Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SINAV PLANINDA BULUNMASI GEREKEN BASAMAKLAR-1

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SINAV PLANINDA BULUNMASI GEREKEN BASAMAKLAR-1"— Sunum transkripti:

1 SINAV PLANINDA BULUNMASI GEREKEN BASAMAKLAR-1
1. Sınavın amacını belirleme Sınavlar genellikle; Öğrenciler arasında seçim yapmak için, Öğrencileri tanıma ve bir programa yerleştirmek için, Öğrencilerin öğrenme düzeyini ve öğrenme eksikliklerini belirlemek için, Öğrenci öğrenmelerine ilişkin sonuç belirlemek için yapılmaktadır. 2. Ölçülecek hedef davranışların belirlenmesi Sınavların amacı belirlendikten sonra ölçülecek hedef davranışlar belirlenmelidir. 3. Belirtke tablosunun hazırlanması Belirtke tablosu hazırlamak; Sorulacak soruların evrenini güçlü bir şekilde temsil edebilecek geçerli soruların belirlenmesine, Dersin içeriğinin hangi hedef-davranış alanlarına göre gerçekleştirilebileceğine bakılarak uygun soru geliştirilmesine, Hedeflere ilişkin kritik davranışlara yani bir hedef için ön-koşul niteliğinde olan ve olmazsa olmaz davranışlara göre soru hazırlanmasına olanak tanımaktadır.

2 SINAV PLANINDA BULUNMASI GEREKEN BASAMAKLAR-2
4. Soru sayısını belirleme Soru sayısının belirlenmesinde; Sınavın süresi, Soru tipi, Soruların güçlük derecesi, Öğrencilerin düzeyi ve Sınavın amacı göz önünde bulundurulmalıdır. 5. Soru tipini belirleme Soru tipinin belirlenmesinde ölçülmesi istenilen hedef davranışların alanı (bilişsel, duyuşsal ve psikomotor) ve konunun özelliği dikkate alınır. 6. Sınavın güçlük derecesini belirleme Öğrenme düzeyini ve başarıyı ölçmeyi hedefleyen bir sınavın güçlük derecesi orta düzey (0,50) olmalıdır. 7. Sınavın süresini belirleme Sınavın süresi belirlenirken; sınavın amacı, soru sayısı, zorluk düzeyi, soru tipi ve en önemlisi sınava giren öğrencilerden en zayıf olan öğrencinin durumu dikkate alınmalıdır. 8. Soruların yazımı Sorular açık ve anlaşılırlığı bozulmayacak ölçüde kısa yazılmalıdır. Ne beklendiği konusunda farklı anlamlar uyandıran bir soru, iyi bir soru değildir. 9. Puanlamanın nasıl olacağını belirleme Her sorunun önem düzeyine göre puan ağırlığının ve güvenirliğinin (hatalardan arınık olması) belirlenmesidir.

3 BİREY HAKKINDA BİLGİ TOPLAMA YOLLARI
Testler Test dışı teknikler Tipik davranış testleri Kişilik testleri İlgi ölçekleri Tutum ölçekleri Maksimum yeterlilik testleri Yetenek testleri Genel yetenek testleri Özel yetenek testleri Başarı testleri Standart testler Öğretmen yapımı testler Gözlem Soruşturma (Biyografi) Bireyin kendisi hakkında bilgi vermesi (Otobiyografi)

4 TESTLERİN SINIFLANDIRILMASI
Uygulama zamanının uzunluğuna göre Hız testleri Güç testleri Hazırlanma biçimine göre Öğretmen yapımı testler Standart testler Öğrencilerin cevap verme şekline göre Yazmayı gerektiren testler Seçmeyi Sözlü ifadeyi Puanlama biçimine göre Objektif testler Subjektif

5 UYGULAMA ZAMANININ UZUNLUĞUNA GÖRE TESTLER
1. Hız testleri Hız testlerinde cevaplayıcılara tanınan süre sınırlıdır. Bu testlerde yer alan sorular bütün öğrencilerin rahatlıkla cevaplayacakları kolaylıktadır. Eğer zaman sınırlı tutulmazsa bütün öğrenciler soruları çözebilirler. Zamanı iyi kullanabilen ve test çözme becerisi yüksek kişiler hız testlerinde daha başarılı olurlar. Örneğin; LES, Özel yetenek sınavları (Resim, Müzik, Beden Eğitimi vb.) 2. Güç testleri Öğrencilerin başarı düzeylerini belirlemek için kullanılan testlerdir. Bu tür testlerde verilen zaman, soruların cevaplanmasına yetecek kadardır. Bu testler, çalışan ve çalışmayan öğrencileri ayırt etmek için tercih edilirler. Bu testlerde yer alan soruların güçlük düzeyi yüksektir. Öğrencilere uzun zaman verilse bile, sorular konuya çalışmayan öğrenciler tarafından cevaplanamaz. Örneğin; ÖSS, ÜDS, TUS, LGS gibi.

6 HAZIRLANMA BİÇİMİNE GÖRE TESTLER
1. Öğretmen yapımı testler Bir öğretmenin özel amacına yönelik olarak öğrencilerin başarı düzeylerini ölçmek için geliştirdiği testlerdir. Bu testler, öğretmenin uyguladığı öğretim yöntem ve tekniklerin etkililiğini ortaya çıkarabilir. Çoğunlukla tek bir gruba uygulanan ve bir defa kullanılan testlerdir. Soru sayıları azdır ve uygulanan öğrenci grubu küçüktür. Bu testlerin geçerlik ve güvenirliği genellikle düşüktür. Her türlü soru tipi kullanılabilir. Bu testlerin sonuçlarıyla ileri istatistiksel analizler uygulanamaz. Örneğin; Vize ve final sınavları, quizler (kısa sınav), Öğretmenin hazırladığı test. 2. Standart testler Bir komisyon veya uzmanlarca hazırlanan ve geniş öğrenci gruplarına uygulanmak üzere geliştirilen testlerdir. Standart testlerin geliştirilmesi için iyi bir alt yapıya ve uzun zamana ihtiyaç vardır. Toplanan verilerle birçok ileri istatistiksel analiz yapılması mümkündür. Bu testlerle toplanan veriler, öğretmen testlerinden toplanan verilere göre daha güvenilir ve geçerlidirler. Bu testlerde en fazla çoktan seçmeli soru tipi tercih edilir. Örneğin; ÖSS, KPSS, KBYS, LES, TUS, KPDS, LGS vb.

7 ÖĞRENCİLERİN CEVAP VERME ŞEKLİNE GÖRE TESTLER
1. Yazmayı gerektiren testler Öğrencilerin soruların cevaplarını belirli bir süre içinde bağımsız olarak düşünmeleri ve yazmalarını gerektiren testlerdir. Eğitim sistemi içinde çoktan seçmeli testlerle birlikte en fazla kullanılan yoklama türüdür. Yazmayı gerektiren testlerin geçerliği, güvenirliği ve puanlama güvenirliği düşüktür. 2. Seçmeyi gerektiren testler Öğrencilerin verilen bir grup seçenekten doğru olanını seçtiği ve işaretlediği testlerdir. Bu testlerin geçerliği ve güvenirliği yüksektir. 3. Sözlü ifadeyi gerektiren testler Bu sınav türünde öğrenci bir ders veya konuyla ilgili kendisine sözlü olarak yöneltilen soruya öğretmeni veya ilgili komisyon karşısında sözlü olarak cevap verir. Öğrencinin sorulan soruya cevabı ile birlikte; hareket ve mimikleri, dış görünüşleri gibi özellikleri puanlamaya katılabilmektedir. Yazılı ölçme araçları ile ölçülemeyecek bazı durumlar için sözlü sınavların uygulanması daha uygundur. Örneğin; turist rehberliği yapacak birinin dil becerisi sözlü sınavla ölçülebilir. Yabancı dil hazırlık sınıfında okuyan öğrencilerin dönem sonundaki dil becerileri sözlü olarak da ölçülebilir.

8 PUANLAMA BİÇİMİNE GÖRE TESTLER
1. Objektif testler Puanlamasının, puanlayıcıya göre değişmediği, puanlayıcının görüş ve duygularının puanlamayı etkilemediği testlerdir. Birden fazla puanlayıcı testi puanladığında aynı ya da benzer sonuçlar alınır. Örneğin; çoktan seçmeli test, doğru-yanlış testi. 2. Subjektif testler Puanlamasının, puanlayıcıya göre değiştiği, puanlayıcının görüş ve duygularının puanlamayı etkilediği testlerdir. Örneğin; yazılı yoklama, sözlü yoklama.

9 ÖĞRETMEN YAPIMI TESTLERLE-STANDART TESTLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
Karşılaştırılan Boyut Öğretmen Yapımı Testler Standart Testler Testin amacı Bir sınıf ya da okuldaki öğretim sonuçlarını ölçmek. Ülke genelinde ya da belli bir bölgedeki öğretimin etkililiğini ölçmek. Testin içeriği Sınıf öğretmeninin belirlediği öğretim hedeflerine göre belirlenir. Ders kitapları ve ders programlarının incelenip analiz edilmesiyle belirlenir. Kullanılan soru tipi Objektif ve subjektif soru türleri. Objektif soru türleri. Soruların hazırlayıcısı Sınıf öğretmeni ya da okuldaki bir öğretmenler grubu. Konu alanı uzmanları, öğretmenler ve ölçme uzmanları. Madde analizi Genellikle hiç yapılmaz. Test maddeleri son testin uygulanacağı grubun benzeri bir gruba uygulanır ve her bir maddenin güçlük derecesi (pj) ve ayırt etme gücü (D) hesaplanır. Testin son formuna girecek maddelerin seçimi, bu bilgiler üzerinde temellenir. Standartlaştırma ve normlar Standartlaştırılmaya gidilmez. Norm çıkarılmaz. Sınıfın ortalama başarısı hesaplanabilir. Test uygulanacağı grubu (evren) temsil eden bir örneklem grubuna uygulanır. Ortalama, yüzdelik sırası gibi bazı tipik puanlar hesaplanır. Form sayısı Genellikle bir tanedir. Genellikle iki ya da daha çok paralel (eşdeğer) takım hazırlanır. Testin dışında yardımcı materyal Genellikle bir açıklama ve puanlama anahtarı vardır. Testin amacı, uygulanması, puanlanması için gerekli yönergeyi, geçerlik ve güvenirliğini sonuçların yorumlanış ve kullanılışlarını gösteren bir el kitabı vardır.

10 ÖĞRENCİLERİN ÖZELLİKLERİNİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMLARI
Psikometrik Yaklaşım Öğrencinin özelliklere sahip olma dereceleri sayılarla ifade edilir. Standart testler kullanılır. Değerlendirme objektiftir. Bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez gibi bilişsel becerilerin ölçülmesinde kullanılır. Sonuç ağırlıklıdır. İzlenimci Yaklaşım Öğrencilerin özelliklere sahip olma dereceleri betimlenerek ifade edilir. Nitel ölçme araçları (gözlem gibi) kullanılır. Değerlendirme subjektiftir. Üst düzey zihinsel becerilerin (sentez, değerlendirme) ölçülmesinde kullanılır. Süreç ağırlıklıdır. Uzlaştırıcı (Eklektik-Seçmeci) Yaklaşım Klasik ölçme değerlendirme yaklaşımlarına alternatif olarak geliştirilmiştir. Bu yaklaşım hem üst düzey zihinsel becerilerin ölçülmesi hem de bunların objektif olarak puanlanmasını sağlayan çağdaş bir ölçme yaklaşımı olarak görülmektedir. Öğrencilerin yıl içerisinde gerçekleştirdiği etkinliklere göre ölçüldüğü portfolyo (öğrenci gelişim dosyası) uygulamaları (tümel değerlendirme yöntemi) bu yaklaşımın en önemli tekniğidir.

11 Eğitim-Öğretim Sürecinde Portfolyoların Kullanılma Amacı ve Temel İlkeleri
Öğrencilerin gelişim sürecini izlemek, Öğrencilerin öğrenmelerini süreç içinde ve düzenli izlemek, Öğrencileri ilgi alanları ve yetenekleri açısından tanımak ve öğrencilerin etkinlikte bulunmalarını sağlamak, Öğrencide, öğrenme sorumluluğunu ve öz-disiplini geliştirmek, Öğrencinin öğretim programı dışındaki etkinliklerini de kapsayan çok yönlü gelişimi hakkında bilgi vermek, Öğrencilerin ilgi alanlarını ve yeteneklerini belirleme ve geliştirme, Öğrencinin öğrenme süreci içerisindeki performansını izleme, Öğrencilerin ekiple çalışma yeteneklerini geliştirmek, Öğretimi öğrenen merkezli duruma getirmek, Öğrencide sorumluluk duygusu geliştirmek,

12 Rubric Puanlama (Puanlama Yönergesi-Puanlama Anahtarı)
Değerlendirmeye hem öğrenci hem de öğretmen katılımı vardır. Öğretmenin değerlendirmede kullanacağı ölçütler belirlenmiştir. Öğrenci değerlendirme ölçütlerini bilir ve etkinliklerini buna göre düzenler. Öğrenci nasıl değerlendirildiğini görür (Değerlendirmede şeffaflık). Değerlendirme sürece ve sonuca yayılmıştır. Rubric Analitik Rubric (Süreçle ilgilidir) Holistik Rubric (Sonuçla ilgilidir)

13 Ölçme Aracına Soru Hazırlarken Dikkat Edilecek Noktalar
Sorular net, açık ve anlaşılır olmalıdır. Soru hazırlamada belirtke tablosu kullanılmalıdır. Her hedef davranışı temsil eden sorulardan oluşan soru bankası kurulmalıdır. Bir maddeyle birden fazla bilgi yoklanmamalıdır. Madde cümlesi bir kaynaktan (kitaptan ya da derste anlatıldığı gibi) olduğu gibi alınmamalıdır. Maddeler her sınavda değiştirilmeli, aynı sorular sorulmamalıdır. Maddelerde ipucu bulunmamalıdır. Puanlamanın objektifliği sağlanmalıdır. Soru sayısı sınavın amacına göre yeterli sayıda olmalıdır. Sınav süresi yeterli olmalıdır. Sorular öğrencinin gelişimini ve öğrenme düzeyini belirleyecek şekilde seviyelerine uygun ve uygun dönütlerin verileceği düzeyde olmalıdır.

14 ÖLÇME ARAÇLARININ (SINAV) TÜRLERİ
Yazılı Sınavlar Kısa Cevaplı (Boşluk Doldurmalı) Sınavlar Doğru-Yanlış Türü Sınavlar Çoktan Seçmeli Sınavlar Sözlü Sınavlar Eşleştirme Sınavları

15 Yazılı Sınavlarında Dikkat Edilecek Noktalar
Kısa Cevaplı Sınavlar Doğru-Yanlış Türü Sınavlar Çoktan Seçmeli Sınavlar Sözlü Sınavlar Eşleştirme Sınavları Yazılı Sınavlarında Dikkat Edilecek Noktalar Çok genel sorular sorulmamalı, Sorular çok, cevaplar kısa olmalı, Öğrencilerin farklı bilgilere sahip olduğu düşünülerek seçmeli sorulara yer verilmeli, Sorular açık ve anlaşılır olmalı, yoruma açık olmamalı, Puanlama anahtarı hazırlanarak, her sorunun kaç puan olduğu belirtilmeli, Üst düzeyde bilgi gerektiren sorulara yüksek puan verilmeli, Öğretmenin cevap anahtarında olmayan orijinal cevaplara puan verilmeli, Öğrenci bir sorunun cevabını, bir başka sorunun cevabı içinde veriyorsa puan kırılmalı, Dersin amaçları içinde olmadığı sürece imla, yazı güzelliği gibi durumlara puan verilmemeli Yazılı kağıdı okunurken, öğrencinin isminin olduğu bölüm kapatılmalı, yani objektif olunmalı, En uygun okuma şekli olarak bütün kağıtlardaki aynı sorular okunmalıdır.

16 Yazılı Yoklamanın Yararlı Yönleri
Yazılı Sınavlar Kısa Cevaplı Sınavlar Doğru-Yanlış Türü Sınavlar Çoktan Seçmeli Sınavlar Sözlü Sınavlar Eşleştirme Sınavları Yazılı Yoklamanın Yararlı Yönleri Öğrencilerin, analiz, sentez ve değerlendirme düzeyindeki bilgilerini ölçmek için uygun bir sınavdır. Öğrencilerin, konuyu derinlemesine kavrayıp kavramadıklarını öğrenmek için uygundur. Öğrencilerin yanlış bilgileri kolayca tespit edilir. Soruların hazırlanması ve uygulanması fazla zaman almaz. Yazılı Yoklamanın Sınırlı Yönleri Soruların okunması ve puanlaması için uzun zamana ihtiyaç vardır. Puanlamada, objektif olmak oldukça güçtür. Cevabın sınırlarını belirlemek kolay değildir. Yoruma açık sorularda öğrenciler düşüncelerini yazacaklarından gerçekten fazla şişmiş bilgi olabilir. Soru sayısı çok tutulduğunda çok zaman alırken, az tutulduğunda güvenirliği ve geçerliği düşürür.

17 Soruların cevaplarının bir cümleyi geçmemesi gerekir.
Yazılı Sınavlar Kısa Cevaplı Sınavlar Doğru-Yanlış Türü Sınavlar Çoktan Seçmeli Sınavlar Sözlü Sınavlar Eşleştirme Sınavları Kısa cevaplı (Boşluk Doldurmalı) Sınavlarda Dikkat Edilecek Noktalar Soruların cevaplarının bir cümleyi geçmemesi gerekir. Tek doğru cevabı olan sorular sorulmalıdır. Yorum sorusu sorulmamalıdır. Sorunun içinde cevabın ipuçları yer almamalıdır. Cevapların cümlenin sonunda olması tercih edilmelidir. Bir soruda birden fazla bilgi yoklanmamalıdır.

18 Kısa Cevaplı Sınavların Yararlı Yönleri
Yazılı Sınavlar Kısa Cevaplı Sınavlar Doğru-Yanlış Türü Sınavlar Çoktan Seçmeli Sınavlar Sözlü Sınavlar Eşleştirme Sınavları Kısa Cevaplı Sınavların Yararlı Yönleri Cevaplar kısa olduğundan çok soru sorularak fazla bilgi yoklama imkanı vardır. Bu da sınavın kapsam geçerliliğini yükseltir. Puanlama yazılı sınava oranla daha objektiftir. İmla, yazı güzelliği gibi etkenlerin puanlamaya katılmasını engeller Cevaplamada şans faktörü yok denilecek kadar azdır. Kısa Cevaplı Sınavların Sınırlı Yönleri Deneyimi olmayan kişiler için bu tür soruları hazırlamak zordur. Bu tür sınavlarda üst düzey (uygulama-analiz-sentez-değerlendirme) bilgileri ölçmek güçtür. Soruların güçlük düzeylerini ayarlamak zaman alır. Cevaplar ayrıntı gerektirmediğinden öğrenciler yüksek not alabilirler.

19 Doğru-Yanlış Türü Sınavlarda Dikkat Edilecek Noktalar
Yazılı Sınavlar Kısa Cevaplı Sınavlar Doğru-Yanlış Türü Sınavlar Çoktan Seçmeli Sınavlar Sözlü Sınavlar Eşleştirme Sınavları Doğru-Yanlış Türü Sınavlarda Dikkat Edilecek Noktalar Bu tür testlerde cümle (soru) sayısı en az 50 olmalıdır. Soruların % 50'si doğru, % 50'si yanlış olarak hazırlanmalıdır. Doğru ve yanlış cümleler belli bir simetrikle dizilmemelidir. Yani peş peşe doğru veya yanlış gelmemelidir. Örneğin; 2 doğru 3 yanlış, 3 doğru 2 yanlış gibi olmalıdır. Sorular dilbilgisi yönünden doğru olmalıdır. Bir (1) yanlışın bir (1) doğruyu götürdüğü söylenmelidir. Sorular ayrıntılı bilgi yerine kesin bilgi içermelidir. Sorular kısa olmalıdır. Sorularda olumsuz ifade kullanılmamasına özen gösterilmelidir. Sorular birbirinin cevabını verir nitelikte olmamalıdır. Testin başına mutlaka bir açıklama ve örnek konulmalıdır. Öğrencilerden cevabından emin oldukları soruları cevaplamaları istenmelidir.

20 Doğru-Yanlış Türü Sınavların Yararlı Yönleri
Yazılı Sınavlar Kısa Cevaplı Sınavlar Doğru-Yanlış Türü Sınavlar Çoktan Seçmeli Sınavlar Sözlü Sınavlar Eşleştirme Sınavları Doğru-Yanlış Türü Sınavların Yararlı Yönleri Hazırlanması ve planlanması kolaydır. Puanlaması kolay ve objektiftir. Öğrencinin cevaplaması kolaydır. Öğrencilerin istenen cevabı verme ihtimali yüksektir. Doğru-Yanlış Türü Sınavların Sınırlı Yönleri Üst düzey bilgiler yoklanamaz. Bilgi ve kavrama basamağındaki bilgileri ölçer. En az 50 sorudan oluştuğu için hazırlanması fazla zaman alır.

21 Çoktan Seçmeli Sınavlarda Dikkat Edilecek Noktalar
Yazılı Sınavlar Kısa Cevaplı Sınavlar Doğru-Yanlış Türü Sınavlar Çoktan Seçmeli Sınavlar Sözlü Sınavlar Eşleştirme Sınavları Çoktan Seçmeli Sınavlarda Dikkat Edilecek Noktalar Soru kökünün ve muhtemel cevapların açık kesin bilgiler içermesi gerekir. Soru kökünün ve seçeneklerin dilbilgisine ve imla kurallarına uygun olması gerekir. Seçeneklerden sadece bir tanesinin doğru olması gerekir. Soru kökünün olumsuz olması anlama güçlüğü yaratacağından fazla kullanılmamalıdır. Mutlaka kullanılması gerekiyorsa altının çizilmesi gerekir. Cevap sorunun içinde ima edilmemelidir. Her sorunun seçenek sayısı eşit olmalıdır. Hepsi-Hiçbiri gibi seçenekler çoğunlukla tercih edilmemelidir. Rakam kullanılan seçenekler büyükten küçüğe veya tersi sıralı bir şekilde verilmelidir. Soru kağıtları A-B-C gibi gruplara ayrılarak öğrencilerin kopya çekmesi engellenmelidir. Cevaplar soru kağıdı üzerine değil, cevap formuna işaretlenmelidir. Düzeltme formülü uygulanarak şans faktörü azaltılmalıdır.

22 Çoktan Seçmeli Sınavların Yararlı Yönleri
Yazılı Sınavlar Kısa Cevaplı Sınavlar Doğru-Yanlış Türü Sınavlar Çoktan Seçmeli Sınavlar Sözlü Sınavlar Eşleştirme Sınavları Çoktan Seçmeli Sınavların Yararlı Yönleri Değerlendirilmesi en objektif sınav türüdür. Cevaplama ve puanlama süresi kısa olduğundan avantajlıdır. Her türlü bilgiyi ölçer (bilgi-kavrama- uygulama-analiz-sentez değerlendirme) Çok sorudan oluştuğu için kapsamı geniş, geçerliliği ve güvenirliliği yüksek bir sınavdır. Bu sınav türünde elde edilen verilerle birçok istatistiksel işlem yapılabilir. İlköğretimden üniversiteye kadar tüm öğretim kademelerinde kullanılır. Çoktan Seçmeli Sınavların Sınırlı Yönleri Hazırlanması zordur ve uzun zaman alır. Soruların güçlük derecesini hazırlamak uzmanlık gerektirir. Soruların farklı gruplar halinde hazırlanmaması durumunda kopya çekme ihtimali vardır. Öğrencilerin kendi yorumlarını katması için uygun değildir.

23 Sözlü Sınavlarda Dikkat Edilecek Noktalar
Yazılı Sınavlar Kısa Cevaplı Sınavlar Doğru-Yanlış Türü Sınavlar Çoktan Seçmeli Sınavlar Sözlü Sınavlar Eşleştirme Sınavları Sözlü Sınavlarda Dikkat Edilecek Noktalar Sözlü sınav yapılmadan önce sorular hazırlanmalıdır. Sözlü sınavda her öğrenciye aynı soru sorulmamalıdır. Sözlü sınava katılacak öğrenci birden fazla ise aynı düzeyde sorular hazırlanmalıdır. Sınav yapacak öğretmenin, sınava girecek öğrenci ile aynı ortamda olması gerekir. Sınav tek kişiye yapılacaksa öğrencinin ne tür alt yapı bilgisine sahip olduğu bilinmelidir. Sınavda sorulacak soruların cevapları önceden listelenmeli, muhtemel cevaplar çıkartılarak, kaç puan verileceği önceden tespit edilmelidir. Öğretmen sıcaklık-ışık gibi fiziksel özelliklere dikkat etmelidir. Soruyu sormadan önce öğrencilerin psikolojik olarak rahatlayacağı ortam hazırlanmalıdır. Sorulan soruyu cevaplamaları için öğrencilerin düşünmelerine fırsat verilmelidir. Öğrencilere kitaptaki ifadeleri ezbere söyleyeceği türden sorular sorulmamalıdır. Daha çok analiz-sentez-değerlendirme basamağında sorular sorulmalıdır. Öğrencilerin dünya görüşünü, özel yaşamını ön plana çıkaracak sorulardan kaçınılmalıdır.

24 Sözlü Sınavların Yararlı Yönleri
Yazılı Sınavlar Kısa Cevaplı Sınavlar Doğru-Yanlış Türü Sınavlar Çoktan Seçmeli Sınavlar Sözlü Sınavlar Eşleştirme Sınavları Sözlü Sınavların Yararlı Yönleri Öğrencilerin kısa sürede cevap vermesi gerektiğinden hazırcevaplığı ve yaratıcılığı ön plana çıkarır. Öğretmen deneyimli ise soru hazırlamada ve puanlamada fazla zaman harcamaz. Küçük yaştaki öğrencilerin yazı yazma becerileri tam olarak gelişmediğinden sözlü sınavlar yapmak daha uygundur. Öğrencilerin bilgi ve kavram yanlışlığını anında belirleme imkanının olduğu tek sınavdır. Sözlü Sınavların Sınırlı Yönleri Az soru sorulduğunda sınavın geçerliliği düşüktür. Her öğrenciye aynı seviyede soru hazırlamak güçtür. Çekingen ve içine kapanık öğrenciler gerçek bilgilerini yansıtmayabilirler. Sözlü cevap verildiğinden cevabı kontrol etme imkanı yoktur. Öğrencilerin kılık-kıyafet ve sözel becerisi işe karışabilir. Öğretmen buna dikkat etmelidir. Puanlara hata karıştığı için güvenirliği ve geçerliği düşüktür.

25 Eşleştirme Sınavlarında Dikkat Edilecek Noktalar
Yazılı Sınavlar Kısa Cevaplı Sınavlar Doğru-Yanlış Türü Sınavlar Çoktan Seçmeli Sınavlar Sözlü Sınavlar Eşleştirme Sınavları Eşleştirme Sınavlarında Dikkat Edilecek Noktalar İfadelerin ve cevapların açık anlaşılır ve kesin bilgiyi yoklayıcı özellikte olması gerekir. İfadelerin ve cevaplardan birinin diğerinden fazla olması gerekir. Bir eşleştirmeli maddeler grubundaki madde sayısı en az 6 en çok 15 olmalıdır. Bir eşleştirme takımındaki ifadelerin ve cevapların eşit olmaması gerekir. İfadeler (öncüller) uzun, cevaplar kısa olmalıdır. İfadeler (öncüller) sayfanın sol tarafında, cevaplar sağ tarafında olmalıdır. Her iki sütunda yer alan ifade ve cevapların aynı konuya ait olmasına dikkat edilmelidir. Puanlamanın kolay olması açısından cevap boşlukları ifadelerin (öncüllerin) solunda yer almalıdır. Bir eşleştirme takımını oluşturan maddelerin hepsi aynı sayfada bulunmalıdır. İfadelerin (öncüllerin) ve cevapların işaretlerin farklı hazırlanması gerekir. Yönergede eşleştirmenin neye göre yapılacağı, cevapların nasıl işaretleneceği açık ve anlaşılır bir dille belirtilmelidir. Rakam, harf ve tarihler sıralı bir şekilde yerleştirilmelidir.

26 Eşleştirme Sınavlarının Yararlı Yönleri
Yazılı Sınavlar Kısa Cevaplı Sınavlar Doğru-Yanlış Türü Sınavlar Çoktan Seçmeli Sınavlar Sözlü Sınavlar Eşleştirme Sınavları Eşleştirme Sınavlarının Yararlı Yönleri Ölçme ve puanlama işlemi kolaydır. Fazla zaman almaz Seçenek sayısı fazla olduğundan şans faktörü azdır. Öğrencilerin üst düzey bilgilerini yoklamaya uygundur. Konu hakkında bilgisi olan öğretmenler için soruların hazırlanması kolaydır. Eşleştirme Sınavlarının Sınırlı Yönleri Deneyimsiz kişiler için soruların hazırlanması zordur ve zaman alır. Bu testi her konuya uyarlamak mümkün değildir. Soruların güçlük düzeyini belirlemek zordur.

27 Yazılı Sınavlar Kısa Cevaplı Sınavlar Doğru-Yanlış Türü Sınavlar Çoktan Seçmeli Sınavlar Sözlü Sınavlar Eşleştirme Sınavları Yanda verilen eğitim-öğretim programının öğelerini ilgili soru cümlesiyle eşleştiriniz? Öncül: Bir çıkarımda sonuçtan önce gelen önermeleri ifade etmek için kullanılan sözcük. İfadeler (Öncüller) Cevaplar (C) 1. Hedef A) Ne? (A) 2. İçerik B) Nasıl? (B) 3. Yöntem C) Niçin? (D) 4. Değerlendirme D) Ne kadar? E) Ne zaman? F) Nerede?


"SINAV PLANINDA BULUNMASI GEREKEN BASAMAKLAR-1" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları