Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Son Düzenlemeler Işığında Elektronik Fatura ve Elektronik Defter Uygulamaları Haziran 2013.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Son Düzenlemeler Işığında Elektronik Fatura ve Elektronik Defter Uygulamaları Haziran 2013."— Sunum transkripti:

1 Son Düzenlemeler Işığında Elektronik Fatura ve Elektronik Defter Uygulamaları
Haziran 2013

2 Sunum Kapsamı 1. Türkiye’deki Gelişmeler
2. Elektronik Fatura Uygulamasý Hakkýnda 3. Elektronik Defter Uygulamasý Hakkýnda 4. Elektronik Fatura ile Elektronik Defter Uygulamasý Arasýndaki Ýliþki 5. Hizmetlerimiz

3 Türkiye’deki Gelişmeler
Bölüm 1 Türkiye’deki Gelişmeler 3

4 Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Hedefi
Türkiye Dönüm Noktaları Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Açıklamaları 2004: Elektronik Beyanname Bildirimi, SGK Elektronik Bildirge Bildirimi 2005: BA-BS Bildirimi 2006: VEDOP Sorgulama Sistemi 2008: Elektronik Fatura Uygulamasý, YMM Sözleþme Bildirim Uygulamasý 2010: Elektronik KDV Ýade Analiz Raporu, YMM Proje Harcamalarý Deðerlendirme ve Tasdik Raporlarý 2011: Elektronik Vergi Levhasý Uygulamasý, Kesin Mizan Bildirimi, Elektronik Tahsilat, Elektronik Defter Uygulamasý 2012: Mükellef Bilgileri Bildirim Formu, Elektronik Ortamda Kira Beyaný Uygulamasý MALÝYE Bakaný Mehmet Þimþek, kayýt dýþý ekonomiyle mücadelenin 2023 hedeflerinin gerçekleþtirilmesi için de çok kritik bir öneme sahip olduðunu vurguladý. Kayıt dışılıkla mücadelede hedefinin, AB ortalamalarına çok hızlı bir şekilde yaklaşmak olduðunu belirten Bakan Þimþek, “Hatta AB‘ye düþükler arasýnda girmek istiyoruz. Önce yüzde 20'nin altýna indirmeyi planlýyoruz. GSYH'nin büyüklüðü ortada. Dolayýsýyla o hedefe ulaþtýðýmýz yýla baðlý olarak, bu büyüklüðün, vergiye yansýmasý da o çerçevede olacak” diye konuþtu. 23 Mayýs 2012 ''Üzerinden ÖTV hesaplanan akaryakýt, madeni yað, tütün ve alkol sektörlerinde elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasýný yaygýnlaþtýrma çalýþmalarýndan bahsetmiþtim. Bu kapsamda elektronik faturanın uygulama alanını genişlettik, daha önce sadece þirketler arasýnda uygulanan elektronik faturanýn, gerçek kişi mükelleflerimizi de kapsamasını saðladýk. Bundan sonra özellikle ÖTV alanýnda akaryakıt, madeni yağ, tütün ve alkol sektörlerinin imalat ve ithalat safhalarından başlayarak yaygýnlaþtýrmaya baþlayacaðýz.” 5 Ekim 2012

5 Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Yüksek Kurulu’nun Üyeleri
Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı Eylem No – 5 Akaryakýt, madenî yað, tütün ve alkol sektörlerinden baþlamak üzere elektronik fatura ve elektronik defter kullanýmý yaygýnlaþtýrýlacaktýr. Performans Göstergesi Elektronik fatura uygulamasýnýn ve elektronik defter kullanýmýnýn artýrýlmasý Elektronik fatura düzenleyen ve defterlerini elektronik ortamda tutan mükellef sayýsý Sorumlu ve Koordinatör Kuruluş GÝB / Aralýk 2012 Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Yüksek Kurulu’nun Üyeleri 21 Aralık 2011’de yayımlanan Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı kapsamında 47 eylem, aşağıda sıralanan 5 amaç çerçevesinde belirlenmiştir: Gönüllü Uyumun Artırılması Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi Yaptýrýmlarýn Caydýrýcýlýðýnýn Artýrýlmasý Veri Tabaný Paylaþýmý Toplumsal Farkýndalýðýn Artýrýlmasý

6 Sunum Kapsamı 1. Türkiye’deki Geliþmeler
2. Elektronik Fatura Uygulaması Hakkında 3. Elektronik Defter Uygulamasý Hakkýnda 4. Elektronik Fatura ile Elektronik Defter Uygulamasý Arasýndaki Ýliþki 5. Elektronik Bilet Uygulamasý Hakkýnda 6. Hizmetlerimiz

7 Elektronik Fatura Uygulaması Hakkında
Bölüm 2 Elektronik Fatura Uygulaması Hakkında 7

8 Elektronik Fatura Uygulaması Yürürlük Tarihi: 5 Mart 2010 Son Değişiklik Tarihi: 21 Şubat 2013
Elektronik faturalama; oluþturma-gönderme-saklama-ibraz aþamalarýnýn tamamýnýn elektronik ortamda gerçekleþtirildiði faturalaþma biçimidir. 397 No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliðin yayýmý ile birlikte, Maliye Bakanlýðý Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý tarafýndan Elektronik Fatura Uygulamasý (Mesajlaþma Platformu) hizmete alýnmýþtýr. Elektronik fatura düzenlemek ve göndermek isteyen Anonim Þirket veya Limited Þirket statüsünde bulunan mükellefler ve kamu kurumlarý Elektronik Fatura Uygulamasý üzerinde oluþturduklarý kullanýcý hesaplarý ile, Kayýtlý kullanýcýlara Elektronik Fatura gönderebilmektedir, Kayýtlý kullanýcýlardan Elektronik Fatura alabilmektedir, Gönderilen veya alýnan Elektronik Faturalarýný bilgisayarlarýna indirerek, elektronik ortamda muhafaza ve istendiðinde ibraz edebilmektedir. 416 No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliðin yayýmý ile birlikte, fatura düzenlemek zorunda olan gerçek kiþi mükelleflere de e-fatura uygulamasýndan yararlanma imkaný getirilmiþtir. 421 No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliði ise e-fatura uygulamasýna dair bazý deðiþiklikler içermektedir. Bu tebliðe göre e-fatura kullanýlmasý akaryakıt, madenî yağ, tütün ve alkol sektörlerinde yer alan firmalar ve bunlardan 2011 yýlýnda mal alan belli büyüklükteki vergi mükellefleri için zorunlu tutulmuþ ve e-faturaya takvim yılı içerisinde geçilmesi zorunlu hale getirilmiþtir.

9 Elektronik Fatura Kullanımı Zorunlu Tutulan Mükellefler
Kayýt Dýþý Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planý ( )’ýna göre akaryakıt, madenî yağ, tütün ve alkol sektörlerinden baþlamak üzere elektronik fatura ve elektronik defter kullanýmýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý planlanmýþtýr. Bu plan kapsamýnda 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile aþaðýdaki mükellef gruplarýna elektronik defter tutma zorunluluðu getirilmiþtir: 5015 sayýlý Petrol Piyasasý Kanunu kapsamýnda madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yýlýnda mal alan mükelleflerden 31 Aralýk 2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satýþ hasýlatýna sahip olanlar, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yýlýnda mal alan mükelleflerden 31 Aralýk 2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satýþ hasýlatýna sahip olanlar Hava yolu taþýmacýlýðý yapan IATA üyesi þirketler, kara ve deniz yolu ile þehirlerarasý veya uluslararasý yolcu taþýmacýlýðý iþi ile iþtigal eden mükelleflerin elektronik bilet uygulamasından faydalanabilmek için elektronik fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olmaları gerekmektedir. Henüz bu uygulamalara geçiş zorunluluğu bulunmayan mükellefler de gerekli sistemsel altyapıyı kurmalarının ardından Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan izin alarak e-fatura uygulamasına geçiş yapabileceklerdir.

10 Elektronik Mali Mühür Uygulaması Yürürlük Tarihi: 5 Mart 2010
TÜBÝTAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araþtýrma Enstitüsü (UEKAE) bünyesindeki Kamu Sertifikasyon Merkezi (yetkili tek kuruluþ) tarafýndan üretilen Elektronik Mali Mühür sertifikalarý, tüzel kiþiler ile kurum, kuruluþ ve iþletmeler tarafýndan elektronik belge olarak oluþturulacak fatura ve diðer yasal belgelerin; bütünlüðünün, kaynaðýnýn ve içeriðinin garanti altýna alýnmasý, elektronik ortamda muhataplarýna iletilmesi ve elektronik ortamda saklanmasý sýrasýnda güvenliðinin ve gizliliðinin saðlanmasý amacýyla tasarlanmýþtýr. Mali mühür, tüzel kiþiler tarafýndan hali hazýrda e-fatura, e-defter ve e-bilet uygulamalarýnda kullanýlmaktadýr. Mali mühür sertifikasý ediniminde sunulan ürün seçenekleri; Sertifika – 3 (üç) yýllýk veya 5 (beþ) yýllýk Sertifika okuyucu Akýllý Kart (masaüstü tipi veya USB tipi – 3 yýl veya 5 yýl garantili) Donanýmsal Güvenlik Modülü (HSM) Kaynak:

11 421 Seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Getirilen Yenilikler
Teblið ile aþaðýdaki mükellef gruplarýna elektronik defter tutma zorunluluðu getirilmiþtir: 5015 sayýlý Petrol Piyasasý Kanunu kapsamýnda madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yýlýnda mal alan mükelleflerden 31 Aralýk 2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satýþ hasýlatýna sahip olanlar, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yýlýnda mal alan mükelleflerden 31 Aralýk 2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satýþ hasýlatýna sahip olanlar Zorunluluk kapsamýna giren mükelleflerin, elektronik fatura uygulamasına 2013 takvim yýlý içerisinde, elektronik defter uygulamasına ise 2014 takvim yılı içerisinde geçmeleri gerekmektedir. Elektronik fatura için 01/09/2013 tarihi itibariyle Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý'na baþvurulmasý gerekmektedir. Elektronik defter yazýlýmlarýný kendi geliþtiren mükelleflerin 01/09/2014 tarihi itibariyle elektronik defter test süreçlerini baþarý ile tamamlamýþ olmalarý gerekmektedir. Elektronik fatura uygulamasýna kayýtlý olan mükelleflerin birbirlerinden aldýklarý mallar ve saðladýklarý hizmetler için 1 Eylül 2013 tarihinden itibaren elektronik fatura göndermeleri ve almalarý zorunlu hale gelmiþtir. 397 No’lu Teblið’e göre, mükelleflerin e-faturalarýný yine mükelleflere ait bilgi iþlem sisteminde saklama zorunluluðu bulunmaktaydý. 421 No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliði ile e-faturaların üçüncü kiþiler nezdinde saklanmasý da mümkün hale getirilmiþtir. (Bu durum elektronik defter için geçerli deðildir.) Teblið ile mükellefler, elektronik fatura gönderme ve alma iþlemlerini teknik yeterliliðe sahip, Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý’ndan özel entegrasyon izni almýþ mükelleflerin bilgi iþlem sistemi vasýtasýyla da gerçekleþtirebileceklerdir.

12 58 Sıra numaralı VUK sirküleri ile yapılan açıklamalar
58 sýra numaralý VUK Sirküleri ile aþaðýda yer alan açýklamalar yapýlmýþtýr. Tebliðin yayýmlandýðý tarih itibariyle 5015 sayýlý Petrol Piyasasý Kanunu kapsamýnda madeni yað lisansýna sahip olan ve 4760 sayýlý Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayýlý listedeki mallarý imal, inþa veya ithal eden mükellef listesi ve internet adreslerinde yayýmlanmaktadýr. Söz konusu listelerde yer alan mükelleflerden 2011 yýlýnda mal alan ve Tebliðde belirtilen brüt satýþ hasýlatýna sahip olan mükellefler zorunluluk kapsamýndadýr. 5015 sayýlý Petrol Piyasasý Kanunu kapsamýnda madeni yað lisansýna sahip olan mükelleflerden takvim yýlý içinde mal alýþý yapanlar, satýn aldýklarý malýn türüne, fiyatýna, miktarýna veya herhangi bir özelliðine bakýlmaksýzýn, 2011 yýlý gelir tablolarýndaki brüt satýþ hasýlatý rakamlarý 25 Milyon TL veya daha yüksek ise elektronik fatura ve elektronik defter uygulamalarýna dahil olacaklardýr. Lisans sahibi mükelleflerden alýþ yapanlarýn, madeni yað sektöründe veya baþka bir sektörde faaliyet göstermesi zorunluluk karþýsýndaki durumlarýný etkilememektedir.Elektronik defter yazýlýmlarýný kendi geliþtiren mükelleflerin 01/09/2014 tarihi itibariyle elektronik defter test süreçlerini baþarý ile tamamlamýþ olmalarý gerekmektedir. 4760 sayýlý Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayýlý listedeki mallarý imal, inþa veya ithal eden mükelleflerden 2011 takvim yýlý içinde mal alýþý yapanlar, satýn aldýklarý malýn türüne, fiyatýna, miktarýna veya herhangi bir özelliðine bakýlmaksýzýn 2011 yýlý gelir tablolarýndaki brüt satýþ hasýlatý rakamlarý 10 Milyon TL veya daha yüksek ise elektronik fatura ve elektronik defter uygulamalarýna dahil olacaklardýr. Bu kapsamda alýþ yapanlarýn tütün, alkol, kolalý gazozlar sektörlerinde veya baþka sektörlerde faaliyet göstermesi zorunluluk karþýsýndaki durumlarýný etkilememektedir.

13 58 Sıra numaralı VUK sirküleri ile yapılan açıklamalar
Madeni yað lisansýna sahip olan ve 4760 sayýlý Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayýlý listedeki mallarý imal, inþa veya ithal eden mükelleflerden sadece mal alýþlarý bulunan mükellefler Genel Teblið kapsamýnda elektronik fatura ve elektronik defter uygulamalarýna dahil olacaklardýr. Hizmet alýmlarý kapsam dahilinde deðildir. Mükellefler brüt satýþ hasýlatlarýnýn hesaplanmasýnda, sadece madeni yað, tütün, alkol veya kolalý gazoz satýþlarý deðil gelir tablosunda yer alan bütün satýþlarý gösteren brüt satýþ hasýlatýna göre zorunluluk kapsamýna alýnacaktýr. Özel hesap dönemine sahip mükellefler brüt satýþ hasýlatlarýnýn hesaplanmasýnda 2011 takvim yýlýnda sona eren özel hesap dönemi brüt satýþ hasýlatýný dikkate alacaklardýr. Söz konusu sirkülerin ekinde, 5015 Sayýlý Petrol Piyasasý Kanunu kapsamýnda madeni yað lisansýna sahip mükellefler ile 4760 Sayýlý Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayýlý listedeki mallarý imal, inþa veya ithal eden mükelleflere ait listelere yer verilmiþtir.

14 E-Fatura Uygulaması Başvuru Kılavuzu 05.04.2013
Ýlgili Teblið kapsamýnda þirketler, 1 Eylül 2013 tarihine kadar e-fatura uygulamasýna baþvurmak zorunda ve 2013 takvim yýlý içerisinde e-fatura uygulamasýndan yararlanmaya baþlamak zorundadýr. Bu kapsamda þirketler, entegrasyon yöntemi ve e-fatura portal yöntemi olmak üzere iki yöntemden biri ile e-fatura uygulamasýný kullanabileceklerdir. Bilgi iþlem sistemlerinin e-Fatura Uygulamasýna entegre edilmesi yoluyla kullaným çok sayýda fatura düzenleyen ve kendilerine ait bilgi iþlem sistemini 7/24 çalýþtýran mükelleflerin uygulamayý Baþkanlýk sitemine entegre olarak kullanabilmeleri amacýyla geliþtirilmiþtir. Portal yöntemi ise e-Fatura Uygulamasýna ait temel fonksiyonlarýn internet üzerinden genel kullanýmýný saðlamak amacý ile oluþturulan ve internet adresinde hizmete sunulan portalý aracýlýðýyla gerçekleþtirilebilmektedir.

15 E-Fatura Uygulaması Başvuru Kılavuzu 05.04.2013
Mevcut olan uygulama ve Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý tarafýndan yayýmlanmýþ kýlavuzlara göre þirketler e-fatura uygulamasý için baþvurularýný yapýp elektronik mali mühürlerini aldýklarýnda kýsa süre içerisinde portal hesaplarý Gelir Ýdaresi Baþkanlýðýnca aktive ediliyordu. Bu durumda özellikle çok sayýda faturasý olup sadece entegrasyon yöntemi kullanmak isteyen þirketlerin Eylül 2013 itibariyle entegrasyon çalýþmalarýný bitirememesi durumunda portal yöntemini kullanmak zorunda olmalarý durumuyla karþýlaþmalarý söz konusuydu. Dolayýsýyla þirketler operasyonel açýdan risk yaþamamak adýna Eylül 2013 tarihine kadar entegrasyon çalýþmalarýný bitirmeleri gerektiði þeklinde planlama yapmak durumunda kalmýþtý.

16 E-Fatura Uygulaması Başvuru Kılavuzu 05.04.2013
Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý 5 Nisan 2013 tarihinde baþvuru kýlavuzunda olumlu bir deðiþikliðe gitmiþtir. Kýlavuza göre; e-Fatura Uygulamasý kapsamýnda fatura oluþturma, gönderme ve alma iþlemlerini bilgi iþlem sistemlerinin entegrasyonu yöntemiyle gerçekleþtirmek isteyen mükellefler entegrasyon süreçleri tamamlanana kadar portal hesaplarýnýn tanýmlanmamasýný talep edebilirler. Ancak; 14/12/2012 tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan 421 sýra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliði ile zorunluluk getirilen mükelleflerin 31/12/2013 tarihine kadar entegrasyonlarýný tamamlamamalarý halinde portal hesaplarý Baþkanlýkça bu tarih itibariyle aktive edilecektir.

17 E-Fatura Uygulaması Başvuru Kılavuzu 05.04.2013
E-Fatura Uygulamasýnda Entegrasyon Yöntemini Uygulamak Ýsteyen ve Entegrasyon Çalýþmasý Bitene kadar Portal Yöntemine Geçmek Ýstemeyen Þirketler için; Baþvuru 1 Eylül 2013 tarihinden önce yapýlmalýdýr. Baþvuru esnasýnda portal hesabýnýn aktive edilmemesi talep edilmelidir. Entegrasyon çalýþmasý en geç tarihine kadar bitirilmelidir, bitirememesi durumunda portal hesabýnýn Gelir Ýdaresi Baþkanlýðýnca aktive edileceði unutulmamalýdýr.

18 Gelir ?daresi Ba?kanl???’n?n Sundu?u E-Fatura Kullan?m Yöntemleri
Elektronik Fatura Uygulamasının Kullanılması Tebliðde Elektronik Fatura Platformunun kullanýmý için baþlangýç aþamasýnda iki temel yöntem hazýrlanmýþtýr: Yöntem Amaç İzlenecek Adımlar 1. Yöntem: E-Fatura Portalý Yeterli bilgi sistemleri altyapýsýna sahip olmayan kurumlarýn Elektronik Fatura Uygulamasý’ndan faydalanabilmesi Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý’na yazýlý baþvuru ile portal kullanıcı hesabı ve mali mühür temini: E-Fatura Uygulamasý Baþvuru Formu ve Taahhütnamesi Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi Gelir ?daresi Ba?kanl???’n?n Sundu?u E-Fatura Kullan?m Yöntemleri 2. Yöntem: Entegrasyon Yeterli bilgi sistemleri altyapýsýna sahip kurumlarýn belirlenen standartlara uygun entegrasyonu saðlamalarý koþulu ile Elektronik Fatura Uygulamasý’ndan doðrudan kendi bilgi sistemleri aracýlýðý ile faydalanabilmesi Entegrasyon Kýlavuzlarýnda anlatýlan yapý ve belge standartlarýna uygun teknik hazırlıkların tamamlanması Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý’na yazýlý baþvuru ile entegrasyon onayı alınması: Kurumun sistemlerini açýklayan dokümantasyon Fatura ile ilgili süreçlerini açýklayan dokümantasyon 3. Yöntem: Özel Entegratör

19 Elektronik Fatura Uygulamasının Kullanılması Portal Yoluyla Kullanım
E-Fatura Portalý, elektronik fatura uygulamasýna ait temel fonksiyonlarý bünyesinde barýndýran bir web uygulamasýdýr. Bunun kullanýlabilmesi için GÝB tarafýndan öncelikle bir kullanýcý hesabýnýn tanýmlanmasý gerekmektedir. Uygulamadan yararlanmak isteyen mükellefler aþaðýdaki iþlemleri yerine getirerek kullanýcý hesaplarýný oluþturacaktýr. Aþaðýda sayýlan belgelerle birlikte Gelir Ýdaresi Baþkanlýðýna yazýlý baþvuruda bulunulur. Yetkili kiþi veya kiþileri tarafýndan imzalanan “e-Fatura Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi” ile Tüzel kiþiler için “Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi” nin imzalý aslý, Þirket kuruluþ sözleþmesi Ticaret Sicil Gazetesinde 1/10/2003 tarihinden önce yayýmlanmýþ ise ilgili ticaret sicil gazetesinin noter onaylý örneði veya aslýnýn getirilmesi halinde Baþkanlýkça onaylanmak üzere fotokopisi, (Sonradan unvan deðiþikliði yapýlmasý halinde en son unvanýn ilan edildiði ticaret sicil gazetesinin noter onaylý örneði veya aslýnýn getirilmesi halinde Baþkanlýkça onaylanmak üzere fotokopisi.) Baþvuru formuna þirket adýna imza atan kiþi veya kiþilerin yetkili olduðunu gösteren þirket imza sirkülerinin noter onaylý örneði, Baþkanlýk tarafýndan yapýlan deðerlendirme sonrasýnda baþvurularý uygun bulunan gerçek kiþi mükelleflerin kullanýcý hesaplarý Baþkanlýkça tanýmlanarak aktive edilir. Baþvurusu uygun bulunan tüzel kiþilere, Kullanýcý hesaplarýnýn tanýmlandýðý ve uygulama bünyesinde kullanmak zorunda olduklarý Mali Mühür sertifikalarýný TÜBÝTAK-UEKAE Kamu Sertifikasyon Merkezinden temini iþlemlerine baþlayabilecekleri bilgisi verilir. Bedeli KAMU SM hesabýna yatýrýlan sertifikalar KAMU SM tarafýndan baþvuru sahibi tüzel kiþilere teslim edilir. Baþkanlýk tarafýndan yapýlan deðerlendirme sonrasýnda baþvurularý uygun bulunan tüzel kiþi mükelleflerden Mali Mühürlerinin temini iþlemlerini yerine getirenlerin kullanýcý hesaplarý Baþkanlýkça tanýmlanarak aktive edilir. Hesaplarýnýn aktif hale gelmesi birlikte kullanýcýlar, herhangi baþka bir iþlem yapmalarýna gerek kalmaksýzýn e-Fatura Portalý aracýlýðý ile uygulamada tanýmlý diðer kullanýcýlara e-fatura göndermeye ve bunlardan e-fatura almaya baþlayabilirler. GÝB’in baþvuru için istediði belgeler: E-Fatura Uygulamasý Baþvuru Formu ve Taahhütnamesi ( adresinden edinilebilir) Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi ( adresinden edinilebilir) Þirket kuruluþ sözleþmesi Baþvuru formuna þirket adýna imza atan kiþi veya kiþilerin yetkili olduðunu gösteren Þirket Ýmza Sirkülerinin noter onaylý örneði

20 Elektronik Fatura Uygulamasının Kullanılması Entegrasyon Yoluyla Kullanım
421 No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliði gereðince, bilgi iþlem sistemlerinin entegrasyonu yöntemiyle e-fatura uygulamasýndan yararlanan mükelleflerin sistemlerini kesintisiz 7 gün 24 saat fatura ile ilgili mesajları alabilir ve gönderebilir halde açık tutmaları gerekmektedir. Geçerli bir sebep olmadan bu zorunluluða uymayan mükelleflerin entegrasyon izinleri iptal edilecektir. Bu mükellefler e-fatura uygulamasýný sadece portal yöntemiyle kullanabileceklerdir.

21 Elektronik Fatura Uygulama Senaryoları
Temel Fatura Senaryosu Temel Fatura Senaryosu, sadece e-faturanýn gönderen sistemden alýcý sisteme ulaþma durumunu ele alan senaryodur. Bu senaryoda kurum kendisine gönderilen e-faturada teknik (zorunlu alan eksikliði, veri bozulmasý, imza geçersizliði gibi) bir sorun yoksa e-faturayý kabul etmek zorundadýr. Ticari Fatura Senaryosu Temel Fatura Senaryosu’na ek olarak Posta Kutusu gelen faturayý KABUL, RET veya ÝADE etme hakkýna sahiptir. Diðer bir ifadeyle; e-fatura Uygulamasý, kurumdan, kendisine gönderilen e-faturayý kabul edip etmeyeceðini bildirmesini beklemektedir. Kabul, ret veya iade bildirimi yeni bir e-fatura gönderilmesinde olduðu gibi imzalanarak iletilmeli ve arþivlenmelidir.

22 özel olarak geliþtirilmiþtir.
Elektronik Fatura Örneği UBL TR 2.0 Formatý, E-Fatura mesajlaþma standardý olmak üzere özel olarak geliþtirilmiþtir.

23 Elektronik Fatura Kullanımının Avantajları
Muhasebe, teyit ve ödeme süreçlerinin kýsalmasý Ýþletme maliyetlerinde azalma Baský, çýktý alma, kaðýt, posta giderlerinin azalmasý Arþivleme maliyetlerinin büyük ölçüde azalmasý Tedarikçi ve müþteri arasýnda postanýn gecikmesi, kayýp, yýrtýk, silik yazý gibi sorunlardan doðan anlaþmazlýklarýn ortadan kalkmasý Faturalarýn dijital olarak arþivlenmesi ve gerektiðinde geçmiþe dönük kontrol sayesinde aranan belgeye hýzla ulaþýlabilmesi “Kaðýtsýz Ofis” vizyonunun gerçekleþtirilmesinde önemli bir aþama kaydedilmesi Kaðýt tasarrufu sayesinde aðaç kesiminin önüne geçilmesi Kaynak: eInvoicing Adoption Benchmarking Report, PayStream Advisors, 2012

24 Elektronik Fatura ile İlgili Bazı Güncel Veriler (1/3)
Fortune 500 indeksine giren þirketlerin Amerika sýnýrlarý içindeki diðer þirketlerle yaptýklarý alýþveriþlerde kaðýt fatura kullanýmý giderek azalmaktadýr. Yapýlan araþtýrma, 2012 yýlý sonlarýnda toplam faturalaþma hacminin %60 oranýnda elektronik ortama (e-fatura ve EDI) taþýnacaðýný göstermektedir. Kaynak: Paystream’s Financial Automation Survey, 2010

25 2012 yılına kıyasla gerçekleşecek artış Kamu Kurumları, Şirketler
Elektronik Fatura ile İlgili Bazı Güncel Veriler (2/3) Dünyadaki, Avrupa’daki ve Türkiye’deki tahminler Alıcı türü Yıllık minimum fatura sayısı 2013 yılı tahminleri E-fatura hacmi 2012 yılına kıyasla gerçekleşecek artış Dünya Avrupa Türkiye (*) Tüketiciler (B2C/G2C) 200 milyar 17 milyar 5,8 milyar % 5 % 12 %25 % 20 %45 Kamu Kurumları, Şirketler (B2B/B2G/G2B) 150 milyar 16 milyar % 18 %0,01 % 30 Toplam 350 milyar 33 milyar %25,01 %55 1 Ocak 2013 itibarý ile Avrupa Birliði üye ülkelerinde e-fatura ve kaðýt fatura yasal olarak eþit olarak kabul edilecektir. (*) GÝB verileri baz alýnarak tahminde bulunulmuþtur. Kaynak: Billentis 2012

26 Elektronik Fatura ile İlgili Bazı Güncel Veriler (3/3)
2.750 adet Kamu kurumunun yaný sýra 2013 Þubat itibarýyla e-fatura uygulamasýndan gönüllü olarak yararlanan kullanýcý sayýsý 476 adet olup, sadece 2012 yýlýnýn ilk yarýsýnda düzenlenen e-fatura sayýsý adet’tir. E-fatura mevcutta en çok tütün, gýda, inþaat, biliþim ve telekomüni-kasyon sektörlerinde kullanýmdadýr. 2013 yýlýnda hedeflenen mükellef adedi civarýndadýr. Kaynaklar: GİB Performans Programı 2012 Yatırım Danışma Konseyi İlerleme Raporu 2012 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu GİB Sunumu, İTO, Haziran 2012, Şubat 2013 Kayıt dışı ile mücadelede önemli bir fonksiyon olan e-fatura sistemi tüm Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak olup 397 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre e-fatura uygulamasına başvurup uygulamadan e-fatura portalı aracılığı ile veya bilgi işlem sistemlerini entegre edilmesi yöntemiyle yararlanmalarına izin verilen ve mali mühür sertifikalarını alarak uygulamadan yararlanmaya başlayan mükelleflerin sayısı performans göstergesi olarak belirlenmiştir.

27 Yılda 120.000 kağıt fatura, e-faturaya dönüştü!
E-Fatura uygulamasını şu anda kimler kullanıyor? Örnek: Betek–Filli Boya E-Fatura Entegrasyonu Yılda kağıt fatura, e-faturaya dönüştü! E-Fatura Uygulamasý’na kayýtlý Betek bayilerinin sayýsý: 45 Faturalama sürecinde tam zamanlý görev alan çalýþan sayýsý: 2 Fatura sayýlarý (ortalama): Saatte 65 adet Günde 500 adet Haftada adet Ayda adet Yýlda adet Bir sayfalýk kaðýt faturanýn oluþturma ve gönderme maliyeti (ortalama) Kaðýt Maliyeti 4 Kr. Kartuþ Maliyeti 1 Kr. Elektrik Maliyeti 1 Kr. Yön/Ýþçilik Maliyeti 10 Kr. Posta Maliyeti 10 Kr. Arþiv Depo Maliyeti 1 Kr. TOPLAM 27 Kr.

28 Arşivleme İle İlgili Düzenlemeler
Kurumunuz Gelir İdaresi Başkanlığı Üçüncü Kişi 397 No’lu Tebliðe göre, mükelleflerin e-faturalarýný yine mükelleflere ait bilgi iþlem sisteminde saklama zorunluluðu bulunmaktaydý. 421 No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliði gereðince e-faturaların üçüncü kişiler nezdinde saklanması da mümkün hale getirilmiþtir. Elektronik faturalar TC sýnýrlarý içerisinde ve TC Kanunlarýnýn geçerli olduðu yerlerde yapýlmalýdýr. Bu durum yurt dýþýnda ikincil bir arþivleme yapýlmasýna engel teþkil etmemektedir.

29 Elektronik Fatura ile İlgili Son Gelişmelerin Değerlendirilmesi
E-İrsaliye ile ilgili düzenlemenin GÝB tarafýndan yayýnlanmasý beklenmektedir. E-fatura mesajlaþma aðý içerisine yeni mesaj türleri ve yeni senaryolar eklenecektir. E-fatura uygulamasý, bankacýlýk sistemleri entegrasyonu ile E-Ödeme imkanýný da sunacaktýr. Mevcut hali ile yurtiçi e-faturalaþmaya imkan veren uygulamanýn yurtdışı e-faturalaşmayı desteklemesi ile ilgili pilot çalýþmalar GÝB tarafýndan baþlatýlmýþtýr. Vergi kayýp ve kaçaðýnýn yoðun olduðu sektörlerde e-faturaya geçiþin zorunlu hale getirileceði ifade edilmektedir. Bu kapsamda, madenî yağ, tütün ve alkol sektörleri ile baþlanarak e-fatura zorunluluðu getirilmiþtir. Devlet ihalesi alan firmalarýn e-fatura kullanmasýnýn zorunlu hale getirileceði öngörülmektedir. Özellikle faturalaþma hacmi büyük olan veya tedarikçisi fazla olan firmalar sayesinde diðer firmalar da bu uygulamaya dolaylý olarak geçeceklerdir. Devletin de bu uygulamayý teþvikler nitelikte olmasý beklenmektedir. Muhasebat Genel Müdürlüðü ile E-Fatura Uygulamasý üzerinden kamu kurumlarýna düzenlenen e-faturalarýn paylaþýmý yönünde çalýþma devam etmektedir. (Kamu Harcama ve Muhasebe Biliþim Sistemi – KBS E-Fatura Entegrasyonu Haziran 2012’de tamamlanmýþtýr. Kamu Kurumlarý, Türk Telekom ve TTNet’ten sadece e-fatura kabul eder statüye dönüþtürülmüþtür.) Baþbakanlýk Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý, SGK ve Gümrük Müsteþarlýðý e-fatura portali posta kutusu entegrasyonu çalýþmalarý devam etmektedir. E-Arşiv konusunda da yeni düzenlemeler olacaktýr.

30 Sunum Kapsamı 1. Türkiye’deki Geliþmeler
2. Elektronik Fatura Uygulamasý Hakkýnda 3. Elektronik Defter Uygulaması Hakkında 4. Elektronik Fatura ile Elektronik Defter Uygulamasý Arasýndaki Ýliþki 5. Elektronik Bilet Uygulamasý Hakkýnda 6. Hizmetlerimiz

31 Elektronik Defter Uygulaması Hakkında
Bölüm 3 Elektronik Defter Uygulaması Hakkında 31

32 Elektronik Defter Uygulaması Yürürlük Tarihi: 01 Ocak 2012
Elektronik Defter Uygulaması Yürürlük Tarihi: 01 Ocak Son Değişiklik Tarihi: 14 Aralık 2012 Elektronik defter (e-defter) çalýþmalarý ile Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu kapsamýnda kaðýt üzerinde tutulmasý zorunlu olan yevmiye defteri ve defteri kebirin elektronik ortamda tutulmasý, muhafaza ve ibraz edilebilmesi ile açýlýþ ve kapanýþlarýna iliþkin tasdik iþlemlerinin elektronik ortamda yapýlmasý mümkün hale getirilmiþtir. E- defter’e geçilmesi ile amaçlananlar: Defter kayýtlarýnýn oluþturulmasý ile ilgili yükümlülükleri deðiþen teknolojik ve idari ihtiyaçlara uygun biçimde revize ederek bu defterlerin deðiþmezliðinin, bütünlüðünün ve kaynaðýnýn garanti altýna almak, Kâðýt ortamýnda basým, tasdik ve saklama yükümlülüklerini ortadan kaldýrmak, Mükellef hizmetlerinde ve idari iþlemlerde yeni açýlýmlar saðlamak, Vergiye gönüllü uyumu artýrmak, Elektronik denetim için uygun altyapýyý oluþturmak ve yerleþtirmek, Uzaktan denetim yapabilmenin kapýsýný aralamak, Uluslararasý ortak denetime imkan saðlamak, Farklý yasal ortamlarda faaliyet gösteren uluslararasý firmalarýn hem yönetsel hem de iç ve dýþ denetimleri ihtiyaçlarý için ortak bir format ve standart saðlamak 421 No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliði ise e-defter uygulamasýna dair bazý deðiþiklikler içermektedir. Bu tebliðe göre e-defter kullanýlmasý akaryakıt, madenî yağ, tütün ve alkol sektörlerinde yer alan firmalar ve bu firmalardan mal alan belli büyüklükteki vergi mükellefleri için zorunlu tutulmuþ ve e-deftere 2014 takvim yılı içerisinde geçilmesi zorunlu hale getirilmiþtir.

33 Elektronik Defter Kullanımı Zorunlu Tutulan Mükellefler
Kayýt Dýþý Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planý ( )’ýna göre akaryakıt, madenî yağ, tütün ve alkol sektörlerinden baþlamak üzere elektronik fatura ve elektronik defter kullanýmýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý planlanmýþtýr. Bu plan kapsamýnda 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile aþaðýdaki mükellef gruplarýna elektronik defter tutma zorunluluðu getirilmiþtir: 5015 sayýlý Petrol Piyasasý Kanunu kapsamýnda madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yýlýnda mal alan mükelleflerden 31 Aralýk 2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satýþ hasýlatýna sahip olanlar, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yýlýnda mal alan mükelleflerden 31 Aralýk 2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satýþ hasýlatýna sahip olanlar Henüz bu uygulamalara geçiş zorunluluğu bulunmayan mükellefler de gerekli sistemsel altyapıyı kurmalarının ardından Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan izin alarak e-defter uygulamasına geçiş yapabileceklerdir. (Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile anonim ve limited şirket gibi kurumlar vergisi mükellefleri oluşturdukları yevmiye ve büyük defterleri elektronik ortamda tutabilirler. Serbest meslek erbabı mükelleflerin serbest meslek kazanç defteri ile işletme hesabı esasındaki mükelleflerin işletme hesabı defterlerini bugün itibariyle e-defter şeklinde tutma imkânları mevcut değildir.)

34 Elektronik Defter Uygulamasının Kullanımı
Defterlerini elektronik ortamda oluþturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyen Tüzel kiþi mükelleflerin aþaðýdaki þartlarý taþýyorsa GÝB’e yazılı olarak başvuruda bulunarak izin alýr: 397 Sýra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliðinde yer alan belirlemeler çerçevesinde elektronik fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olması ve bu çerçevede Mali Mühür temin etmiş olması, Elektronik defter tutulmasý, kaydedilmesi, onaylanmasý, saklanmasý ve ibrazýnda kullanýlacak yazýlýmýn uyumluluk onayı almış bir yazılım olmasý. Uygulamadan yararlanma izni almýþ olan tüzel kiþiler, aylýk dönemler itibarýyla oluþturduklarý elektronik defterler için, aþaðýda yer alan adımları izleyerek berat almak ve bunlarý istenildiğinde ibraz etmek üzere muhafaza etmek zorundadýrlar. Hesap döneminin ilk ayýna iliþkin olarak alýnan elektronik defter beratý Açılış Onayı, hesap döneminin son ayýna iliþkin olarak alýnan elektronik defter beratý Kapanış Onayı’dýr. Elektronik defterlerini, ilgili olduðu ayý takip eden ayýn son gününe kadar (Hesap döneminin son ayýna ait defterler kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi sonuna kadar) kendilerine ait mali mühür ile onaylar. Mühürlü defterler için berat dosyalarý oluþturulur ve bu dosyalar Elektronik Defter Uygulamasý aracýlýðý ile Baþkanlýðýn onayýna sunulur. Baþkanlýk mali mührünü de içeren beratlar elektronik defter tutanlar tarafýndan indirilerek istenildiðinde ibraz edilmek üzere ilgili olduðu elektronik defterler ile birlikte muhafaza edilir.

35 Elektronik Defter Uygulamasının Kullanımı

36 Elektronik Defter Örneği Büyük defter
XBRL – GL taksonomisi, e-defter için özel olarak seçilmiþtir. Örneðin; hazýrlanmak istenen doküman tipi “documentInfo” veri grubu içinde yer alan “entriesType” (Doküman Tipi) alaný iþaretlenerek belirlenmektedir. Büyük Defter dokümaný için bu alan “ledger” olarak iþaretlenerek oluþturulacaktýr.

37 Elektronik Defter Örneği Yevmiye defteri
Yevmiye Defteri dokümaný için “entriesType” (Doküman Tipi) alaný “journal” olarak iþaretlenerek oluþturulacaktýr.

38 Elektronik Defter Örneği Yevmiye defteri beratı, büyük defter beratı
Mali mühür ile imzalanan XBRL Formatýndaki e-defter belgesinden imzalama sonucunda elde edilen hash-code çýktýsý

39 Elektronik Defter Kullanımının Avantajları
Baský, kâðýt ve toner/kartuþ tasarrufu, arþivleme tasarrufu, iþgücü ve zaman tasarrufu, onay maliyetlerinde azalma, Yetkili makamlarýn defter kayýtlarýna ulaþmak istedikleri zaman mükellefler için; verilerin istenen formatlarda hazýrlanmasý, bu iþ için personel tahsisi, ilgili birimlere verilerin transferi v.s. birçok maliyet unsurunun ortadan kaldýrýlmasý Büyük ölçekli iþletmelerin iç ve dýþ denetimlerinde standart bir veri formatýnýn olmasý sayesinde bu iþletmelerin yönetim ve denetim faaliyetlerinin olumlu yönde etkilenmesi ABD, Kanada ve Japonya gibi birçok geliþmiþ ülke tarafýndan da gittikçe artan bir þekilde benimsenen uluslararasý kabul görmüþ muhasebe ve finansal raporlama alanýnda dijital bilgi akýþý aracý olan XBRL teknolojisinin kullanýmý ile farklý ülkelerde deðiþik yasal düzenlemelere maruz çok uluslu þirketlerin uyum maliyetlerinde tasarruf saðlanmasý Mükelleflerin, oluþturulacak olan bilgisayar programlarý aracýlýðý ile özellikle beyannamelerin düzenlemesinden veya bir vergi incelemesine defterlerin ibrazýndan önce kendi kayýtlarýný kendilerinin denetlemesine, düzeltmesine, hata ve eksikliklerin bulunmasýna imkan verecek oto kontrol yolunun açýlmasý (self-testing/self-auditing) XBRL-GL veri formatý sayesinde firmalardan çeþitli sebeplerle (örneðin bankalarca kredi taleplerinin deðerlendirilmesi) bilgi ve raporlamalar isteyen diðer kamu ve özel sektör kurumlarý için standart bir veri formatýnda bilgiler sunulabilmesi

40 Elektronik Defter ile İlgili Bazı Güncel Veriler
E-defter uygulamasýndan 2012 yýlýnda 160 adet mükellefin yararlanmasý hedeflenmiþtir. E-defter uygulamasý kapsamýnda muhasebe yazýlýmý üreticisi aþaðýdaki yazýlýmlara e-defter uygunluðu verilmiþtir: Netsis Logo Mikro ISIS SAP Pantera Kaynaklar: GİB Performans Programı 2012 Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı ( ) I. Dönem Gerçekleşme Raporu Özeti (Ocak-Mart 2012) E-defter uygulamasından yararlanan mükellef sayısı ileri seviyede bilgi teknolojileri kullanılarak elektronik ortamda sunulan hizmetlerin kapsamındaki artışı görmek üzere gösterge olarak belirlenmiştir.

41 Elektronik Defterlerin Saklanması
Elektronik defterler, istenildiðinde ibraz edilmek üzere ilgili olduðu beratları ile birlikte muhafaza edilmek zorundadýr. Elektronik defterler ve beratlar, mükelleflerin kendilerine ait bilgi işlem sistemlerinde muhafaza edilmelidir. Üçüncü kişiler nezdinde ya da yurt dışında muhafaza Başkanlık ve Genel Müdürlük açısından herhangi bir hüküm ifade etmemektedir. Muhafaza yükümlülüðünün Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının geçerli olduğu yerlerde yerine getirilmesi zorunludur.

42 Elektronik Defter ile İlgili Son Gelişmelerin Değerlendirilmesi
Madenî yağ, tütün ve alkol sektörleri ile baþlanarak e-defter kullanýmý zorunlu hale getirilmiþtir. Zaman içinde büyük mükelleflerden baþlanarak diðer sektörlerde de e-defter’e geçiþ ile ilgili zorunluluklar getirilecektir. 6102 sayýlý TTK ve 660 sayýlý KHK etrafýnda yeni bir denetim çerçevesi için düzenlemeler yapýlacaðý belirtilmektedir. (E-denetim) E-defter denetim araçlarý sayesinde iþletmelerin iç denetim sürekliliði (kendi kendini denetleme) mümkün hale gelecektir. Gelecekte e-defter içeriklerinin de GÝB bilgi sistemlerine aktarýlmasý uygulamasýna geçilmesi durumunda mükelleflerin BA/BS formu ve KDV beyannamesi düzenlenme zorunluluklarý ortadan kalkabilir.

43 Sunum Kapsamı 1. Türkiye’deki Geliþmeler
2. Elektronik Fatura Uygulamasý Hakkýnda 3. Elektronik Defter Uygulamasý Hakkýnda 4. Elektronik Fatura ile Elektronik Defter Uygulaması Arasındaki İlişki 5. Hizmetlerimiz

44 Elektronik Fatura ile Elektronik Defter Arasındaki İlişki
Bölüm 4 Elektronik Fatura ile Elektronik Defter Arasındaki İlişki 44

45 Elektronik Fatura ile Elektronik Defter Arasındaki İlişki
E-defter tutmak isteyen Anonim veya Limited Þirket statüsündeki mükelleflerin öncelikle E-Fatura Uygulamasý’na kayýtlý kullanýcý haline gelmeleri gerekmektedir. (E-Fatura Uygulamasý’ný fiilen kullanýyor olma þartý bulunmamaktadýr, kullanma izni almýþ olmak yeterlidir.) E-fatura’yý entegrasyon yöntemi ile kullanan mükelleflerin e-defter’i de mevcut entegrasyonlarýna dahil etmesi mümkündür. E-defter’in XBRL-GL teknolojisi, e-fatura’nýn e-defter içinden referanslanmasýný mümkün kýlmaktadýr.

46 e-Fatura uygulamasına geçişte dikkat edilmesi gerekenler
Süreç ve Çalışan Boyutunda Elektronik fatura operasyonlarýnýn (düzenleme, gönderme veya alma) kaðýt fatura operasyonlarý ile birlikte nasýl yürütüleceðinin tanýmlanmasý Alýcý ve satýcýlarla olan iliþkilerin gözden geçirilmesi, iliþkilerdeki (sözleþmeler) olasý engellerin tespit edilmesi Temel fatura ve ticari fatura senaryolarýnýn doðru þekilde kullanýmýnýn tanýmlanmasý (düzeltme ve iade prosedürlerinin elektronik faturayý destekler hale getirilmesi) KDV Beyanname, Ba Bs formu ve Ýndirilecek KDV Listeleri gibi belirli dokümanlarla elektronik fatura operasyonu arasýnda iliþki kurulmasý E-Fatura ve destekleyici elektronik belgelerin kurum içindeki sahipliðinin belirlenmesi Ýþ sürekliliði açýsýndan deðerlendirilmesi Teknoloji Boyutunda GÝB’in e-Fatura mesajlaþma aðý içerisine yeni mesaj türleri ve yeni senaryolar eklemesi durumunda seçilecek entegrasyon çözümünün bu tip mesaj türleri ve senaryolarý destekler þekilde konfigüre olma yeteneðine sahip olmasý VUK kapsamýnda düzenlenmesi zorunlu olan fatura dýþýnda kalan belgelerin de elektronik fatura belgesi ile birlikte desteklenmesi – mimari yapý (örnek: e-irsaliye) Eriþim, yetkilendirme ve onay yapýsýnýn desteklenmesi Yapýlan iþlemlerin loglanmasý, denetim izlerinin oluþturulmasý Felaketten kurtarma fonksiyonuna sahip olmasý 46

47 e-Defter uygulamasına geçişte dikkat edilmesi gerekenler
Süreç ve Çalışan Boyutunda Finansal kapanýþ sürecinin E-Defter belgesinin içeriðinin oluþturulmasý, gözden geçirilmesi, onaylanarak beratýnýn hazýrlanmasý vb. adýmlarý da içerecek þekilde tebliðe uygun hale dönüþtürülmesi Mükelleflerin beyan, inceleme veya denetim öncesinde kendi kayýtlarýný kendilerinin denetlemesine, düzeltmesine, hata ve eksikliklerin bulmasýna imkan verecek oto kontrol mekanizmasýnýn tesisi E-Defter ve destekleyici elektronik belgelerin kurum içindeki sahipliðinin belirlenmesi Ýþ sürekliliði açýsýndan deðerlendirilmesi Teknoloji Boyutunda Seçilen çözümün Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulmasý gereken Büyük Defter ve Yevmiye Defteri dýþýndaki defterlerin de e-defter destekler þekilde konfigüre olma yeteneðine sahip olmasý Self-testing/self-auditing fonksiyonuna sahip olmasý Matematiksel hesaplamalarla tutarlýlýk kontrolü, amortisman veya KDV oranlarýnýn doðru uygulanýp uygulanmadýðý, ürünlerin kodu, miktarý, ölçü birimi ve birim maliyeti gibi çeþitli parasal olmayan deðerlerden hareketle kaydi envanter incelemesi… Eriþim, yetkilendirme ve onay yapýsýnýn desteklenmesi Yapýlan iþlemlerin loglanmasý, denetim izlerinin oluþturulmasý Felaketten kurtarma fonksiyonuna sahip olmasý 47

48 Kağıt fatura maliyeti analizi
1 yýlda X sayfa = Y aðaç Kağıt fatura maliyeti analizi Şirketler Aylık Gönd. Ort. Fatura Adedi Aylık Postalama Maliyeti Aylık Kağıt ve Zarf Maliyeti Aylık Yazıcı Aylık Gönd. Ort. Diğer Maliyetler (Harcanan elektrik, arþiv, arþivden sorgulama, iþgücü) TOPLAM Aylık Gönd. Maliyeti Aylık Alı. Ort. Fatura Adedi Yıllık Alı. Maliyeti YILLIK TOPLAM MALİYET …TL A B C D E Toplam x (x4 nüsha) ÖRNEK KABULLER Þehir içi fatura adedi / Þehirler arasý fatura adedi: Bir adet posta zarfýnýn maliyeti: TL Bir adet fatura için kaðýt maliyeti: TL Bir adet fatura için þehir içi posta maliyeti: TL Bir adet fatura için þehirler arasý posta maliyeti: TL Yazýcý toner birim maliyeti: TL Yazýcý drum birim maliyeti: TL Yazýcý yýllýk bakým maliyeti: TL Bir sayfa için yazýcý toplam maliyeti TL kağıt fatura = 40 ağaç Kaynak: Avrupa Bankalar Birliði

49 Yasal Defter+Kırtasiye (*) Makine Maliyeti Amortisman
Yasal defter maliyeti analizi Şirketler için Ortak Giderler Sayfa/Saat Tuketim Birim Maliyet Sayfa Maliyeti Yıllık Toplam Sayfa Sayısı YILLIK TOPLAM MALİYET Yevmiye+ Kebir+ Yasal Defter+Kırtasiye (*) Printer Bakım Gideri Printer Drum Gideri Printer Toner Gideri Harcanan İşçilik Makine Maliyeti Amortisman Elektrik Gideri Toplam ÖRNEK (*) Noter maliyetinin Yevmiye+Kebir+Yasal Defter+Kýrtasiye kalemine yedirilmiþtir.

50 Sunum Kapsamı 1. Türkiye’deki Geliþmeler
2. Elektronik Fatura Uygulamasý Hakkýnda 3. Elektronik Defter Uygulamasý Hakkýnda 4. Elektronik Fatura ile Elektronik Defter Uygulamasý Arasýndaki Ýliþki 5. Hizmetlerimiz

51 Bölüm 5 Hizmetlerimiz 51

52 Neden Ernst & Young? Vergi, BT odaklý denetim/danýþmanlýk ve
muhasebe uzmanlýklarýmýzla müþterilerimize e-fatura ve/veya e-defter uygulamalarýna geçiþ süreci ve sonrasýnda fayda saðlayabiliriz Neden Ernst & Young? Türkiye’nin en büyük profesyonel danýþmanlýk firmalarýndan biri Türkiye’de Vergi Hizmetleri alanýnda liderlik E-fatura implementasyonlarýnda global tecrübe Danışmanlık Kurumsal finansman Bağımsız denetim Vergi Performans iyileştirme Risk yönetim hizmetleri BT risk ve güvence danışmanlığı Aktüerya hizmetleri Þirket satýn alma ve birleþme hizmetleri Deðerleme ve modelleme Proje finansmaný Kurumsal finansman destek hizmetleri (Due Diligence) Yeniden yapýlandýrma Gayrimenkul danýþmanlýðý Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, SPK ve BDDK ilkeleri çerçevesinde bağımsız denetim Usulsüzlük incelemesi ve uyuþmazlýk danýþmanlýðý Finansal muhasebe ve raporlama danışmanlığı Kurumlar vergisi danýþmanlýðý Satýn alma danýþmanlýk & destek hizmetleri Dolaylı vergi danışmanlığı Vergi uyuþmazlýk danýþmanlýk hizmetleri Uluslararasý vergi danýþmanlýðý Transfer fiyatlandýrmasý danýþmanlýk hizmetleri Vergi davalarý danýþmanlýðý Eðitim hizmetleri Bütünleþik hizmet anlayýþý

53 Ernst & Young Türkiye olarak nasıl hizmetler sunabiliriz?
E-Fatura ve E-Defter Uygulamaları ile ilgili olarak müşterilerimize özel hizmet modelleri oluşturabiliriz. Örneğin; E-fatura ve/veya E-defter düzenlemeleri ile ilgili bilgilendirme yapýlmasý Firmanýn operasyonlarýnýn E-fatura ve/veya E-defter yapýlanmasý kapsamýnda incelenmesi Firmanýn ihtiyacýna uygun teknolojik çözümün belirlenmesine destek verilmesi Maliye Bakanlýðý izin sürecinde destek verilmesi E-fatura ve/veya E-defter sistemlerinin kavramsal olarak kurgulanmasý ve test edilmesine destek verilmesi E-fatura ve/veya E-defter sistemleri hayata geçirildikten sonra denetlenmesi

54 Ernst & Young Türkiye olarak nasıl hizmetler sunabiliriz?
En güncel E-Fatura ve E-Defter düzenlemelerine karşılık mevcut durum ile farklılık analizi ve önerilerin geliştirilmesi E-Fatura ve E-Defter Denetim, Vergi ve Danışmanlık Hizmetlerimiz BT, Risk ve Performans Geliştirme Danışmanlık Hizmetleri Ön Değerlendirme Hizmetleri Başvuru Hazırlık Hizmetleri Başvuru Sürecindeki Hizmetler Uygulamaların Hayata Geçirilmesi Vergi Danışmanlık Hizmetleri E-Fatura ve E-Defter‘e geçiş sürecinde BT çözümlerinin seçilmesine destek verilmesi Seçilen teknoloji için sistem tasarımının gerçekleştirilmesi Sistemlerin test edilmesine ve raporlanmasına destek verilmesi E-Fatura ve E-Defter sistemlerinin canlı kullanıma geçiş öncesinde gözden geçirilmesi (erişim yetkilendirme, veri sahipliği, sistemsel güvenlik, e-arşiv ve süreklilik gibi açılardan kontrol edilmesi) E-Fatura ve E-Defter bilgi sistemlerinin canlı kullanıma geçiş sonrasında gözden geçirilmesi Kurumun E-Fatura ve E-Defter zorunluluğunun değerlendirilmesi İhtiyaçların belirlenerek GİB yetkililerine aktarılması, mevzuat çerçevesinde firmaya özel çözüm önerilerinin geliştirilmesi E-Fatura ve E-Defter sistemleri için izin prosedürüne başlanması E-Fatura ve E-Defter sistemleri için firma tarafından başvuru dosyasının hazırlanma sürecinde destek verilmesi Firma tarafından hazırlanan başvuru dosyasının idareye teslimi ve başvuru sürecinin takibinin yapılması Firma yöneticileri ve personeline E-Fatura ve E-Defter sistemleri ile ilgili eğitim verilmesi Sistem kurulumu ve sonrasında mevzuat desteğinin sağlanması Sistemin ürettiği verilerden oluşan çıktıların (bildirge, beyanname gibi) uygunluğunun kontrolü Mevzuat ile ilgili sorulara çözümler bulunması Bağımsız Denetim ve Raporlama

55 Ernst & Young Global Olarak Hizmet Referanslarımız (1/2)
B2B faturalama DHL, Avrupa’ya yýllýk olarak gönderdiði 18 milyon kaðýt faturasýnýn 1/3’ünden fazlasýný elimine etmiþtir. Bununla her yýl 2400 aðacýn kesilmesi ve 600 ton karbondioksit salýnýmý önlenmektedir. B2B faturalama Büyük bir yazýlým þirketi, tedarikçilerinin %70’inin e-faturaya geçmesi halinde, çalýþan sayýsýný 19 kiþi (toplamda %36) azaltmýþ olacaktýr. (Çoğunlukla) B2C için faturalama Bir mobil telefon operatörü, faturalý müþterisinin yarýsýný e-faturaya geçirdiðinde, yýllýk olarak yaklaþýk 5 milyon Euro tasarruf edecektir. Uluslar arası bir şirkette faturalama Uluslar arasý bir tüketim ürünleri þirketi, onlar için hazýrladýðýmýz tavsiyeleri takip ederek ayda Euro tasarruf edebilmektedir.

56 Ernst & Young Global olarak hizmet referanslarımız (2 / 2)

57 İletişim bilgileri Ernst & Young Vergi bölümü:
Assurance | Tax | Transactions | Advisory Ernst & Young Hakkında  Ernst & Young, denetim, vergi, kurumsal finansman ve danýþmanlýk hizmetlerinde global bir liderdir Ernst & Young çalýþaný ortak deðerleri ve kaliteye olan sarsýlmaz inançlarý doðrultusunda hizmet vermektedirler. Ernst & Young; çalýþanlarýnýn, müþterilerinin ve içinde bulunduðu geniþ çevrelerin potansiyellerine ulaþmalarýna yardýmcý olarak fark yaratmaktadýr. Ernst & Young, her biri ayrý birer tüzel kiþiliðe sahip Ernst & Young Global Limited’e üye firmalardan oluþan global bir organizasyon olup, tüm hizmetlerini bu üye firmalar tarafýndan sunmaktadýr. Ernst & Young Global Limited, sýnýrlý sorumlu bir Birleþik Krallýk þirketi olup, müþteri hizmeti sunmamaktadýr. Organizasyonumuz hakkýnda daha detaylý bilgi için, lütfen internet sitesini ziyaret ediniz. © Ernst & Young 2013 Tüm Haklarý Saklýdýr. Bu yayýn özet bilgi içermekte olup sadece genel bilgi verme amaçlý hazýrlanmýþtýr. Ayrýntýlý bir araþtýrmanýn ya da profesyonel görüþün yerini tutmak üzere hazýrlanmamýþtýr. Herhangi bir kiþinin, bu yayýnda yer alan herhangi bir bilgiye dayanarak bir aksiyon almasý ya da almamasý neticesi uðrayabileceði kayýplardan EYGM Limited dahil global Ernst & Young organizasyonunun hiçbir üyesi sorumluluk kabul etmez. Spesifik konular için ilgili danýþmana baþvurulmalýdýr. İletişim bilgileri Vergi bölümü: Danışmanlık bölümü:


"Son Düzenlemeler Işığında Elektronik Fatura ve Elektronik Defter Uygulamaları Haziran 2013." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları