Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BORÇLANMA POLİTİKASI VE KISA VADELİ FİNANSMAN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BORÇLANMA POLİTİKASI VE KISA VADELİ FİNANSMAN"— Sunum transkripti:

1 BORÇLANMA POLİTİKASI VE KISA VADELİ FİNANSMAN
Borcun finansal karakteristikleri 1. Zorunlu ödemeler 2. Vade 3. Yönetimde söz sahibi olmama 4. Maliyet 5. Kaldıraç etkisi

2 FON KAYNAKLARI Fonlar iki açıdan sınıflandırılabilir:
Fon Kaynağına Göre - Öz Kaynak - Yabancı Kaynak - Oto Finansman 2. Vadelerine Göre - Kısa Vadeli Fonlar (1 yıla kadar) - Orta Vadeli Fonlar (1-5 yıl) - Uzun Vadeli Fonlar (5 + yıl)

3 KISA VADELİ FON KAYNAKLARI
Vadeleri 1 yıla kadar olan fonlar, kısa vadeli fonlardır. Kısa vadeli fonlar, genellikle, döner değerlerin finansmanı için kullanılmaktadır. İşletmenin döner değerleri ne kadar yüksek ise, kısa vadeli fon ihtiyacı da o kadar yüksektir.

4 KISA VADELİ FİNANSMAN Ticari krediler Kısa vadeli banka krediler
Finansman bonosu Factoring

5 TİCARİ KREDİLER Ticari kredi hacmini belirleyen etmenler
İşletmenin kredili satın alma politikası Kredi maliyeti ve ortalama geri ödeme süresi Satıcı işletmenin satış politikası ve kredi verebilme hacmi Genel ekonomik yapı ve fiyatlar genel seviyesi

6 Ticari kredinin yıllık maliyeti
İskonto oranı X = 100-İskonto oranı Kredi –Peşin iskonto süresi süresi

7 Ticari kredilerin avantajları
Zaman kaybını içeren belirli bir prosedür yoktur. Küçük yada yeni kurulmuş bir işletme bu kredilerden daha kolay yararlanabilir Bazı işletmeler elverişli şartlarda ticari kredi verebilirler.

8 Ticari Kredi Maliyeti ÖRNEK : 2/10 net 30 koşuluyla kullanılan ticari kredinin, 20 günlük ve yıllık maliyeti ne kadardır? - 20 günlük kredinin maliyeti = İskonto yüzdesi / (1- İskonto yüzdesi) = 0.02/(1 – 0.02) = Kredinin yıllık maliyeti= %2.04*(360/20)= %36.7

9 Ticari kredilerin sakıncaları
Aşırı derecede işletmeleri borçlanmaya itebilir Bazen maliyeti alternatiflerine göre yüksek olabilir İşletmeleri finansal açıdan riskli duruma sokabilir.

10 Kısa Vadeli Banka Kredileri
İşletmeler bu krediden yararlanabilmek için belirli işlemleri yerine getirmelidir Banka tarafından kredi değerinin tespit edilmesi gerekir İşletmeler bu krediden belirli bir faiz karşılığında yararlanabilir.

11 Kısa Vadeli Banka Kredi Türleri
Açık kredi: Maddi teminat almaksızın kredi alanın imzasına dayanılarak açılan kredilerdir. Senet üzerine avans: Elinde senet bulunan kişi hem tahsil hem de muhafaza amacıyla banka ile anlaşabilir. Banka elindeki senetle karşılığı işletmeye kredi verebilir. Mal karşılığı avans: Zirai ve ticari malların bankaya rehn edilmesi karşılığında açılan kredilerdir.

12 Kısa Vadeli Banka Kredi Türleri
İhracat kredileri karşılığı : İhraç edilecek malın ihraççılar tarafından bedellerinin ödenmesi, ambarlanması, nakli, ambalajlanması ve sevke hazır hale getirilmesi için kullandırılan bir kredidir. Senet iskontosu karşılığı kullanılan krediler: Kredi alacak kişilerin ellerindeki müşteri senetlerini bankalara iskonto ettirmesi karşılığında kullanılan kredilerdir. Senet iştirası suretiyle kullanılan krediler: Senet borçlusunun senedin tevdi edildiği bankanın bulunduğu şehrin dışında bulunması halinde olur.

13 Kısa Vadeli Banka Kredi Türleri
Tarım kredileri: Bu kredilerin faizi düşük ve vergi, resim, harçtan istisnadır. Kısa vadeli küçük sanayici ve sanatkar kredileri: Halk bankası vasıtasıyla kullandırılan kredilerdir. Faizleri düşüktür. Teminat ve kefalet mektupları: Bazı işletmelerin girdikleri ihaleler karşılığında taahhüdün yerine getirilmesi için gerekli teminatlardır. Bankalar bu teminatlar karşılığında belirli komisyonlar alırlar.

14 Kısa Vadeli Banka Kredi Türleri
Akreditif kredisi: İthalatçı işletmeler, kendi memleketlerinde iş yaptıkları banka aracılığı ile kendisine mal satan yabancı memleketteki ihracatçı işletme lehine açtıkları ve vesikaya dayanan kredilerdir.

15 Kısa Vadeli Banka Kredilerin maliyeti
Kredinin gerçek maliyet oranı Kredinin yıllık faiz tutarı Krediden sağlanan nakit

16 Factoring Kredili satış yapan işletmelerin bu satışları nedeniyle doğmuş ve doğacak alacak haklarını factor adı verilen bir aracı kuruma temlik etmeleri, factorunde belirli bir oranda komisyon karşılığında satıcı işletmeye ön ödemede bulunması, alacaklarla ilgili tahsilat işlerini yürütmesi ve alıcı firma borcunu ödeyemediği taktirde factorun tüm ticari riski üstlenmesi şeklindeki kredidir.

17 Factoringin işlevleri
Hizmet işlevi : Defterlerin tutulması Kredi servisinin üstlenilmesi Tahsilin üstlenilmesi Pazarın gözlenmesi ve danışma Finansman İşlevi Teminat işlevi

18 Factoringin işleyişi Satıcı siparişlerini aldıktan sonra alıcılarla ilgili bilgileri içeren bir form ile başvurur. Factoring kuruluşu kredi değerliliğini belirleyerek belirli bir limit saptar ve anlaşma imzalanır. Satıcı elinde bulunan senet ve faturaları factore devreder. Satıcı kestiği faturanın aslını alıcıya kopyasını factore yollar Factor fatura bedelinin %80’ini satıcıya öder, alıcı vadesi geldiğinde parayı factore yatırır.

19 Factoringin Maliyeti Z= 100 100+(d x(s +G)) N Z= İskonto oranı
d= Faiz oranı s= Senedin satın alınması ile vade arasındaki gün sayısı G= Ödemesiz süre (Protesto süresi) N= Yıldaki gün sayısı

20 Factoringin türleri Full servis/rücü edilemez factoring
Full servis/rücü edilebilir factoring Full servis/rücü edilemez yada edilebilir factoring Finansman, Full servis factoring Yurtiçi-yurtdışı factoring Katılmalı factoring

21 Factoringin Avantajları
Yurtdışındaki alıcılar akreditif açmaktan kurtulur Tahsilat takibi işletmelere zaman kaybettirir Tahsilat servisi beslemekten kurtulur Bilanço daha likit hale gelir Pazarını ve rekabet gücünü arttırır İşletme gereksiz yere banka kredisi kullanmaz

22 MENKULLEŞTİRME Menkul kıymetleştirme, alacaklar ve benzeri varlıklar karşılık gösterilerek ihraç edilen, kısa vadeli, teminatlı borç senetleridir. 1970’li yıllarda, ABD’de ipoteğe bağlı menkul kıymetlerin ihracıyla başlamış, daha sonraları finansal kiralama alacakları ve kredi kartı alacakları menkulleştirmeye konu olmuştur. Türkiye’de 1992 yılında mevzuata girmiş, bu tarihten itibaren kullanılmaya başlanmıştır.

23 DİĞER KISA VADELİ FON KAYNAKLARI
Ödenecek Giderler Ödenecek Vergi, Resim ve Sigorta Primleri Depozito ve Teminatlar

24 ORTA VADELİ FON KAYNAKLARI
Orta vadeli fon kaynakları, genellikle vadeleri 1-5 yıl arası olan fonlardır. Bazı ülkelerde, 10 yıla kadar olan fonlar da orta vadeli fon kapsamında değerlendirilmektedir. Orta vadeli fonlar, işletmelerde devamlılık taşıyan fon gereksinimleri için kullanılır.

25 Orta Vadeli Fon Kaynakları
Orta Vadeli Banka Kredileri Sigorta Şirketlerinin Orta Vadeli Kredileri Makine ve Teçhizat Karşılığı Orta Vadeli Kredi Leasing Forfaiting

26 LEASİNG Leasing veya Finansal Kiralama, belirli bir süre için kiralayan ve kiracı arasında imzalanan ve üreticiden kiracı tarafından seçilip, kiralayan tarafından satın alınan bir malın, mülkiyetini kiralayanda, kullanımını ise kiracıda bırakan bir sözleşme olup, malın kullanımı belirli bir kira ödemesi karşılığında kiracıya bırakılmaktadır.

27 FORFAITING Forfaiting, kredili mal ve hizmet ihracatından doğan ve gelecekte tahsil edilecek, orta vadeli bir alacağın, vadeden önce satılarak, tahsil edilmesidir. Senetli ve senetsiz alacaklar, forfaiting konusu olabilir. Fakat, uygulamada, bono ve poliçe gibi senetlerle temsil edilen alacaklar, forfaiting’e konu olmaktadır. Forfaiting’de vade, 6 ayla 10 yıl arasında değişmektedir.

28 Forfaiting’in İşleyişi

29 Forfaiting İle Factoring Arasındaki Farklılıklar
Devamlı bir işlemdir. %80 kadar finansman sağlar. Sadece fatura yeterlidir. Banka avali gerekmez. İkinci pazarı yoktur. Vade 180 güne kadardır. Çalışma alanı tüketim mallarıdır.

30 Forfaiting İle Factoring Arasındaki Farklılıklar
Bir defalık işlemdir. %100 finansman sağlar. Poliçe ve bono istenir. İkincil pazarı vardır. Vade 180 günden 10 yıla kadar çıkabilir. Çalışma alanı yatırım mallarıdır.

31 UZUN VADELİ FON KAYNAKLARI
Uzun vadeli fon kaynakları, genellikle, vadesi 5 yıldan uzun fon kaynaklarını kapsar. Uzun vadeli fonlar, sabit varlıkların finansmanı için kullanılır. Uzun vadeli fon kaynakları genellikle, sermaye piyasasından sağlanır.

32 Uzun Vadeli Fon Kaynakları
Uzun Vadeli Banka Kredileri Tahvil İhracı Öz Kaynaklardan Sağlanan Fonlar Oto Finansman

33 Öz Kaynaklardan Sağlanan Fonlar
İşletmelerin sahip veya ortakları tarafından, gerek kuruluş sırasında gerekse, daha sonra sermaye artışları ile konmuş olan sermaye, öz kaynaklardan sağlanmış olan sermayedir. Sermaye artırımı, bedelli ve bedelsiz olabilir. En önemli öz kaynak aracı, hisse senetlerinin halka arzıdır.

34 Oto Finansman Oto finansman, bir işletmenin elde ettiği kârın tümünü veya bir kısmını dağıtmayarak işletme bünyesinde bırakmasıdır. Oto finansman iki şekilde yapılabilir. - Açık oto finansman, - Gizli oto finansman.

35 Açık Oto Finansman Açık oto finansman, karların dağıtılmayıp, şahıs şirketlerinde sermaye hesaplarında, anonim şirketlerde yedek akçe hesaplarında tutulmasıdır. TTK’ya göre, ödenmiş sermayenin %20’sine ulaşıncaya kadar, her yıl kardan %5 kanuni yedek akçe ayrılması zorunludur. Açık oto finansman kapsamına giren kalemler, dağıtılmayan karlar, kanuni ve yedek akçeler ve karşılıklar (Amortismanlar, Şüpheli alacaklar karşılığı, Stok değer kaybı karşılığı vb.) dır.

36 Gizli Oto Finansman Gizli oto finansman, gizli yedek akçe ayrılması yoluyla yapılır. Gizli yedekler, genellikle aktif değerlerin olduğundan düşük, amortisman oranlarının yüksek, şüpheli alacakların kabarık veya pasifteki borçların şişirilmesiyle yaratılır.


"BORÇLANMA POLİTİKASI VE KISA VADELİ FİNANSMAN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları