Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

3797 MEB TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "3797 MEB TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN"— Sunum transkripti:

1 3797 MEB TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
KABÜL TARİHİ 1992 Eğitim İş

2 SINAVLARDA BİLİNMESİ İSTENENLER
BİRİMLERİN GÖREVLERİ NELERDİR? HANGİ BİRİM NEREYE BAĞLIDIR? SÜREKLİ KURULAR VE DAİMİ KURULLAR HANGİLERİDİR Eğitim İş

3 SINAVLARDA BİLİNMESİ İSTENENLER
VERİLEN GÖREVLER HANGİ BİRİMLERE AİTTİR KURULUŞLARIN NİTELİKLERİ MÜSTEŞAR VE DAİRE BAŞKANLIKLARI SAYILAR Eğitim İş

4 SINAVLARDA BİLİNMESİ İSTENENLER
ÇALIŞMA USULLERİNİN NEYE GÖRE DÜZENLENDİĞİ (hangi kanun, yönetmelik ve tüzükle) Eğitim İş

5 Bakanlığın görevleri Programlama Yürütme Takip Denetim Eğitim İş

6 Görevler Okul açmak Eğitim ve öğretinle ilgili hizmetleri düzenleme yürütme Denklik derecelerini düzenlemek Eğitim İş

7 Önceki sınavlarda çıkan soru
. Millî E(itim Bakanl( E(itim Kurumlar Yöneticilerinin Atama ve Yer De(i)tirme Yönetmeli (i’ne göre a)a(daki e(itim kurumlarndan hangisinin müdürü valiliklerce atanr? A) Fen Liseleri B) Pansiyonlu ilkö(retim okullar C) Yatl ilkö(retim bölge okullar D) Ö(retmenevi ve ak)am sanat okullar Eğitim İş

8 Bakanlığın görevleri Türk silahlı kuvvetleri ile işbirliği
Yüksek öğretimle ilgili görev gençliğin barınma beslenme ve maddi yönden desteklenmedir Eğitim İş

9 Teşkilat Merkez Taşra Yurt dışı Eğitim İş

10 Bakanlık merkez teşkilatı
Bakanlık makamı Talim ve terbiye kurulu Ana hizmet birimleri Danışma ve denetim birimleri Yardımcı birimler Eğitim İş

11 Bakanın görevi faaliyet alanına giren konularda (işbirliği ve koordinasyon )
Eğitim İş

12 işbirliği ve koordinasyon Uygunluk
Diğer bakanlık ve kuruluşlarla Hükümetin genel siyasetiyle Milli güvenlik siyasetine Kalkınma programlarına ve yıllık siyasetine uygun olarak Eğitim İş

13 Müsteşar Bakan adına düzenler ve yürütür Eğitim İş

14 En fazla Yedi müsteşar yardımcısı Eğitim İş

15 Talim ve terbiye kurulu
Bakana bağlıdır Eğitim İş

16 Talim terbiye kurulunun görevleri
Eğitim öğretimi plan ve programları ders araç ve gereçlerini araştırmak geliştirmek uygulama kararlarını onaylatma üzere bakana sunmak Eğitim İş

17 Talim terbiye kurulunun görevleri
Bakanlıkça hazırlanan ders kitaplarını incelemek ve karara bağlamak Geliştirme ve değerlendirme ile ilgili hizmetler yurt içi ve yurt dışı eğitim hareketlerini takip ve değerlendirmek Eğitim İş

18 Talim terbiye kurulunun görevleri
Kanun tasarılarına tüzük ve yönetmeliklere son şeklini vermek ilgili makama sunmak Satın alınması ve üretilmesi gereken araç ve gereci ilgili birime bildirmek Hukuk müşavirliğine görüş bildirmek Eğitim İş

19 Talim terbiye kurulunun görevleri
i.ö ve orta öğretim kademesinde yurt dışından alınmış diploma ve öğrenim belgelerinin denkliğini düzenlemek Yabancı ülkelere gönderilen öğretmen ve öğrenciler için esas olacak öğretim programını incelemek Milli eğitim şurası sekrerliğini yapmak Eğitim İş

20 Milli eğitim bakanlığı ana hizmet birimleri
a) Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü b) İlköğretim Genel Müdürlüğü, c) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, d) Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Eğitim İş

21 - e) Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü,
f) Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü, g) Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü, h) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Eğitim İş

22 - ı) Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü,
j) Yükseköğretim Genel Müdürlüğü, k) Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, l) Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü, Eğitim İş

23 - m) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü,
n) Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü, o) Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ö) Okuliçi Beden Eğitimi, Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı, Eğitim İş

24 Görevlerin içeriği Alanları ile ilgili görev ve hizmetleri yürütmek
İlgili program kitap hazırlıklarını talim ve terbiye kurulu başkanlığına sunmak Eğitim İş

25 EĞİTİM KURUMLARINA MÜDÜR YARDIMCILII SEÇME SINAVI 30 HAZRAN 2006
. Millî Eitim Bakanlnn Tekilat ve Görevleri Hakknda Kanun’a göre aadakilerden hangisi Bakanlk yardmc birimlerinden deildir? A) Personel Genel Müdürlüü B) Yaymlar Dairesi Bakanl C) Hizmetiçi Eitim Dairesi Bakanl D) Basn ve Halkla likiler Müavirlii Eğitim İş 24

26 Soru gelen noktalar ve bilinmesi gerekenler
Yükseköğretim Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitim İş

27 ilişkin görev ve hizmetlerini yürütmek
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 25 ŞUBAT 2007 I- Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerinin bilgi işlem ve faaliyetlerine ilişkin görev ve hizmetlerini yürütmek II- Eğitim ve öğretimde uygulanan yeni teknolojilerle ilgili gelişmeleri yurt içinde ve yurtdışında takip etmek ve değerlendirmek III- Eğitim sistemini, eğitim plan ve programlarını bütün ders araç ve gereçlerini araştırmak, geliştirmek ve uygulama kararlarını onaylatmak üzere Bakanlık Makamına sunmak 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun’a göre yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün görevidir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I - II ve III Eğitim İş

28 A) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı B) Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 25 ŞUBAT 2007 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun’a göre, “yurt dışında yetiştirilmiş insan gücünün, yetiştiriliş amaçlarına uygun olarak istihdamlarını sağlamak için gerekli tedbirleri almak” görevi aşağıdakilerden hangisine aittir? A) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı B) Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü C) Yükseköğretim Genel Müdürlüğü D) Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Eğitim İş

29 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 25 ŞUBAT 2007
3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât veGörevleri Hakkında Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi Millî Eğitim Bakanlığının görevlerinden biri değildir? A) Türk vatandaşlarının yurt dışında yapılacak eğitim ve öğretimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek B) Yükseköğretim kurumlarında ve bu kurumlara girişte imkân ve fırsat eşitliği sağlayacak önlemleri almak C) Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı ortaöğretim kurumlarının program, yönetmelik ve öğrenim denklik derecelerinin belirlenmesi konularında iş birliğinde bulunmak D) Yüksek öğrenim gençliğinin barınma, beslen-me ihtiyaçlarını ve maddi yönden desteklen-melerini sağlamak Eğitim İş

30 Yükseköğretim Genel Müdürlüğü,
Yurt dışına öğrenim görmek amacı ile gönderilecek öğrencilerin nitelikleri, eğitim alanları,sayıları burs ve kredi ile öğrenimlerinin planlanması Üniversitelerle işbirliği Yurt dışına gidecek öğrenciler için uyum kursu görevleri arasında bulunur. Eğitim İş

31 Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü,
Türk milli kültürünün dış ülkelerde korunması tanıtım ve yaygınlaştırılması ile ilgili hizmetleri düzenlemek Yabancı hükümetlerin ülkemize sunduğu bursları düzenlemek Dış ülkelerdeki eğitim ve öğretim gelişmelerini takip etmek Eğitim İş

32 Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü
Yurt dışında bulunanan ilk ve orta öğretimdeki çocuk ve gençlerin öğrenimleri için gerekli düzenlemeleri yapmak Kültürel kimlik ve türkçenin yaşaması için gerekli önlemleri almak Eğitim İş

33 Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerinin bilgi işlem faaliyetlerine ilişkin görev ve hizmetlerini yürütmek Eğitim İş

34 - ı) Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü,
j) Yükseköğretim Genel Müdürlüğü, k) Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, l) Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü, Eğitim İş

35 Danışma ve Denetim Birimleri
Hukuk Müşavirliği, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanlık Müşavirleri, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği. Eğitim İş

36 Teftiş Kurulu Başkanlığı
Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakandan alacağı emir veya onay üzerine Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar: teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek Özel kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. Eğitim İş

37 önemli Teftiş Kurulunun ve Müfettişlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri tüzükle düzenlenir. Eğitim İş

38 Hukuk Müşavirliği, Bakanlığın diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek, Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak, Eğitim İş

39 - Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak, Eğitim İş

40 - Bakanlık kuruluşları tarafından hazırlanan veya diğer bakanlıklardan ya da Başbakanlıktan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukuki açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmek. Eğitim İş

41 Danışma ve Denetim Birimleri
Madde 26 – Milli Eğitim Bakanlığı merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birimleri şunlardır: a) Teftiş Kurulu Başkanlığı, b) (Mülga: 22/12/ /17 md.) c) Hukuk Müşavirliği, d) Bakanlık Müşavirleri, e) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Eğitim İş

42 Bakanlık Müşavirleri otuz bakanlık müşaviri görevlendirilebilir
Bakanlık müşavirleri Bakanlık Makamına bağlıdır. Eğitim İş

43 Yardımcı Birimler Madde 32 – Milli Eğitim Bakanlığının yardımcı birimleri şunlardır: a) Personel Genel Müdürlüğü, b) Yayımlar Dairesi Başkanlığı, c) Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı, d) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, e) Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, f) İşletmeler Dairesi Başkanlığı, g) Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı, h) Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığı, ı) Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, j) Ortaöğrenim Burs ve Yurtlar Dairesi Başkanlığı, k) Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı, l) Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Dairesi Başkanlığı, m) Savunma Sekreterliği, n) Özel Kalem Müdürlüğü. Eğitim İş

44 Sürekli Kurullar a) Milli Eğitim Şurası, b) Müdürler Kurulu,
c) Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kurulu, d) Öğrenci Disiplin Kurulları, e) Özel İhtisas Komisyonları, Eğitim İş

45 Milli Eğitim Şurası Bakanlığın en yüksek danışma kuruludur
teklif niteliğinde kararlar almakla görevlidir Eğitim İş

46 Müdürler Kurulu Bakanlık merkez teşkilatını oluşturan birimlerin en üst amirlerinden meydana gelir. Bakan tarafından verilen konularla, sorumlu birimlerce çözümlenmesinde güçlük çekilen ve uygulamada koordinasyonu gerektiren konularda tavsiye niteliğinde kararlar alır. Eğitim İş

47 Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kurulu
Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunda belirtilen görevleri yapar. Eğitim İş

48 Öğrenci Disiplin Kurulları
İlgili kanun ve yönetmeliklerle disiplin işlemleri yönünden kendilerine verilen görevleri yapar. Eğitim İş

49 Özel İhtisas Komisyonları
özel ihtisas gerektiren alanlarda, bilim ve meslek kuruluşlarının iştirakini de sağlayacak şekilde araştırma, inceleme ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulurlar Eğitim İş

50 Özel İhtisas Komisyonları görev süresi
Bu komisyonlarda; diğer kamu kuruluşlarının memurları, kurumlarının muvafakati ile en çok üç ay süreyle kadroları ve her türlü hakları kurumlarında kalmak üzere görevlendirilebilir. Eğitim İş

51 Taşra ve Yurt Dışı Teşkilatı
- Eğitim İş

52 - Bakanlık ana hizmet birimleri, milli eğitim müdürlüklerine bağlı olarak ayrı il ve ilçe birimleri de kurabilir. Eğitim İş

53 İl milli eğitimde ilköğretim müfettişleri
İl Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde İlköğretim Müfettişleri Başkanlığı oluşturulur. İlköğretim Müfettişleri en az dört yıl süreli yüksek öğrenimli öğretmenler arasından yarışma sınavı ile yardımcı olarak mesleğe alınırlar. Bu görevde üç yıllık yetişme dönemini takiben yapılacak yeterlik sınavını başaranlar ilköğretim müfettişi kadrolarına atanırlar. Eğitim İş

54 Bağlı Kuruluşlar Milli Eğitim Akademisi,
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, Eğitim İş

55 Yöneticilerin sorumlulukları ve nitelikleri
yükselmede kariyer ve liyakat esas alınır. Yönetim görevlerine atanacaklarda aranacak nitelik ve diğer şartlar Bakanlıkça yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir. Eğitim İş

56 Koordinasyon ve İşbirliği Konusunda Bakanlığın Görev, Yetki ve Sorumluluğu           
Bakanlık, diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyetlerinde, Başbakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili bakanlıklara danışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorumludur. Eğitim İş

57 Yetki Devri Bakan, müsteşar ve her kademedeki Bakanlık ve kuruluş yöneticileri, sınırlarını yazılı olarak açıkca belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz. Eğitim İş

58 Atama ve yer değiştirme
Bakan, gerekli gördüğü hallerde atama yetkisini merkez teşkilatında alt kademelere, illerde valilere devredebilir. Öğretmenlerin hizmet bölgelerinde en az üç eğitim-öğretim yılı görev yapması esastır Eğitim İş

59 - il içi ve iller arası yer değiştirmeleri Bakanlıkça belirlenecek esaslar doğrultusunda saptanacak hizmet puanı sırasına göre haziran, temmuz ve ağustos aylarında yapılır Eğitim İş

60 Özüre dayalı yer değiştirmeler
Özüre dayalı yer değiştirmeler, özür ve hizmet gereklerinin birlikte karşılanması temelinde gerçekleştirilir. Eğitim İş

61 Özre dayalı yer değiştirmelerde aylıksız izin
özre dayalı ataması hizmet puanı sıralamasındaki yetersizlik sonucu yerine getirilemeyenlere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi kapsamına girenlerin hakları saklı kalmak kaydıyla, istekleri halinde istekte bulundukları yere atanmaya hak kazanıncaya kadar, aylıksız izin verilebilir Eğitim İş

62 Aylıksız izin süresi ve sonuç
bağlı bulundukları il milli eğitim müdürlüklerine bu amaçla tahsis edilmiş bulunan boş öğretmen kadrolarına aylıksız izinli olmak şartıyla atanır. Bunların atandıkları bu kadrolar aylıksız izin süresiyle sınırlı olarak saklı tutulur. Ancak, aylıksız izne ayrılan öğretmenlerin üç yıl sonuna kadar istedikleri yere atamalarının yapılamaması halinde durumlarına uygun boş öğretmen kadrolarına öncelikle atanırlar Eğitim İş

63 kadrolar Norm kadro sayısının değişmesi dışında kadroların dağılımı değiştirilemez. Eğitim İş

64 Öğrenci gönderme Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun hükümlerine göre yurt dışına gönderileceklerden ayrı olarak,her yıl yapılan merkezi ÖSYS sonuçlarındaki başarı sırasına göre birinci sıradan başlamak kaydı ile, ilk 2000 kişi içerisinden, en çok 200 öğrencinin; yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan Milli Eğitim Bakanlığınca ilgili kuruluşlarla işbirliği içerisinde ÖSYM ye yaptırılacak sınavda en az yüzde altmış başarı puanı alanlardan, başarı sırası esas alınmak üzere, en çok 800 öğrencinin aynı Kanunun hükümleri çerçevesinde yurt dışında lisans ve lisansüstü öğrenim görmelerini sağlamak, YÜKSEKÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ ARASINDADIR Eğitim İş

65 Aşağıda hangi genel müdürlükten bahsedilmektdir
Genel Müdürlük faaliyetlerinin yürütülebilmesi için döner sermaye işletmesi kurulur. Bu işletmenin sermayesini 3 üncü Aksam Sanat Okulunun döner sermayesi oluşturur. Döner sermaye işletmesine ilişkin diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir. Eğitim İş

66 - Eğitim teknolojileri genel müdürlüğü Eğitim İş

67 - Teftiş Kurulunun ve Müfettişlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri ne ile düzenlenir. Eğitim İş

68 tüzükle Eğitim İş

69 - Bakanlık müşavirleri nereye bağlıdır. Eğitim İş

70 - Bakanlık Makamına bağlıdır. Eğitim İş

71 - Döner Sermaye işletmelerinin verimli ve koordineli çalışmaları için gerekli usul ve esaslar ne ile düzenlenir. Eğitim İş

72 - yönetmelikle düzenlenir. Eğitim İş

73 Taşra teşkilatı hangi hükümlere uygun olarak kurulur
- Taşra teşkilatı hangi hükümlere uygun olarak kurulur Eğitim İş

74 Bakanlık, Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameler ve İl İdaresi Kanunu hükümlerine uygun olarak taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir Eğitim İş

75 - Öğretmenlerin atamaları bakanlık tarafından hangi yıldan itibaren doğrudan okullarına yapılmaktadır Eğitim İş

76 - CEVAP 2005. Eğitim İş

77 T E Ş E K K Ü R L E R Eğitim İş DÜZENLEYEN Mehmet AY


"3797 MEB TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları