Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dean W. Owen Jr., Ph.D. Middle East Technical University

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dean W. Owen Jr., Ph.D. Middle East Technical University"— Sunum transkripti:

1 Dean W. Owen Jr., Ph.D. Middle East Technical University
Guided Imagery Tools for Insight and Behavior Change: YÖNLENDİRİLMİŞ HAYAL: Davranış Değiştirmek ve İçgörü Geliştirmek İçin Taktikler Dean W. Owen Jr., Ph.D. Middle East Technical University Ankara, Turkey PDR Workshop 2009, Ankara

2 …and to share some ideas about fantasy and imagery as useful and valuable tools for change….
Ayrıca değişim için kullanışlı ve yararlı araçlar olarak hayal kurma ve canlandırma hakkında bazı fikirleri paylaşmak… PDR Workshop 2009, Ankara

3 PDR Workshop 2009, Ankara

4 Plan for the next two and half hours: Önümüzdeki 2.5 saat için plan
Hour one: A very rapid discussion of Guided Imagery (GI). İlk saat: Yönlendirilmiş hayal (YH) için hızlı bir giriş. Yapılandırılmış hayal de denir Hour two: Some demonstrations and an opportunity to plan, write, and practice some GI experiences. İkinci saat: Bazı örnekler, YH deneyimleri planlama, yazma ve uygulama fırsatı! OK??? Hang on…we’ll move fast, take no prisoners.. but if you have a question just stop me!! Tamam!! Hızlı hareket edeceğiz, ancak eğer sorunuz olursa lütfen beni durdurun!!! PDR Workshop 2009, Ankara

5 Imagination… Beyinde canlandırma
One of things that makes us human…we can anticipate or expect the future: Bizi insan yapanlardan birisi gelecekle ilgili beklentilerimizin olmasıdır To dream of what is possible…… Neyin olabileceğini hayal etmek.. PDR Workshop 2009, Ankara

6 Three Generations of us sat and listened to the radio and imagined
Three Generations of us sat and listened to the radio and imagined...lost in a world of self-created images…TV came along and it became “Illustrated Radio”…we no longer had to imagine…we are shown someone’s view of the world…. Üç nesil boyu oturduk, radyo dinledik ve beynimizde canlandırdık.. Kendi yarattığımız imgeler dünyasında kaybolduk.. TV geldi ve “gösteren radyo” oldu. Artık canlandırmıyoruz.. Bizlere birilerinin bakış açısıyla hazırlanan dünya gösteriliyor.. PDR Workshop 2009, Ankara

7 Albert Einstein is said to have come up with his theory of relativity by imagining himself sitting a top a beam of light…. Einstein’ın, görelilik kuramını, kendini bir ışık huzmesi üzerinde otururken hayal ederek oluşturduğunu söylenir. It is imagination….expressed through fantasy and imagery, that can become a magnificent and versatile tool for growth, insight, and change. Hayaller ve imajlar aracılığı ile ifade edilen, beyinde canlandırmadır.. Bu, muhteşem ve çok yönlü bir büyüme, iç görü ve değişim aracı olabilir.. PDR Workshop 2009, Ankara

8 My introduction to “imagery” came during flight school when I was asked to imagine maneuvers mentally before going out to actually fly them….. Hayal tekniği ile tanışmam, uçuş okulunda, gerçekten uçmadan önce benden zihinsel olarak uçmayı hayal etmemi istemeleriyle gerçekleşti. As a group, we learned these complex skills better and in much less time than did a control group of student pilots….. Grup olarak, bu karmaşık becerileri kontrol grubundaki öğrenci pilotlardan daha kısa sürede ve daha iyi öğrendik.... PDR Workshop 2009, Ankara

9 Rahatça arkanıza yaslanın ve birkaç dakikalığını gözlerinizi kapatın.
Fantasy and Relaxation Go Hand in Hand…. Soooooooo: Hayal ve rahatlama el ele gider! Öyleyse…. Sit comfortably with your back straight and close your eyes for a few moments. Rahatça arkanıza yaslanın ve birkaç dakikalığını gözlerinizi kapatın. Focus on your breathing… Nefesinize odaklanın Pay attention to your breath as it flows in and out of your lungs. Nefesinizin ciğerlerinize girerken ve çıkarkenki akışına dikkat edin PDR Workshop 2009, Ankara

10 Slowly and rhythmically. Yavaş ve ritmik bir biçimde..
As you focus on your breathing… Nefesinize odaklanıyorken And continue to breathe slowly and deeply ve yavaş ve derin biçimde nefes alırken Gradually relax…deeper and deeper…. Yavaş yavaş rahatlayın.. Biraz daha..biraz daha PDR Workshop 2009, Ankara

11 You are relaxing…and as you breathe slowly, deeply, and naturally…
Rahatlıyorsunuz.. Yavaş, derin ve doğal olarak nefes alıyorsunuz… Feel the chatter of your mind become calm and quiet. Kafanızın sakin ve sessiz olmaya başladığını hissedin.. Feel your mind become clear and spacious Beyninizin daha açık ve daha rahat olduğunu fark edin PDR Workshop 2009, Ankara

12 Your thoughts are like puffy clouds, drifting away…drifting away….
Düşünceleriniz yumuşak bulutlar gibi sürükleniyor.. Until finally, you have no thoughts left…your mind is clear and very calm Ta ki hiçbir düşünce kalmayana dek.. Zihniniz açık ve çok sakin.. As you breathe deeply .. Derin biçimde nefes alıyorsunuz… PDR Workshop 2009, Ankara

13 Imagine yourself walking on a beach…
Imagine yourself walking on a beach….feel the warm sand on the bottoms of your feet…Do you recognize this place? Have you been here before? Bir plajda yürüdüğünüzü hayal edin.. Ayaklarınızın altında kumların sıcaklığını hissedin.. Burayı tanıdınız mı? Daha önce gelmiş miydiniz? PDR Workshop 2009, Ankara

14 Smell the sea air and listen to the gulls
Smell the sea air and listen to the gulls.. I want you to go for a walk down the beach now….and when you’re ready to return, just open your eyes and sit quietly. Havayı koklayın ve martıları dinleyin.. Plajda bir yürüyüşe çıkmanızı istiyorum şimdi.. Ve ne zaman hazır olursanız geri dönebilir, gözlerini açabilirsiniz.. PDR Workshop 2009, Ankara

15 Now a few questions for you…..
Şimdi size bir iki soru.. Were you able to imagine yourself on the beach? Plajda olmayı hayal edebildiniz mi? Could you feel the warm sand….smell the salt air or hear the gulls? Kumların sıcaklığını hissedebildiniz mi?. Tuzlu havayı koklayabildiniz mi ya da martıları duydunuz mu? Did you recognize the beach…… Plajı tanıdınız mı? What was that brief experience like for you? Pleasant? Uncomfortable? Bu mini deneyim sizin için nasıldı? Hoş, rahatsız?? PDR Workshop 2009, Ankara

16 Some Fundamental Definitions: Bazı temel kavramlar
Mind-Body Connection…. Beden-Zihin ilişkisi Visualization Görselleştirme Relaxation Response Rahatlama tepkileri Spontaneous Fantasy (Imagery) Spontan hayal Guided Fantasy (Imagery) Yönlendirilmiş hayal PDR Workshop 2009, Ankara

17 The Mind/Body Connection..
Beden/Zihin ilişkisi The link between that which is perceived and a physiological response is well documented and experienced by everyone. This is not “New Age” or mystical at all…it is physiological and is the basis for guided imagery…. Algılananla fizyolojik tepki arasındaki bağı herkes yaşamıştır. Artık bu “Yeni çağ” kavramı ya da mistik bir konu değil.. Bu fizyolojiktir ve yönlendirilmiş hayalin temelidir… PDR Workshop 2009, Ankara

18 The Mind/Body Connection.. Beden/Zihin ilişkisi
Consider Freud’s concept of Anxiety…. Freud’un kaygı üzerine söylediklerine bir bakalım Objective Anxiety: Fear in response to something that can hurt you… (Western Diamondback Rattlesnake, Royal Bengal Tiger, an armed intruder in your home…..) Nesnel/Gerçekçi kaygı: Sizi incitebilecek bir şeyden korkmak. Evinize girmiş bir silahlı adam, Bengal Kaplanı, çıngıraklı yılan vb.. Neurotic Anxiety: Fear in response to something that cannot “hurt” you physically… (Public speaking, social rejection, failing a math test) Nörotik kaygı: Sizi fiziksel olarak incitmeyecek şeylerden korkmak halk önünde konuşmak, sosyal red edilme, matematik testinden kalma PDR Workshop 2009, Ankara

19 Stress as a physiological response: Fizyolojik bir tepki olarak stres
An event occurs in the perceptual field Bir olay algısal alanda oluşur. This event is perceived (real or imagined) and evaluated for threat potential in relation to the individual Bu olay, (gerçek ya da hayal edilen) bireyle ilgili bir tehdit olarak algılanır. If the event is perceived as threatening a series of physiological responses are elicited which prepare the individual for fight or flight. Eğer olay tehdit olarak algılanırsa bireyi kavgaya ya da kaçmaya hazırlayan bir dizi fizyolojik tepkiler ortaya çıkar PDR Workshop 2009, Ankara

20 The adrenal glands are stimulated to produce adrenaline related hormones into the bloodstream which trigger a flood of physical events including: Böbrek üstü bezleri kana adrenalin salgılamaya başlar ve bu da aşağıdaki fiziksel olaylara neden olur. a. increased cardiac rate: kalp atışı artar b. elevated blood pressure (Hypertension) kan basıncı artar c. increased respiration rate: becoming rapid and shallow soluma oranı artar ve derin hale gelir d. release of stored energy from the liver in the blood karaciğerden depolanan enerji kana salınır e. pupilary dilation göz bebekleri büyür f. increased sensory sensitivity duyusal duyarlık artar g. tensing of the muscles for movement or protective action harekete geçmek için kaslar hazırlanır PDR Workshop 2009, Ankara

21 k. profuse diaphoresis: aşırı terleme
h. Activation of blood clotting mechanisms: kan pıhtılaşması hareket geçer I. Shutdown of the digestive system, making blood more available to oxygenate the muscles: sindirim sistemi kaslar için gerekli oksijeni sağlamak için durur, j. constriction of blood flow to the extremities: uzuvlara giden kan damarlar daralır k. profuse diaphoresis: aşırı terleme PDR Workshop 2009, Ankara

22 PDR Workshop 2009, Ankara

23 Stres Kaygı Depresyon Stress Anxiety Depression
PDR Workshop 2009, Ankara

24 Most of these symptoms are rather unpleasant feelings and it is the awareness of these symptoms that cause us to say….”Hell, I’m stressed!!” Bu belirtilerin çoğu hoş olmayan duygulardır ve bu belirtilerin farkına varmak bize “Hay Allah, stresliyim!!” dedirtir. PDR Workshop 2009, Ankara

25 The relaxation response
Rahatlama tepkileri Nearly all clients come to counseling in a state of stress which inherently sets limits on what can be accomplished. To reduce this stress there are two options…. Danışmaya gelen nerdeyse tüm danışanlar yapılabileceklerle ilgili onları sınırlandıran bir stres durumuyla gelirler.. Bu stresi azaltmak için iki yol vardır PDR Workshop 2009, Ankara

26 The relaxation response
Rahatlama tepkileri A: Treat the stress response with chemicals…. Stresi kimyasal maddeler kullanarak tedaviye çalışmak Teach the client to relax….relaxation is a physiological response that can be taught as a skill to be mastered. Teaching a client how to relax is the key to using fantasy and imagery effectively. Danışana rahatlamayı öğretmek. Rahatlama bir beceri olarak öğretilebilir. Danışanlara rahatlamayı öğretmek için hayal ya da canlandırma anahtardır. PDR Workshop 2009, Ankara

27 The relaxation response
Rahatlama tepkisi Goal: To relieve tension and to prepare for deep relaxation or guided imagery Amaç: Yönlendirilmiş canlandırma ya da derin rahatlama için hazırlamak ve gerilimi rahatlatmak Time: 1-2 minutes Süre: 1-2 dakika Warm-up: Breathing is a powerful building block for relaxation. The quick breath technique can be used any time, any place, for rapid relaxation and mental focusing. Isınma: Nefes alma rahatlama için önemlidir. Hızlı nefes alma hızlı rahatlama ve zihinsel odaklanma için her zaman, her yerde kullanılabilir. Breath Script Nefes alma senaryosu Close your eyes for a couple of minutes…. Birkaç dakikalığına gözlerinizi kapatın PDR Workshop 2009, Ankara

28 The relaxation response/ Rahatlama tepkisi
The easiest body-only technique for relaxation is something you’ve been doing since your arrival in the world….breathing. Everyone breathes, but few know how to breath for relaxation. Rahatlama için en kolay beden tekniği nefes almaktır. Herkes nefes alır ama çok azı rahatlamak için nefesi nasıl kullanacağını bilir Stop now, and take a truly relaxing breath… Şimdi durun ve gerçekten rahatlatıcı nefes alın Inhale through your nose with a shallow breath…And exhale through your mouth…. Burnunuzla derin bir nefes alın ve ağzınızdan verin.. PDR Workshop 2009, Ankara

29 The relaxation response/ Rahatlama tepkisi
Inhale slightly more deeply now….and exhale now with sound…. Daha derin biçimde hafifçe nefes alın ve sesli biçimde nefesinizi verin. Inhale more deeply….and again exhale forcefully…. Daha derin nefes alın.. Ve kuvvetlice nefesiniz verin Inhale to capacity…..And exhale completely, emptying your lungs all of the way… Tüm ciğerlerinizi dolduracak kadar nefes alın ve tamamını boşaltacak gibi nefes alın PDR Workshop 2009, Ankara

30 Nefes alıyorken nefes alış ve verişinizdeki ritmi koruyun
Repeat this breath cycle ten times…Or until you feel completely relaxed…. Bu nefes alma ritmini 10 kez yineleyin. Ta ki kendinizi rahatlamış hissedene dek.. Maintaining a steady rhythm of inhalations and exhalations as you breathe…… Nefes alıyorken nefes alış ve verişinizdeki ritmi koruyun Now sit quietly for a few moments, enjoying this feeling of complete relaxation….when you feel ready just open your eyes. Şimdi sessizce bir iki dakika tamamen rahtlamanın tadını çıkarın. Ne zaman kendinizi hazır hissederseniz o zaman gözünüzü açın... PDR Workshop 2009, Ankara

31 Hayal ya da canlandırmanın iki temel formu
The two basic forms of imagery or fantasy Hayal ya da canlandırmanın iki temel formu Spontaneous Guided Imagery Fantasy Spontan fantazi Yönlendirilmiş /hayal hayal PDR Workshop 2009, Ankara

32 Spontaneous Spontan fantazi Fantasy
Totally under our control Tamamen bizim kontrolümüzdedir. May be pleasant (fantasy) Hoş olabilir May be unpleasant (worry) Tatsız olabilir Naturally occurring Doğal olarak oluşur Paying attention to it can be like using a projective test Dikkatli kullanıldığında projektif test olarak kullanılabilir. PDR Workshop 2009, Ankara

33 Hayal, her yaş grubunda kullanılabilecek çok güvenli bir tekniktir.
Fantasy is: Hayal Natural normal inner experience Normal ve doğal bir yaşantıdır. involving imagery from Tek ya da bir çok duyuyu içere- one or more of the senses. bilir. Unlike the dreams of sleep, Uykudan farklı olarak hayalde fantasy is completely under kontrol tamamen one’s control. kişinin elindedir. Fantasy is a very safe technique to use with clients of all ages…. Hayal, her yaş grubunda kullanılabilecek çok güvenli bir tekniktir. PDR Workshop 2009, Ankara

34 Fantasy…… A very private, inner experience usually occurring at times of cognitive or sensory “boredom”…Remember high school English class??? Hayal.. Genellikle bilişsel ya da duyusal sıkılma yaşandığında oluşan son derece özel, içsel bir deneyimdir Mother Nature’s attempt at self-stimulation…to keep our nervous systems awake and responsive…but also an excellent source of information for and about your client Doğa Ananın kendini uyarma girişimi.. Sinirleri uyanık ve tepki verici olarak tutmak için kullanılır.. Aynı zamanda danışanınız hakkında mükemmel bir bilgi kaynağıdır. PDR Workshop 2009, Ankara

35 The projective hypothesis: If one presents to a client a vague and non-specific request….the answer will be an expression of who and what the client is, knows about, cares about, is concerned with, etc…….. Consider the Rorschach, The TAT, or the Kinetic Family Drawing Projektif denence: eğer biri danışana belirsiz bir uyarıcı sunarsa yanıt onun kim olduğu, ne bildiği, neyi dert ettiği, neyle ilgilendiği vb ilgili olacaktır.. Rorshach, TAT vb düşünün.. PDR Workshop 2009, Ankara

36 Burada ne görüyorsunuz?
a. Bir hayvan derisi b. Üzerinden silindir geçmiş bir kedi c. Abartılı ayrıntılı bir Karadeniz haritası d. Bir milletvekilinin karaciğeri PDR Workshop 2009, Ankara

37 Aranızda bir meslek hayalini paylaşmak isteyen var mı?
spontaneous fantasy reveals your client’s: needs, wants, knowledge, values, and preferences, even fears.... Spontan hayal danışanınızın, ihtiyaçları, istekleri, bilgileri, değerleri ve tercihleri hatta korkularını ortaya çıkarabilir. Would anyone care to share…..A fantasy career, perhaps? Aranızda bir meslek hayalini paylaşmak isteyen var mı? PDR Workshop 2009, Ankara

38 Guided Imagery and Visualization
Yönlendirilmiş hayal ve görselleştirme Guided Imagery is a kind of directed daydreaming, a way of using the imagination in a focused, directed way to help mind and body heal, stay strong, and perform without limitations. Yönlendirilmiş hayal bir bakıma gündüz kurduğumuz hayallere yön vermektir. Bu, bir odaklanmış, yönlendirilmiş yolla beden ve ruhu iyileştirmek, kuvvetli kalmak ve sınırsız performans göstermek için canlandırmanın kullanılmasıdır. PDR Workshop 2009, Ankara

39 Initially, a person is guided through progressive relaxation to a comfortable and peaceful state. In the process of guided imagery, a person, in a relaxed state, visualizes a series of directed images that create vivid and useful vicarious experiences in a safe and controlled environment. A mental Flight Simulator if you will…… Öncelikle, kişi bir rahat ve huzurlu duruma doğru yavaş yavaş rahatlasın diye yönlendirilir. Yönlendirilmiş hayal sürecindeki kişi rahatlamış bir durumda güvenli ve kontrollü bir ortamda canlı ve kullanışlı dolaylı yaşantıları yaratan yönlendirilmiş imgeleri canlandırır. PDR Workshop 2009, Ankara

40 Yönlendirilmiş hayal ve canlandırma
Guided Imagery and Visualization Guided imagery capitalizes on the incredible capacity of the imagination to create and recreate sensory images that have a powerful impact on the mind and body.. Yönlendirilmiş hayal ve canlandırma Yönlendirilmiş hayal, ruh ve beden üzerinde güçlü etkisi olan duyusal imajları yaratmak ve yeniden yaratmakta canlandırmanın inanılmaz kapasitesinden yararlanır. PDR Workshop 2009, Ankara

41 Bellek: Neler olup bittiği ile ilgili imajlardır
For counselors Fantasy and Imagery can be a rich source of information, power, motivation, and energy which can be harnessed and put to work…. Danışmanlar için hayal ve fantezi işe koşulabilecek ve kontrol edilebilecek zengin bir enerji, güdü, güç ve bilgi kaynağı olabilir. Memory: images of what has been…. Bellek: Neler olup bittiği ile ilgili imajlardır Fantasy: images of what can be…. Hayal: Ne olabileceğine ilişkin imajlardır PDR Workshop 2009, Ankara

42 Benefits Guided Imagery Yönlendirilmiş Hayal Kurmanın Yararları
Ücretsizdir Güvenlidir Herkes bir biçimde yapabilir Her yerde her koşulda kullanılabilir. It’s free It’s safe Everyone does it anyway… Can be used anywhere to go anywhere and be or do anything…… PDR Workshop 2009, Ankara

43 OK but what can you do with it?? Within Current Medical Practice
Peki bunla ne yapacağız? Şu an kullanılan tıp uygulamaları Cardiac Rate kalp atış sayısı Respiratory Rate soluma oranı Blood Pressure kan basıncı O2 consumption O2 kullanımı Intestinal Motility boşaltım sisteminin çalışması Sexual Arousal cinsel uyarılma Blood Sugar kan şekeri Immune System bağışıklık sistemi Perception of Pain ağrı algısı PDR Workshop 2009, Ankara

44 Kayıp ve değişikle başa çıkma Karar verme Davranış değiştirme
There is also evidence that imagery and fantasy can also enhance Hayal kurmanın zenginleştirdiğine ilişkin kanıtlar olan alanlar… Problem çözme Kayıp ve değişikle başa çıkma Karar verme Davranış değiştirme Tutum değiştirme Problem solving Coping with change/loss Decision Making Behavioral change Attitude adjustment PDR Workshop 2009, Ankara

45 The use of fantasy/imagery need not be a “stand alone” technique …It can be easily integrated into many forms therapy including: Hayal/canlandırma sadece“tek başına” kullanılan bir teknik değildir. Aşağıdaki terapi formlarıyla kolayca kullanılabilir. CBT (vicarious behavioral rehearsal) Dolaylı davranışsal prova Gestalt (Unfinished Business) Gestalt –bitirilmemiş işler Solution-Focused Brief Therapy (Scaling& miracle questions) Çözüm odaklı terapi (sıralama ve mucize soru) PDR Workshop 2009, Ankara

46 Now some Stories Şimdi bazı hikayeler
Assess: Maturity, values, knowledge, needs, drives, fears, etc Değerlendirme: olgunluk, değerler, bilgi, gereksinimler, dürtüler, korkular Teach: Go anywhere, be anything, do anything…try anything…. Öğretme: her yere git her şey ol, her şeyi yap, her şeyi dene.. Explore: New attitudes, beliefs, vocations, lifestyles, ad infinitum Keşfetme: yeni tutumlar, inançlar, meslekler, yaşam biçimi ve ad infinitum PDR Workshop 2009, Ankara

47 Rahatlama: açık değil mi
Evaluate options: vicariously experience the effects of choices… Olasılıkları değerlendirme: seçimlerin sonuçlarıyla ilgili dolaylı yaşantılar.. Relax: no duh? Rahatlama: açık değil mi Rehearse: try new and adaptive behaviors again and again… Prova: yeni ve uyumu sağlayan davranışları tekrar tekrar dene.. PDR Workshop 2009, Ankara

48 Four Phases of a Guided Fantasy/ Yönlendirilmiş hayalin 4 aşaması
Introduction /Girişş Induction/Hazırlıkı Fantasy/Hayal etme Processing/Yaşantıüüzerinde konuşmak PDR Workshop 2009, Ankara

49 I. Introduction Giriş 1. Explain the rationale and process to the client. Süreci ve mantığını danışana açıklayın 2. Answer any questions & deal with any expressions of self-consciousness. Kendilerini utangaç, aptal gibi hissetme vb duygularıyla başa çıkmaları ilgili sorularını yanıtlayın 3. Select a place relatively free from extraneous stimuli… subdued lighting and quiet Rahatsız edici uyarıcılardan arınık bir yer seçin. Yumuşak bir ışıklı, sessiz bir yer PDR Workshop 2009, Ankara

50 5. Allow a few moments of quiet before beginning
4. Ask the client to adopt a posture which will be comfortable for minutes. Danışandan dakika rahat edebileceği bir pozisyon bulmasını isteyin 5. Allow a few moments of quiet before beginning Başlamadan önce birkaç dakika sessizliğe izin verin 6. The goal is to de-mystify the entire process….. Amaç, bütün süreci net hale getirmektir. PDR Workshop 2009, Ankara

51 II. Induction Hazırlık This is basically just a brief relaxation exercise designed to achieve two goals…. Bu, iki amaca ulaşmak için düzenlenmiş kısa bir rahatlama tekniğidir. a. Relaxation (obviously) rahatlama b. To establish compliant imaging…. Şikayet edilen imgeyi oluşturma PDR Workshop 2009, Ankara

52 2.Vocal rate and quality are important so speak softly, slowly, and give the client sufficient time to conjure up the images you are creating and suggesting….a monotone voice is preferred. Sesin tonu ve niteliği önemli olduğu için yumuşak biçimde, yavaşça konuşmak ve siz imgeleri oluşturuyorken danışana zaman tanımak gerekir. Tekdüze bir ses tercih edilir. PDR Workshop 2009, Ankara

53 A common technique is to utilize commercially available audio tapes of streams, woodland and forest sounds, or surf as background to the relaxation exercise. Yaygın olarak kullanılan teknik, rahatlama alıştırmaları sırasında arka alanda orman, akarsu sesinin teypten dinletilmesidir. PDR Workshop 2009, Ankara

54 III. Fantasy Hayal Select either a “stock” fantasy or create a customized one to be used for teaching or exploration. Öğretme ya da keşif için hazırladığınız ya da o an ürettiğiniz bir hayali seçin. 2. In a fantasy you can take your clients anywhere you, or they, can imagine. You can let them do or be anything…You can impose as much reality as you wish beginning with little or none as you explore options. Later on you can impose a great deal more as you evaluate tentative choices or courses of action. Bu hayalde danışanınızı her yere gönderebilirsiniz ya da onların hayal ettiği bir yere.. Onların her şey olmaları ya da yapmalarına izin verin. Hayalin içine ne kadar gerçeklik konabileceği ile ilgili zorlayın. PDR Workshop 2009, Ankara

55 Hayali bölecek gereksiz ipuçlarından kaçının.
3. Avoid any unnecessary cues which could upset or interrupt a fantasy. Hayali bölecek gereksiz ipuçlarından kaçının. 4. Select either an “open” or “closed” ending for the fantasy but, in either case, allow plenty of time….don’t rush the process. Açık ya da kapalı uçlu olara hayali bitirebilirsiniz, ancak her iki halde de zaman verin… süreci hızlandırmaya çalışmayın PDR Workshop 2009, Ankara

56 A Possible Future Olası bir gelecek PDR Workshop 2009, Ankara

57 Gently allow you eyes to close……
Goal: To permit the exploration of vocational and lifestyle preferences. Time: 8-10 minutes Script Allow yourself this time to relax……to unwind….to let you mind and body drift and become light.  Breathe fully and deeply in through your nostrils and out through your lips…..fill your lungs completely and feel your belly and chest expand as you take in the air….then release any tension you may have brought with you as you exhale….  Gently allow you eyes to close……  Give yourself permission to have this time….. Completely and without interruption…. Without phone calls or distractions This time is completely yours….. PDR Workshop 2009, Ankara

58 I want you to imagine waking up on a Friday morning ten years from today…..(pause)
 It’s early and you are quite warm and cozy….you haven’t opened your eyes yet. Take a moment and just pay attention to how warmth and complete comfort….feel how relaxed you are…..(pause)  You’re waking up a bit more now, and as you I want you to pay attention to some things….are you alone now? If you aren’t…who is with you?……look around this place…what is it like here….try to attend to any sounds here…..what colors can you see….what can you smell? (pause) You realize it’s time to get ready for work….what will you do to get ready….what will you wear today? (pause) It’s time for you to leave for work now….how will you get to work today….as you leave, look back at your place….what’s it like?…this place where you live?….are you happy here? I want you to remember this place…..(pause) PDR Workshop 2009, Ankara

59 You are on your way to work now…..
Look around…how do you feel about this trip to work…it far to this place where you work? Take some time now and pay attention to your trip to work….look around and see all there is to see on your way…..(pause) You are almost there now…what’s it like here…this place where you work…..pay attention to what this place looks like….what are the colors like here….what can you here….is anyone else around? If there are people around, what are they doing? What will you this morning….take some time now and pay attention to your work…what’s it like doing these things…..(pause) Your day at work is nearly over and you will leave for home soon….what will you do to get ready to leave? As you prepare to leave take a moment and think about this work you are doing…this place where you work…..(pause) PDR Workshop 2009, Ankara

60 As you start on your way home take a few moments and pay attention to yourself….are you tired? Are you happy? Do you feel fulfilled and content? (pause) You’re nearing the place where you live now….once again, pay attention to this place…what’s it like here….as you enter, look around….how do you feel here….how will you spend your evening….take some time now and enjoy your evening….are you alone? I’m going to stop talking now…you can finish the evening any way you wish…but just before you go to sleep, think back on your day…what kind of a day has it been for you….try to remember as much about this day as you can…and when you feel ready to end this…just open your eyes and sit quietly for a moment….. PDR Workshop 2009, Ankara

61 The Statue Heykel PDR Workshop 2009, Ankara

62 Close your eyes and sıt quıetly for a moment
Goal: To allow for personal inspection and self-awareness Time: 6-8 minutes Script: Close your eyes and sıt quıetly for a moment Focus on your breathing….breathing with your belly… Let your breath find it own most comfortable rhythm. (pause) Imaging breathing in wonderfully clean air as you inhale… And imagine releasing tensions as you exhale… Breathe this way for three very slow and deep breaths…. PDR Workshop 2009, Ankara

63 Breathe this way for three very slow and deep breaths….
Inhale the cleansing air….and exhale the tensions…. Closing your eyes as you breathe deeply… Become more and more present in this place…in this moment… With each breath you inhale and exhale…. Let your thoughts move in and out of awareness as easily as you breathe in and out…. No resistance….no attachment…. PDR Workshop 2009, Ankara

64 Go inside now and begin to look around…..what do you see here? (pause)
Imagine for a moment that you are walking up to a large art museum….(pause) As you approach this museum take a moment before you go in and pay attention to how large this building is….(pause) Go inside now and begin to look around…..what do you see here? (pause) What is it like here in this museum….. Are there others around? What are these people like…how are they dressed? Take some time now and walk around…take in as much as you can…..(pause) PDR Workshop 2009, Ankara

65 Walk slowly down the corridor and enter the room….
As you walk around this museum you notice a long corridor to your left…. Walk down that corridor and as you do you notice a large dark room at its end…. Walk slowly down the corridor and enter the room…. It is dark here but as your eyes begin to adjust you notice a statue in the middle of the room illuminated by a single Dim light above it…. walk toward that statue and, as you do, notice that it is a statue of you…..(Pause) PDR Workshop 2009, Ankara

66 Take some time and walk around this statue….take it all in….
How are you posed….how are you dressed….how old are you in this statue… What color is this statue of you…..what is the facial expression on this statue….. As you continue to look at this statue you notice that a large group of people are now entering the room…and they all begin to look at the statue…this statue of you…. Can you hear what they are saying to each other? What is their reaction to this statue. Take a few moments and try to just listen to what they are saying. PDR Workshop 2009, Ankara

67 What is it like seeing a statue of yourself like this….?
The group of people is now leaving and I want to follow them out but take one last careful look at this statue…. What is it like seeing a statue of yourself like this….? Follow the people out of the museum and as you do find a comfortable place to sit for a few minutes and just enjoy the warmth of the sun on your face……. When you feel ready to return…just open your eyes and sit quietly for a few moments….. PDR Workshop 2009, Ankara

68 Processing: Don’t Interpret! Süreç: Yorum yapmayın
The principle goal of this entire process is to provide a mechanism by which a client can learn and gain insight. This is probably best done by inviting you client to share the experience. Bütün sürecin ana amacı danışana öğrenme ve içgörü sağlama mekanizması sağlamaktır. Bunun en iyi yolu danışandan süreci sizle paylaşmasını istemektir. 2. Your task and role is to enhance and make more vivid the entire fantasy experience for the client. Please avoid the temptation to explain or interpret the meaning of the client’s fantasy. The goal is to get the client involved with finding meaning in these experiences (insight) and besides, you’ll probably be wrong anyway. Nobody knows your clients better than they. Göreviniz ve rolünüz danışan için hayal yaşantısını olabildiğince canlı yapmanızdır. Hayallerin anlamını yorumlamaktan kaçının. Amaç içgörü olduğu için yanlış yapabilirsiniz. Kimse danışanlarınızı kendileri kadar bilemez PDR Workshop 2009, Ankara

69 3. A useful technique is to ask the client to write down a synopsis of the fantasy immediately upon its completion and before too much can be forgotten. Remember, your function is to provide the structure and your clients provide the content. Yararlı bir teknik, danışanınıza hayalinin ayrıntılarını unutmaması için hemen minik notlar almasını önermektir. Unutmayın sizin işleviniz yapıyı sağlamak, onun işlevi ise içeriği oluşturmaktır PDR Workshop 2009, Ankara

70 Frequently Asked Questions/
Sık sorulan sorular Is it necessary for clients to be relaxed before the fantasy begins? Hayal başlamadan önce danışanı rahatlatmak şart mı? Generally, yes. One cannot fully attend to the experience unless there is some degree of relaxation present. Expect your client to relax and become more fully involved as you use this technique more and more. Genellikle evet. Eğer az da olsa rahatlama yoksa yaşantıya devam tam olarak devam edilemez. Siz bu tekniği kullandıkça danışanınız rahatlamasını ve daha fazla dahil olmasını bekleyebilirsiniz.. PDR Workshop 2009, Ankara

71 Dirençli danışanla nasıl başa çıkarsınız?
How do you deal with a resistant client? Dirençli danışanla nasıl başa çıkarsınız? In most cases, a simple description of how normal and natural the entire process is will cause a client to try it with you. Listen to your client and respect his or her concerns and never insist on participation. In most cases clients will become very interested after having experienced relaxation and a few pleasant fantasy experiences. Çoğu durumda eğer tüm süreç basit biçimde anlatılırsa işe yarar. Danışanınızı dinleyin, neleri dert ediyorsa saygı duyun ve asla katılması için ısrarcı olmayın.. Çoğu zaman danışanlar rahatlama ve birkaç hoş deneyimden sonra sürece çok ilgili hale gelirler. PDR Workshop 2009, Ankara

72 Frequently Asked Questions/
Sık sorulan sorular Are there any dangers in using guided imagery or fantasy? Hayal tekniğini kullanmanın herhangi bir tehlikesi var mı? In more than 30 years I can think of none…except some clients become so relaxed that they fall asleep during an exercise or become so involved in the experience that they are reluctant to return and open their eyes. Normally, a gentle reminder to open their eyes is enough. 30 yıldır bu işi yapan bir olarak bir tehlike olduğunu düşünmüyorum. Sadece bazı danışanlar o kadar rahatlarlar ki alıştırma boyunca uyurlar ya da bazıları yaşantıya kendilerini öyle kaptırırılar ki gözleri açmak ve geri dönmek istemezler. Normalde gözlerini açmak için kibar bir uyarı yeter. PDR Workshop 2009, Ankara

73 Guided Imagery Worksheet Handout
The purpose of this worksheet is to provide you with a basic format for the creation of a guided imagery or structured fantasy exercise. Creating scripts for your clients is really a simple procedure but a few suggestions are offered which might help. 1. Record or write out the experience before you use it. The sequence of images must be logical and orderly. Imagery experiences are rather like soap bubbles…beautiful to look at but terribly fragile. 2. Use words in the imagery experience that connote texture and try to suggest as many sensory modalities as possible. Instead of telling clients what to smell, or hear, or taste or see….it is more useful to ask them…..”what do you smell?”, or “what do you hear in the place?”….. PDR Workshop 2009, Ankara

74 Guided Imagery Worksheet
3. Refrain from providing too much structure and use as few modifying words as you can. Over-structuring interferes with image generation and inhibits imagination. For example, if, in the midst of an exercise, if you need to refer to a flower, just suggest a flower and don't make reference to its colour, size, or species. Suggesting a flower allows the client to do the rest. Again, in an attempt to invoke as many modalities as possible it is suggested that instead of telling your client what the flower smells like…simply ask if the flower has an aroma and let the client decide what to do. 4. The following format may be useful as you begin to create scripts for use with your clients. Title:________________________________________   Goal or purpose:_______________________________   Approximate time:_____________________________   Warm-up or Induction:__________________________   Script: PDR Workshop 2009, Ankara

75 Some suggestions for guided imagery scripts
1. Write a GI script for a perfect day in your perfect or ideal job. 2. Write a script in which you can teach a client something…. 3. Write a script in which your client can feel successful at something like: a. Preparing for and then doing well on an examination, b. Discussing a difficult topic with your spouse, parents or a child, c. Confronting a bully at school, d. Expressing your feelings of affection or attraction to ` someone e. Overcoming something your client has feared for a long time. PDR Workshop 2009, Ankara

76 Some suggestions for guided imagery scripts
4. Write a script to let us experience what a day in the life of a disabled person (para/quadraplegic, deaf, blind, amputee) is like…”Imagine you are now blind (deaf, in a wheel chair, etc.)…. 5. Write a script that can be used to take all of us to the most beautiful place you have ever seen. 6. Write a script that would require your client to evaluate the effect of making a choice: seeking a divorce, giving up drugs or alcohol, making a career change, etc. PDR Workshop 2009, Ankara

77 Some suggestions for guided imagery scripts
 7. Write a script that would allow someone to try a new behavior or to feel comfortable in a new or unfamiliar setting. Write a script that could be used with a group of elementary students to take them on an imaginary trip to someplace they have never been….(to Australia, to the moon, to Africa) Write a script about spending a day as a lion, or eagle, or mouse or any other animal. PDR Workshop 2009, Ankara

78 Let’s Create Some Guided Imagery/
Haydi biraz yönlendirilmiş hayal yaratalım Step I. Think of your work setting and the clients with whom you usually work. Adım 1. çalışma ortamınızı ve sıklıkla çalıştığınız danışanları düşünün Step 2. What do you wish to accomplish with this exercise…. Adım 2. Bu alıştırmada neyi başarmak istiyorsunuz? Assess değerlendirmek Teach öğretmek Evaluate options seçenekleri değerlendirmek Rehearse prova yapmak Explore keşfetmek Relax rahatlatmak PDR Workshop 2009, Ankara

79 Adım 3. bir senaryonun çatısını oluşturup yazın.. Örneğin..
Step 3. Write down the “skeleton” of a script….You might try…. Adım 3. bir senaryonun çatısını oluşturup yazın.. Örneğin.. “The perfect_____” “ Harika …….” Day at work, family, car, house, job, retirement location, relationship, marriage, ad infinitum….. İş yerinde bir gün, aile, araba, ev, iş, emeklilik, ilişkiler, evlilik vb. The key is to provide prompts…not content.. Anahtar sadece başlatıcı sözcükler sunmaktır, içerik değil.. PDR Workshop 2009, Ankara

80 What Questions have you??
Sorularınız?? PDR Workshop 2009, Ankara

81 Conclusion/Karar Canlandırma değişim için harika bir araç olabilir
Imagination can be a power tool for change…. Canlandırma değişim için harika bir araç olabilir The link between imagery and physiologic response to clear… Hayal kurma ve fizyolojik tepkiler arasındaki ilişki açıktır. Structured Fantasy won’t cure cancer or HIV but can be of value in enhancing the quality of life for those suffering from these conditions Yapılandırılmış hayal kanseri ya da HIV’ı tedavi edemez ama bu sorunları yaşayanların yaşan kalitelerini artırmada işe yarayabilir. PDR Workshop 2009, Ankara

82 Structured or guided fantasy can teach, permit exploration, allow rehearsal, help relax, and can perform much the same function that a flight simulator performs…allowing one to confront stress and life situations in a safe and controlled fashion. Yapılandırılmış ya da yönlendirilmiş hayal öğretebilir, keşfe yol açabilir, prova olanağı sağlayabilir, rahatlatabilir ve uçuş simulatörleri gibi işlev görebilir PDR Workshop 2009, Ankara

83 This technique is simple, safe, and exquisitely versatile and seems limited only by one’s imagination which is what all of this has been about anyway….. I hope you will share with me your experiences as you try this with your clients….. Bu basit, güvenli kişinin hayal etmesiyle sınırlı görünen bir tekniktir. Umarım bunu danışanlarınızla denediğinizde neler yaşadığınızı benle paylaşırsınız.. PDR Workshop 2009, Ankara

84 PDR Workshop 2009, Ankara


"Dean W. Owen Jr., Ph.D. Middle East Technical University" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları