Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İNŞAAT İŞLERİNDE ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMALARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İNŞAAT İŞLERİNDE ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMALARI"— Sunum transkripti:

1 İNŞAAT İŞLERİNDE ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMALARI
Hazırlayan: Ekrem SARISU

2 ASGARİ İŞÇİLİK UYGULMASI NEDİR?
Asgari işçilik uygulamasını, kayıt dışı istihdamı önlemek için getirilen bir otokontrol sistemi olarak tanımlayabiliriz. Uygulamanın esası, inşaat için kuruma bildirilen işçilik tutarı ile, kurumun asgari işçilik oranını baz alarak hesapladığı bildirilmesi gereken işçilik tutarının mukayese edilmesinden ibarettir.

3 ASGARİ İŞÇİLİK DEĞİŞİK ADLARLA 1964 DEN BERİ UYGULANIYOR
Asgari işçilik uygulaması 1945 yılından beri değişik adlarla uygulanıyor; Re’sen takdir( ) Ölçümleme( ) İdari Para cezaları( ) Asgari işçilik uygulaması(1994-) Gibi değişik adlarda ve şekillerde uygulanmaktadır.

4 ÖLÇÜMLEME SİSTEMİ Ölçümleme; işyeri kayıt ve belgelerinde yer alan işçiliklerin tümünün Kuruma bildirilmiş olup olmadığının araştırılması amacıyla getirilmiş bir sistemdir.

5 ARASI ÖLÇÜMLEME Sigorta primlerine esas kazançlar toplamının, Prim ödeme gün sayılarının, Prim belgelerinin, 915 sayılı“Sosyal Sigorta İşlemleri Tüzüğü”nde belirtilen usul ve esaslar dahilinde düzenlenmez ve ihtara rağmen verilmez ise ölçümleme yapılırdı.

6 ARASI ÖLÇÜMLEME Her türlü inşaat, tamirat, tadilat, tesisat ve benzeri işleri yapan işverenler tarafından düzenlenen belgeler ile Kuruma bildirilen kazançların “Sosyal Sigorta İşlemleri Tüzüğü”nde belirtilen kıstaslara uygun olarak Kurumca hesaplanacak kazançlar toplamının %70 inden az olması durumunda Kurumca ölçümleme yapılırdı.

7 1987-1994 ARASINDA ÖLÇÜMLEME ve ASGARİ İŞÇİLİK UYGULANMADI
tarihinde yürürlüğe giren 3395 sayılı yasa ile ölçümleme sistemine son verildi ve yerine “idari para cezaları” sistemi getirildi. Dolayısıyla yılları arasında ölçümleme veya asgari işçilik uygulaması yapılmadı.

8 1994’den İTİBAREN ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASINA GEÇİLDİ
SSK Kanunu’ nun günü kabul edilen, 3917 sayılı Yasa ile; “Sigorta Müfettişlerinin, işverenin Kuruma, emsaline veya yapılan işin nitelik ve kapsamına göre işin yürütümü için gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunu saptamaları halinde, … Sigorta Müfettişi raporuna dayanılarak… hesaplanan esksik prim 5510 sayılı yasanın 80 nci maddesine göre takip ve tahsil olunacak.

9 ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASI-I
İşin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarı; Yapılan işin niteliği, Bünyesinde kullanılan teknoloji, İşyerinin büyüklüğü, Benzeri işletmelerde çalıştırılan işçi sayısı, İlgili meslek veya Kamu kuruluşlarının görüşü, gibi unsurlar dikkate alınarak Sigorta Müfettişlerince saptanması öngörülmüştür.

10 ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASI-II
SSİY’ de “… asgari işçilik oranı Kurumca belirlenir”, şeklinde bir değişiklik yapılmış ve tarih Ek sayılı genelge ile bu oranlar yayımlanmıştır. Bu oranların altındaki bildirimlerde Sigorta Müfettişi tarafından inceleme yapılmaktaydı. SSK Yönetim Kurulu’nun Kararına istinaden, Kurumca belirlenen asgari işçilik oranının altında bildirimde bulunulması durumunda da,fark işçilik tutarının denetim yapılmaksızın Kuruma yatırılarak ilişiksiz belgesi verilme imkanı getirilmiştir ( tarih Ek sayılı Genelge).

11 ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMALARI
DEVAMLI İŞYERLERİ İHALE KONUSU İŞ ÖZEL BİNA İNŞAATI

12 ASGARİ İŞÇİLİK Asgari işçilik uygulaması temelde; işverenin Kuruma bildirdiği prime esas kazançlar toplamının, ihaleli işlerde istihkak bedeline, özel bina inşaatlarında da yaklaşık maliyet bedeline asgari işçilik oranının uygulanması sonucunda bulunan işçilik tutarlarının karşılaştırılmasına dayanır. Eğer Kuruma bildirilen sigorta primine esas kazançların toplam tutarı, hesaplama neticesinde bulunan işçilik tutarından fazla ise, işverenin yeterli işçilik bildirdiği kabul edilir. Bu yönüyle asgari işçiliğin bir anlamda varsayıma dayandığı söylenebilir.

13 ÖZEL BİNA İNŞAATLARINDA ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASI
Asgari işçilik tarihinden itibaren uygulanmaktadır. Özel bina inşaatlarında asgari işçilik uygulamasını yapabilmek için bazı bilgilere ihtiyaç vardır. Bunlar; İnşaatın yasa kapsamına alınış tarihi, (İnşaatta ilk defa sigortalı çalıştırılmaya başlanılan tarih) İnşaatın bitiş tarihi, İnşaatın sınıf ve grubu, İnşaatın toplam alanı, Yapının tamamlanma alanı ve oranı, Uygulanacak birim fiyat, Uygulanacak işçilik oranı’ dır.

14 İNŞAATIN BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ(FAALİYET SÜRESİ)
Bir inşaatın 5510 sayılı Yasa kapsamına alınması için gerekli ve yeterli şart; hizmet akdine dayalı olarak işçi çalıştırılmasıdır. Sigortalı çalıştırılmaya başlandığı tarih itibariyle, işverenin inşaatın bulunduğu yerdeki Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili Ünitesine işyeri bildirgesi vermesi gerekir.

15 İNŞAAT DOSYASI NE ZAMAN AÇILACAK VE NE ZAMAN KAPTILACAK?
İnşaata ilk kazma vurulduğu gün itibariyle inşaat için dosya açılmalı, yapı denetim firması tarafından işin yüzde yüzünün bittiğini belirtir tutanak tutulduğu tarih itibariyle de, inşaat dosyası kapatılmalıdır.

16 RUHSAT VEREN KAMU KURUMLARININ BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ
5510 sayılı Kanun'un 11/7. maddesine göre; "Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişileri, yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgileri, verildiği tarihten itibaren bir ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdürler."

17 SGK İNŞAAT İŞYERİNİ RESEN TESCİL EDEBİLİR
Şayet işveren, inşaat için işyeri bildirgesi vermezse, Kurum ünitesi verilen ruhsata dayanarak Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nin 32. maddesi uyarınca ruhsat sahibi adına dosya açarak inşaatı resen tescil eder.

18 İNŞAATIN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ
İşveren işyeri bildirgesi vermiş ve dosya açtırmışsa, inşaatın başlangıcı olarak bildirgede yazan tarih dikkate alınır. İşveren işyeri bildirgesi vermezse veya inşaat ruhsatsız (kaçak) olarak yapılmışsa, bu durumda inşaatın başlangıç ve bitiş tarihi Kurum veya işveren tarafından belgelenemiyorsa, ruhsat tarihi işin başlama, yapı kullanma izin belgesi için Belediyeye başvuru tarihi de, işin bitiş tarihi sayılır.

19 RUHSATSIZ İNŞAATLARDA BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ
Ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak yapıldığı anlaşılan bina inşaatlarının faaliyet sürelerinin belge ile kanıtlanması öncelikle işverenlerden istenir, şüpheli bir hal mevcut olmadıkça, işverenlerin bu husustaki beyanlarına itibar edilir. Ancak şüphe olması durumunda bu bilgilerin tespiti Kurumca yapılır. Aynı işveren tarafından yaptırılan ve birden fazla yapı ruhsatı bulunan özel bina inşaatı işyerlerinde, parsellerinin bitişik ya da yakın olması ve sigortalıların birbirine karışması şartıyla inşaatların tek sicil numarasında yürütülmesine ünitece izin verilebilir.

20 İNŞAATIN SINIF VE GRUBU
İnşaatın hangi sınıfa ve gruba girdiği belediyelerce verilen inşaat ruhsatlarında belirtilmektedir. Aksi bir tespit yoksa, inşaat ruhsatında yer alan sınıf ve grup baz alınır.

21 RUHSATSIZ YAPILAN İNŞAATLARIN SINIF VE GRUBUNUN TESPİTİ
Ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak yapıldığı anlaşılan bina inşaatlarının nitelik olarak hangi sınıfa dahil olduklarının belge ile kanıtlanması öncelikle işverenden istenir. Mümkün olmaması halinde ise, şüpheli bir hal mevcut değilse, işverenin beyanı kabul edilir. Ancak şüphe olması durumunda bu bilgiler Kurumca tespit edilir.

22 TOPLAM İNŞAAT ALANI Toplam inşaat alanı olarak;inşaat ruhsatında yer alan toplam m² dikkate alınır. İnşaatın ruhsatı yoksa, inşaatın yüz ölçümü ilgili SGK Merkez Müdürlüğündeki SGK Denetmeni/ S.G.K. Kontrol Memurlarınca veya SGK teknik elemanlarınca fiili tespit ile belirlenir.

23 YAPININ TAMAMLANMA ORANI
Yapımına çok katlı olarak başlanılan, ancak bir bölümü yapılan binaların bitirilen bölümleri için prim borcu bulunmadığına ilişkin belge istenilmesi durumunda, inşaatın tamamlanan kısmının toplam bina maliyeti içindeki yüzde oranını gösteren SSİY ekli tablo dikkate alınarak saptama yapılır.

24 UYGULANACAK İŞİLİK ORANI
tarihinde yürürlüğe giren SSİY uyarınca; asgari işçilik oranları; Kurum bünyesinde oluşturulan Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca belirlenecek ve Resmi Gazete' de yayımlanacak, Tebliğ ile kamuoyuna duyurulacaktır. Asgari İşçilik Oranların Tebliğ 12 Mayıs 2010 tarihli Resmi Gazete de yayınlanmıştır.

25 UYGULANACAK BİRİM FİYATI
Asgari işçilik hesaplamasında birim maliyet bedeli olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayınlanan birim maliyet bedelleri dikkate alınır.  SSİY uyarınca; iki yıldan fazla süren bina inşaatlarında, hesaplamada, inşaatın bittiği yıldan önceki birim fiyatlar dikkate alınmaktadır. Eskiden olduğu gibi yılların ortalaması değil inşaatın bittiği yıldan önceki yılın birim fiyatı dikkate alınır.

26 ÖZEL BİNA İNŞAATLARINDA ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASI
Özel bina inşaatlarındaki uygulamayı iki aşamaya bölebiliriz. Birinci aşama dosya memurunca dosyadaki bilgiler ışığında yapılan hesaplama. İkinci aşama ise dosyadaki bilgilerin yanında, işverene ait yasal kayıt ve belgelerde yer alan hususlarla birlikte gerçek durum dikkate alınarak Müfettişlerce/Meslek Mensuplarınca yapılan inceleme, hesaplama ve teftiştir.

27 ÜNİTECE(DOSYA MEMURUNCA) YAPILACAK İŞLEMLER
ÖN DEĞERLENDİRME(ARAŞTIRMA) ÜNİTECE(DOSYA MEMURUNCA) YAPILACAK İŞLEMLER

28 ÜNİTECE ÖN DEĞERLENDİRME
SGK Merkez Müdürlüğü tarafından asgari işçilik uygulamasına esas ön değerlendirme işlemi yapılabilmesi için; İnşaat ile ilgili olarak işyeri dosyasının inşaat bitmeden önce tescil edilmiş olması, Tescil edilmiş olmakla birlikte yasal süre içinde Kurum’a bildirimde bulunulması gerekmektedir.

29 DEĞERLENDİRMEDE İŞÇİLİK ORANI % 25 EKSİK UYGULANIR
Gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılan özel bina inşaatı işyerlerine ilişkin olarak Ünitece yapılacak araştırma, bina maliyetine Kurumca yayımlanan tebliğ( tarihli R.G.) ile belirlenen asgari işçilik oranının %25 eksiği uygulanmak suretiyle yapılır. Bina inşaatı işyerlerinde, inşaatın bitirildiği tarihe kadar Kuruma bildirilmiş olan işçilik miktarı dikkate alınır.

30 EKSİK PRİM SON AYA MALEDİLİR
Ünitece yapılan araştırma sonucunda tespit edilen ve Kuruma bildirilmediği anlaşılan asgari işçilik miktarı üzerinden hesaplanan prim tutarı, faaliyet süresinin son ayına maledilir. Tahakkuk ettirilen prim gecikme zammı ile birlikte, ödenmek üzere işverene tebliğ olunur.

31 İŞVEREN PRİM BORCUNU ÖDEYECEĞİNİ VE İNCELEME İSTEMEYECEĞİNİ BİLDİRECEK
İşverence borcun tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödeneceğinin ve daha sonra müfettiş tarafından inceleme yapılması istenilmeyeceğinin bir dilekçe ile bildirilmesi halinde borç kesinleşir ve işlemler sonuçlandırılır .

32 İŞVERENİN ÖDEMEYECEĞİNİ BİLDİRMESİ VEYA CEVAP VERMEMESİ
Ünitece hesaplanan borcun yapılan tebligata rağmen ödenmeyeceğinin bildirilmesi veya tebligatta belirtilen sürede bildirimde bulunulmaması durumunda, Kurumun Denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından inceleme yapılır.

33 1 MAYIS 2005 TARİHİNDEN SONRAKİ UYGULAMA
Yapımına tarihinden sonra başlanılan, veya tarihinden sonra başlandığı halde tarihinden sonra bitirilen binaların maliyetinin hesaplanmasında, ortalama maliyet yerine, bitirildiği yıldan bir önceki yıla ilişkin birim maliyet bedeli dikkate alınmaktadır. Aynı yıl içerisinde başlayıp bitirilen binaların maliyeti ise o yılın birim maliyeti esas alınarak hesaplanır.  Örneğin tarihinde başlayan ve tarihinde bitirilen özel nitelikteki binanın maliyeti, 2011 yılı için belirlenmiş olan birim maliyet bedeli dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Örneğin; tarihinde başlayan ve tarihinde bitirilen özel nitelikteki binanın maliyetinin hesaplanmasında, 2010 yılı için belirlenecek olan birim maliyet bedeli dikkate alınır.

34 ASGARİ İŞÇİLİK HESABINI FORMÜLÜ
Hesaplamayı formüle etmek istersek; Tüm Yapının maliyeti = Toplam İnşaat alanı X Birim Fiyat X yapının tamamlanma oranı İşin yürütümü için gerekli en az işçilik miktarı = Tüm yapının maliyeti X uygulanacak işçilik oranı Bildirim eksiği = İşin yürütümü için en az işçilik miktarı – SGK’ ya bildirilen işçilik toplamı

35 ÜNİTEDE YAPILACAK İŞLEMLERE ÖRNEK-I
Örnek; Özel bir bina inşaatının yapımına tarihinde başlandığını ve tarihinde bitirildiğini, inşaatın sınıfının 2-B, metrekaresinin ise 100 m² olduğunu, Kuruma bu işle ilgili olarak tarihleri arasında TL sigorta primine esas kazanç bildirdiğini varsayarsak, ünitece yapılacak işlem aşağıdaki gibi olacaktır.

36 ÜNİTEDE YAPILACAK İŞLEMLERE ÖRNEK-II
İnşaat 2011 yılında başlayıp bittiğinden 2011 yılı birim fiyatı kullanılacaktır. 2-B sınıfı yapıların 2011 yılı birim maliyeti 297 TL’ dir. Buna göre;  297 x 100 = TL toplam maliyet bulunur. Bulunan bu maliyete inşaatlar için asgari işçilik oranı olan % 9'un % 25 düşüğü olan % 6.75 oranı uygulanır ve Kuruma bildirilmesi gereken sigorta primine esas kazanç miktarı bulunur. Bildirilmesi gereken: X % 6.75 = 2.004,75 TL bulunur.

37 ÜNİTEDE YAPILACAK İŞLEMLERE ÖRNEK-II
Bulunan miktar( TL), bildirilen miktardan( TL) fazla olduğundan, Kurumca İlişiksizlik Belgesi verilmez. İşveren, kendisine yapılan borç ödeme tebliğinden itibaren Kuruma bir ay içinde dilekçe ile başvurarak aradaki fark primini ödemek istediğini varsayarsak; aradaki farka ait prim bir aylık süre içinde öderse, ilişiksizlik belgesi hemen verilir. Bu durumda işverene aylık prim hizmet belgesi vermemekten dolayı idari para cezası uygulanmaz.

38 ŞİRKETLER VE KOOPERATİFLER TARAFINDAN YAPILAN İNŞAATLARDA ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASI-I
Şirketler ve kooperatifler tarafından gerek mülk edinmek ve gerekse satmak amacıyla yapılan bina inşaatı için işçilik Değerlendirilmesinde; yaklaşık maliyet bedeli esas alınmakta, ancak yasal kayıtlardan saptanan maliyet tutarı, yaklaşık maliyet bedelinden daha fazla ise, kayıtlardaki maliyet bedeli dikkate alınmaktadır.

39 ŞİRKETLER VE KOOPERATİFLER TAFAINDAN YAPILAN İNŞAATLARSA ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASI-II
Kooperatif ve şirketlerin, inşaatın tamamını anahtar teslimi veya bir bölümünün bir müteahhit veya başka bir şirkete yaptırmış olması halinde, işçilik değerlendirilmesi yaklaşık maliyet esasına göre yapılır.

40 ŞİRKET VE KOOPERATİF İNŞAATLARINA ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMA ÖRNEĞİ-I
Örnek: (A) Anonim Şirketi, ruhsatta 2500 m² olan, 2009 yılında başlayıp 10 Mayıs 2012 tarihinde biten, III-A grubunda yer alan inşaatı için Sosyal Sigortalar Kurumu'na başvurmuştur. İnşaatın maliyeti şirketin yasal kayıtlarına göre ,00 TL İnşaatın toplam maliyeti hesaplanırken; yılı birim maliyet bedeli esas alınır. (2011 yılı maliyet bedeli: 482,00 TL ) Yaklaşık Maliyet bedeli : 482,00 x = ,- TL  Şirketin yasal kayıtlarındaki maliyet,( ,00 TL), yaklaşık maliyet değerinden ( ,- TL ) daha fazla olduğundan hesaplamada defter maliyeti dikkate alınır.

41 ŞİRKET VE KOOPERATİF İNŞAATLARINA ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMA ÖRNEĞİ-II
(A) Anonim Şirketi'nin yukarıdaki inşaatı kendisinin değil, kaba işlerini (B) Limited Şirketi'ne, ince işlerini ise (C) Anonim Şirketi'ne yaptırdığını varsayarsak, bu durumda dikkate alınacak maliyet, yaklaşık maliyettir. (A) Anonim Şirketinin işi parça parça değil, anahtar teslimi ile bütünüyle başka bir şirkete yaptırması sonucu değiştirmeyecektir.

42 KISMEN BİTEN İNŞAATLARDA İNCELEME
İnşaatlar çeşitli nedenlerden dolayı bazen tamamen bitirilememekte, kısmen bitirilmektedir. Biten kısımlar için yapı kullanma izin belgesi istenmesi söz konusu olduğunda, asgari işçilik uygulaması toplam inşaat alanı için değil, inşaatın kısmen biten bölümü için yapılır.

43 KISMEN BİTEN İNŞATLARDA TAMAMLANAN KISMIN TESPİTİ
Kısmen biten inşaatlarda asgari işçilik hesaplaması yapabilmek için biten kısmın tüm inşaatın alanı içindeki oranını bilmek gerekiyor. Bu hesaplamanın da SSİY ye ekli 11 nolu tablo yardımıyla yapılması gerekiyor

44 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İNŞAATIN İKMAL EDİLEN KISMININ, BİNA MALİYETİNE ORANLARINI GÖSTERİR CETVEL (SSİY’ye ekli 11 no.lu tablo)

45 BODRUMSUZ TEK KATLI BİNALAR
Sıra No İŞLER ORANLAR A) Temel Hafriyatı ve Taş Duvar, (Subasman Hatılı Dahil) % 5 B) Blokaj, Grobeton, Tuğla Duvar, Tavan ve Saçak, % 26 C) Çatı, % 12 D) Doğrama (Komple) ve Sıvalar, % 14 E) Tesisat ve Teçhizat, (Temiz ve Pis Su ve Elektrik) % 18 F) Kaplamalar, Mozaik, Yağlı Boya, % 7 G) Merdiven, Harici Sıva, Dış Kapı, Badana, Fosseptik ve Bütün Bakiye İşlerin İkmalinde, % 100

46 II- (BODRUMSUZ) ZEMİN VE BİRİNCİ KATLI BİNALAR Sıra No İŞLER ORANLAR
Temel Hafriyatı, Grobeton ve Taş Duvar, (Subasman Hatılına Kadar) % 7 B) Zemin Katın İkmalinde, (Betonarme Tavan Dahil) % 15 C) Birinci Katın İkmalinde, % 17 D) Çatının İkmalinde, (Oluklar Dahil) % 8 E) Bütün Doğramaların İkmalinde, % 14 F) İç Sıvaların İkmalinde, % 6 G) Tesisatın İkmalinde, H) Şap, Mozaik ve Yağlı Boyaların İkmalinde, % 9 İ) Badana, Merdiven, Dış Sıva, Harici Kapı, Şakuli Borular ve Fosseptik ve Bakiye Bütün İşler Tamamlandığında,

47 III- BODRUMSUZ, ZEMİN, BİR VE İKİNCİ KATI HAİZ BİNALAR Sıra No İŞLER
ORANLAR A) Temel Hafriyatı, Grobeton ve Taş Duvar, (Subasmana Kadar) % 6 B) Zemin Katın İkmalinde, % 15 C) Birinci Katın İkmalinde, % 12 D) İkinci Katın İkmalinde, E) Çatının İkmalinde, % 7 F) Doğramaların İkmalinde, % 13 G) İç Sıvaların İkmalinde, % 5 H) Tesisat ve Teçhizatın İkmalinde, % 14 İ) Şap, Mozaik ve Yağlı Boyaların İkmalinde, % 8 J) Badana, Merdiven, Dış Sıva, Harici Kapı, Fosseptik ve Bakiye Bütün İşler Tamamlandığında, % 100

48 BODRUMLU TEK KATLI BİNALAR
IV- BODRUMLU TEK KATLI BİNALAR Sıra No İŞLER ORANLAR A) Temel Hafriyatı, Taş Duvar, Tuğla, Duvar, Lentolar, Blokaj, Grobeton ve Betonarme Tavan (Bodrum) İkmalinde, % 22 B) Yarım Tuğla Duvar, Bir Tuğla Duvar ve Betonarme Lentoların İkmalinde, % 15 C) Betonarme Tavan ve Saçaklar, % 14 D) Çatı, % 8 E) Doğrama, (Komple) % 11 F) İç Sıvalar, Tesisat ve Teçhizat % 13 G) Döşeme Kaplamaları, Şap, Mozaik ve Yağlı Boyalar % 6 H) Badana, Dış Sıva, Harici Kapı Merdiven, Fosseptik ve Bütün Bakiye İşler % 100

49 BODRUM, ZEMİN VE BİRİNCİ KATI HAİZ BİNALAR
Sıra No İŞLER ORANLAR A) Temel Hafriyatı ve Bodrum Katın İkmalinde, (Betonarme Tavan Dahil) % 20 B) Zemin Katın İkmalinde, (Lento, Döşeme, Tuğla Duvarlar ve Betonarme Tavan Dahil) % 12 C) Birinci Katın İkmalinde, % 14 D) Çatı İkmalinde, (Oluklar Dahil) % 6 E) Bütün Doğramaların İkmalinde, % 13 F) İç Sıvıların İkmalinde, % 5 G) Sıhhi Tesisat ve Diğer Tesis İşleri İkmalinde, H) Şap, Mozaik ve Yağlı Boyalar Tamamlandığında, % 8 İ) Badana, Merdiven, Dış Sıva, Harici Kapı, Şakuli Borular, Fosseptik ve Bakiye Bütün İşlerin İkmalinde, % 100

50 BODRUMLU ZEMİN, BİRİNCİ VE İKİNCİ KATI HAİZ BİNALARDA
VI- BODRUMLU ZEMİN, BİRİNCİ VE İKİNCİ KATI HAİZ BİNALARDA Sıra No İŞLER ORANLAR A) Bodrum İkmalinde, % 15 B) Zemin Katın İkmalinde, % 9 C) Birinci Katın İkmalinde, D) İkinci Katın İkmalinde, % 10 E) Çatı İkmalinde, % 5 F) Doğramaların İkmalinde, % 14 G) İç Sıvaların İkmalinde, H) Tesisat ve Teçhizat İkmalinde, İ) Şap, Mozaik ve Yağlı Boya, % 8 J) Badana, Merdiven Dış Sıva, Harici Kanal (Veya Fosseptik) ve Bakiye Bütün İşler Tamamlandığında %100

51 VII- FAZLA KATLI BİNALAR Sıra No İŞLER ORANLAR A)
Temel Hafriyatı, Taş ve Tuğla Duvarlar, Beton ve Betonarmeler, (Kaba İnşaat) % 45 B) Çatı, (Oluklar Dahil) % 5 C) Doğramalar, (Kapı ve Pencereler Komple) % 15 D) Sıvalar, Mozaik, Karo fayans vesair Kaplamalar, Yağlı Boyalar, % 25 E) Sıhhi Tesisat, Su ve Elektrik Tesisatı İle Her Türlü Noksanların İkmalinde, % 10 % 100

52 KISMEN BİTEN İNŞAAT ÖRNEĞİ-I
Örnek 1: tarihinde başlanılan 3-A sınıfı bir binanın zemin katı tarihinde bitirilmiştir. İnşaat ruhsatına göre yapılacak inşaat kalorifersiz olup zemin ve 1. kattan oluşmaktadır. Zeminin ve 1. katın alanı eşit olmak üzere toplam inşaat alanı 280 m²’dir. Biten kısım için Kuruma toplam ,00 TL işçilik bildirilmiştir İnşaatın biten kısmının toplam inşaatın ne kadarı olduğu yapı kısmi değerlendirme cetvelini kullanarak bulacağız. Buna göre;

53 Biten Kısımlar Toplam Alana Oranı % Temel hafriyatı, grabeton ve taş duvar 7 Zemin katın ikmali 15 Doğramaların Yarısının ikmali Zemin katın iç sıvalarının ikmali 3 Zemin katın tesisatının ikmali 7.5 Zemin katın şap, mozaik ve yağlı boyalarının ikmali 4.5 Zemin Katın badana, dış sıva ve harici boruların ikmali TOPLAM 48.5

54 KISMEN BİTEN İNŞAAT ÖRNEĞİ-II
Yapılan değerlendirme neticesinde inşaatın % 48.5’ inin bitmiş olduğu bulunur. 2011yılı birim fiyatı : 482,00. -TL Biten kısmın alanı : m2 (560 X % 48.5 = m²) Bildirilmesi gereken işçilik : 482,00 X x % 6.75 = TL İşveren toplam ,- TL işçilik bildirmiş olduğundan biten kısım için ilişiksizlik belgesi alır.

55 İHALELİ İŞLERDE ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASI

56 İHALE 15 GÜN İÇİNDE SGK’YA BİLDİRİLECEK
Kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar, ihale yolu ile yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri ve bunların adreslerini 15 iş gün içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür.

57 HAKEDİŞİN ÖDENMESİ VE TEMİNATIN İADESİ İÇİN PRİM BORCU OLMAMASI GEREK
İşverenlerin hak edişleri, Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının olmaması kaydıyla ödenir. Kesin teminatları ise, ihale konusu işle ilgili olarak Kuruma borçlarının bulunmadığının tespit edilmesinden sonra iade edilir.

58 İSKAN RUHASTINDAN ÖNCE SGK DAN İLİŞİKSİZLİK BELGESİ ARANACAK
Valilikler, belediyeler, il özel idareleri ve ruhsat vermeye yetkili diğer merciler tarafından, geçici iskân veya yapı kullanma izin belgesi verilmeden önce yapılan inşaat dolayısıyla, diğer kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ve bankaların ise Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenecek işlemlerinde Kuruma borçlarının bulunmadığına dair ilgililerden Kurumca düzenlenmiş bir belgenin istenmesi zorunludur.

59 İHALELİ İŞLERDE MALİYET HESABINA HAKEDİŞ ESASTIR
İhaleli işlerde, maliyet hesaplamasında istihkak bedeli (hakediş bedeli) baz alınır. Bu istihkak bedeli; müteahhide ödenen ve kesin hesap raporunda kayıtlı bulunan toplam istihkak tutarıdır.

60 SONRADAN ÖDENEN FİYAT FARKI VE AKREDİTİFLER İSTİHKAK’A İLAVE EDİLİR
İhale konusu işlerde ilgili müteahhide daha sonradan ödenen fiyat farkı (malzeme için) ve akreditif bedeli toplam istihkaka dahil edilir. Hesaplamaya esas alınacak hakediş tutarı Katma Değer Vergisi hariç tutardır. Ünitece yapılacak araştırma; belirtilen istihkak tutarına, işin asgari işçilik oranının % 25 eksiği uygulanmak suretiyle yapılır.

61 SÖZLEŞMEDE ÇALIŞTIRILACAK SİGORTALI SAYISI BELLİ İSE
Ancak, işin sözleşmesinde çalıştırılacak sigortalı sayısı belli ise öncelikle bu sigortalıların adam/gün sayısı üzerinden Kuruma bildirmiş olup olmadığı araştırılır. Bu araştırma sonucunda Kuruma bildirilmeyen sigortalılar ile ilgili belgelerin verilmesi, yapılacak bir ay süreli bir tebligat ile işverenden istenilir. Belgelerin verilmemesi veya eksik verilmesi halinde bu belgeler ünitece resen düzenlenir.

62 İHALE KONUSU İŞ BİRDEN FAZLA KONUYU KAPSIYORSA
İhaleli işin birden fazla konuyu kapsıyor olması ve her bir işin asgari işçilik oranının bilinmesi halinde, işverenin yazılı isteği üzerine araştırma, bu işlerin en yükseğine ilişkin asgari işçilik oranı dikkate alınarak yapılabilir.

63 İHALE KONUSU İŞ MALZEMESİZ OLARAK VERİLŞMİŞSE
İhale konusu işlerin yapımının işverenlere malzemesiz olarak verilmesi, dolayısıyla işin sadece işçilikten ibaret olması halinde işin asgari işçilik oranı % 54 olarak uygulanır.

64 HANGİ TARİHE KADAR BİLDİRİLEN İŞÇİLİKLER DİKKATE ALINACAK?
Araştırma yapılırken, ihale konusu işlerde kesin kabulün yada geçici kabulün noksansız yapıldığı tarihe kadar Kuruma bildirmiş olan işçilik miktarı dikkate alınır.

65 İŞİN BİTİŞ TARİHİNDEN SONRA BİLİDİRİLEN İŞÇİLİKLER
İhale konusu işler ile ilgili olarak, işin bitiş tarihinden sonra şantiyenin sökülmesi, malzemelerin toplanması, nakliyesi, bekçi çalıştırılması gibi işler için de muayyen bir süre işçi çalıştırılmaktadır. Bu nedenle, uygulamada, geçici kabulün noksansız olarak veya kesin kabulün yapıldığı tarihlerden sonra ihale konusu işyeri dosyasından belirli bir süre daha işçilik bildiriminde bulunmaya devam edilebilmektedir.

66 İŞİN BİTİMİNDEN SONRA YAPILAN BİLDİRİMLER ASGARİ İŞÇİLİK HESABINA DAHİL DEĞİL EDİLECEK Mİ?
Bu gibi durumlarda, söz konusu işlerden dolayı ihale konusu işyeri dosyasından makul bir süre için yapılan bildirimler Kurumca geçerli sayılmakta ve işyeri en son sigortalı çalıştırılan tarih itibariyle kanun kapsamından çıkarılmaktadır. Ancak geçici kabulün noksansız yapıldığı veya kesin kabul tarihinden sonraki süreye ilişkin bildirimler ünitece yapılan araştırmada Kuruma bildirilmiş olan işçilik miktarına dahil edilmemektedir.

67 FATURALI İNCELEME

68 MÜFETTİŞ İNCELEMESİ Asgari işçilik uygulamasına konu olan işin bazı kısımlarının fatura karşılığı başka işverenlere yaptırılması söz konusu ise, bu durumda belirtilen malzemeli ve salt işçilik faturaları değerlendirmede dikkate alınmaktadır. Fakat bu durumda asgari işçilik oranından %25 eksiltme yapılmamaktadır.

69 MALZEMELİ İŞÇİLİK ÖDEMELERİ-I
İşyeri ve kayıt belgelerinin incelemeye alınması halinde, doğruluğu(birim, ölçü ve tutar) gerektiğinde karşı inceleme yapılarak belirlenmiş işçilik içeren; a)5510 sayılı Yasa Kapsamında kuruma tecili yapılmış olan diğer işverenlere yaptırılan işlere ilişkin faturalara dayanılarak yapılan malzemeli işçilik ödemeleri, b)Bağ-Kur ve vergi sicil numaraları belirtilmek koşuluyla, işin bazı bölümlerini yanında sigortalı çalıştırmaksızın bizzat yapan iş sahiplerinden alınmış faturalara ve gider belgelerine dayanılarak yapılan malzemeli işçilik ödemeleri,

70 MALZEMELİ İŞÇİLİK ÖDEMELERİ-II
c)İşin bazı bölümlerini, yasalarla kurulu diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olanları çalıştırmak suretiyle yapmış bulunanlardan alınmış fatura ve gider belgelerine dayanılarak yapılan malzemeli işçilik ödemeleri, d)Malzeme bedelinden ayrı olarak nakliye bedelinin kesin bir şekilde belirlendiği faturalara dayanılarak yukarıda söze edilen iş sahiplerine yapılan nakliye ödemeleri, Yaklaşık maliyet bedelinden veya toplam hak ediş tutarından düşülmektedir.

71 SALT İŞÇİLİK FATURALARI
Salt işçilik içeren fatura ve gider belgelerine dayalı işçilik ödemeleri, Doğruluğu işyeri kayıtları ile kanıtlanabilen, yerel geleneklere uygun miktarları içeren, gerçekten ödendiği Müfettişler tarafından saptanabilen (Örneğin: vergisi ödenmiş, meslek kuruluşlarınca ölçü ve tutarları doğrulanmış, toplu sözleşme ve ferdi sözleşmelere uygun, diğer başka delillerle desteklenmiş) yabancı uyruklu işçilere ödenmiş ücretlerle, Türk uyruklu sigortalılara ödenen bütün ücretler (üst sınır aşanlar dâhil), doğrudan Kuruma bildirilmiş işçilikler gibi, işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik tutarından düşülmektedir.

72 İŞÇİLİK FATURALARINDA ASGARİ İŞÇİLİK HESAPLAMA FORMÜLÜ
Bu hesaplamayı formüle etmek istersek; Tüm Yapının maliyeti = (Toplam İnşaat alanı X Birim Fiyat) - Malzemeli İşçilik Faturaları İşin yürütümü için gerekli en az işçilik miktarı = (Tüm yapının maliyeti X uygulanacak işçilik oranı) – (salt işçilik faturaları + SPEK üst sınırı üzerinde yapılan bildirimler) Bildirim eksiği = İşin yürütümü için en az işçilik miktarı – SGK’ya bildirilen işçilik toplamı

73 FATURANIN FAZLA KISMI DİKKATE ALINMAZ
Fatura ve gider belgelerinde yazılı tutarlar, bu belgelerde, yapıldığı açıklanan işler karşılığı alınan hakedişden veya özel bina inşaatlarında yaklaşık maliyet bedeli içerisindeki tutarından fazla olması durumunda, aşan kısmı değerlendirmede dikkate alınmamaktadır.

74 FAZLA FATURAYA ÖRNEK Örnek: İncelenen kesin hesap özetinde hafriyat tutarı karşılığı KDV hariç ödenen TL olmasına karşın, fatura KDV hariç TL tutarlı tanzim edilmiş ise, bu faturanın TL’si dikkate alınmaktadır.

75 İŞ BİTİM TARİHDEN SONRA DÜZENLENEN FATURALARIN DURUMU
Faturanın, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği hükmüne aykırı olarak düzenlenerek cari yıl yasal defter ve belgelerine kaydedilmiş olan bu faturanın çeşitli şekillerde (karşı inceleme yapılması, mahkeme ilamı, Vergi Dairesi yazısı) sahte olduğu tespit edilmedikçe asgari işçilik uygulamasında dikkate alınması gerekmektedir.

76 SAHTE FATURA İLE MUHTEVİYATI İTİBATRİYLE YANILTICI FATURA DİKKATE ALINMAZ
Ancak faturanın sahte veya içeriğinin doğruyu yansıtmadığının, yani belgenin muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge olduğunun tespit edilmesi halinde, faturada yazılı olan miktar asgari işçilik uygulamasında dikkate alınmamakta olup, Vergi Dairesine ihbar ve Savcılığa da suç duyurusunda bulundurulması gerekmektedir.

77 FATURALI MÜFETTİŞ İNCELEMESİNE ÖRNEK
1- Müteahhit A, X kamu kuruluşuna idari hizmet binası inşaatını taahhüt etmiştir. Müteahhit Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü'nde dosya açmış, çalışan işçiler bu dosyadan bildirilmiştir. Söz konusu iş için işveren toplam ,00 TL‘ hakediş almış ve bu işten dolayı Sigorta Müdürlüğüne toplam TL SPEK bildirmiştir. Sıva kalıp işleri taşeron (B) tarafından taşeronun aynı Merkez Müdürlüğündeki işyeri çalışanları tarafından yapılarak ,00 TL salt işçilik faturası kesilmiştir. Demir doğrama işleri ise aynı Merkez Müdürlüğü'nde kendi adına işyeri dosyası bulunan (C) ye yaptırılmış ve ,00 TL malzemeli işçilik faturası alınmıştır. Müteahhit faturalarının bulunduğunu belirterek Kurumdan Müfettiş incelemesi talep etmiştir.

78 FATURALI MÜFETTİŞ İNCELEMESİNE ÖRNEK
Müfettişçe aşağıdaki şekilde işlem yapılacaktır. Toplam Hak ediş tutarı: TL Uygulanacak işçilik oranı: yüzde 9 Bildirilen SPEK tutarı: TL A-Değerlendirmeye esas hakediş tutarı: TL ( TL TL) B-İşin yürütümü için gerekli asgari işçilik: TL ( x % ) C. Bildirilen SPEK: TL Bildirim eksiği: – = TL

79 FATURALI MÜFETTİŞ İNCELEMESİNE ÖRNEK
Yapılan hesaplama neticesinde ,00 TL bildirim eksikliği çıkmıştır. Çıkan bu eksiklik için Kurum (30.800,00X % 35.5=10.934,00 TL) prim, ayrıca gecikme zammı talep edecektir. Çıkan bu fark nedeniyle yasal kayıt ve belgeler geçersiz sayılacak ve bu miktar kadar aylık prim ve hizmet belgesinin eksik verildiği varsayılarak idari para cezası uygulanacaktır. (B)’ ye ödenen para sadece işçilik karşılığı olduğundan faturadaki miktar işveren sanki kendisi işçilik bildirmiş gibi dikkate alınmıştır. (C)’nin Kurumda tescil edilmiş işyerinde çalışan işçilerle doğrama işlerini yapmış ve yaptığı bu iş karşılığında malzemeli işçilik faturası düzenlendiği için maliyetten düşülmüştür. Çünkü yapılan malzeme + işçilik bulunmaktadır.

80 İNCELEME TALEP EDİLMESEYDİ
Bildirilmesi Gereken………………: TL (1, ,00X%6,75) Bildirilen……………………………: TL Fark İşçilik…………………………: TL ( = ) SONUÇ: MÜFETTİŞ İNCELEMESİ İŞVERENE YARARINA DEĞİL ZARARINA OLMUŞTUR.

81 ÜNİTE İLE MÜFETTİŞ İNCELEMESİ ARASINDAKİ FARKA ÖRNEK
İşveren A’nın arsası üzerin yaptığı özel bina inşaatına ilişkin bilgiler: İnşaatın sınıfı= 3A Toplam m2 =1500 m2 Başlama tarihi= Bitiş tarihi = Kuruma bildirilen toplam işçilik miktarı= TL Malzemeli işçilik faturaları toplamı= TL Salt işçilik faturalan toplamı = TL Asgari işçilik oranı =%9 m2 birim maliyeti= TL

82 ÜNİTE İLE MÜFETTİŞ İNCELEMESİ ARASINDAKİ FARKA ÖRNEK-I
Dosya memuru tarafından yapılacak hesaplama: İnşaatın yaklaşık maliyet bedeli……: TL (1.500 x 399,00 = ,00.-TL) Kuruma bildirilmesi gereken……….: ( ,00 x%6.75= ,75.-TL) Fark işçilik : (40.398, = ,75 TL ) Eğer işveren, dosya memuru tarafından yapılan ön değerlendirme sonucunda tespit edilen ,75 fark işçiliğin primini kuruma yatırmayı kabul ederse Müfettiş incelemesi yapılmadan ilişiksizlik belgesi işverene verilecektir.

83 ÜNİTE İLE MÜFETTİŞ İNCELEMESİ ARASINDAKİ FARKA ÖRNEK-II
İşveren müfettiş incelemesi istemesi halinde; İnşaatın yaklaşık maliyet bedeli= TL (1.500 x 399,00) = ,00.-TL Kuruma bildirilmesi gereken= ( x%9) = TL Fark işçilik= = TL

84 ÜNİTE İLE MÜFETTİŞ İNCELEMESİ ARASINDAKİ FARKA ÖRNEK-III
1. Fark = Dosya memurunun fatura inceleme yetkisi olmadığı için, yaklaşık maliyet bedelini bulunurken TL malzemeli işçilik faturasını düşmemiştir. 2. Fark = Dosya memurunun fatura inceleme yetkisi olmadığı için kuruma bildirilmesi gereken işçilik miktarını bulurken TL salt işçilik faturasını düşmemiştir. 3. Fark = Dosya memuru asgari işçilik oranını % 25 eksilterek 6.75 uygularken, müfettiş yüzde 9 olarak uygulamıştır. Sonuç: İşveren dosya memurunun işleminde TL fark işçiliğe muhatap olurken müfettiş raporunda TL ye muhatap olacaktır. Dolayısıyla bu işverenin müfettiş incelemesi istemesi kendi menfaatinedir.

85 İŞVEREN ÜNİTE VE MÜFETTİŞ HESABI YAPARAK MENFAATİNE OLAN İŞLEMİ TERCİH ETMELİ
İşverenin defter ve belgeleri üstünden bir hesap yaparak, kurumda dosya memuru ve müfettiş incelemesinde çıkacak fark işçilik tutarını tespit etmeli ve menfaatine olan seçeneği tercih etmelidir.

86 ALT İŞVEREN Alt işveren iki şartın varlığına bağlıdır:
İşin tamamını üstlenen ve sigortalı çalıştıran bir işverenin bulunması, İşverenden, işin bölüm ve eklentilerinden iş alan ve kendi adına sigortalı çalıştıran, bir kişinin bulunması gerekmektedir. Örneğin; Bir yol inşaatı üstlenen Müteahhit(A) işin bir kısmını işveren (B) ye verirse ve (B) de kendi yanında sigortalı çalıştırıyorsa, (B) nin 5510 sayılı yasaya göre durumu alt işverendir. İşin tamamının yürütümünü üslenen kişiden iş alan kişi sigortalı çalıştırmıyorsa alt işveren niteliği kazanmayacaktır.

87 İŞÇİ-SİGORTALI ÇALIŞTIRMAYAN ALT İŞVEREN SAYILMAZ
Yanında sigortalı işçi çalıştırmayan alt işveren sayılmıyor. Örneğin; İşverenden, bina inşaatının ana demir giriş kapısının demir doğrama yapım işini alan ve hariçten işçi-sigortalı çalıştırmadan bizzat kendisi çalışarak işi tamamlayan kişi alt işveren olarak kabul edilmemektedir.

88 ALT İŞVEREN ALDIĞI İŞTE ÇALIŞTIRMAK ÜZERE İŞÇİ ALMALI
İşverenle alt işveren arasındaki hukuki ilişki, alınan işin sonuçlandırılmasını kapsayan bir sözleşme olduğundan istisna akdini teşkil etmektedir. Alt işveren, büyük müteahhitten iş alan küçük müteahhit olarak da tanımlanabilir. Bölüm veya eklentilerde iş alanın, aldığı işte çalıştırdığı sigortalılar, o iş için alınmış ve çalıştırılmış olmalıdır. Esasen iş alanın var olan ve Sosyal Güvenlik Kanunu kapsamında bulunan işyerinin (devamlı işyeri) sigortalı işçileriyse, bu durumda, iş alanın alt işveren olarak kabulü mümkün değildir.

89 İŞÇİ ÇALIŞTIRMADAN İŞİN BİRDEN ÇOK KİŞİ VEYA KURUMA DAĞITILMASI
İş sahibinin kendisi işçi çalıştırmaksızın, işi belirli kısımlara ayırıp başka başka (birden çok) kişilere yaptırması halinde, bu kişiler alt işveren değil (işin bunlara devri söz konusu değil ise) kural olarak işveren vekilidirler ve Sosyal Güvenlik Kanunu yönünden işi bölüp dağıtan iş sahibi işveren niteliğiyle sorumludur. Örneğin; Yapı Kooperatifi, kendisi hariçten işçi çalıştırmayıp, inşaatın kısımlarını ayrı şahıslara yaptırması durumunda, Yapı Kooperatifi işveren, bölüm veya eklentilerden iş alanlar ise işveren vekili, Kurum uygulaması yönünden alt işveren sayılacaklardır. ???

90 ALT İŞVEREN BİLDİRİMİ Alt işveren, asıl işverenin işyerinde çalıştırdığı sigortalıları, işverenle aralarında yaptıkları sözleşmenin ibrazı kaydıyla, Kurumdan alacağı özel bir numara ile asıl işverenin kayıtlı olduğu dosyadan bildirir.

91 İNŞAAT, TAMİRAT, TADİLAT ve TESİSAT İŞLERİNDE İŞVERENLİK
İnşaatın mülkiyet sahibince yapılması: Mülkiyeti (tapusu) gerçek veya tüzel kişilere ait bina ve diğer inşaatlar ile tamirat, tadilat ve tesisat işyerlerinde yapılan işler, bizzat mülkiyet sahipleri tarafından sigortalı çalıştırılmak suretiyle yapılıyor ise mülkiyet sahibi işveren kabul edilecektir. İnşaat, tamirat, tadilat ve tesisat işlerinin ruhsatsız yaptırılmış olması işverenlik sıfatını etkilemez.

92 İNŞAAT TAMİRAT VEYA TADİLATIN TAMAMININ ÜÇÜNCÜ KİŞİYE VERİLMESİ-I
İnşaat, tamirat, tadilat ve tesisat işleri sahipleri tarafından sigortalı çalıştırmaksızın tamamının yapımı üçüncü bir kişiye (gerçek veya tüzel) verildiği takdirde; mülkiyet sahibi ile yapımı üstlenen arasında istisna akdi bulunacağından, işlerin yapımını üstlenen kişi müteahhit sıfatı ile işveren olarak kabul edilecektir. Bu durumda mülkiyet sahibi ile işi yapan kişi arasında ispat yükümlülüğünü yerine getirmek için noterden anahtar teslimi sözleşmesi yapılması gerekmektedir.

93 İNŞAAT TAMİRAT VEYA TADİLATIN TAMAMININ ÜÇÜNCÜ KİŞİYE VERİLMESİ-II
Belirtilen işlerin malzemeli veya malzemesiz yapılması işverenlik durumlarını değiştirmeyecektir. İnşaat, tamirat, tadilat ve tesisat işlerinin yapımını gerçekleştiren kişi (mülkiyet sahibi veya müteahhit), yapılan işlerin bir kısmını sair şahıslara yaptırdığı takdirde, işin kısımlarını yapan bu kişi veya kişiler alt işveren sayılacaktır.

94 İNŞAATIN TAMAMEN ÜÇÜNCÜ ŞAHSA VERİLMESİ ÖRNEK-I
a)Arsa sahibi (A) şahsı, arsası üzerine yaptıracağı dükkan inşaatını sigortalı çalıştırmak suretiyle tamamlaması halinde, işveren (A) şahsının kendisi olacaktır. b)Arsa sahibi (A) şahsı, arsası üzerine yaptıracağı inşaatının tamamını (B) şahsına verdiği takdirde, işveren olarak (B) şahsının kabulü gerekir. c) Yapımını taahhüt ettiği tadilat işlerinden dolayı işveren kabul edilen (C) şahsı, tadilat işlerinin bir kısmını (D) ve (E) şahıslarına yaptırması durumunda, (D) ve (E) şahısları alt işveren olarak kabul edilecektir.

95 İNŞAATIN TAMAMEN ÜÇÜNCÜ ŞAHSA VERİLMESİ ÖRNEK-II
c) Şahsına ait arsa üzerine yaptıracağı işhanı inşaatının değişik kısımlarını (B), (C) ve (D) şahıslarına kendisi hariçten işçi çalıştırmadan yaptıran (A) şahsı ile (B), (C) ve (D) şahıslarının konularının ne olacağı sorusuna; İnşaatın yapımının tamamı bir şahsa verilmediğinden arsa sahibi (A) şahsını işveren kabul etmek, İnşaatın kısımlarından iş alan (B), (C) ve (D) şahısları ile işveren (A şahsı) arasında istisna akdi bulunacağından, (B), (C) ve (D) şahıslarının, alt işveren olarak kabulü, gerekir.

96 ALT İŞVERENİN BİLDİRDİĞİ İÇÇİLİKLERİN ASAGARİ İŞÇİLİK UYGULMASI KARŞISINDAKİ DURUMU
Asıl işveren ve asıl işverenin işyeri dosyasından kuruma işçilik bildirimi yapan alt işveren işçilik bildirimlerinin toplamı asgari işçilik değerlendirmesi esnasında dikkate alınır

97 FATURALARIN SALT İŞÇİLİK VE MALZEMELİ İŞÇİLİK OLARAK AYRILMASI
İbraz edilen faturanın malzemeli işçilik fatura olması için, faturanın içeriğinde belirtilen yapılan işin malzeme ve işçilik dahil olarak yapılması, malzemenin faturayı kesen firmaya ait olması ve yapılan işçiliğin de, işin mahallinde ve asıl iş ile doğrudan bağlantılı olarak, asıl işin yapımı esnasında meydana gelmiş olması gerekmektedir.

98 FATURA AYRIMINA ÖRNEK-I
Asıl işveren olan A firması yapmakta olduğu inşaatın boya işlerini, fatura B firmasına verir. Ve boya malzemelerinin tamamını da kendisi karşılar. Burada yapılacak olan ilk iş, asıl işverenin kayıt ve belgelerinde boya işinde kullanılan malzemelerin kendisine ait olduğunu kanıtlayacak kayıtların bulunup bulunmadığıdır. Yapılan bu inceleme neticesinde malzemenin tamamen asıl işveren tarafından sağlandığı tespit edildikten sonra, geriye sadece boya işi kalmaktadır, boya işi işçilik olduğu için ve bire bir inşaat yerinde yapıldığından ötürü bu fatura salt işçilik faturasıdır.

99 FATURA AYRIMINA ÖRNEK-II
A firması B firmasından pencere camı satın alır ve bu pencere camlarını C firmasına monte ettirir. B firmasından alınan fatura sadece cam yani malzeme alımına yönelik olduğu için malzeme faturasıdır. C firmasından alınan fatura ise sadece monte işine yönelik olduğu için ve bu monte işi de inşaatta direk yapıldığı için fatura salt işçilik faturasıdır.

100 FATURA AYRIMINA ÖRNEK-III
A firması bir bir kamu kurumunun ek hizmet binasının “çeşitli bina onarım” işlerinin yapımını taahhüt etmiştir. Kesin hakediş bedeli…………: TL Yer teslim tarihi………………..: İşe başlama tarihi……………..: İşim bitim tarihi………………...: A firması yapılan taahhüt konusu iş ile ilgili olarak, SGK Ya şu işçilikleri bildirmiştir. -Ocak 2000 ayında…………….: TL, -Şubat 2008 ayında……………: TL, -Mart 2008 ayında…………….: TL, Toplam………………………….: TL

101 FATURA AYRIMINA ÖRNEK-III
A firması taahhüt konusu iş ile ilgili olarak dışarıya yaptırdığı işlere karşılık TL tutarında malzemeli işçilik faturası, TL tutarında da salt işçilik faturası almış ve bu faturaları da incelemeye ibraz etmiştir. Taahhüt konusu kamu kurumunun ek hizmet binasının “çeşitli bina onarım” işinin yapımı ile ilgili olarak A firmasının SGK ya işin yürütümü için yeterli işçilik bildirip bildirilmediği şu şekilde hesaplanacak.

102 FATURA AYRIMINA ÖRNEK-III
Öncelikle değerlendirmeye esas hak ediş miktarı bulunacaktır. Bunun için, toplam hakediş tutarından, malzemeli işçilik tutarı düşülür. Değerlendirmeye esas hakediş tutarı= ( = TL) İşin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik tutarı= TL ( x %15) – = ) Eksik bildirilen işçilik tutarı= TL ( – TL = TL)

103 FATURA AYRIMINA ÖRNEK-IV
İşveren A tarafından yapılan taahhüt konusu iş olan okul inşaatı işiyle ilgili olarak: Hakediş bedeli……………………………..: ,00 TL İşe başlama tarihi…………………………. : İş bitim tarihi……………………………….. : Kuruma bildirilen toplam SPEK tutarı…...: ,00 TL Salt işçilik veya malzemeli işçilik faturası bulunmamaktadır. İnşaat işlerinin asgari işçilik oranı %9’dur (%6,75 müdürlükte çözümlenmesi durumu) Malzemeli işçilik faturası mevcut olmadığı için değerlendirmeye esas hakediş miktarı olarak ,00 TL esas alınacaktır. ,00 x %6,75 = ,00 TL kuruma asgari işçilik bildiriminde bulunulması gerekmektedir. 13.500,00 – ,00 = 1.500,00 TL eksik işçilik bildiriminde bulunulmuştur.

104 İHALE KONUSU İŞLERİN SÜREKLİ İŞYERİ SİGORTALILARI İLE YAPIMI
İhale yolu ile bir işin yapımını yüklenen müteahhidin, 5510 sayılı kanuna göre işveren sayılabilmesi için ihale suretiyle aldığı işin yapımı dolayısıyla işçi çalıştırması ve bu işçilerin ihale konusu işte çalıştırılmak üzere işe alınmış olması gerekmektedir. Taahhüt edilen işin ayrıca işçi alınmaksızın müteahhidin esasen mevcut olan devamlı işyeri işçileriyle yapılmış olması halinde, ihale konusu işten dolayı işverenlik sıfatı söz konusu olmayacağından, taahhüt edilen işin ayrı bir işyeri olarak tesciline gerek bulunmamaktadır. Keza bir müteahhidin ihale yolu ile almış olduğu işin mahiyeti icabı mevcut işyeri dışında yapılması gerekmeyen malzeme satımı, mal teslimi, proje çizimi ve benzer işlerden olması halinde ise, ihale konusu işin yapımı esnasında işçi alınmış olsa dahi, ihale konusu işin yapıldığı ayrı ve bağımsız bir işyeri mevcut olmadığından ihale konusu işten dolayı tescili gereken bir işyeri ve işverenlik söz konusu olmayacaktır.

105 İNŞAAT VEYA İHALE KONUSU İŞİN DEVAMLI İŞYERİ İŞÇİLERİ İLE YAPILMASI
Özel bina inşaatı, tamirat, tesisat ve benzeri işler ve ihale konusu işler için ayrı bir işyeri tescil ettirmeksizin, söz konusu işleri devamlı işyeri işçileri ile yaptıklarını ileri süren işverenlerin, bu işleri devamlı işyeri işçileriyle yapmalarının olanaklı olup olmadığını saptanabilmesi aşağıdaki hususların tespiti ve değerlendirilmesi gerekmektedir.

106 DEVAMLI İŞYERİ İŞÇİLERİ İLE YAPILAN İNŞAATLARDA İLİŞİKSİZLİK BELGESİ VERİLME USULÜ
Öncelikle, ihale konusu işin yapıldığı işyerinin devamlı mahiyette bir işyeri olduğunun ve devamlı mahiyetteki işyerinin faaliyet konusunun ihale konusu işe uygun olup olmadığının belirlenmesi gerekmektedir.

107 DEVAMLI MAHİYETTEKİ İŞYERİNİN ÖZELLİKLERİ
İhale konusu işin yapıldığı belirtilen devamlı mahiyetteki işyerinin, faaliyetine devam etmesinin ihale konusu işe bağlı olmaması, ihale konusu işten bağımsız olarak faaliyetini devam ettirmesi, dolayısıyla ihale konusu iş olmasaydı dahi mevcut olan veya olacak olan bir işyeri olması halinde, devamlı mahiyette bir işyerinin varlığı kabul edilecektir.

108 DEVAMLI MAHİYETTEKİ İŞYERİNE ÖRNEK
İhale suretiyle yapılan işin konusunun “parke döşemesi” işi olduğu, ancak söz konusu işin Kurumda “1622-Birleştirilmiş parke yer döşemelerinin imalatı” işkolu kodunda tescil edilmiş bulunan devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları ile yapıldığının beyan edildiği varsayıldığında, parke döşemesi işinin tehlike sınıfı ile parke imalatı işinin tehlike sınıfının aynı (her iki işin de V tehlike sınıfında tasnif edilmiş) olduğu dikkate alınarak, bahse konu işyerinin işkolu kodunun tespitine başvurulmaz.

109 DEVAMLI MAHİYETTEKİ İŞYERİNİN İŞ KOLU KODUNUN İHALE KONUSU İŞE UYGUN OLMASI LAZIM
Devamlı mahiyetteki işyerinin işkolu kodunun yapılan ihale konusu iş ile uyumlu olmaması halinde, öncelikle devamlı mahiyetteki işyerinin faaliyet konusunun tespiti yönüne gidilecektir. Yapılan tespit sonucunda, devamlı mahiyetteki işyerinde, ihale suretiyle yapılan işin konusunda bir faaliyette bulunulduğunun anlaşılması halinde, Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesindeki hükümler dikkate alınarak gerekmesi halinde, devamlı mahiyetteki işyerinin işkolu kodu 5510 sayılı Kanunun 83. ve 84. maddelerine göre değiştirilecek

110 DEVAMLI MAHİYETTEKİ İŞYERİNDE İMALAT, MONTAJ, DÖŞEME, TAKILMA AYRIMI
Devamlı mahiyetteki işyerinin faaliyet konusunun imalat işleri olduğu durumlarda, idareye karşı üstlenilen işin, imalatın yanı sıra, montaj, döşeme, takılma gibi işleri de içermesi halinde, bu hususun, Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesine göre daha yüksek bir prim oranını gerektirmemesi kaydıyla, ayrıca montaj, döşeme, takılma gibi durumlar dikkate alınmaksızın işlem yapılacaktır.

111 DEVAMLI MAHİYETTEKİ İŞYERİ VE İHALE KONUSU İŞTE TEHLİKE SINIFINA ÖRNEK-I
İhale suretiyle yapılan işin konusunun “parke döşemesi” işi olduğu, ancak söz konusu işin Kurumda “1622-Birleştirilmiş parke yer döşemelerinin imalatı” işkolu kodunda tescil edilmiş bulunan devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları ile yapıldığının beyan edildiği varsayıldığında, parke döşemesi işinin tehlike sınıfı ile parke imalatı işinin tehlike sınıfının aynı (her iki işin de V tehlike sınıfında tasnif edilmiş) olduğu dikkate alınarak, bahse konu işyerinin işkolu kodunun tespitine başvurulmaz.

112 DEVAMLI MAHİYETTEKİ İŞYERİ VE İHALE KONUSU İSTEK, TEHLİKE SINIFINA ÖRNEK-II
İhale suretiyle yapılan işin konusunun “kartonpiyer döşenmesi” işi olduğu, ancak söz konusu işin Kurumda “2361-İnşaat amaçlı alçı ürünlerinin imalatı” işkolu kodunda tescil edilmiş bulunan devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları ile yapıldığının beyan edildiği varsayıldığında, kartonpiyer döşenmesi işinin “4333-Yer ve duvar kaplama” işkolu kodunda ve V tehlike sınıfında, “inşaat amaçlı alçı ürünlerinin imalatı” işkolu kodunun ise IV tehlike sınıfında tasnif edilmiş olması nedeniyle, bahse konu işyerinin işkolu kodunun tespiti yönüne gidilir.

113 İHALE KONUSU İŞTE ÇALIŞACAK KİŞİ/GÜN SAYISININ BELLİ OLDUĞU İŞLER
İhale sözleşmesinde ihale konusu işte çalışacak kişi/gün sayısının belli olması veya idarece ihale konusu işte kimlerin çalıştığının ismen Kuruma bildirildiği hallerde, ihale konusu işte çalıştırılması gereken kişi/gün sayısı kadar Kuruma bildirim yapıldığının veya idarece ihale konusu işte çalıştırıldığı bildirilen kişilerin sigortalılıklarının sağlandığının anlaşılması halinde, ihale konusu işin devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları ile yapılıp yapılmadığının tespiti için ayrıca denetim elemanı incelemesine gidilmeyecek işverene ilişkisizlik belgesi verilecektir.

114 İHALE KONUSU İŞTE ÇALIŞACAK KİŞİ/GÜN SAYISININ BELLİ OLMADIĞI İŞLER
İhale sözleşmesinde ihaleli işte çalışacak kişi/gün sayısının belli olmaması ve idarece de ihale konusu işte kimlerin çalıştırıldığının ismen Kuruma bildirilememesi halinde; ihale konusu işin devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları ile yapılıp yapılmadığı hususunda, ihale konusu işin yapıldığı süre zarfında devamlı mahiyetteki işyerinden Kuruma bildirilmiş olan sigorta primine esas kazanç tutarının, bildirilmesi gereken sigorta primine esas kazanç tutarının altında olup olmadığı, geçici mahiyetteki işyeri dosyalarındaki araştırma işleminde olduğu gibi araştırılacaktır.

115 ÖRNEK İstihkak tutarı TL olan bir iş dolayısıyla, (oran %9 ) Kuruma bildirilmesi gereken prime esas kazanç tutarının TL olduğunun araştırma işlemi sonucu hesaplanmasına karşın, ihale konusu işin yapıldığı dönemde Kuruma bildirilen prime esas kazanç tutarının TL olduğu varsayıldığında, ihale konusu işin devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları ile yapılıp yapılmadığı hususunda denetim elemanı incelemesine gönderilmeksizin, ihale konusu işin yapıldığı döneme ilişkin borcunun da bulunmaması halinde işverene ilişiksizlik belgesi verilecektir.

116 DEVAMLI MAHİYETTE İŞYERİYLE AYNI DÖNEMDE BİRDEN FAZLA İHALE KONUSU İŞ YAPILMASI
Devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları ile faaliyet dönemleri kısmen de olsa çakışacak şekilde birden fazla ihale konusu işin yapılmış olması halinde, ihale konusu bir iş için dikkate alınmış olan işçilik, diğer ihale konusu işler için dikkate alınmayacaktır.

117 İHALE KONUSU İŞLER VE ÖZEL BİNA İNŞAATI İŞYERİ HAKKINDA MESLEK MENSUPLARININ İLİŞİKSİZLİK RAPORU DÜZENLEMESİ

118 RAPORA EKLENECEK BELGELER
Rapor tarihinden önceki 3 ay içinde meslek mensubunun bağlı olduğu Meslek Odasından alınmış olan “FAALİYET BELGESİ”, İncelemeyi yapan meslek mensubu ile işveren arasında düzenlenmiş olan “SÖZLEŞMENİN” aslı veya noterden onaylı bir örneği, İnceleme konusu iş ile ilgili olarak düzenlenmesi gereken ve örneği Yönetmeliğin 4 ve 5 inci sayfalarında yayımlanan “HESAPLAMA CETVELİ”,

119 RAPOR KAÇ NÜSHA DÜZENLENECEK
Rapor en az üç nüsha düzenlenecektir. Bir nüshası Kuruma, Bir nüshası işverene, Bir nüshası da meslek mensubunda kalacak ve 5 yıl süreyle saklanacak.

120 RAPORUN BÖLÜMLERİ RAPOR; Genel Bilgiler, Usül İncelemeleri,
Hesap İncelemeleri, Sonuç, bölümlerinden oluşur.

121 GENEL BİLGİLER BÖLÜMÜ İncelenen yasal defterlerin ilgili olduğu yıllar, defterin cinsi ve noter onayı yazılır. -Ücret ödeme bordrolarının, -Kuruma verilen prim belgeleri ve sigortalı işe giriş bildirgelerinin, -Muhtasar beyannameler, -ihale makamı ile işveren arasında yapılan sözleşmeler , -ve geçici-kesin kabul tutanakları ile son hak ediş raporlarının, incelendiği belirtilir.

122 USUL İNCELEMELERİ BÖLÜMÜ-I
İncelenen defter ve belgelerden saptanan ücretler, Sigortalı sayıları ve prim ödeme gün sayıları, Prim belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmiş olup olmadığı, İşyeri kayıtlarının geçerli olup olmadığı, geçerli değilse geçersizlik halleri, 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesi göz önünde bulundurularak sigorta primlerinin Kuruma eksiksiz bir şekilde tahakkuk ettirilerek ödenip ödenmediğine,

123 USUL İNCELEMELERİ BÖLÜMÜ-II
Ödenmeyen primlerin gider olarak yazılıp yazılmadığına, Ay içerisinde hak edilen veya ödenen ücret ve diğer ödemelerden sigorta primlerinin kesilip kesilmediğine, Kuruma bildirilen sigortalı sayıları ile muhtasar beyannamelerdeki sigortalı sayılarının mutabakatına yer verilir.

124 HESAP İNCELEMELERİ BÖLÜMÜ
İş ihale konusu ise; Yapılan işin niteliği, İşin başlama ve bitiş tarihleri ile faaliyet süresi, Toplam sigortalı ve toplam prim ödeme gün sayısı, Stopaj, malzeme fiyat farkı, akreditif bedeli, KDV hariç alınan istihkak tutarı, defter ve belgelerden tespit edilen malzemeli ve salt işçilik ödemeleri, İdari para cezaları, belirtilir.

125 HESAP İNCELEMELERİ BÖLÜMÜ-II
Özel bina inşaatı ise; Binanın toplam maliyet tutarı, Maliyetin tespit şekli, Defter ve belgelerden saptanan bina maliyeti, Malzemeli ve salt işçilik ödemeleri, İdari para cezaları, belirtilir.

126 HESAP İNCELEMELERİ BÖLÜMÜ-III
İnşaat ruhsatnamesi olmayan, ruhsatı olmakla birlikte imar mevzuatına göre ruhsatı hükümsüz olan veya Kurumda tescil edilmemiş bulunan yada tescilli olmasına rağmen Kuruma, APHB vermemiş olan bina inşaatı işyerleri ile tamamlanmamış bina inşaatı işyerleri hakkında bu Yönetmelik hükümlerine göre rapor düzenlenmez.

127 RAPORUN SONUÇ BÖLÜMÜ İnceleme yapılan işyeri ile ilgili olarak “ilişiksizlik belgesi“ verilip verilemeyeceği, veya ilişiksizlik belgesinin hangi koşullarda verilebileceği; yazılır.

128 RAPOR ÜNİTEYE VERİLİNCE
Raporlarda herhangi bir eksiklik veya maddi hata tespit edildiği takdirde, eksiklik veya maddi hatanın 15 gün içinde düzeltilerek ek rapor verilmesi için ilgili meslek mensubuna durum iadeli taahhütlü bir yazı ile bildirilir. Ek raporda da eksiklik veya maddi hatanın giderilmezse, gerekçeleri de belirtilerek rapora göre işlem yapılamayacağı yine iadeli taahhütlü bir yazıyla ilgili meslek mensubuna ve işverene bildirilir.. Ek rapor verilmez veya eksiklik ya da maddi hata düzeltilmez ise durum Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının ilgili Grup Başkanlığına intikal ettirilmektedir.

129 İLİŞİKSİZLİK BELGESİ VERİLMESİ
Raporda herhangi bir eksiklik veya maddi hata yoksa ve raporun sonuç bölümünde, “ilişiksizlik belgesi” verilmesi gerektiği önerilmiş ise, bu rapora istinaden işverene ilişiksizlik belgesi verilir. (raporda eksik işçilik vs. tespiti yoksa)

130 FARK İŞÇİLİK ÇIKARSA Raporun sonuç bölümünde eksik işçilik tespit edildiği belirtilmiş ve buna bağlı olarak idari para cezası önerilmiş ise; Kuruma bildirilmediği saptanan fark işçilik tutarı üzerinden hesaplanan prim ve gecikme zammının bir ay, idari para cezalarının ise onbeş gün içinde ödenmesi için Kurumca işverene tebligat yapılır. İşveren borcu öderse ilişiksizlik belgesi verilir.

131 İŞVEREN BORCU ÖDEMEZSE
İşverence borcun bu süreler içinde ödeneceğinin dilekçe ile bildirilmesi ve ödenmemesi halinde, borcun, Ünitelerce 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerince takip ve tahsiline başvurulacaktır. İşverenin ödeme yapacağını tebligatı aldıktan sonra bir ay içerisinde bildirmemesi durumunda konu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının ilgili Grup Başkanlığına intikal ettirilir.

132 İLİŞİKSİZLİK BELGESİ VERİLMEMESİ
İşyeri kayıtlarının fark işçiliğin kayıtlara intikal ettirilmemesi nedeniyle oluşan geçersizlik hali dışında başka bir nedenle geçersiz olduğunun tespit edilmesi halinde;

133 İLİŞİKSİZLİK BELGESİ VERİLMEMESİ
Tasdik edilmesi zorunlu olduğu halde tasdiksiz olan defterler, VUK’nu gereğince bilanço esasına göre defter tutulması gerekenlerin işletme esasına göre defter tutması, Ücret bordrosunda, işyeri sicil numarası, sigortalının adı soyadı vs. bilgilerin olmaması gibi hallerde ilişiksizlik belgesi verilmez. Konu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına aktarılır.

134 RAPORDA İDARİ PARA CEZASI ÖNERİLMESİ-I
Raporun sonuç bölümünde, sadece 5510 sayılı Kanunun 102 ncı maddesi birinci fıkrası (c) ve (d) bendleri gereği idari para cezası önerilebilir. Bunun dışında, idari para cezası gerektiren bir fiilin tesbiti varsa sadece raporda bu durum belirtilir ve ceza önerilmez.

135 RAPORDA İDARİ PARA CEZASI ÖNERİLMESİ-II
İşyeri kayıtlarının incelenmesi neticesinde, işyerinin tescil tarihinin geriye alınması gerektiği tespit edilmişse, rapora sadece bu tespit yazılır, bununla ilgili olarak 5510/102.maddeye göre idari para cezası önerilmez. Ancak, raporda idari para cezası önerilmese de tespit varsa ünite cezayı uygular.

136 ASGARİ İŞÇİLİK ORANI Malzemesi kısmen ya da tamamen verilmiş olan işlerin asgari işçilik oranları, tebliğ eki listede belirtilen oranlardan farklı olması veya yapılan işin oranının tebliğde olmaması halinde, asgari işçilik oranının Asgari işçilik Tespit Komisyonunca belirlenmesi talep edilir.

137 ASGARİ İŞÇİLİK ORANINA İTİRAZ
İşveren, asgari işçilik oranına, varsa yeni bilgi ve belgeleri de ekleyerek, Kurumun ilgili ünitesine bir ay içinde dilekçe vermek veya bu dilekçeyi posta yoluyla göndermek suretiyle ancak bir kez itiraz edebilir. İtiraza ilişkin dilekçe şekle tabi değildir. Asgari işçilik oranına yapılan itiraz üzerine komisyonca alınan karar işverene tebliğ edilir.

138 KURUMUN İNCELEME YETKİSİ
Meslek Mensuplarınca rapor düzenlenen tüm işyerleri hakkında Kurumun inceleme yetkisi saklı olduğundan, Kurumca gerek görülmesi durumunda Müfettiş tarafından tekrar inceleme yapılabilir.

139 MESLEK MENSUPLARININ RAPOR DÜZENLEYEMEYECEĞİ İŞYERLERİ-I
İşyeri kayıtlarının incelenme yetkisinden muaf tutulan iş ve işyerleri aşağıda açıklanmıştır. Buna göre; 1- Daimi Nitelikteki İşyerleri: Meslek mensuplarının İşyeri sicil numarasında mahiyet kodu “1” ve “2” olan ve hariçten işçi çalıştırılmaksızın daimi nitelikteki işyerlerinin sigortalıları ile yapılan işlerle ilgili rapor düzenleme yetkileri bulunmamaktadır. 2- Mal Alış-Satışı Yapılan İşler: Yapılan işin konusunda 5510 sayılı Kanun’un 4. maddesinde ifade edilen sigortalıların çalıştırılmasının söz konusu olmadığı ve piyasadan hazır halde alınıp satılan mal teslimine ilişkin olduğu işlerle ilgili olarak meslek mensupları rapor düzenleyemez.

140 MESLEK MENSUPLARININ RAPOR DÜZENLEYEMEYECEĞİ İŞYERLERİ-II
3- Kaçak İnşaat Olan İşyerleri: İnşaat ruhsatnamesi olmayan, ruhsatnamesi olmakla birlikte imar mevzuatına göre ruhsatı hükümsüz olan veya yapıldığı sonradan anlaşılan inşaat işyerleri ile ilgili olarak Kurum’a herhangi bir işçilik bildirimi yapılmamış olan özel nitelikteki bina inşaatı işyerleri ile ilgili olarak meslek mensupları rapor düzenleyemez.

141 MESLEK MENSUPLARININ RAPOR DÜZENLEYEMEYECEĞİ İŞYERLERİ-III
4- İşvereniyle Müşteri ve Akraba İlişkisi Olan İşyerleri: İşverenin mali yönünden müşavirlik hizmetini yürüterek, işverenin defter ve belgelerini düzenleyen meslek mensupları, aynı işveren için veya kendilerinin, eşinin (boşanmış dahi olsa) usul ve furuundan birinin veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhrı hısımlarının ya da bunların yönetici oldukları ya da yönetimde görev alarak ortak oldukları işyerleri hakkında meslek mensuplarının rapor düzenleme yetkileri bulunmamaktadır.

142 MESLEK MENSUPLARININ RAPOR DÜZENLEYEMEYECEĞİ İŞYERLERİ-IV
5- Meslek Mensubuna Göre Rapor Konusu Olan İşin İstihkak ve Maliyet Bedeli Yönünden Sınırlandırılması: Meslek mensuplarınca rapor düzenlenebilecek işlerin istihkak ve maliyet tutarlarının sınırları Kurum Yönetim Kurulu’nca belirlenir.  Belirlenen miktara göre; inceleme yetkisi sınırlandırılabilir.

143 ASGARİ İŞÇİLİK DEĞERLENDİRMESİ NETİCESİNDE ORTAYA ÇIKAN PRİM FARKINA İTİRAZ ŞEKİLLERİ
GECİKME ZAMMI UYGULAMASI PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI PRİM ALACAKLARINDA ZAMANAŞIMI

144 ASGARİ İŞÇİLİĞE BAĞLI TAHAKKUK EDEN PRİM BORCUNA İTİRAZ-I
Araştırma sonucunda yeterli işçiliğin bildirilmemiş olduğu anlaşılırsa, eksik bildirilen işçilik tutarı üzerinden hesaplanan prim tutarı, gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte bir ay içinde ödenmek üzere işverene tebliğ edilir. Tebliğ edilen prim ve gecikme cezası ve gecikme zammının ödendiği veya ödeneceğinin işveren tarafından yazılı olarak taahhüt edilmesi halinde borç kesinleşir. Tebliğ edilen prim ve gecikme cezası ve gecikme zammının ödenmeyeceği belirtilir, yada cevap verilmez ise, Müfettiş incelemesi yapılır.

145 ASGARİ İŞÇİLİĞE BAĞLI TAHAKKUK EDEN PRİM BORCUNA İTİRAZ-II
Müfettiş incelemesi sonucu bildirilmediği tespit edilen asgarî işçilik tutarı üzerinden Kurumca re'sen tahakkuk ettirilen sigorta primleri, işverene tebliğ edilir. İşveren, tebliğ edilen prim borcuna karşı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde itiraz edebilir. İtiraz takibi durdurur. Kurumca itirazın reddi halinde işveren, kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde yetkili iş mahkemesine başvurabilir. Mahkemeye başvurulması, prim borcunun takip ve tahsilini durdurmaz.

146 SGK’ ca İSTENİLEN BİLGİLERİ VERMEYEN KAMU KURUMLARINA İPC
Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalar, Kurumca istenilecek bilgileri ve belgeleri yazılı olarak en geç bir ay içinde vermeye mecburdur. Vermeyen Kuruma İPC uygulanır.

147 GECİKME ZAMMI VE G. CEZASI
Kurumun prim ve diğer alacakları süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmı sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her bir ay için % 2 oranında gecikme cezası uygulanarak artırılır. Ayrıca, her ay için bulunan tutarlara ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak üzere borç ödeninceye kadar her ay için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen DİBS aylık ortalama faizi bileşik bazda uygulanarak gecikme zammı hesaplanır.

148 PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI İşverenlerin hakedişleri, Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının olmaması kaydıyla ödenir. Kesin teminatları ise ihale konusu işle ilgili olarak Kuruma borçlarının bulunmadığının tespit edilmesinden sonra iade edilir.

149 PRİM ALACAKLARINDA ZAMANAŞIMI-I
Kurumun prim ve diğer alacakları ödeme süresinin dolduğu tarihi takip eden takvim yılı başından başlayarak on yıllık zamanaşımına tâbidir. Kurumun prim ve diğer alacakları; Mahkeme kararı sonucunda doğmuş ise mahkeme kararının kesinleşme tarihinden, Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlerden doğmuş ise rapor tarihinden,

150 PRİM ALACAKLARINDA ZAMANAŞIMI-II
-Kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatı gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelerden doğmuş ise bu soruşturma, denetim ve inceleme sonuçlarının Kuruma intikal ettiği tarihten , -Bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden doğmuş ise, bilgi ve belgenin Kuruma intikal ettiği tarihten itibaren, zamanaşımı 10 yıl olarak uygulanır. Bu alacaklar için gecikme cezası ve gecikme zammı, ödeme süresinin son gününü takip eden günden itibaren uygulanır.

151

152 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNCA BELİRLENEN ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARINI GÖSTERİR TEBLİĞ ( tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. )

153 ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI LİSTESİ
Sıra No İŞ KOLU Asgari İşçilik Oranı (%) AĞAÇ-BAHÇE-ORMAN-PARK 1 Ağaç dikimi (makineli) 10 2 Ağaç kesimi (yükleme ve nakliye dâhil) (makinesiz) 20 3 Ağaç kesimi (yükleme ve nakliye dâhil) (makineli) 4 Ağaç (çalı çırpı) kesimi (yükleme ve nakliye dâhil) (makinesiz) 30 5 Ağaç (çalı çırpı) kesimi (yükleme ve nakliye dâhil) (makineli) 7 6 Ağaçlandırma alanlarının sulanması (makineli - arazöz) Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü (makinesiz) 8 Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü (makineli) 9 Ağaçtan kozalak toplama 35 Arazi hazırlığı (fidan üretim işlerinde) (makineli) 11 Arazi sulama (cebri sulama) 12 Arazi sulaması (motopomp ve boru ile) 13 Arazi sulaması (yağmurlama sistemi ile) 14 Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmeti (makineli) 15 Aşı çalışması 16 Bakım (fidan üretim çalışmalarında) (makinesiz) 17 Bakım (fidan üretim çalışmalarında) (makineli) 18 Bank ve çöp kovası imalat ve montajı 19 Biçer Döver ile hasat Budama işi (makas, testere vs.)

154 Asgari İşçilik Oranı (%)
Sıra No İŞ KOLU Asgari İşçilik Oranı (%) 21 Budama işi (makineli) 10 22 Çalı veya çiçek dikimi a) Çalı veya çiçek yükleniciye ait ise 9 b) Çalı veya çiçek İdarece verilir ise 30 23 Çobanlık Hizmetleri, hayvan bakımı 24 Diri örtü temizliği -yangın ve emniyet yolu- toprak işleme (makineli) 6 25 Ekim (fidan üretimi için tohum ekimi) (makinesiz) 35 26 Ekim (fidan üretimi için tohum ekimi) (makineli) 27 Fidan Dikilmesi a) Fidanların müteahhitçe temin edilmesi halinde b) Fidanların İdarece verilmesi halinde 28 Fidanlık bakım işi 29 Fidanların araziye dağıtımı Futbol sahası çimlendirilmesi işi 15 31 Halı döşenmesi (spor sahalarına) 12 32 İlaçlama (işçi ile) (sırt pülverizatörü ile) 20 33 İlaçlama (uçak, helikopter, termal fog, ULV, ekolojik atomizer ile) 8 34 Orman ürünlerinin depoda istifi (makineli) 7 Ormanda boylama ve mesaha ölçümü işi 36 Ot - saman - sap balyalama işi (makineli) 37 Ot alma - ot biçilmesi fidan diplerinin çapalanması (makinesiz) 38 Ot biçilmesi (makineli)

155 Asgari İşçilik Oranı (%)
Sıra No İŞ KOLU Asgari İşçilik Oranı (%) 39 Pamuk balyalama (presleme), pamuk çiğitlerinin ayrılması, depolanması ve sevk için vasıtaya yüklenmesi 10 40 Park alanlarının sulanması, cadde ve sokakların yıkanması (makineli) 7 41 Park, refüj ve caddelerdeki yeşil alanların sulanması (elle, hortumla) 30 42 Parklarda oyun grupları 9 43 Park inşaatı (komple) 12 44 Repikaj (tüp ve kap doldurma) (fidan üretim çalışmalarında) 35 45 Rulo çim temini ve serilmesi 46 Süt Sağımı (makinesiz) 47 Süt Sağımı (makineli) 6 48 Söküm ve ambalajlama (fidan üretim çalışmalarında) (işçi ve makineli) 25 49 Söküm ve ambalajlama (fidan üretim çalışmalarında) (makineli) 15 50 Şelale inşaatı 51 Tohum çıkarma (fidan üretim çalışmalarında) (makinesiz) 52 Tohum ekimi (ağaçlandırma ve erozyon çalışmalarında) (makinesiz) 53 Tohum ekimi (ağaçlandırma ve erozyon çalışmalarında) (makineli) 54 Teraslama (makinesiz) 55 Teraslama (makineli) 56 Yanık orman sahası örtü temizliği (insan gücüyle) 57 Yanık orman sahası örtü temizliği (makine ile - buldozer greyder vs.) 4 58 Yeşil alanların bakımı (sulama, çapalama, çimlerin biçilmesi) 20

156 Asgari İşçilik Oranı (%)
AKARYAKIT - DOĞALGAZ - PETRO KİMYA - RAFİNERİ Sıra No İŞ KOLU Asgari İşçilik Oranı (%) 1 Akaryakıt depolama tankları tesisi 9 2 Akaryakıt pompa istasyonu inşaatı 3 Akaryakıt tankları katodik koruma, 4 Akaryakıt ham petrol dolum ve boşaltım tesisi (komple) 5 Doğalgaz boru hattı (şehir içi malzemeli) 8 6 Rafineri asit ve kostik sahalarının anti asit malzeme ile kaplanması 12 7 Rafineri tank gövde saç değişimi kumlama (boya dâhil) Rafineri ve petro kimya tesisleri Şehirlerarası doğalgaz boru hattı inşaatı karada ve denizde (malzemeli) 10 Şehir içi doğalgaz abone bağlantı hattı 11 Şehirlerarası akaryakıt boru hattı inşaatı karada ve denizde (malzemeli) Şehirlerarası ham petrol boru hattı inşaatı, karada ve denizde (malzemeli)

157 Asgari İşçilik Oranı (%)
BARAJ - GÖLET - SULAMA Sıra No İŞ KOLU Asgari İşçilik Oranı (%) 1 Baraj onarımı (kaya dolgu baraj) (komple) 6 2 Barajlar, göletler inşaatı (beton baraj), komple (dolgu-tünel-savak) 3 Barajlar, göletler inşaatı (toprak dolgu baraj), komple (dolgu-tünel-savak) 5 4 Barajlar, göletler inşaatı (kaya dolgu baraj), komple (dolgu-tünel-savak) Baraj onarımı (beton) (komple) 7 Baraj onarımı (toprak dolgu) (komple) Barajda gentomat uygulaması 8 Çamurla tıkalı çelik boruların basınçlı su ile temizlenmesi 9 Dolu savak inşaatı (komple) 10 Hidromekanik teçhizat imal ve montajı (kapak, cebri boru vb.) 11 Regülâtör inşaatı (komple) 12 Riprap yapılması (barajlarda su tarafına yapılan istifsiz kaya dolgu) 13 Sulama tesisi veya kanalı inşaatı (hafriyat, boru, dolgu dâhil borulu sistem) 14 Sulama tesisi veya kanalı inşaatı (prefabrik elemanlarla yapılan kanalet sistemi) 15 Sulama tesisi veya kanalı inşaatı (klasik sistem-dikdörtgen-trapez kesitli-beton) 16 Sulama tesisi veya kanalı inşaatı (sprinker sistem, damlama sistemi) 17 Sulama tesisi sifon yapılması

158 Asgari İşçilik Oranı (%)
BİNA (Fabrika, Endüstri Tesisleri, Teknolojik Yapılar, Silo, TV ve Su Kuleleri, Spor Tesisi, Garaj, Otopark, Cami, Minare, Dekorasyon, Eski Eser vb.) Sıra No İŞ KOLU Asgari İşçilik Oranı (%) 1 Ahşap palet yapımı 10 2 Ahşap palet tamiri 15 3 Ahşap yapı karkası 4 Banka şubesi iç dekorasyon (tadilat, tamirat vs.) 13 5 BİNA - Açık hava müzesi teşhir alanı düzenlenmesi işleri (beton) 8 6 BİNA - Ahşap kaplama işi 11 7 BİNA - Ahşap parke yapılması BİNA - Alabalık üretim istasyonu inşaatı 9 BİNA - Aerodinamik laboratuar inşaatı BİNA - Alüminyum camekân veya asma tavan yapımı 12 BİNA - Alüminyum giydirme dış cephe yapımı BİNA - Alüminyum doğramadan pencere yapımı BİNA - Amblem işi (bina iç ve dış cephelerine) 14 BİNA - Akrilik antiskid zemin kaplama BİNA - Andezit plak taş döşenmesi 16 BİNA - Anıt mezar inşaatı 17 BİNA - Asansör revizyonu 18 BİNA - Asansör tesisatı (yeni) 19 BİNA - Atletizm pisti sentetik kaplama işi (altyapı hariç) 20 BİNA - Banko yapılması işi 21 BİNA - Bayrak direği yapılması (boya dâhil) 22 BİNA - Beton, kalıp, betonarme demiri (münferit) 23 BİNA - Cam takılması işi (cam temini ve takılması)

159 Asgari İşçilik Oranı (%)
Sıra No İŞ KOLU Asgari İşçilik Oranı (%) 24 BİNA - Cam tuğla örülmesi (cam tuğla temini ve örülmesi) 10 25 BİNA - Depreme dayanıklılık kontrolü (tabanca ile beton mukavemet ölçümü) 7 26 BİNA - Depreme karşı güçlendirme işi 12 27 BİNA - Döner kapı ve emniyet kapısı yapımı ve montajı 9 28 BİNA - Elektrik tesisatı 29 BİNA - Epoksi ile kaplama yapılması (makine ile) 5 30 BİNA - Epoksi ile kaplama yapılması (fırça ve rulo ile) 15 31 BİNA - Granit Plak döşenmesi 32 BİNA - Su basman altı temel imalatı 33 BİNA - İnce inşaat (kabası biten veya natamam inşaatın tamamlanması ) 34 BİNA - İnce yonu taş kaplama yapılması 16 35 BİNA - Elektrikli yangın ihbar tesisi 36 BİNA- Prefabrik öngerilmeli imalat ve montajı 37 BİNA - Tünel kalıp sistemi ile yapılan inşaat (komple) 38 BİNA - Tünel kalıp sistemi ile yapılan inşaat (çevre düzenleme dâhil) 7,3 39 BİNA - Betonarme karkas inşaat (komple) 40 BİNA - Yığma inşaat (komple)

160 Asgari İşçilik Oranı (%)
Sıra No İŞ KOLU Asgari İşçilik Oranı (%) 41 BİNA- Anahtar, kapı kolu, menteşe, kilit, vasistas, ispanyolet vs. 9 42 BİNA - Karo mozaik, karo fayans veya kaplama işi 10 43 BİNA - Karot alma 6 44 BİNA - Laminant parke döşemesi 45 BİNA - Paratoner tesisatı işi 46 BİNA - Kurşun ve bakır kaplama 47 BİNA - Yıkım ve söküm (insan gücü ile) 30 48 BİNA - Yıkım ve söküm (makine ile veya dinamit ile) 49 BİNA - Doğalgaza dönüşüm (daire kombili) 8 50 BİNA - Doğalgaz veya Fuel-oil'e dönüşüm (merkezi sistem-apartman kazanlı) 51 BİNA - Traverten kaplama 52 BİNA - Boya veya badana yapılması 15 53 Bina dış cephesinin mantolanması (strafor-foam board tipi malzeme vs) 54 Bina ve çevre temizliği yapılması (malzeme yükleniciye ait) (makinesiz) 55 Bina ve çevre temizliği yapılması (malzeme yükleniciye ait) (makineli) 56 Bilgi teknolojisi alt yapı inşaatı

161 Asgari İşçilik Oranı (%)
Sıra No İŞ KOLU Asgari İşçilik Oranı (%) 57 Brülör tesisatı 7 58 Brülör tesisatı onarımı 10 59 Büst yapımı 25 60 Cami inşaatı (binada dâhil komple) 61 Cami minaresi inşaatı (betonarme) 9 62 Cami minaresi inşaatı (saç demir konstrüksiyon) 63 Cami minaresi inşaatı (tuğla) 16 64 Cami minaresi inşaatı (yontma taşı) 65 Cami şadırvan-çeşme inşaatı 66 Çamaşırhane tesisatı onarımı 8 67 Çatı yağmur iniş ve olukları temizliği 30 68 Çatı yağmur olukları temini ve montajı 69 Çatı yapımı (ahşap karkas ve kiremitle), Çatı yenileme 15 70 Çatıların alüminyum ile kaplama işi 71 Çelik çatı yapımı 72 Çelik çatı yapımı (uzay kafes sistemli) 12 73 Çelik konstrüksiyon ile bina, hangar, fabrika vb. yapımı 74 Çelik silo, tank, çeşitli demir imalat boyama işleri

162 Asgari İşçilik Oranı (%)
Sıra No İŞ KOLU Asgari İşçilik Oranı (%) 75 Çeşitli demir konstrüksiyon yapımı ve boyası 10 76 Çeşitli bina tadilat, tamirat ve onarımları (inşaat, tesisat ve elekt. komple) 13 77 Çimento fabrikası komple inşaatı (mekanik, elektrik montaj dâhil) 8 78 Cila Yapılması (fırça ve rulo ile) 15 79 Cila Yapılması (makineli) 7 80 Çok katlı otopark inşaatı 9 81 Dekorasyon işleri 11 82 Demir korkuluk yapılması 83 Dış cephede mermer kaplama 12 84 Doğalgaz santrali inşaatı (komple) 85 Döner fırın tuğlaları sökülmesi ve örülmesi (insan gücü ile) 30 86 Elektrik tesisatı onarımı 87 Endüstri tesisleri inşaatı (betonarme silolar) 88 Endüstri tesisleri inşaatı (betonarme soğutma kuleleri, bacalar) 89 Endüstri tesisleri inşaatı (termik santral) (mekanik, elektrik montajı dahil) 90 Eski eser görünümlü bina inşaatı 91 Fabrika elektrik kuvvet tabloları 6 92 Fabrika elektrik kuvvet tesisatı 93 Fırın inşaatı (ateş tuğlası ve harç kullanılarak ekmek, simit vb. yapım amaçlı) 20

163 Asgari İşçilik Oranı (%)
Sıra No İŞ KOLU Asgari İşçilik Oranı (%) 94 Fosseptik ve rögar onarımı (sökülen yıkılan kısımlar) 30 95 Fosseptik ve rögar onarımı (yeni yapılan kısımlar) 9 96 Fotosel, otomatik kapı yapılması 97 Futbol-Voleybol-Basketbol direk file ve potaları 98 Fümigasyon yapılması (ihraç edilen tahtaların ilaçlanması ve damgalanması) 10 99 Güneş enerjisi santrali inşaatı (komple) 100 Güneş enerjisi tesisatı işi 101 Hasır çelik 6 102 Hastane tesisatı, oksijen, azot, vakum tesisatı 103 Hastane tesisatı onarımı (oksijen, vakum, azot) 12 104 Havalandırma ve klima tesisatı 8 105 Havalandırma ve klima tesisatı onarımı 106 Havalandırma ve klima otomatik kontrol tesisatı onarımı 107 Havuz inşaatı (fıskiyeli veya fıskiyesiz her türlü havuz yapımı) 108 Havuz inşaatı (yangın) 109 Her türlü tarihi yapının restorasyonu (inşaat kısmı) 20 110 Hipodromda antrenman kum pisti inşaatı (makineli) 5

164 Asgari İşçilik Oranı (%)
Sıra No İŞ KOLU Asgari İşçilik Oranı (%) 111 İzolasyon işleri (cam tülü, kanaviçe, cam yünü) (boru ve depo) 10 112 İzolasyon işleri (kauçuk, pestil, polimer, bitümlü örtü, asfalt, bitümlü karton) 7 113 Kalorifer tesisatı 114 Kalorifer tesisatı onarımı 115 Kapalı garaj inşaatı 9 116 Kapalı spor salonu inşaatı 117 Kapı veya pencere doğramaları yenilenmesi (PVC alüminyum vb.) 12 118 Kapı veya pencere doğramaları yenilenmesi (ahşap) 15 119 Katı atık depolama tesisi (her şey dâhil) 120 Katı atıkların ayrıştırma tesisi (inşaatı) 121 Konferans salonu (çok amaçlı) düzenleme ve tefrişi 11 122 Kutu profillerle kapı, pencere yapımı 123 Lahit inşaatı, kapak açma, toprak mezar kazısı, cenaze gömü ve mezar nakil işinin komple yapımı 25 124 Merdiven basamaklarına karo kaplaması 125 Mermer kaplama, döşeme vb. gibi yatay satıhlar 126 Mezarlık bakımı 30 127 Mezbaha inşaatı (komple) 128 Mimari maket yapımı 20 129 Mutfak Tesisatı 130 Mutfak Tesisatı Onarımı (soğuk odalar dahil)

165 Asgari İşçilik Oranı (%)
Sıra No İŞ KOLU Asgari İşçilik Oranı (%) 131 Müşterek tesisat (bina içi) 8 132 Müşterek tesisat onarımı 12 133 Otomatik kontrol tesisatı 7 134 Otomatik kontrol tesisatı onarımı 10 135 Ondolin çatı örtüsü 136 PVC yer döşemesi, jeotekstil ve jeomebran kaplama 5 137 PVC profil, ısıcam temini ve takılması 138 Rüzgar Enerji santrali (inşaatı) 9 139 Satın alınan hazır beton ile yapılan imalat (nakliye dahil) 2 140 Sayding dış cephe kaplama 141 Sera inşaatı (çelik konstrüksiyon ile) (cam takılması veya naylon kaplanması) 142 Seramik döşenmesi (yatay ve düşey satıhlarda) a) Malzemeli b) Malzeme İdareden 30 143 Sera inşaatı (prefabrik sistemle) 144 Sıhhi tesisat (daire içi) 145 Sıhhi tesisat onarımı 146 Slaj çukuru inşaatı (beton) 147 Soğuk hava deposu inşaatı (komple) 148 Spor salonu zemininin sentetik malzeme ile kaplanması 149 Spor salonu zemininin ahşap parke ile kaplanması 15 150 Stadyum içinde tartan pist yapımı

166 Asgari İşçilik Oranı (%)
Sıra No İŞ KOLU Asgari İşçilik Oranı (%) 151 Su soğutma kuleleri inşaatı (ahşap veya polyester) 6 152 Şeker fabrikalarındaki çamur havuzlarının temizlenmesi (makineli) 7 153 Tel örgü işleri (kafes, tel vb.) a) Malzemeli 9 b) Malzeme İdareden 30 154 Telesiyej, teleferik montaj işi 155 TV kulesi inşaatı (betonarme) 156 TV kulesi inşaatı (çelik konstrüksiyon) 10 157 Üstü kapalı semt pazarı yapımı 158 Vahşi çöp depolama saha ıslahı veya rehabilitasyonu 5 159 Yangın merdiveni (çelik konstrüksiyon) 160 Yürüyen merdiven tesisi 161 Yürüyen merdivenli yaya üst geçit inşaatı 8

167 Asgari İşçilik Oranı (%)
DENİZ - DERE - LİMAN - İSKELE - MENDİREK Sıra No İŞ KOLU Asgari İşçilik Oranı (%) 1 Balık üretim tesisi inşaatı 10 2 Deniz deşarjı kara boru hattı inşaatı (malzemeli) 6 3 Denize deşarj tesisi, YYPE deşarj boru döşenmesi, YYPE yayıcısının Deniz dibine montajı (malzemeli) 5 4 Deniz tahkimat inşaatı (istifli) 8 Deniz tahkimat inşaatı (istifsiz) Deniz iskele inşaatı 7 Dere çevirme seddesi ve derivasyon kanalı (kil kaplama) Dere onarımı (sel hasarlı) (beton, betonarme istinat duvarı) 9 Dere onarımı (sel hasarlı) (derivasyon yapılması, makineli) Dere onarımı (sel hasarlı) (kârgir istinat duvarı) 18 11 Gemi ile sismik araştırma ve petrol arama 12 İskele onarımı 13 İskele, köprü, liman vs. ayaklarının su altında kalan kısımlarının katodik korunmasının incelenmesi ve rapora bağlanması 15 14 Liman mendirek onarım inşaatı (anroşman, büyük taş bloklar) a) İstifli b) İstifsiz Liman mendirek onarım inşaatı (beton bloklar) 16 Liman ve balıkçı barınağı inşaatı 17 Rıhtım inşaatı ve dolgu işleri Tersane hücumbot kızak yolu inşaatı 19 Usturmaca yapılması (lastik tamponla)

168 Asgari İşçilik Oranı (%)
ELEKTRİK - MONTAJ Sıra No İŞ KOLU Asgari İşçilik Oranı (%) 1 Ag - Og elektrik tesisi bakım onarımı 9 2 Ag - Og elektrik tesisi demontaj işi 3 Ag - Og elektrik tesisi demontaj + montaj işleri 18 4 Ag - Og elektrik tesisi ve ENH montaj işleri a) Beton direkli 6 b) Galvanizli direk ve ağaç direkli c) Kaynaklı demir direkli 8 5 Ağaç direklerinin (elektrik, telefon) bakımı ve emprenyesi 15 Alt yapı haberleşme hattı şehir dışı (komple) (malzemeli) 7 Alt yapı haberleşme hattı şehir içi (komple) (malzemeli) Alt yapı haberleşme hattı şehir içi onarım (komple) (malzemeli) Ana besleme hatlarının onarımı 10 Ana dağıtım panolarının tadilatı 11 Ana dağıtım ve kompanzasyon panolarının montajı (pano imali prefabrikasyon) 12 Armatür montajı 13 Bara imali ve montajı 14 Bilgisayar yazılımı 20 Bilgisayar donanımının oluşturulması ve kurulması 16 Data hatları, patch, panel rock dolap tesisi 17 Elektrik sisteminin enterkonnekte sisteme bağlanması Enerji kesme, açma, ihbar bırakma 30 19 Endeks okuma işi Enerji nakil hattı tel çekimi işi

169 Asgari İşçilik Oranı (%)
Sıra No İŞ KOLU Asgari İşçilik Oranı (%) 21 Galvanizli direk imali, montajı, hat malzeme temini, tel çekimi ve etüd işleri (komple) a) Direk imalatı fabrikasyon 7 b) Direk imalatı yükleniciye ait 8 22 Enerji temini, trafo postası (TRP), alçak gerilim şebekesi (AGŞ) 23 Giriş kontrol sistemi tesisi 6 24 Güvenlik kamera sistemi tesisi 25 Hait onarımı (elektronik data kayıt sisteminin geliştirilmesi) 26 Havai hatların yeraltına alınması (komple) 27 Jeneratör revizyonu 12 28 Jeneratör montajı 29 Kapalı devre TV sistemi 30 Kesici ölçü kabini (KÖK) montajı 31 Kesintisiz güç kaynağı montajı 32 Kompanzasyon tesisi 33 Kumanda panosu içi işlemleri 10 34 Kablo tavası döşenmesi 35 Pano imali ve montajı 36 Panolara besleme hattı çekilmesi

170 Asgari İşçilik Oranı (%)
Sıra No İŞ KOLU Asgari İşçilik Oranı (%) 37 Radyolink pilon inşaatı 10 38 Sayaç sökme, takma işleri 30 39 Sökülen trafonun değerlendirilmesi 18 40 Motor ve stator sarımı 12 41 Telefon santrali montajı 6 42 Telekomünikasyon tesisi işleri 43 Topraklama tesisatı 44 Tranşe arıza işi (komple) 9 45 Trafo merkezleri montajı a) Bina tipi b) Direk tipi 8 c) Şalt tipi 7 46 Yeraltı kablosu döşeme işi (komple) 47 Yol, saha, havaalanı, stadyum, havuz vb. aydınlatılması işi (komple)

171 Asgari İşçilik Oranı (%)
HAMALİYE Sıra No İŞ KOLU Asgari İşçilik Oranı (%) 1 Hamaliye işi 35 2 İşçi çalıştırılması (düz ve kalifiye) 30 HAVAALANI Hava Alanı (apron betonu, rehabilitasyonu) 4 Hava Alanı (beton pist yapımı) 3 Hava Alanı (bina inşaatı) 9 Hava Alanı ana pist asfalt çatlak onarımı 7 5 Hava Alanı banketlerin onarımı ve müteferrik işler 6 Hava Alanı ısı merkezi inşaatı Hava Alanı küçük hangar binalarının etrafına kafes tel örgü yapımı ve gelen yolcu çıkışlarında bekleme salonlarının oluşturulması 8 Hava Alanı radar ikmal inşaatı Hava Alanı taksi yolu onarımı 10 Kule inşaatı (radar ve haberleşme sistemi dahil) 11 Kule inşaatı (radar ve haberleşme sistemi hariç)

172 Asgari İşçilik Oranı (%)
İÇME SUYU - KANALİZASYON (İçme Suyu Arıtma, Pis Su Arıtma, Su Deposu, Biyolojik Arıtma) Sıra No İŞ KOLU Asgari İşçilik Oranı (%) 1 Atık su arıtma tesisi 9 2 Atık su arıtma toplayıcı şebeke ve deniz deşarjı komple 8 3 Betonarme rögar kapağı imali ve montajı 4 Biyolojik arıtma 5 Boru tazyik testi 6 İçme suyu kaptaj, drenaj ve tesisat montajı (münferit olarak inşa edilirse) 7 İçme suyu abone bağlantısı 15 İçme suyu elektrik tesisi işi İçme suyu inşaatı şehir içi (komple) (malzemeli) 10 İçme suyu kaçak tespit çalışmaları (makineli) 11 İçme suyu katodik koruma tesisi 12 İçme suyu arıtma tesisi inşaatı 13 İçme suyu inşaatı (hafriyat, isale hattı, şebeke, dolgu dâhil) (malzemeli) 14 İksa (imalat dâhil) Kanalizasyon (risaykıl, kombine sistem ile boru ve rögar temizliği)

173 Asgari İşçilik Oranı (%)
Sıra No İŞ KOLU Asgari İşçilik Oranı (%) 16 Kanalizasyon inşaatı (hafriyat, isale hattı, şebeke, dolgu dâhil) (malzemeli) 8 17 Kanalizasyon temizliği (baca ve rögarlar) (işçi ile) 35 18 Kanalizasyon temizliği borular (makine, pompa ile) 19 Kolektör inşaatı 20 Kolektör temizliği (makineli) 21 Köy içme suyu şebeke inşaatı (depo ve ana hat dâhil) 22 Palpanşlı inşaat (köprü temeli, hendek vb.) 6 23 Sondajlı jeolojik, jeoteknik zemin etüdü yapımı 10 24 Su deposu inşaatı (münferit olarak inşa edilirse) 9 25 Su deposunun bakım ve onarımı 26 Su deposunun temizlenmesi (işçi ile) 27 Su deposunun temizlenmesi (kısmen makine, kısmen işçi ile) 15 28 Su kuyusu açma (makineli) 29 Su sondaj ve enjeksiyon işleri KİTAP 1 Ambalajlama nakil ve dağıtım 2 Anket, istatistik vs. 3 Sosyal yardım nakli ve dağıtımı

174 Asgari İşçilik Oranı (%)
MADEN İŞLERİ Sıra No İŞ KOLU Asgari İşçilik Oranı (%) 1 Galeri açılması (10 m2’den büyük alanlar) 5 2 Galeri açılması (10 m2’den küçük alanlar) 9 3 Konveyör ile şist taşıma, şlam yükleme, nakliye, tuvenan maden yükleme ve nakliye işi 7 4 Maden çıkarma kuvarsit, bakır, dolomit Maden galerisi açma, galeri iç emniyetlerinin alınması, çelik rayların döşenmesi, madenin kazılması, çıkarılması, taşınması 15 6 Madenlerin kırılması, istiflenmesi, elenmesi, taşınması 10 Üstü açık maden sahalarında üst toprak hafriyatın yapılması ve altındaki madenin çıkarılması (kömür, bakır, kuvars vb.)

175 Asgari İşçilik Oranı (%)
MAKİNE - MONTAJ Sıra No İŞ KOLU Asgari İşçilik Oranı (%) 1 Agrega kurutucusu (dryer) yapımı ve yerine montajı 12 2 Akustik emisyon metodu ile kaynak ve malzeme kontrolü 6 3 Anten direği boyanması (verici istasyonu) 10 4 Asfalt plentinin ısınma sisteminin buharlı sistemden kızgın yağlı sisteme dönüştürülmesi ile ısıtma kazanının yapımı ve montajı 5 Araç kiralaması Baca filtresi temini ve montajı 7 Baca filtresi temizliği 30 8 Bacaların çelik konstrüksiyonla takviyesi ve tamiri 9 Bacanın saçla kaplanması, boyanması işi Bina, imbisat deposu ve hidrofor tankının yenilenmesi 11 Boyler sisteminin eşanjör sistemine dönüştürülmesi Buhar santralı (komple) 13 Buharlı kazan onarımı 14 Çamaşırhane cihazlarını yenileme 15 Çelik borulu sulama hattının onarımı 16 Çelik konstrüksiyon demontaj ve montajı 18 17 Çelik konstrüksiyon demontajı Çelik konstrüksiyon montajı 19 Çelik silo-kovalı elevatör yapımı 20 Çelik silo-kovalı elevatör ve red götürücü yapımı ( ton)

176 Asgari İşçilik Oranı (%)
Sıra No İŞ KOLU Asgari İşçilik Oranı (%) 21 Çimento fabrikalarında paketleme işi (çimentoların torbalanması ve silolara doldurulması ile istiflenmesi) (makineli) 6 22 Çimento fabrikalarında paketleme işi (çimentoların torbalanması ve silolara doldurulması ile istiflenmesi) (makinesiz) 30 23 Çimento değirmeni boyun yataklarının yağlanması 24 Çimento fabrikaları soğutma kulesine elektro filtre takılması ve baca tesisi işi 10 25 Çimento fabrikaları soğutma ve kovalı bantlarının bakımı 26 Çimento silosu taban ve içyan cidar temizliği (işçi ile) 27 Çimento silosu taban ve içyan cidar temizliği (makine ve işçi ile) 15 28 Demiryolu vagon bakımı ve onarımı a) Malzemeli 12 b) Malzeme İdareden 29 Döküm tesisleri çelik konstrüksiyon imal ve montajı 9 Döner fırın inşaatı 20 31 Döner fırınların tuğlalarının sökülmesi ve yeniden örülmesi a) Tuğla yükleniciye ait ise b) Tuğla İdarece verilirse 32 Döner fırın revizyonu 33 Doğalgazla çalışan ısı merkezlerine çelik baca yapılması ve montajı işi 34 Elektro pompaj tesisatı 8 35 Elektro motor ve blover bakım ve onarımı

177 Asgari İşçilik Oranı (%)
Sıra No İŞ KOLU Asgari İşçilik Oranı (%) 36 Elektroliz hücrelerinin refraktörle örülmesi 20 37 Eşanjör dairesi yenileme ve onarımı 10 38 Fabrika fırın inşaatı (münferit olarak inşa edilirse) 15 39 Gemi onarımı (kaynak ve elektrik işleri, boyama, raspalama ve çapaklama işleri) 12 40 Gemilerin temizliği işi (işçi ile) 30 41 Gemilerin temizliği işi (makineli) 42 Gezer vinç köprü kumanda kabini ve müştemilatının imal, montaj ve işler halde teslimi 43 Hafif raylı toplu taşıma sistemi (komple) 7 44 Hastane (tıbbi amaçlı) cihaz ve makine alım ve montajı işi 6 45 Hurda malzeme kesim, söküm, tasnif ve ayıklama (%70 el, %30 makine) 46 Hidrofor sistemi ile su deposu inşaatı ve ana dağıtım borularının değişimi 47 İhzarat malzemesi ve yedek parçaların ambara teslimi (montaj hariç) 4 48 İplik ve elyaf ünitesine boru ve makine montajı 8 49 Kalorifer kazanlarının fuel-oil sisteme dönüştürülmesi 50 Kalorifer tesislerinin bakım, onarım, işletilmesi (katı yakıtlı) 51 Kalorifer tesislerinin bakım, onarım, işletilmesi (sıvı ve gaz yakıtlı) 52 Kantarda tartı işleri 53 Kazanların basınçlı su ile temizlenmesi

178 Asgari İşçilik Oranı (%)
Sıra No İŞ KOLU Asgari İşçilik Oranı (%) 54 Kantar yapımı (alt yapı ve kantar montaj dahil) 9 55 Kazan dairesi tesisatı ve brülör onarımı işi 12 56 Kombi değişimi (yapılarda) 8 57 Lokomotif ve vagonların kabin modernizasyonu 58 Lokomotif ve vagonların kabin modernizasyonu (malzemesi İdareden) 20 59 Makinelerin bakım ve işletilmesi 15 60 Makine kiralama a) Makine kiralama (pikap, kamyon, dozer, ekskavatör, greyder vb.) 10 b) Makine kiralama (makine ve akaryakıt İdareden) c) Makine kiralama (makine İdareden akaryakıt ve elektrik müteahhitten) d) Makine kiralama (makine ve masraflar yükleniciden sevk ve İdaresi İdareden) 61 Malzeme temin işi (montaj hariç) 4 62 M.K.E. Sahasındaki mermilerin çelik gövdelerinden bakırların ayrılması 63 Ön arıtma tesisi 64 Rafineri kazanları içi kimyasal temizliği (makine ile) 65 Rafineri kazanları dışı kimyasal temizliği (makine ile) 6

179 Asgari İşçilik Oranı (%)
Sıra No İŞ KOLU Asgari İşçilik Oranı (%) 66 Röntgen ile kaynak kontrolü 6 67 Saç bacaların temizliği (yatay boruların sökülmesi, temizlenmesi, yağ ve ziftlerin yakılması ile yerine montajı 30 68 Soğutucu boruların basınçlı su ile temizliği 8 69 Soğutma kulelerinin onarımı ve yenilenmesi işi (kule içindeki soğutucu separatörlerin, fanların yenilenmesi vs. boya işleri) 9 70 Stoklanmış cüruf içinden demirli malzemenin manyetik tablalı vinçle ayıklanması, gerekli boyutta kesilmesi, tartılması ve nakliyesi 71 Su borulu paket tipi buhar kazanının onarım işi 15 72 Su pompaları ve su tasfiye sisteminin yenilenmesi 73 Su tankı imalatı (saç) 10 74 Şlam havuzlarının hidrolik olarak temizliği 7 75 Tambur bakım onarım ve kaplaması 12 76 Taşıt kiralama (personel servisi, binek otomobil vs.) 77 Termik santral kazanı dairesinin revizyonu 78 Termik santral kömür kanallarının onarımı 79 Jeo-termal su üretimi ve taşıma hattı 80 Jeo-termal su üretimi, jeo-termal su soğutma sistemi inşaatı 81 Jeo-termal su ile bina ısıtma 82 Tahribatsız muayene (denizaltı, fabrika, köprü, tünel, tüp geçit ve diğer tesislerde kaynak kontrolü ve rapor yazımı) 20 83 Yangın söndürme sistemi (tesisat, elektrik komple)

180 Asgari İşçilik Oranı (%)
NAKLİYE İŞLERİ Sıra No İŞ KOLU Asgari İşçilik Oranı (%) 1 Nakliye işleri 4 2 Nakliye (el arabası ve binek hayvanları ile) 30 PROJE - HARİTA YAPIMI - MÜŞAVİRLİK Amenajman plan yapımı 10 Aplikasyon çalışmaları (total station ve distomat ile) 7 3 Aplikasyon çalışmaları (takometre ve nivo ile) 14 As-built proje yapımı 8 5 Fotokopi, ozalit çekilmesi 6 Harita, plan, kamulaştırma ve kadastro işleri (bilgisayarla) Müşavirlik hizmeti Proje yapımı (bilgisayarla) 12 TERZİLİK İŞLERİ İşçi gücü ile terzilik işi 35 Makine ile terzilik işi 15 TESİS İŞLETMESİ Beton santrali işletmesi İçme suyu, atık su arıtma tesisi bakım, onarım ve işletmesi Kablo TV. hizmetleri tesisi bakım onarım ve işletilmesi 20 Katı atık tesislerin işletilmesi Kömür tesislerinin bakım onarım ve işletilmesi Otomasyonlu sistemlerin bakım, onarım ve işletmesi Trafik Sinyalizasyon bakım onarım ve işletmesi 18 Trafo merkezi bakım onarım ve işletmesi

181 Asgari İşçilik Oranı (%)
TÜNEL İNŞAATI - METRO İNŞAATI Sıra No İŞ KOLU Asgari İşçilik Oranı (%) 1 Metro inşaatı (komple) 6 2 Tünel - Metro inşaatı katener sistemi 7 3 Tünel - Metro mekanik ve havalandırma tesisatı 8 4 Tünel - Metro sinyalizasyon 5 Tünel inşaatı (10 m2 den büyük kesitli) Tünel inşaatı (10 m2 den küçük kesitli) 9 YEMEK Hazır paket halinde kahvaltılık ve kumanya temini ve dağıtımı 10 Sıcak yemek yapılması ve dağıtılması 20 YOL - DEMİRYOLU (Alt Temel, Temel, Stabilize, Asfalt, Bordür, Kaldırım, Sanat Yapıları, Dekapaj, Kazık, Köprü, Tahkimat, Trafik Levhaları, Sinyalizasyon) Alt temel, temel malzemesi ve stabilize işleri (hazırlama, çıkarma, nakli, figüre,serme,sulama sıkıştırma) Alt temel, temel malzemesi (konkasörle kırılarak hazırlanmış) Arazözle sulama (yol inşaatında) Arnavut kaldırımı döşenmesi 22 Asfalt kaplama işleri (sathi kaplama, road-mix, premix, sıcak karışım ve beton asfalt kaplama)(komple) Asfalt kaplama işleri a) Yalnız bitüm veya yalnız agrega İdareden b) Tüm malzeme İdareden Asfalt mıcırı temini (ocaktan taş çıkarma, konkasöre taşıma, konkasörde kırılma dâhil) Asfalt plenti alt yapı inşaatı (betonlama)

182 Asgari İşçilik Oranı (%)
Sıra No İŞ KOLU Asgari İşçilik Oranı (%) 9 Asfalt sökülmesi (makineli) 6 10 Asfalt tesisleri için kızgın yağ kazanı yapımı ve montajı 11 Asma köprü inşaatı (yaya geçidi köprüsü) 12 Balast temini (kırma ve nakliye dâhil) 13 Beton kırılması (makineli) 14 Beton kırılması (el ile) 30 15 Beton (demirsiz, demirli, tesviye betonu, şap vb.) 16 Beton bordür, büz, parke imali, prefabrik baca imalı 5 17 Beton bordür, büz, parke imali, (İdare malı tesislerinde imal edilirse) 18 Bordür döşenmesi (her türlü) a) Malzemeli b) Malzeme İdareden 19 Beton tretuvar ve müteferrik yol inşaatı 20 Beton yol korkuluğu imali ve montajı 21 Beton yüzeyine dış etkenlere karşı koruyucu kür maddesi püskürtülmesi 22 Blokaj yapılması (malzemeli el ile) 23 Blokaj yapılması (malzemesiz el ile) 24 Cadde ve sokaklara levha yapımı ve montajı 25 Cadde ve sokakların baca ve ızgara kapaklarının yükseltilmesi

183 Asgari İşçilik Oranı (%)
Sıra No İŞ KOLU Asgari İşçilik Oranı (%) 26 Çelik köprülerin kumlama yapılması ve boyanması 13 27 Dekapaj, kazı yapılması, kömür çıkarılması (el ile) 30 28 Dekapaj, kazı yapılması, kömür çıkarılması (kompresörle) 20 29 Dekapaj, kazı yapılması (makineli), (nakliye hariç) 3 Demir yolu travers ve ray döşenmesi 8 31 Demiryollarında hemzemin geçitlerde elektrikli otomatik bariyer yapılması 9 32 Demiryolu hattının bakım onarımı (makineli) 10 33 Demiryolu raylarının kaynak yapılması (makineli) 6 34 Devlet Demiryollarında eski dübellerin sökülerek yerlerine yeni dübellerin montajı 18 35 Dolgu malzemesi temini ve nakli işi (stabilize, toprak) 4 36 Dolgu yapılması ve sıkıştırılması (işçi ile) 17 37 Dolgu yapılması ve sıkıştırılması (makine ile) 38 Fore kazık, betonarme çakma kazık, jetgrout, çelik çakma kazık 39 Geçici köprü (yüzer ayaklar üzerine kurulmuş) 40 Greyderle reglaj yapımı 41 Grovak malzeme çıkarılması temini ve serilmesi 42 Hasarlı otoyol korkuluklarının demontajı tamiri ve montajı 43 İdare malı kırılmış temel malzemesi ile temel yapımı 5 44 İstinat duvarı derz yapılması 45 İstinat duvarı onarımı (beton veya betonarme)

184 Asgari İşçilik Oranı (%)
Sıra No İŞ KOLU Asgari İşçilik Oranı (%) 46 İstinat duvarı onarımı (kârgir) 19 47 İstinat duvarları inşaatı (beton veya betonarme) (kalıp, demir, beton dahil) 9 48 İstinat duvarları inşaatı (kârgir) (hafriyat, iskele, taş, harç dahil) 18 49 Karla ve buzla mücadele (makine müteahhide ait) 6 50 Kavşak tanzimi, orta refüj teşkili (beton) 51 Kaya dolgu işleri (tahkimat, istifli) 8 52 Kaya dolgu işleri (tahkimat, istifsiz) 53 Keson kuyu açılması (işçi ile) 35 54 Keson kuyu açılması (makineli) 10 55 Konkasörde kırılarak hazırlanmış alt temel ve temel malzemesi 56 Köprü inşaatı (betonarme) 57 Köprü inşaatı (çelik) 58 Köprü inşaatı (kârgir) 59 Köprü korkuluk temizliği, yıkanması (arazöz, motopomp ve işçi ile) 60 Köprü onarım işi a- Betonarme b- Kârgir 61 Köprü tabliye onarımı işi (tabliye kaldırma işlemi dahil) 62 Köprü, menfez içi temizliği (işçi ile) 63 Köprü, menfez içi temizliği (makine ile) 64 Köprülerde gabion tel kafesle tahkimat ve şüt yapılması 65 Köprülerde prefabrik mesnetler 7 66 Makine ile derz açılması ve dolgusu

185 Asgari İşçilik Oranı (%)
Sıra No İŞ KOLU Asgari İşçilik Oranı (%) 67 Makineli kazı yapılması ve çıkan kazının dolgu malzemesi olarak kullanılması 4 68 Makine ve ekipman yükleniciye ait olmak ve m3, ton, m2 olarak ölçülemeyen gün-saat olarak tespiti yapılıp ödeme yapılan bilumum işler 69 Mayın Temizleme ( makine ve el ile) 17 70 Nebati toprak temizliği (dozer ve greyder ile) 71 Ocaktan taş çıkarmak (kompresör ve patlayıcı madde ile) 6 72 Oto yol korkuluk montajı (makineli) 7 73 Oto yol korkulukları demontajı (hasarlı) 9 74 Otopark yapılması (açık otopark, beton) 8 75 Otopark yapılması (çok katlı otopark) 76 Parke ile kaldırım ve yol yapımı a) İnsan gücü ile 18 b) Makineli 10 c) Malzeme İdareden 30 77 Parklarda minyatür heykel yapılması (ahşap kalıp içine döküm) 15 78 Pere yapılması a) Harçsız b) Harçlı 79 Renkli dere taşı temini ve serilmesi 80 Refüj, yol bordürü döşenmesi,

186 Asgari İşçilik Oranı (%)
Sıra No İŞ KOLU Asgari İşçilik Oranı (%) 81 Renkli kilit taşı parke yapımı 20 82 Sabit asfalt tankları, boru yapımı ve izolasyon işleri 10 83 Sanat yapıları (betonarme, menfez, baks) (kazı, demir, dolgu, kalıp, beton dahil) 9 84 Sifon yapılması (münferit inşa edilirse) 85 Sinyalizasyon tesisi 7 86 Sokak temizliği, çöp toplanması ve nakli (işçi ile yükleme) 25 87 Süpürge, vakumlu makine ile caddelerin süpürülmesi ve nakli 6 88 Tarihi köprü temellerinin mini kazıklarla iyileştirilmesi 89 Taş kırma işleri (makineli) 90 Taraklı mozaik 18 91 Taş kolon (zeminin betonla güçlendirilmesi) 92 Tıbbi ve katı atıkların toplanması, nakli ve bertaraf edilmesi (işçi ile) 93 Trafik güvenliğinin sağlanması (yol inşaat çalışmalarında) işçi ile 30 94 Trafik işaretleri levhalarının bakım ve onarımı 12 95 Trafik bilgi ve işaret levhası yapımı 96 Trafik levhaları için direk yapımı ve montajı 97 Tretuvar yapımı (beton) 98 Tretuvar yapımı (karo, andezit, granit, mermer vs.) 99 Yatay delgi makinesi ile karayolu ve demiryolu altından boru geçirilmesi

187 Asgari İşçilik Oranı (%)
Sıra No İŞ KOLU Asgari İşçilik Oranı (%) 100 Yol bakım onarımı (asfalt yollarda) 7 101 Yol bakım onarımı (beton yollarda) 9 102 Yol bakım onarımı (stabilize yollarda) 4 103 Yol hendek reglajı ve bakımı (makineli) 104 Yol inşaatı (toprak işleri, üst yapı, stabilize asfalt dahil) (komple) 105 Yol kenarlarına kar direkleri dikilmesi 106 Yollara asfalt yama yapılması a) Malzemeli b) Malzeme İdareden (malzemenin tamamı) 15 c) İdarece yalnız bitüm veya yalnız agrega verilirse 11 107 Yollara yol boyası ile çizgi çekilmesi (makineli) 6 108 Yollara yol boyası ile çizgi çekilmesi (el ile) 109 Yollara yol boyası ile çizgi çekilmesi (malzeme İdareden) (makineli) 110 Yol yaklaşım sınırında tel örgü yapılması 111 Yol yaklaşım sınırında shotgrid yapılması (püskürtme, beton, barbakan hazır çelik dahil)

188 Asgari İşçilik Oranı (%)
YÜKLEME - BOŞALTMA Sıra No İŞ KOLU Asgari İşçilik Oranı (%) 1 Buğday, arpa vs. yükleme boşaltma (makine ve elektrik İdareden) 15 2 Çay yükleme (bantla) 7 3 Çay yükleme (el ile) 25 4 Pancar yükleme (makine ve elektrik İdareden) 5 Şeker pancarı vb. boşaltma işi (makine İdareden, mazot müteahhitten) 12 6 Tütün yükleme ve nakli (boşaltma İdareden) Yükleme boşaltma, toz çimento (kompresörle) 8 Yükleme, boşaltma (elevatör vb. ile) 9 Yükleme, boşaltma (makine ile kum,çakıl,demir,profil, paket halinde tuğla, kil, moloz, blokaj, kırmataş, anroşman, parke, betopan, sac, font, çelik, PVC boru, PE boru, mermer pirinci, perlit, gaz beton) 10 Yükleme, boşaltma (tuğla, kiremit, torba çimento vb. malzemelerin işçi ile) 30

189 İLGİNİZE VE DİNLEME SABRINIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDER BİR BAŞKA TOPLANTIDA YİNE HEP BİRLİKTE OLMAK DİLEK VE ÜMİDİYLE SAYGI VE SEVGİLER SUNARIM


"İNŞAAT İŞLERİNDE ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMALARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları