde silme işlemi yapabilir. Burada silme işlemi belirtilen kayıtın üstünün çizilmesi demektir ki bu kaydın silindiği anlamına gelmektedir.

32 Arama Sekmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar;
Karar numarası almış ve onaylanmış bir karar üzerinde güncelleme işlemi sadece defter kaydında yapılabilmektedir. Diğer alanlarda güncelleme yapılamamaktadır.

33 4483 Arama ekranında; Görsel Raporlar ekranında GRAFİKLER ve LİSTELER rapor ekranı bulunmaktadır. Grafikler ekranında “Olay Türüne Göre Dağılım ve Soruşturma İzin Tiplerine Göre Dağılım” seçeneklerine göre rapor alınabilmektedir.

34 Kurul Üyeleri Sayfasında;
Sistemde mevcut yapıda Kurul Üye Sayısı 7 kişiden oluşmaktadır. Ancak «Bu Kurul 8 Kişiden Oluşur» seçeneği işaretlediğinde kurul üye sayısı sekiz kişiye çıkartılmış olur. Kurul 8 kişiden oluşur

35 Kurul Üyeleri Sayfasında;
Tüm üyeler listesinde yapılacak bir değişiklik oluşturulan kurul listelerini de etkiler. Örneğin tüm üyeler listesindeki bir isim değişikliği oluşturulan kurul listelerine yansıtılır, tüm üyeler listesinden bir üye silinirse kurul listesinden de silinir. Ancak kurul listesindeki bir değişiklik tüm üyeler listesini etkilemez. Aynı şekilde “İdare Kurulu – Diğer Karar” listesi de oluşturulabilir. Kaydı Sil Kaydı Sil

36 ÖĞLEN ARASI

37 SORUŞTURMACI GÖREVLENDİRMESİ, SORUŞTURMA YAPMAYA VEYA YAPTIRMAYA YETKİLİ MAKAMLAR
Soruşturma yapmaya veya soruşturma emri vererek bir muhakkik eli ile soruşturma yaptırmaya yetkili makamlar, Yükseköğretimde çalışan personelin görevi sırasında veya görevinden doğan bir suç işlediğini, ihbar, şikayet, basın yayın yolu ile veya doğrudan doğruya (denetleme veya teftiş sırasında) suça şahit olarak öğrenmeleri durumunda, 2547 sayılı Kanuna göre hakkında soruşturma başlatacaklardır. Yetkili makamlar soruşturmayı bizzat yapabilecekleri gibi bir muhakkik vasıtası ile de yaptırabilirler.

38 İlk soruşturma Yükseköğretim Kurulu Başkanı için, kendisinin katılmadığı, Milli Eğitim Bakanının başkanlığındaki bir toplantıda, Yükseköğretim kurulu yelerinden teşkil edilecek en az üç kişilik bir kurulca, diğerleri için, Yükseköğretim Kurulu Başkanınca veya diğer disiplin amirlerince doğrudan veya görevlendirecekleri uygun sayıda soruşturmacı tarafından yapılır. Öğretim elemanlarından soruşturmacı tayin edilmesi halinde, bunların, hakkında soruşturma yapılacak öğretim elemanın akademik unvanına veya daha üst akademik unvana sahip olmaları şarttır.

39 Son soruşturmanın açılıp açılmamasına;
Yükseköğretim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Yükseköğretim denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri hakkında Danıştayın 2 nci Dairesi. Üniversite, rektörleri, rektör yardımcıları ile üst kuruluş genel ekreterleri hakkında, Yükseköğretim Kurulu üyelerinden teşkil edilecek üç kişilik kurul. Üniversite, fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurulu üyeleri fakülte dekanları ve dekan yardımcıları, enstitü ve yüksekokul müdürleri ve yardımcıları ile üniversite genel sekreterleri hakkında, rektörün başkanlığında rektörce görevlendirilen rektör yardımcılarından oluşacak üç kişilik kurul. Öğretim elemanları, fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreterleri hakkında üniversite yönetim kurulu üyeleri arasında oluşturucak üç kişilik kurul. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar hakkında, mahal itibariyle yetkili il idare kurulu, karar verir.

40 SORUŞTURMACILARIN NİTELİKLERİ;
Soruşturmacıların memurluk görev ve derecelerinin, haklarında soruşturma yapacakları memurlardan üst ya da hiç olmazsa aynı düzeyde olması gerekir. Atanacak soruşturmacının en az sanığın akademik unvanına sahip olması şartı aranmaktadır. Buna göre sanık Profesör hakkında doçent’in, doçent hakkında yardımcı doçent’in soruşturma yapması mümkün değildir. Soruşturmacılar olayla ilgisi bulunmayan tarafsız kişiler arasından seçilmelidir.

41 SORUŞTURMACILARIN YETKİLERİ;
2547 Sayılı Akademik Personel Haricinde Kalan Üniversite Personelin Yargılanması Hakkında Kanunda veya onun atıf yaptığı 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevli Yargılanması Hakkında Kanunda soruşturmacı olarak görevlendirilenlerin yetkileri konusunda bir düzenleme yoktur. Ancak 4483 sayılı Kanunun 6. maddesinde soruşturma yapılması sırasında bu Kanunda açıklık bulunmayan hallerde Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümlerine göre işlem yapılacağı belirtildiğinden, soruşturmacıların yetkileri bu Kanuna göre belirlenecektir.

42 SORUŞTURMACILARIN YETKİLERİ
Bir önceki slayt’a göre soruşturmacıların yetkileri şöyle sıralanabilir: Tanık çağırmak, tanık dinlemek ve tanığı zorla getirtmek. Bilirkişiye baş vurmak. /Keşif yaptırmak. / Muayene ve otopsi yaptırmak. Zorla el koymak. / Arama yapmak. / Sanığın tutuklanmasını istemek. Yakalama emri vermek. / Her türlü bilgiyi görevlilerden almak. Sanığı sorguya çekmek, sorguya gelmek istemeyenleri zorla getirtmek.

43 2547 AKADEMİK PERSONEL HARİCİNDE KALAN ÜNİVERSİTE PERSONELİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KARAR DEFTERİ
e-İçişleri Projesi üzerinde kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme giriş yapıldıktan sonra ana sayfada bulunan arama motoruna Valilik Kaymakamlık Ana sayfa yazıldığında gelen ekranından «İdare/Disiplin Kurulu» modülünü seçerek bu sayfaya giriş yapılabilir. Daha sonra Akademik Personel Haricinde Kalan Üniversite personelinin Yargılanması Hakkında Karar Defteri linkine tıklanarak ilgili kayıt sayfası açılmış olur.

44 2547 Akademik Personel Haricinde Kalan Üniversite
Personelinin Yargılanması Hakkında Karar Defteri; Linkine tıklandığı zaman istenilen bilgiye göre hızlı arama yapılması isteniliyorsa İlgili arama kriterleri seçilerek veya tüm verilerin görüntülenmesi isteniliyorsa arama kriteri girilmeden “ARA” butonuna basılarak, mevcut defter kayıtları listelenir.

45 ARAMA SEKMESİ; Sağ taraftaki “GÜNCELLE” butonu ile kayıt detaylandırılarak güncelleme işlemi gerçekleştirilir. Güncelleme yapabilmek için öncelikle kayıt girilmiş olması gerekmektedir. Karar onaylandıktan sonra Olay ve Kişiler güncellenemez, defter üzerinde sonuç girilmişse de kayıt hiçbir şekilde güncellenemez. Kaydı Sil Kaydı Güncelle

46 KAYIT/GÜNCELLEME SEKMESİ,
Gerekli alanlar doldurulduktan sonra “KAYDET” butonu ile “KİŞİ İŞLEMLERİ” Sayfasına geçilir. Bilgi girilirken kırmızı etiketli alanların bilgi girişi zorunlu alanlar olduğu unutulmamalıdır.

47 KİŞİ İŞLEMLERİ SEKMESİ;
“ŞİKÂYETÇİ VEYA MUHBİR” ve “SANIK” bilgileri “EKLE” butonu ile eklenerek “KAYDET” butonu ile kaydedilir. Kayıt işlemi başarılı ise “KARAR” sayfası açılır. Kaydı Sil

48 KARAR İŞLEMLERİ SEKMESİ;
Karar metni oluşturulup kurul tipi de seçilerek “KAYDET” butonuna Basılır ve taslak karar yazısı oluşturulur. “ÖN İZLEME VE RAPOR” butonu ile karar şablonu görüntülenerek, PDF/WORD formatında raporlanabilir.

49 RAPOR butonu ile karar şablonu görüntülenerek, PDF/WORD
formatında rapor alınabilir.

50 Karar yazısının altında Vali imzası gerekiyorsa “VALİ İMZASI GEREKLİ” kutucuğu işaretlenir.Tüm düzeltmeler yapıldıktan sonra “ONAY” butonu ile de nihai karar şablonu oluşturulur. Karar onaylandıktan sonra olay ve kişi bilgileri üzerinde değişiklik yapılamaz. Onaylama işlemi neticesinde karar numarası ve defter numarası verilerek Karar defteri kaydı oluşmuştur ve “KARAR DEFTERİ” Sayfasından defter kaydı görülebilir.

51 ALDIĞI SONUÇ” alanı girilmiş ve kaydedilmişse kayıt kilitlenir.
Karar özeti alanına karar metni olduğu gibi getirilerek, üzerinde değişiklik yapılarak, bir özet oluşturulması sağlanır. Diğer alanlar da doldurularak “KAYDET” butonuna basıldıktan sonra defter kaydı tamamlanır. ALDIĞI SONUÇ” alanı girilmiş ve kaydedilmişse kayıt kilitlenir. Karar Özetleri Aldığı Sonuç

52 Arama sayfasında arama yapılarak tüm kayıtlar görüntülenir.
“RAPOR AL” butonu ile defter raporu alınır.

53 ARAŞTIRMA VE SORUŞTURMA DOSYALARI DEFTERİ
e-İçişleri Projesi üzerinde kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme giriş yapıldıktan sonra ana sayfada bulunan arama motoruna Valilik Kaymakamlık Ana sayfa yazıldığında gelen ekranından «İdare/Disiplin Kurulu» modülünü seçerek bu sayfaya giriş yapılabilir. Daha sonra Araştırma Ve Soruşturma Dosyaları Defteri linkine tıklanarak ilgili modül sayfası açılır.

54 Alanlar doldurularak “KAYDET” butonuna basılır. Başarı mesajı ile
kayıt işlemi tamamlanmış olur. Güncelleme işlemi yapılmak istenirse de aynı ekran açılır. Kıstas girilerek/girilmeyerek “ARA” butonuna basılır.

55 Ekranda listelenen kayıtların detayı “SEÇME” butonu vasıtası ile
görüntülenir. Gerekli değişiklik yapılarak “GÜNCELLE” butonuna basılır. Kaydı Güncelle

56 Başarı mesajı ile kayıt güncelleme işlemi tamamlanır
Başarı mesajı ile kayıt güncelleme işlemi tamamlanır. Kıstas verilmeksizin yapılan arama işlemi sonuçlandıktan sonra “RAPOR AL” butonu ile Tüm defter kayıtları, kıstas verilerek yapılan arama işlemi sonuçlandıktan sonra da “RAPOR AL” butonu ile istenen bölüme ait defter kayıtları PDF formatında alınabilir.

57 “GÖRSEL RAPORLAR “ sayfasında ise tarih aralığı verilerek suç türlerine göre dağılım raporu grafiksel olarak elde edilebilir.

58 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER

59 BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
VALİLİK VE KAYMAKAMLIK İDARE/DİSİPLİN KURULU MODÜLÜ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 17 Ekim 2012

60 DEVLET MEMURLARI KANUNUNUNDAKİ DİSİPLİN SUÇ VE CEZALARI
Kamu hizmetlerinin layık olduğu önem ve doğrulukla görülmesi için memurlar üzerinde ıslah ve ikaz, bazen de tasfiye maksatlarıyla konan belli tedbirler ve kaidelerdir. Bu tedbirler ceza hukuku bakımından ceza mahiyetini taşımaz. Disiplin cezası 657 Sayılı Yasanın 124. Maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre disiplin cezaları;" kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin Devlet memuru olarak emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre verilen cezalardır."

61 DEVLET MEMURLARI KANUNUNUNDAKİ DİSİPLİN SUÇ VE CEZALARI
657 Sayılı Yasa, disiplin suç ve cezalarını belirleyen temel mevzuattır. Bu Kanunun, 1. maddesinde sayılan kurumların mensupları hakkındaki disiplin suç ve cezaları, 125. Maddede sayılmış ve bu maddenin son fıkrası ile özel kanunlardaki disiplin suç ve cezaları saklı tutulmuştur. Bu düzenlemeden, bir disiplin olayı ile karşılaşıldığında öncelikle özel mevzuattaki disiplin hükümlerine başvurulacağı, burada uygun yaptırım bulunmaması hallerinde 657 Sayılı Yasadaki cezaların esas alınacağı anlaşılmaktadır.

62 DEVLET MEMURLARI KANUNUNUNDAKİ DİSİPLİN SUÇ VE CEZALARI
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan disiplin cezaları 5 kategoride toplanmıştır. Bunlar, uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve Devlet memurluğundan çıkarmadır. Belirtilen cezaların ne anlama geldiği ve hangi davranışların bu cezaları gerektirdiği yukarıda sözü edilen 125. Maddede açıklanmıştır. Ayrıca sözü edilen maddenin son fıkrasında, "..Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezası verilir." hükmüne yer verilerek Yasanın uygulama alanı genişletilmiştir.

63 İDARE/DİSİPLİN KURULU MODÜLÜNE GİRİŞ
e-İçişleri Projesi üzerinde kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme giriş yapıldıktan sonra ana sayfada bulunan arama motoruna Valilik Kaymakamlık Ana sayfa yazıldığında gelen ekranından «İdare/Disiplin Kurulu» modülünü seçerek bu sayfaya giriş yapılabilir. Burdan Disiplin Kurulu Karar Özetleri Tutanak Defteri linkine tıklanarak ilgili sayfa açılır.

64 DİSİPLİN KURULU Disiplin Kurulu Karar Özetleri Tutanak Defteri linkine tıklanarak ilgili sayfa açılır.“Arama” yapılacaksa kıstas girilerek/girilmeyerek “Ara” butonuna basılır. “Rapor Al” butonu ile defter raporu alınabilir.”Karar Tarihleri girilip Kurul seçilerek ” Rapor Al butonuna tıklanılarak rapor alınabilir. Kaydı Sil Kaydı Güncelle

65 DİSİPLİN KURULU Karar numarası verildi ise kaydı sildiğimizde arama ekranın da üstü çizili olarak görünür. Ancak karar numarası almadan silersek direk olarak kayıt silinir. Karar onaylanmış ise kayıt üzerinde işlem yapılmamaktadır. “Kayıt/Düzenleme” sayfasında, alanlar üzerinde gerekli değişiklik yapılarak “Kaydet” butonuna basılır.

66 Kişi İşlemleri Sekmesi;
Mevcut kişi bilgisi “Silme” butonu ile silinebilir, “Ekle” butonu ile yeniden eklenebilir. “Kaydet” tuşu ile değişiklikler sisteme kaydedilir.

67 Karar Sekmesi; “Oluşturulmuş, henüz onaylanmamış karar metni değiştirilebilir. Kurul Tipi, Karar tarihi, varsa Vali görüşü ve ayrışık görüş girilerek “Kaydet” butonu ile değişikliği kaydedilebilir. Kurul tipi seçildikten sonra ayrışık görüş alanının yanında beliren ve kurul elemanlarının isimleri bulunan kutucuklardan ayrışık görüş bildiren kişi seçilebilir. “Sil” butonu ile işlemden vazgeçilebilir, “Ön İzleme ve Rapor” butonu ile ön izlemesi yapılıp raporu alınabilir. “Onay” butonu ile de kararın numarası verilir, defter kaydı açılmış olur.

68 “Karar” Sekmesinde, “Sil” butonu ile işlemden vazgeçilebilir, “Ön İzleme ve Rapor” butonu ile ön izlemesi yapılıp raporu alınabilir. “Onay” butonu ile de kararın numarası verilir, defter kaydı açılmış olur. Onay işleminden sonra olay ve kişi kayıtları güncellenemez. Vali imzası gerekli ise onay aşamasından önce “Vali İmzası Gerekli” kutucuğu işaretlenerek, karar yazısının alt kısmına Vali imzasının çıkması sağlanır. Karar defteri sayfasında oluşmuş olan defter kaydı görüntülenir.

69 Kullanılacak kurul tipi kriterinden ilgili kurul tipini seçtikten sonra ayrışık görüş alanına kurul üyelerinin isimleri gelmektedir burda ayrışık görüş bildiren kurul üyesi seçildikten sonra ayrışık görüş alanının doldurulması gerekmektedir. Ayrışık Görüş

70 Not: İl disiplin kurulu ayrışık oy veren kişi sayısı kısıtlamasının kurul üye sayısına göre değişebilmektedir kurul üye sayısı 9 dan küçükse ayrışık görüş bildiren üye sayısı en fazla 3, 9 ya da 10 ise ayrık görüş bildiren üye sayısı en fazla 4, 10 dan büyükse ayrık görüş bildiren üye sayısı en fazla 5 kişi seçilebilir.

71 Ek Dosya Sekmesin; “Ekle” butonuna basılarak açılan pencerede. Sistem üzerinde oluşturulmuş bir Word veya Excel dosyası ya da taranmış herhangi bir doküman (JPEG formatında) adresi gösterilerek “Yükle” butonu ile sisteme yüklenir. Pencereyi kapattıktan sonra “Dosya Görüntüle” butonu ile ekranda görüntülenir. Yüklenen bu dosya, daha sonra görüntülenebilir, indirilebilir, silinebilir.

72 “Ekle” butonuna basılarak açılan pencerede Sistem üzerinde oluşturulmuş bir Word veya Excel dosyası ya da taranmış herhangi bir doküman (jpeg formatında) adresi gösterilerek “Yükle” butonu ile siteme yüklenir.

73 Kayıt Düzenleme Sekmesi;
Yeni kayıt girilecek ise, “Kayıt/Düzenleme” sayfası açılır. Kırmızı renkli etiketlere sahip alanların zorunlu alanlar olduğu unutulmamalıdır,alanlar doldurulur. “Eylem Tarihi” iki şekilde girilebilir ; 1-“Kesin Tarih” seçilirse sadece tarih alanı girilebilir. 2- “Açıklamalı Tarih” seçilirse hem yazı hem tarih yazılabilir.

74 İstenilirse “Temizle” butonu ile alanlar temizlenebilir
İstenilirse “Temizle” butonu ile alanlar temizlenebilir. “Kaydet” butonuna basılır. Kişi bilgilerinin girilmesi istenir. Kişi bilgileri girilerek “Ekle” butonuna basılır. İstenirse birden fazla kişi eklenebilir.“Kaydet” butonuile başarı mesajı verilerek, kişiler olay kaydı ile eşleştirilmiş olur.

75 İdare Kurulu Karar Özetleri Tutanak Defteri
e-İçişleri Projesi üzerinde kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme giriş yapıldıktan sonra ana sayfada bulunan arama motoruna Valilik Kaymakamlık Ana sayfa yazıldığında gelen ekranından «İdare/Disiplin Kurulu» modülünü seçerek bu sayfaya giriş yapılabilir. Burdan İdare Kurulu Karar Özetleri Tutanak Defteri linkine tıklanarak ilgili sayfa açılır.

76 İdare Kurulu Karar Özetleri Tutanak Defteri -Kayıt
“Kaydet” butonuna tıklanarak. Başarı mesajı ile ilk kayıt işlemi tamamlanmış,”Kişiler”, “Karar” ve “Defter Kaydı” Sayfaları açılmıştır. “Kişiler” sayfasında “Ekle” butonu ile açılan pencerede varsa ilgili kişi bilgileri sisteme kaydedilir. T.C Kimlik numarası girilerek “Kişi Getir” butonu ile kişinin adı ve soyadı bilgisi getirilerek “Kaydet” butonu ile kaydedilir.

77 GENEL SEKMESİ; Eğer başvuru tipi “Toplantı günü saati belirleme veya Bilir kişi seçimi kararı” seçilirse kişiler tablosu karar raporunda çıkmaz;Ancak başvuru tipi “1111 Sayılı Kanunla Askerlik Kararları “ seçilirse adres bilgisi kararda çıkacaktır.

78 Karar onaylanıp numara almış ise kayıt üzerinde güncelleme yapılamaz
Karar onaylanıp numara almış ise kayıt üzerinde güncelleme yapılamaz. Sadece defter kaydı üzerindeki “Verilen Kararın Özeti” ve “Gördüğü İşlem” alanları güncellenebilir. Karar onaylanmamış ise olay bilgileri ve karar üzerinde, “Kayıt” bölümünde anlatılan esaslara göre güncelleme yapılabilir. Başvuru Tipi

79 İdare Kurulu Karar Özetleri Tutanak Defteri- Arama
Linkine tıklanarak ilgili sayfa açılır.“Arama” yapılacaksa kıstas girilerek/girilmeyerek “Ara” butonuna basılır. “Rapor Al” butonu ile İdare Kurulu Defteri Raporu alınabilir. Açılan pencerede Defterin alt bölümüne çıkacak yazıda gerekiyorsa düzeltme yapılarak, kurul tipi seçilerek “Rapor Al” butonu ile defter raporu alınır. Rapor Al Kaydı Sil Kaydı Güncelle

80 Rapor Sekmesi; Defterin alt bölümüne çıkacak yazıda gerekiyorsa düzeltme yapılarak ve kurul tipi seçilerek “Rapor Al” butonu ile İdare Kurulu Karar Özetleri Tutanak Defteri raporu alınır.

81 Üst bölümdeki “İdare Kurulu” menüsünden “Tutanak Defteri Raporlar” Sayfasında tarih aralığında “Görsel Raporlar” ve “Liste Raporları” alınabilir. Görsel raporlar tarih aralığı girilerek “Görüntüle” butonuna basılarak alınan grafiksel ekran görüntüleridir.” Rapor Al” butonu ile yazıcı dökümü alınabilecek formda açılır.

82 10 DAKİKA ARA

83 İdari Yaptırımlar Karar Defteri
e-İçişleri Projesi üzerinde kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme giriş yapıldıktan sonra ana sayfada bulunan arama motoruna Valilik Kaymakamlık Ana sayfa yazıldığında gelen ekranından «İdare/Disiplin Kurulu» modülünü seçerek bu sayfaya giriş yapılabilir. Burdan İdari Yaptırımlar Karar Defteri linkine tıklanarak ilgili sayfa açılır.

84 İdari Yaptırımlar Karar Defteri-Kayıt
“Kaydet” butonu ile bilgilerin, sistemden sıra numarası alınarak deftere kaydedilmesi sağlanır. Kırmızı etiketli alanların doldurulması zorunlu alanlar olduğu unutulmamalıdır.

85 Kişiler Sekmesi; İdari yaptırım karar defteri yeni kayıt sisteme kaydedildikten sonra,Kişiler alt modülünü seçiyoruz ekle butonuyla Gerçek Kişi,Fail Tüzel Kişi,Görevli Bilgileri alanlarından birini seçtikten sonra kaydetme işlemini yapılmaktadır.

86 Karar Sekmesi; *Karar alt modülünde sisteme kaydetmiş olduğumuz Karar Bilgileri bu ekrana düşmektedir oluşturulan karar yazısında«Pdf» ve «Word» formatında karar raporu alınır. burda dikkat edilmesi gereken en önemli husus karar numarasının ve karar tarihinin sistem tarafından otomatik verilmesidir.

87 Karar alt modülünde dikkat edilmesi gereken diğer bir husus da sağ üst köşede bulunan onaylama butonuna tıklandıktan sonra açılan «Karar Onay» ekranında Karar Tarihine Ve Soruşturma İzin Tipine göre verilerin girilmesi işlemi yapılır burda geçmiş yıllara ait kararlar varsa karar tarihini değiştirip sisteme kayıt işlemi yapılabilir.

88 Defter Kaydı Sekmesi; “Defter Kaydı” sekmesinde ise kaydettiğimiz kararın son halini görebiliriz. İşlemler alanındaki ikona tıklayarak İdari Yaptırım Kararının Tebliğ/Tefhim Tarihi ve Uygulanan İdari Yaptırım (İdari Para Cezası) alanlarını girebiliriz. İŞLEMLER

89 İdari Yaptırımlar Karar Defteri - Arama
Karar Defteri Arama Ekranında karar numarası,karar Tarihi,Tebliğ Tarihi gibi arama kriterleri bulunmaktadır belirtilen kıstaslara göre arama yapılabildiği gibi herhangi bir kıstas seçilmedende arama işlemi yapılabilmektedir.

90 Arama sonucunda elde ettiğimiz veriler doğrultusunda “Sil” butonu ile oluşturulan kayıt iptal edilebilir. Bu işlem sonucunda alınmış olan sıra numarası iade edilmeyecektir. Sadece kayıt üstü çizilerek yeni bir kayıt girilmesine olanak sağlanacaktır. Güncelle butonu ile “Tebliğ/Tefhim Tarihi” alanının güncellenmesi sağlanır. Kaydı Sil Kaydı Güncelle

91 Ek Dosya Sekmesi; Ek Dosya alt modülünde 3 mb boyutunda «pdf,word,jpeg,png,xls» formatlarında bir çok dosyayı ilgili karar numarasıyla ilişkilendirip sisteme kaydetme işlemini yapabilirsiniz. Dosya Yükle

92 3091 SAYILI TAŞINMAZ MAL ZİLYETLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN
Amaç ve Kapsam: Madde 1 – Bu Kanun; gerçek veya tüzel kişilerin zilyed bulunduğu taşınmaz mallarla kamu idareleri, kamu kurumları ve kuruluşları veya bunlar tarafından idare olunan veya Devlete ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan sahipsiz yerlere veya menfaati umuma ait olan taşınmaz mallara yapılan tecavüz veya müdahalelerin, idari makamlar tarafından önlenmesi suretiyle tasarrufa ilişkin güvenliği ve kamu düzenini sağlar. Görev: Madde 2 – Taşınmaz mallara tecavüz veya müdahale edilmesi halinde; taşınmaz mal merkez ilçe sınırları içinde ise, il valisi veya görevlendireceği vali yardımcısı, diğer ilçelerde ise kaymakamlar tarafından bu tecavüz veya müdahalenin önlenmesine karar verilir ve taşınmaz mal yerinde zilyedine teslim edilir.

93 3091 SAYILI TAŞINMAZ MAL ZİLYETLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN
Başvuruda bulunma süresi : Madde 4 – Yetkililerin; tecavüz veya müdahalenin yapıldığını öğrendikleri tarihten altmış gün içinde, idari makama başvuruda bulunmaları gerekir. Ancak, tecavüz veya müdahalenin oluşundan itibaren bir yıl geçtikten sonra bu makamlara başvuruda bulunulamaz. Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerle menfaati umuma ait olan taşınmaz mallara yapılan tecavüz veya müdahalelerde süre aranmaz. Gecikmelerin üst makama bildirilmesi : Madde 11 – 6. maddenin ikinci fıkrasında belirlenen 15 günlük süre içinde karar verilmezse veya verilen karar 9 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirlenen 5 günlük süre içinde infaz edilmezse durum, sebepleri ile birlikte bir üst makama bildirilir.

94 3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun Modülü
e-İçişleri Projesi üzerinde kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme giriş yapıldıktan sonra ana sayfada bulunan arama motoruna Valilik Kaymakamlık Ana sayfa yazıldığında gelen ekranından «İdare/Disiplin Kurulu» modülünü seçerek bu sayfaya giriş yapılabilir. Burdan 3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun

95 3091 Sayılı Kanun Gereğince Alınan Şikayetler -Arama
“Arama” Sayfasında arama kriterleri girilerek veya girilmeyerek “Ara” butonuna basılır. “Seçme” butonu ile kayıt detayları görüntülenir. Güncelleme yapılırken kırmızı etiketli alanların bilgi girişi zorunlu alanlar olduğu unutulmamalıdır. Karar onaylanmış ise kayıt güncellenemez. Gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra “Kaydet” butonuyla kayıt gerçekleşmiş olur. ARA

96 3091 Sayılı Kanun Gereğince Alınan Şikayetler - Kayıt
3091 Sayılı Kanun Linkine tıklandığı zaman ilgili ekran sayfası açılır. “Taşınmaz” Sayfasında gerekli bilgiler girildikten veya değiştirildikten sonra “Kaydet” butonu ile bilgiler sisteme kaydedilir. Bilgi girilirken kırmızı etiketli alanların bilgi girişi zorunlu alanlar olduğu unutulmamalıdır. Taşınmaz

97 Eğer daha önce bir şikâyet varsa onu da seçmek için “1
Eğer daha önce bir şikâyet varsa onu da seçmek için “1.Şikâyet Sıra No” alanındaki seç butonuna basıp daha önceki şikâyetimizi ekleyebiliriz. Kaydetme işlemi başarılı ise bu kayıt ile ilgili “Şikâyetçi/Şikâyet Edilen”, ”Görevli Memurlar”, “Soruşturma Tebligat”, “Fezleke”, ”Karar”, “İnfaz Tebligat”, “İnfaz Tutanağı”, “İlgili Defter Kaydı”, “Ek Dosya” sayfaları açılır. 1.Şikayet Sıra No

98 Bu işlem sonrasında oturum kapatılmış dahi olsa, yeniden oturum açılıp arama yapıldığında bu kayda ait eksik bilgilerin girişine devam edilebilir. Karar aşamasından önce İşlemden kaldırılma veya erteleme var ise “Karar Durumu” alanından seçilerek güncelleme yapılır.

99 Kişi Ve Kurum Sekmesi; Burada “Ekle” butonuna basılarak Tebligat gidecek kurumlar, Şikâyetçi ve Şikâyet Edilen Kişi ,Kurum ,Firma Belediye bilgileri girilir. Eğer bu kişilerin T.C Kimlik Numarası biliniyorsa numarayı yazıp “KPS den getir” butonuna basarak Kişinin ad ve soyadı Kimlik Paylaşım sisteminden otomatik alınabilir. “Kişi/Kurum”sayfasında,T.C Kimlik No bilinmiyorsa Ad ve soyadı elle yazılmalıdır. Kurum/Belediye/Firma girilecekse adının birkaç harfi girilerek seçim yapılabilir. EKLE

100 Görevli Memurlar Sekmesi;
“Ekle” butonuna basılarak, bakanlık personeli ise seçilerek, değil ise isimleri yazılıp görevlendirme evrakı eklenerek Görevli memurlar belirlenir. İnfaz memuru karar aşamasından önce veya sonra eklenebilir. Fakat diğer görevli memurlar karar aşamasından önce eklenmek zorundadır.

101 Soruşturma İşlemleri Sekmesi;
“Soruşturma İşlemleri” sekmesinde,“Soruşturma Tebligat” ve “Soruşturma Raporu” bölümleri vardır. “Soruşturma Tebligat” bölümünde “Ekle” butonuna basılarak Tebligat şablonu görüntülenir. Gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra “Kaydet” butonu ile Soruşturma tebligat formu oluşturulur. Oluşturulan form güncellenebilir, silinebilir, PDF,WORD formatında raporu alınabilir.

102 Fezleke Sekmesi; “Fezleke” sayfasında Ekle Sayfası açılır. “Evrak” sayfasında evrak üzerinden gelen fezleke dosyaya eklenir. Ya da; “Yazı” sayfasında Fezleke şablonu açılarak, gerekli bilgilerin girilmesi istenir.

103 “Fezleke” sayfasında Karar onaylanmış ise işlem yapılamaz
“Fezleke” sayfasında Karar onaylanmış ise işlem yapılamaz. Fezleke evrak üzerinden kaydedilmiş ise sadece görüntülenebilir, güncellenemez. “Yazı içerik” bölümünde “Güncelle” butonu ile Fezleke şablonu açılarak, gerekli değişiklikler yapılır. Kaydet” butonu ile Fezleke kaydedilir. Kaydedilmiş Fezleke üzerinde güncelleme yapılabilir. “Rapor Al” butonu ile PDF/WORD formatında rapor alınabilir.

104 3091 Sayılı Kanun Gereğince Alınan Şikayetler - Kayıt
“Karar” sayfasında , Onayla” butonu ile açılan onay penceresinde onay tarihi ve karar durumu girilerek “uygula” butonuna basılırsa karar onaylanmış olur ve o ana kadar kaydedilmiş bilgiler üzerinde artık değişiklik yapılamaz. “İptal” butonu onay kararından vazgeçilmesini sağlar.

105 Karar Sekmesi; “Karar” sayfasında Karar onaylanmış ise işlem yaptırılmaz. “Güncelle” butonuna basılır. Karar şablonu penceresi açılır. Karar metni değişikliği yapılır. “Otomatik Gelecektir” şeklinde yazılı bölümlere kesinlikle dokunulmamalıdır. Dokunulursa istenilen karar yazısı sistemden alınamayabilecektir. Karar Tarihi ve Karar Sayısı

106 Ek Dosya Sekmesi; “Ek Dosya” sayfasında, Mevcut dosya “Silme” butonu ile ilgili dosya silinebilir. “Ekle” butonu ile taranmış veya oluşturulmuş yeni bir dosya, adresi gösterilerek “Yükle” butonu ile sisteme yüklenir ve kayıt ile ilişkilendirilir.“Dosya Görüntüle” butonu ile yüklenen dosya görüntülenir. Yüklenmiş olan dosyanın daha sonra “İndir” butonu ile içeriği görüntülenebilir veya kişisel bilgisayara indirilebilir.

107 ÖĞLEN ARASI

108 İDARE/DİSİPLİN KURULU MODÜLÜNE GİRİŞ
e-İçişleri Projesi üzerinde kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme giriş yapıldıktan sonra ana sayfada bulunan arama motoruna Valilik Kaymakamlık Ana sayfa yazıldığında gelen ekranından «İdare/Disiplin Kurulu» modülünü seçerek bu sayfaya giriş yapılabilir. Burdan İdare Kurulu ve Disiplin Kurulu Gündem Arama linkine tıklanarak ilgili sayfa açılır

109 İdare Kurulu ve Disiplin Kurulu Gündem Arama
İdare Kurulu ve Disiplin Kurulu Gündem Arama linkine tıklanarak ilgili ekran açılır. Kıstas girilerek veya girilmeyerek “Ara” butonuna basılırsa önceki toplantılara ait hazırlanmış olan gündem ve maddelerine ulaşılır. “Yeni Kayıt” butonu ile açılan pencerede “İdare Kurulu” / “Disiplin Kurulu” seçilerek ve gündem tarihi seçilerek “Kaydet” butonuna basılır. Başarı mesajı sonrasında yeni gündem sisteme kaydedilmiş olur.

110 İdare Kurulu ve Disiplin Kurulu Gündem Arama
Gündem maddelerini eklemek için “Gündem Madde” butonuna basılarak açılan pencerede “Ekle” butonuna basılır. Konu açıklaması girilerek “Kaydet“ butonuna basılır. Tüm maddeler için bu işlem tekrarlanır. “Verilen karar” alanı toplantı bitiminde güncellenir. Gündem maddelerinin eklenme işlemi bittikten sonra, daha önce “Kurul Üyeleri” bölümünden oluşturulmuş kurul listesi gündem raporuna eklenir. Gündem Madde Tutanak

111 İdare Kurulu ve Disiplin Kurulu Gündem Arama
Eğer yapılması gereken gündem belirtilen günde yapılmayacak ya da yapılmamış ise “TUTANAK” alanı işaretlenir ve açılan alanda “TUTANAK METNİ” girilir. Kaydet butonuna bastıktan sonra; tuttuğumuz tutanağı PDF ya da WORD olarak alabiliriz. TUTANAK

112 İDARE/DİSİPLİN KURULU MODÜLÜNE GİRİŞ
e-İçişleri Projesi üzerinde kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme giriş yapıldıktan sonra ana sayfada bulunan arama motoruna Valilik Kaymakamlık Ana sayfa yazıldığında gelen ekranından «İdare/Disiplin Kurulu» modülünü seçerek bu sayfaya giriş yapılabilir. Burdan Kurul Üyeleri linkine tıklanarak ilgili sayfa açılır.

113 Kurul Üyeleri Sekmesi ;
“Kurul Üye” butonuna tıklanarak açılan pencerede Kurul tipi seçilip, “Kurul Üyelerini Ekle” butonuna basılarak, bu işlemden geri dönüş olmadığı uyarısı da verilerek, daha önce sıralaması belirlenmiş kurul üyeleri eklenir. Başarı mesajı ile işlem tamamlanır. Gündem raporu PDF/WORD formatında alınabilir. Kurul Üyeleri

114 KURUL ÜYELERİ Kullanılacak Kurul Tipi
“Kurul Üyeleri” Linkine tıklandığında veya üst menüden seçim yapıldığında aşağıdaki ekran açılır. Bu bölümdeki işlemler değişiklik gerekliliği olmadığı sürece bir kereye mahsus olmak üzere yetkili kişi tarafından yapılır(ilk olarak tanımlamaların yapılması, daha sonra gerekiyorsa isim değişiklikleri vs…). Bu ekranda ilk adımda “Kullanılacak Kurul Tipi” alanı dışındaki tüm alanların doldurulması zorunludur. Kullanılacak Kurul Tipi

115 KURUL ÜYELERİ “Kurul Üyeleri” sayfasında, Ünvan seçilip, Adı, Soyadı alanları doldurularak, bulunulan il veya ilçede kullanılabilecek tüm ünvanlar ve ait olduğu isimler doldurulur. Her bir ünvan için, ”Ekle” butonu ile kayıt edilir ve başarı mesajı ile diğer üyenin eklenmesi işlemi yapılır. ÜNVAN

116 Bundan sonraki adımda karar alacak olan kurul listelerinin (farklılıklar var ise) oluşturulması işlemidir. Yukarıda isimleri belirlenmiş unvanlardan farklı listeler bir defaya mahsus oluşturulabilir. Örneğin İdare kurulunda Askerlik Kararı alınması için Askerlik Şube Başkanını da içeren “İdare Kurulu – Askerlik Kararı” listesi oluşturulabilir.

117 Bunun dışındaki (Yeşil kart, İmar, Muhtaçlık, vs…) kararlar için de “İdare Kurulu Diğer Karar” listesi oluşturulabilir. Bunu yapabilmek için “Kullanılacak Kurul Tipi” seçilir. Daha sonra tüm üyeler listesinin sağ tarafında bulunan “Hızlı Listeye Ekle” tuşuna basılarak karar yazılarına çıkması gereken sırada kurul listesi oluşturulur.

118 KURUL ÜYELERİ Doğru sıralama ile üyeler eklendikten sonra katılım durumu ve başkanlık durumu işaretlenmek sureti ile değiştirilebilir. “Silme” butonu ile üye silinip yeniden eklenebilir. Buradaki kişi sayısı 7 ile sınırlıdır. KAYDI SİL

119 KURUL ÜYELERİ Eğer yeni bir kurul tipi oluşturulacak ise “Kurul Oluştur” butonuna basılır. Açılan pencerede Kurul adı girilerek “Ekle” butonuna basılır. Disiplin kurulunda Sendikalı üyeler için karar alınıyorsa ya da İdare Kurulunda Askerlik kararı alınacak ise “Bu kurul sekiz kişiden oluşur” kutucuğu işaretlenmelidir. Ancak bu şekilde kuruldaki üye sayısı 7 kişiyi geçebilir. Kurul 8 kişiden oluşur

120 KURUL ÜYELERİ Kurul üyeleri bölümünde oluşturulan listeler karar metni yazılırken kullanıcıya listelenecek ve kullanıcıdan uygun listeyi seçmesi istenecektir. “Karar Yazısı Oluştur” butonu ile de seçilen listenin karar yazısının altına yazılması sağlanacaktır ve karar metni girilerek işlem tamamlanacaktır. KARAR YAZISI OLUŞTUR

121 TEFTİŞ RAPORLARI Valilik/Kaymakamlık yetkisi bulunan kullanıcı, kullanıcı adı ve şifresi ile e-icisleri üzerinden giriş yaparak,modüller ekranından Valilik/Kaymakamlık Modülünü seçerek «İdare/Disiplin Kurulu» modülüne giriş yapar.Burdan Teftiş Raporları linkine tıklanarak ilgili sayfa açılır.

122 3091 Sayılı Kanun Gereğince Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Kararları Özet Raporu 3091 Özet raporlarında Valilik-Kaymakamlık modülü kapsamında bağlı bulunduğunuz birime ait rapor istatistik veri bilgilerini görebilirsiniz örneğin 3091 de kaç adet başvuru karara bağlanmış,kaç adet karara tebligat gönderilmiş aynı taşınmaza ikinci kez tecavüz ile ilgili kaç adet başvuru yapılmış ve bu başvuruların kaç tanesi karara bağlanmış şeklinde ayrıntılı bilgi alabiliriz.

123 4483 Sayılı Kanun Gereğince Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanmasına İlişkin Kararlar Özet Raporu 4483 Özet raporlarında Valilik-Kaymakamlık modülü kapsamında bağlı bulunduğunuz birime ait rapor istatistik veri bilgilerini görebilirsiniz örneğin 4483 de kaç adet başvuru karara bağlanmış ,kaç adet soruşturma dosyası açılmış, kaç tanesine soruşturma izin durumu(verilmesine,verilmemesine) kararı verilmiş şeklinde ayrıntılı bilgi alabiliriz.

124 İdare Kurulu Kararları Özet Raporu
İdare Kurulu Kararları Özet Raporlarında Valilik-Kaymakamlık modülü kapsamında bağlı bulunduğunuz birime ait rapor istatistik veri bilgilerini görebilirsiniz örneğin İdare Kurulunda (1111 Askerlik kararları,3816 Yeşil kart,5510 Genel sağlık sigortası,5434 Muhtaçlık başvurusu,2022 Özürlü ve yaşlı maaşı ) ile alınan kararlar hakkında ayrıntılı bilgi alabiliriz.

125 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


"BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları