Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAMU HİZMET ENVANTERİ VE HİZMET STANDARTLARI TABLOLARININ DOLDURULMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAMU HİZMET ENVANTERİ VE HİZMET STANDARTLARI TABLOLARININ DOLDURULMASI"— Sunum transkripti:

1 KAMU HİZMET ENVANTERİ VE HİZMET STANDARTLARI TABLOLARININ DOLDURULMASI

2 Resmi Gazetenin tarih ve sayısında yayınlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik ile etkin, verimli, hesap verebilir, vatandaş beyanına güvenen ve şeffaf bir kamu yönetimi oluşturulması hedeflenmiştir. Bu amaçla kamu hizmetlerinin hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük maliyetli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak üzere, idarelerin uyması gereken usul ve esaslar bu yönetmelikle düzenlenmiştir.

3 Yönetmeliğin hizmet standartlarını oluşturma başlıklı 5/2 maddesinde; özetle harcama birimlerinin kamu hizmetlerinin envanterini oluşturarak kurumsal internet sayfasında ve e- devlet kapısında en güncel şekli ile yayınlayacakları belirtilmektedir. Aynı yönetmeliğin hizmet standartları tablosunda; hizmetin adı, başvuruda istenen belgeler, hizmetin ne kadar sürede tamamlanacağı ve şikâyet mercilerine ilişkin bilgilerin yer alacağı belirtilmektedir. Bu tablonun hazırlanması ile birimin toplam iş yükü ortaya çıkacaktır.

4 Tablonun Genel Görünümü
T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU Ek-1 SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER ÖZELSEKTÖR V.B. BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER İLK BAŞVURU MAKAMI PARAF LİSTESİ KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALAR KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ YILLIK İŞLEM SAYISI 1 B302DİC 04005 Faaliyet Raporları Fakültenin eğitim-öğretime yılına ilişkin faaliyetlerinin raporlanması. Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik ve Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu. Öğrenci, Akademik ve İdari Personel. Rektörlük, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı izleyen mali yılın en geç Mart ayı sonuna kadar izleyen mali yılın Mart ayı içinde (20 gün) sunuluyor.

5 TABLOLARIN DOLDURULUŞU
Sıra No: Bu kısma biriminizde yürütülen hizmetlere 1’den başlayarak sıra numarası verilecektir. Kurum Kodu: Bu bölüme; “3/8/1991 tarihli ve 1991/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile oluşturulan, kamu kurum ve kuruluşlarının Devlet Teşkilatı Veri tabanında yer alan 14 haneli kodu yazılacaktır. Kodlar arasında hiçbir noktalama işareti veya boşluk bulunmayacaktır.” Örnek: B302DİC

6 Kodlar arasında hiçbir noktalama işareti veya boşluk bulunmayacaktır.
3. Standart Dosya Planı Kodu: Bu bölüme “24/3/2005 tarihli ve 2005/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile oluşturulması öngörülen standart dosya planındaki kodlar yazılacaktır. 3 haneli ana dosya kodu ile alt düzey kodların tamamı kullanılarak 9 haneye tamamlanacaktır. Kullanılmayan alt düzey kodlar için 0 yazılacaktır. Kodlar arasında hiçbir noktalama işareti veya boşluk bulunmayacaktır. Örnek: Akademik Personel Bilgileri

7 4. Hizmetin Adı: Bu bölüme idarenin yürüttüğü bütün hizmetler açık ve anlaşılır şekilde yazılacaktır. Örnek: Görev Süresi Uzatma, Staj İşlemleri, Ders Kayıtlarının yapılması vb.

8 5. Hizmetin Tanımı: Burada hizmetin kısa bir tanımı yapılacaktır
5. Hizmetin Tanımı: Burada hizmetin kısa bir tanımı yapılacaktır. Örnek: İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması

9 6. Hizmetin Dayanağı Mevzuatın Adı ve Madde Numarası: Buraya Kamu Hizmet Envanteri Tablosunun Doldurulmasında Dikkat Edilecek Hususlarda belirtildiği gibi harcama biriminde yürütülen hizmete dayanak teşkil kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, Bakanlar Kurulu kararı, genelge, tebliğ ve benzeri düzenlemelerin adı ve ilgili madde numarası açıkça yazılacaktır. Örnek: 2547 sayılı kanunun 13/b-4 maddesi.

10 7. Hizmetten Yararlananlar: Kurumun sunduğu hizmetten yararlananlar yazılacaktır. Örnek: Öğrenciler, Vatandaş, sivil toplum kuruluşu, özel sektör veya kamu kurumları

11 8. Hizmeti Sunmakla Görevli/Yetkili Kurumların/Birimlerin Adı: Söz konusu hizmeti sunmakla görevli, yetkili veya sorumlu idarenin adı yazılacaktır. Örnek: HİZMET SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARELER DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) Buraya Harcama Birimi Adı Yazılacaktır ( Örnek: Personel Daire Başkanlığı) Yok   Yok  Yok  

12 9. Başvuruda İstenen Belgeler: Başvurulu hizmetler için başvuruda istenen belgeler ve bunların dayandığı mevzuatın adı ve ilgili madde numarası açıkça yazılacaktır. Hizmet başvurulu olmayıp kurumca resen sunuluyor ise (-) işareti konularak boş bırakılacaktır. Örnek: Dilekçe, pasaport formu gibi.

13 10. İlk Başvuru Makamı: Başvurulu hizmetlerde hizmet talebinde bulunanın ilk müracaatını nereye ve hangi makama yapması gerektiği, mevzuat adı ve ilgili madde numarası ile birlikte açıkça yazılacaktır. Hizmet, başvurulu bir hizmet değil ise (-) işareti konularak boş bırakılacaktır. Hizmetten yararlananların başvurularını en doğru şekilde yapabilmeleri için bu husus önemlidir. Örnek: Kayıt danışmanı, Fakülte Dekanı gibi.

14 11. Paraf Listesi: Başvurulu hizmetlerde, başvuruyu alandan nihaî onayı veren kişiye kadar paraf listesinde yer alan bütün unvanlar sıralı olarak yazılacaktır. Hizmet, başvurulu bir hizmet olmayıp resen verilen bir hizmet ise, işlemi ilk başlatandan nihaî onayı veren kişiye kadar paraf listesinde yer alan bütün unvanlar sıralı olarak yazılacaktır. Yazım Şekli: Yazılacak yazılarda paraf listesi aşağıdaki şekilde olacaktır. Örnek: Memur Şef Dekana gidecek yazılardaki paraf listesi bu şekilde Fakülte Sek yazılacaktır Şef Şube Müdürü Daire Başkanı Rektöre gidecek yazılardaki paraf listesi bu Genel Sekreter şekilde yazılacaktır. Rektör Yardımcısı

15 12. Kurumun Varsa Yapması Gereken İç Yazışmalar: Hizmetin sunum sürecinde yapılması gereken kurum içi yazışmaların hangi birimle, ne amaçla yapıldığı, mevzuat dayanağı ve ilgili madde numarası açıkça yazılacaktır. Rektörlüğün harcama birimleri yaptığı yazışmalar ile harcama birimlerinin kendi aralarında yaptığı yazışmalar iç yazışma olarak değerlendirilecektir. Örnek: Öğrencilerin burs ve kredi işlemleri, satın alma işlemleri ile yapılan yazışmalar.

16 13. Kurumun Varsa Yapması Gereken Dış Yazışmalar:
Diğer kurumlar ile koordinasyon sağlamak ya da görüş, onay, bilgi, belge istemek için yapılan yazışmalar dış yazışmadır. Rektörlüğün ve harcama birimlerinin üniversite dışındaki kurumlarla yaptığı yazışmalar dış yazışma olarak değerlendirilecektir. Örnek: Rektörlük tarafından Yükseköğretim Kurumuna talep yazısı

17 14. Mevzuatta Belirtilen Hizmetin Tamamlanma Süresi: Kamu hizmetlerinin sunumunun önemli noktalarından biri hizmetin mümkün olan en kısa sürede yapılmasıdır. Bu nedenle bu kısma hizmetin tamamlanma süresinin yazılması büyük önem arz etmektedir. Hizmetin tamamlanma süresi yazılırken hizmetin başvurulu hizmet olup olmadığına bakılmadan tüm hizmetler için süre belirtilecektir. Örnek: İzleyen mali yılın en geç Mart ayı sonuna kadar, İlgili kurum ve burs veren sivil toplum kuruluşun belirlediği süre, Akademik takvimle belirlenen süre gibi.

18 15. Hizmetin Ortalama Tamamlanma Süresi: Mevzuatta başka bir süre belirtilmiş olsa bile hizmetin fiili olarak ortalama ne kadar sürede tamamlandığı yazılacaktır Örnek: 3 iş günü, 1 Hafta, 1 Ay, 1 Akademik yıl gibi.

19 16. Yıllık İşlem Sayısı: Hizmetinin yılda kaç defa sunulduğu yazılacaktır. Örnek: 640 adet

20 17. Hizmetin Elektronik Olarak Sunulup Sunulmadığı: Hizmet elektronik olarak sunuluyor ise ilgili internet sayfasının adresi, sunulmuyor ise “Sunulmuyor” ifadesi yazılacaktır. Örnek:1. Ya da Örnek:2. Sunulmuyor.

21 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSUNA İLŞKİN AÇIKLAMALAR (EK 2)

22 Tablonun Biçimi İle İlgili Hususlar (EK 2)
Kamu Hizmet Standartları Tablosu doldurulurken aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir. Tabloda yazı tipi (Arial), karakter boyutu (en az 14 karakter), sütun genişlikleri, yazı hizalamaları vb. hususların dikkatle incelenmesi tablolarda standardın sağlanması açısından büyük önem arz etmektedir. Ayrıca birimler hizmet standartlarına ilişkin bu tablolarını vatandaşların kolayca görebileceği panolarda, kurumsal internet sayfalarında ve e-devlet kapısında duyuracaklardır.

23 HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
ÖRNEK KÂĞIT BOYUTU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) A3 için 1 cm 6,5 cm 25,5 cm 5,5 cm

24 Tablonun İçeriği İle İlgili Hususlar (EK 2)
Başlık: Kamu hizmetini doğrudan sunan “ İdarenin Adı ” ve “Hizmet Standartları” ifadesi yazılacaktır. Örnek: DİCLE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

25 Hizmetin Adı: Bu sütuna idarenin gerçek veya tüzel kişilere (vatandaş, şirketler, sivil toplum kuruluşları vb.) yönelik, başvuru üzerine yaptığı bütün hizmetler yazılacaktır. Örnek: Pasaport evrakları, Öğrenci belgesi verilmesi, Diploma verilmesi vb.

26 İstenen Belgeler Hizmetin Adı: Ders Muafiyeti İstenen Belgeler:
Bu sütuna harcama birimleri tarafından hizmetin sunumu için gerçek veya tüzel kişilerden istenen belgeler tam olarak yazılacaktır. Hizmetin Adı: Ders Muafiyeti İstenen Belgeler: Dilekçe Not Durum Belgesi İlişiği kesilen okula ait onaylı ders içeriği

27 Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç)
Bu sütunda harcama birimleri hizmeti ne kadar sürede bitirmeyi taahhüt ettiklerini belirtileceklerdir. Bu süre harcama birimlerinin taahhüdüdür. Harcama birimleri, hizmeti mevzuatta belirtilen süreden önce bitirebileceğini taahhüt ediyorsa, bu süreyi yazacaktır. Süre olarak, dakika, saat, iş günü veya ay, tam sayı olarak yazılacaktır . Örnek: ½ iş günü veya 0,5 iş günü yerine 4 saat, 3,5 ay yerine 3 ay 15 gün). 1 ila 5 günlük süreler, iş günü olarak belirlenecektir.

28 İlk Müracaat Yeri Yazım Şekli:
Kamu Hizmet Standartları tablosunda belirtilenlerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda, müracaat edilecek görevlinin adı, unvanı, adresi, telefon ve faks numarası ile e-posta bilgileri yazılacaktır. İlk müracaat yeri hizmeti doğrudan veren idarenin amiri olacaktır. İlk Müracaat Yeri Yazım Şekli: Akademik Birimlerde; Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Sekreteri yazılacaktır. İdari Birimlerde ise Hukuk Müşavirliğinde Hukuk Müşaviri Daire Başkanlıklarında Daire Başkanları, Genel Sekreterlikte ise Genel Sekreter yazılacaktır.

29 İkinci Müracaat Yeri Yazım Şekli:
Kamu Hizmet Standartları tablosunda belirtilenlerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda, müracaat edilecek görevlinin adı, unvanı, adresi, telefon ve faks numarası ile e-posta bilgileri yazılacaktır. İkinci müracaat yeri hizmeti doğrudan veren idarenin bağlı olduğu hiyerarşik üst olacaktır. İkinci Müracaat Yeri Yazım Şekli: Akademik Birimlerde; Fakültelerde Dekan, Yüksekokul ve Enstitülerde ise Yüksekokul ve Enstitü Müdürleri yazılacaktır. İkinci müracaat yerine İdari Birimlerde Genel Sekreter, Genel Sekterlikte ise Rektör yazılacaktır.

30 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 PROFESÖR VE DOÇENT İLANINA BAŞVURULARIN ALINMASI İlan metninde belirtilen evraklar 4 SAAT İlk Müracaat Yeri İsim Ünvan Adres Tel. Faks e-Posta İkinci Müracaat Yeri

31 TEŞEKKÜR EDERİZ


"KAMU HİZMET ENVANTERİ VE HİZMET STANDARTLARI TABLOLARININ DOLDURULMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları